See other templatesSee other templates

LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS ŠAKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

2014 m. spalio 20 d. Nr. 11B-1000/PV3-33
Vilnius

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188785847, buveinės adresas A. Jakšto g. 1, 01105 Vilnius, atstovaujamas generalinio direktoriaus pavaduotojos Ramutės Liupkevičienės, laikinai atliekančios generalinio direktoriaus funkcijas, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-09-29 nutarimu Nr. 1037 „Dėl įgaliojimo Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasirašyti Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinę sutartį“ suteiktą įgaliojimą ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-10-17 įsakymą Nr. AI-106 „Dėl Antano Šipavičiaus kasmetinių atostogų“,
ir

Lietuvos Respublikos muitinėje veikiančios ir 2013-11-28 Susitarimą dėl jungtinės atstovybės sudarymo sudariusios profesinės sąjungos, atstovaujamos Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo, juridinio asmens kodas 295747310, buveinės adresas Naujoji Riovonių g. 3-409A, 03153 Vilnius, koordinacinės tarybos pirmininko Jūriaus Bruklio bei Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos, juridinio asmens kodas 190778692, buveinės adresas J. Jasinskio g. 9-310, 01111 Vilnius, pirmininkės Irenos Petraitienės, toliau kartu vadinami šalimis,
vadovaudamiesi tuo, kad:
Lietuvos Respublikos muitinė, siekdama apsaugoti Lietuvos ir Europos Sąjungos visuomenę, rinką, aplinką ir finansinius interesus nuo neteisėtos tarptautinės prekybos daromos žalos, sudarydama palankias sąlygas teisėtam verslui, taikydama aukštus reikalavimus profesinės veiklos kokybei, gina ir saugo teisinės valstybės principus, pripažindama objektyvumo, skaidrumo, bendradarbiavimo, atskaitomybės principus. Siekiant šių tikslų įgyvendinimo turi būti sukurtos patrauklios tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje sąlygos, apimančios priėmimą į tarnybą, mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, karjeros ir skatinimo politiką;
Lietuvos Respublikos muitinės įvaizdžio ir tarnybos muitinėje sąlygų gerinimas, antikorupcinės aplinkos kūrimas ir socialinės partnerystės stiprinimas yra bendras tiek šios sistemos vadovybės, tiek joje tarnaujančių pareigūnų, tiek sistemoje veikiančių profesinių sąjungų tikslas; ir atsižvelgdami į tai, kad Lietuvos Respublikos muitinei keliami veiklos reikalavimai ir vykstantys šios sistemos pokyčiai, didėjantys reikalavimai profesionalumui sukuria poreikį turėti ir išlaikyti kvalifikuotus, sąžiningus, motyvuotus ir atsakingus Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojus, gebančius efektyviai vykdyti pavestas funkcijas ir padėti Lietuvos Respublikos muitinei siekti strateginių tikslų,
sudaro šią šakos kolektyvinę sutartį (toliau tekste – sutartis).

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šioje sutartyje vartojamos sąvokos:
1.1. Darbdavys – Muitinės departamentas.
1.2. Darbuotojai – Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnai, karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.
1.3. Lietuvos Respublikos muitinė (toliau – muitinė) – Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) ir jam pavaldžios muitinės įstaigos.
1.4. Profesinė sąjunga – Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinę sutartį pasirašiusi profesinė sąjunga.
2. Šios sutarties tikslas – derinti šalių interesus, siekiant plėtoti socialinę partnerystę, sudaryti patrauklias tarnybos ir darbo Lietuvos Respublikos muitinėje sąlygas, didinti Lietuvos Respublikos muitinės prestižą ir skatinti darbdavio, profesinės sąjungos ir darbuotojų bendradarbiavimą darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais.
3. Šalių santykiai grindžiami šiais principais:
3.1. lygiateisiškumu, geranoriškumu, sąžiningumu, tarpusavio pagarba;
3.2. savanoriškumu ir savarankiškumu, priimant šalims aktualius sprendimus;
3.3. įstatymo viršenybe ir kitų teisės aktų laikymusi;
3.4. prisiimtų įsipareigojimų vykdymu;
3.5. viešumo, atvirumo, informavimo ir konsultavimo.
4. Šalys įsipareigoja:
4.1. vykdyti sutartį;
4.2. laiku keistis informacija, reaguoti į šalių pasiūlymus, pretenzijas ir prašymus;
4.3. siekti, kad darbuotojai nepažeistų tarnybinės drausmės ir nediskredituotų muitinės pareigūno vardo bei nesudaryti sąlygų prasižengusiems darbuotojams išvengti atsakomybės;
4.4. nepažeisti šalių diskrecijos priimant sprendimus.
5. Ši sutartis taikoma visiems Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojams, įskaitant tuos, kurie bus priimti į pareigas po šios sutarties įsigaliojimo, nepriklausomai nuo jų narystės profesinėje sąjungoje.

II SKYRIUS
PROFESINIŲ SĄJUNGŲ DALYVAVIMAS DARBDAVIO SPRENDIMŲ PRIĖMIME

6. Profesinės sąjungos atstovas įtraukiamas nario teisėmis, išskyrus kai įstatymas numato, kad profesinė sąjunga dalyvauja stebėtojo teisėmis, į darbdavio arba jam pavaldžių įstaigų sudaromas komisijas ir darbo grupes, kurios sprendžia klausimus, susijusius su darbuotojų darbo, ekonominėmis, socialinėmis teisėmis ir interesais:
6.1. Įsigaliojus šiai sutarčiai ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų darbdavys pateikia profesinei sąjungai siūlymą įtraukti jos atstovus į jau veikiančias darbo grupes ir komisijas. Profesinė sąjunga ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo siūlymo gavimo pateikia darbdaviui į jau veikiančias darbo grupes ir komisijas deleguojamų atstovų sąrašus. Profesinei sąjungai per nustatytą terminą nedelegavus atstovo į jau veikiančią darbo grupę ar komisiją, laikoma, kad ji šios teisės atsisakė.
6.2. Apie naujai sudaromas komisijas ir darbo grupes darbdavys kiekvienu atveju raštu informuoja profesinę sąjungą, kuri per rašte nurodytą terminą (negali būti nustatytas trumpesnis nei 3 darbo dienų terminas, išskyrus kai įstatymai ar kiti teisės aktai nustato trumpesnius komisijos sudarymo terminus) pateikia savo atstovų kandidatūras. Jeigu per nurodytą terminą profesinė sąjunga nedeleguoja atstovo, laikoma, kad ji šios teisės atsisakė.
6.3. Įsigaliojus šiai sutarčiai profesinės sąjungos deleguotas atstovas įtraukiamas į Lietuvos Respublikos muitinės kolegijos sudėtį nario teisėmis.
6.4. Tais atvejais, kai darbdavio sudaroma ilgalaikė komisija ar darbo grupė, profesinė sąjunga turi teisę bet kuriuo metu keisti savo deleguotą atstovą ir deleguoti savo atstovą į komisiją ar darbo grupę, į kurią teisės deleguoti savo atstovą buvo atsisakiusi, apie tai darbdaviui pranešusi raštu ar elektroniniu paštu prieš 3 darbo dienas.

III SKYRIUS
INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO PROCEDŪROS

7. Darbdavys per 10 dienų nuo profesinės sąjungos prašymo gavimo dienos, išskyrus kai informacija profesinei sąjungai yra žinoma dėl jos dalyvavimo toliau nurodytų klausimų svarstyme, pateikia informaciją apie:
7.1. Lietuvos Respublikos muitinės plėtros ir pertvarkymo planus;
7.2. darbuotojų užimtumą: jų skaičių, darbo krūvį, viršvalandinio darbo apimtis, laisvas pareigybes ir pan.;
7.3. darbo užmokestį: bendruosius duomenis apie darbo užmokesčio, įskaitant priedus ir priemokas, dydį;
7.4. pareigybes, veiklos vertinimus, skatinimus, tarnybinę atsakomybę ir pan.;
7.5. saugą ir sveikatą darbe: nelaimingų atsitikimų darbe skaičių, mirtinų atvejų dėl nelaimingų atsitikimų darbe skaičių, nelaimingų atsitikimų kompensavimo išlaidas, darbo sąlygų gerinimo planus;
7.6. esminius darbo organizavimo pakeitimus, susijusius su darbuotojų darbo, ekonominėmis, socialinėmis teisėmis ir interesais: atskirų muitinės įstaigų, jų padalinių funkcijų didinimo ar mažinimo planus, darbo laiko režimą, pareigybių skaičiaus kitimą, pareigybių esminio perskirstymo planus;
7.7. kitą informaciją, susijusią su darbuotojų darbo organizavimu, ekonominiais ar socialiniais klausimais, kuri reikalinga profesinių sąjungų veiklai vykdyti, išskyrus valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančią informaciją. Su viešai neteiktina ir neskelbtina informacija, reikalinga profesinių sąjungų veiklai vykdyti, profesinės sąjungos atstovai turi teisę susipažinti teisės aktų nustatyta tvarka po to, kai pasirašo įsipareigojimą neatskleisti minėtos informacijos tretiesiems asmenims.
8. Informacija apie individualaus darbuotojo, nesančio profesinės sąjungos nariu, darbo užmokestį, asmens duomenis ir duomenys apie šio darbuotojo tarnybą ar darbą teikiami tik šio asmens sutikimu.
9. Jeigu informacijos pateikimas dėl jos apimties reikalauja ilgesnio termino, negu nurodyta šios sutarties 7 punkte, darbdavys apie tai raštu informuoja profesinę sąjungą, nurodydamas informacijos pateikimo terminą ir pagrįsdamas priežastį.
10. Darbdavys sudaro sąlygas skelbti nuorodą į profesinės sąjungos tinklalapius intranete.
11. Įsigaliojus šiai sutarčiai, profesinė sąjunga ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikia darbdaviui galiojančius profesinės sąjungos renkamųjų organų narių sąrašus. Pasikeitus profesinės sąjungos renkamųjų organų nariams, profesinė sąjunga apie tai raštu informuoja darbdavį per 5 darbo dienas.
12. Prieš sprendimų priėmimą dėl vidinių struktūrinių pertvarkymų, apimančių vidaus struktūrinių padalinių sujungimą, prijungimą, skaidymą ar panaikinimą, dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo, dėl ekonominių ir technologinių priežasčių, galinčių turėti esminės įtakos darbo organizavimui ir darbuotojų teisinei, ekonominei, socialinei padėčiai, dėl esminių darbo organizavimo ar darbo sąlygų pakeitimų darbdavys informuoja profesinę sąjungą ir konsultuojasi su jos paskirtais atstovais dėl tokių sprendimų priėmimo teisinių, ekonominių ir socialinių padarinių darbuotojams, dėl priemonių, padėsiančių išvengti neigiamų padarinių.
13. Šalys informuoja viena kitą apie rengiamus teisės aktų projektus ar jų pakeitimus, susijusius su darbuotojų darbo, ekonominėmis, socialinėmis teisėmis ir interesais, ir sudaro sąlygas pateikti savo pastabas ir siūlymus.
14. Vidaus tvarkos taisykles darbdavys tvirtina suderinęs jas su profesine sąjunga.
15. Profesinė sąjunga turi teisę siūlyti pakeisti ar panaikinti darbdavio teisės aktus, susijusius su darbuotojų darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais, pateikdama argumentus dėl savo siūlymo pagrįstumo. Darbdavys informuoja profesinę sąjungą apie priimtą sprendimą dėl profesinės sąjungos siūlymo, pateikdamas argumentus dėl savo sprendimo pagrįstumo.
16. Priėmęs sprendimą dėl grupės darbuotojų atleidimo, darbdavys informuoja profesinę sąjungą ir konsultuojasi su jos paskirtais atstovais. Profesinei sąjungai turi būti pateikiama informacija apie atleidimų priežastis, numatomų atleisti darbuotojų skaičių, numatomų atleidimų datas ir procedūras. Konsultacijomis, nepažeidžiant darbdavio strateginių tikslų įgyvendinimo, turi būti siekiama sumažinti atleidžiamų darbuotojų skaičių ir sušvelninti atleidimų padarinius. Konsultacijos baigiamos ne vėliau kaip prieš mėnesį iki sprendimo dėl atleidimo dienos (įspėjimų apie atleidimą įteikimo).
17. Bendrų darbdavio ir profesinių sąjungų konsultacijų eiga protokoluojama. Protokolus pasirašo konsultacijų dalyviai arba jų įgalioti asmenys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
18. Profesinė sąjunga ne rečiau kaip kartą per metus pateikia darbdaviui informaciją apie darbuotojų siūlymus dėl tarnybos, socialinių ir ekonominių sąlygų Lietuvos Respublikos muitinėje gerinimo.
19. Profesinė sąjunga, priėmusi sprendimą organizuoti ar dalyvauti kitų asmenų organizuojamoje protesto akcijoje, ne vėliau kaip kitą dieną informuoja apie tai darbdavį.
20. Šalys įsipareigoja iš anksto informuoti viena kitą apie šalių organizuojamus seminarus, konferencijas, kuriose bus aptariami esminiai pakeitimai, susiję su darbuotojų darbo, ekonominėms, socialinėms teisėmis ir interesais, ir kviesti dalyvauti juose kitos šalies atstovus.

IV SKYRIUS
MUITINĖS DARBUOTOJŲ TARNYBOS YPATUMAI

21. Muitinės darbuotojų darbo sąlygas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymai, Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymai ir ši sutartis.
22. Profesinių sąjungų atstovai gali dalyvauti rengiant darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo poreikius, gauti informaciją apie poreikių įgyvendinimo formavimą.
23. Darbdavys ar jam pavaldi įstaiga informuoja profesinę sąjungą apie skatinimo komisijos posėdžius ir pateikia profesinei sąjungai siūlomų skatinti asmenų sąrašą.
24. Atliekant metinį ar neeilinį darbuotojų vertinimą, vertinimo komisijos sudėtyje nario teisėmis dalyvauja profesinių sąjungų atstovas.
25. Darbdavys informuoja profesinę sąjungą apie komisijos posėdžius, kuriuose bus svarstomi šios profesinės sąjungos narių prašymai leisti dirbti kitą darbą.
26. Su tais darbuotojais ar jų grupe, kurių pareigos tiesiogiai susijusios su materialiojo turto saugojimu, priėmimu, išdavimu, pirkimu, gabenimu, taip pat su tais, kuriems patikėtas tarnybinis automobilis, gali būti sudaromos rašytinės individualios visiškos materialinės atsakomybės sutartys. Muitinės darbuotojas turi teisę atsisakyti priimti materialinį turtą, jeigu darbdavys nesudaro tinkamų sąlygų jam patikėto turto apsaugai. Pareigų, su kurias užimančiais darbuotojais gali būti sudaromos visiškos materialinės atsakomybės sutartys, sąrašas pateikiamas šios sutarties priede.
27. Tarnybinės atsakomybės taikymo procedūroje šalys įsipareigoja laikytis šių taisyklių:
27.1. Darbdavys apie pradėtą tarnybinį patikrinimą dėl darbuotojo – profesinės sąjungos nario – veiksmų ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoja profesinę sąjungą, kurios narys yra šis darbuotojas.
27.2. Atlikus tarnybinį patikrinimą profesinės sąjungos nario atžvilgiu, tarnybinio patikrinimo išvada pateikiama profesinei sąjungai, kuri per 2 darbo dienas turi teisę pateikti savo nuomonę dėl išvados pagrįstumo.
27.3. Įstatymų nustatytais atvejais prieš skiriant tarnybinę ar drausminę nuobaudą darbuotojui – profesinės sąjungos nariui, turi būti gautas šios profesinės sąjungos sutikimas. Spręsdama, ar duoti sutikimą tarnybinei ar drausminei nuobaudai skirti, profesinė sąjunga įvertina nuobaudos skyrimo pagrįstumą tik tais aspektais, ar nuobauda nėra skiriama darbuotojui dėl jo narystės profesinėje sąjungoje, dėl atstovavimo profesinių sąjungų nariams arba dėl darbuotojo veiklos profesinėje sąjungoje. Per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo duoti sutikimą tarnybinei ar drausminei nuobaudai skirti įteikimo dienos negavus profesinės sąjungos atsakymo, laikoma, kad sutikimas gautas.
27.4. Profesinės sąjungos gali teikti motyvuotą siūlymą darbdaviui panaikinti darbuotojo tarnybinę nuobaudą.
28. Šalys susitaria, kad:
28.1. Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintų draudžiamų tarnybos metu turėti daiktų sąrašo nuostatos taikomos visiems muitinės darbuotojams;
28.2. kartu su teisės aktų nustatytais atvejais šiurkščiais tarnybiniais nusižengimais taip pat laikoma, kai muitinės darbuotojas darbo metu turi didesnę kaip vieno pareiginės algos bazinio dydžio pinigų sumą (litais ir (arba) eurais) ir bet kokią sumą trečiųjų šalių valiuta, išskyrus atvejus, kai vykstama į tarnybinę komandiruotę.
29. Keičiant Lietuvos muitinės darbo organizavimą ir naikinant konkrečią pareigybę, darbuotojui siūlomos kitos lygiavertės pareigos toje pačioje muitinės įstaigoje, o nesant lygiaverčių pareigų toje pačioje įstaigoje, – lygiavertės pareigos kitoje muitinės įstaigoje. Nesant lygiaverčių pareigų toje pačioje ar kitoje muitinės įstaigoje, pareigūnui, kurio pareigybė naikinama, siūlomos žemesnės pareigos. Žemesnės pareigos siūlomos nuosekliai, pirmiausia esančios laisvos toje įstaigoje, kurioje pareigas eina darbuotojas, o tokių pareigų nesant – kitoje įstaigoje esančios laisvos žemesnės pareigos.
30. Be atvejų, numatytų Darbo kodekso 135 straipsnyje, pirmenybės teisę būti paliktiems tarnyboje, kai mažinamas darbuotojų skaičius, esant vienodai kompetencijai ir kvalifikacijai, taip pat turi darbuotojai, kurie:
30.1. buvo sužaloti vykdydami tarnybines pareigas;
30.2. vieni augina mokyklinio amžiaus vaikus (įvaikius) arba prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygis arba mažesnio negu 55 procentai darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
30.3. turi ne mažiau kaip dešimties metų tarnybos ar darbo Lietuvos Respublikos muitinėje stažą, išskyrus darbuotojus, ištarnavusius nustatytą laiką, reikalingą valstybinei pareigūnų ir karių pensijai skirti ar sulaukusius pensinio amžiaus;
30.4. kuriems iki amžiaus, reikalingo valstybinei pareigūnų ir karių pensijai gauti, liko ne daugiau kaip penkeri metai;
30.5. turi tris ir daugiau vaikų iki 24 metų.
31. Muitinės darbuotojams, neturintiems galiojančių tarnybinių ar drausminių nuobaudų, 50 ir 60 metų jubiliejaus progomis skiriama vienkartinė piniginė išmoka.
32. Muitinės darbuotojams, neturintiems galiojančių tarnybinių ar drausminių nuobaudų, 10, 20, 30 ir toliau kas penkeri metai darbo metų sukakčių progomis skiriama vienkartinė piniginė išmoka. 33. Šios sutarties 30, 31 ir 35 punktuose nustatytų vienkartinių piniginių išmokų ir pašalpų dydis nustatomas (koreguojamas) kiekvienų kalendorinių metų pradžioje, ne vėliau kaip iki vasario 20 d., šalių susitarimu, atsižvelgiant į muitinės gautus asignavimus.
34. Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statute nurodytiems pareigūnams ir nustatytomis sąlygomis išmokama vieno pareiginės algos bazinio dydžio važiavimo išlaidų kompensacija. 35. Darbuotojo ar jo šeimos nario mirties atveju darbuotojui skiriama iki 5 minimalių mėnesinių algų dydžio pašalpa. Mirus muitinės darbuotojui, pašalpa išmokama darbuotojo šeimai arba pilnamečiam vaikui (vaikams, įvaikiui, įvaikiams) ar tėvams (įtėviams).
36. Darbuotojai, kurie mano, kad buvo pažeistos jų tarnybos ir socialinės garantijos, šios sutarties ar įstaigos kolektyvinės sutarties nuostatos, turi teisę ikiteismine tvarka kreiptis į Taikinimo komisiją, sudarytą iš vienodo skaičiaus darbdavio ir profesinės sąjungos atstovų. Kreipimasis į Taikinimo komisiją neužkerta kelio vėliau įstatymų nustatyta tvarka ir terminais kreiptis į teismą. Taikinimo komisijos darbo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato reglamentas, kuris tvirtinamas bendru darbdavio ir profesinės sąjungos sutarimu.
37. Darbuotojui, nukentėjusiam dėl teisėtais veiksmais vykdytų tarnybinių funkcijų, kompensuojamos teisinės pagalbos išlaidos. Teisinės pagalbos skyrimo tvarką, sąlygas ir jos dydį nustato darbdavys, suderinęs su profesine sąjunga.

V SKYRIUS
MUITINĖS DARBUOTOJŲ DARBO IR POILSIO LAIKAS

38. Darbuotojų darbo ir poilsio laikas ir bendrojo pobūdžio darbo ir poilsio režimo ypatumai nustatomi suderinus su profesine sąjunga.
39. Darbuotojams, kurie vykdo nepertraukiamas funkcijas ir dirba pamaininiu režimu, suderinus su profesinėmis sąjungomis, gali būti įvedama suminė darbo laiko apskaita Darbo kodekso nustatyta tvarka. Šiuo režimu dirbančių darbuotojų pareigybių sąrašus ir jų pakeitimus tvirtina darbdavys, suderinęs su profesine sąjunga.
40. Darbuotojams, vykdantiems nepertraukiamas funkcijas ir dirbantiems pamaininiu režimu, negalintiems palikti darbo vietos ar panaudoti pertraukos pailsėti ir pavalgyti savo nuožiūra, pertrauka pailsėti ir pavalgyti įskaitoma į darbo laiką.
41. Darbuotojams, atliekantiems pareigas lauke ar nešildomose patalpose, kai aplinkos temperatūra žemesnė nei 10 laipsnių šalčio, kas valandą suteikiamos 10 minučių papildomos poilsio pertraukos.
42. Darbuotojams, atliekantiems pareigas lauke ar patalpose, kai aplinkos temperatūra aukštesnė nei 25 laipsniai šilumos, kas valandą suteikiamos 10 minučių papildomos poilsio pertraukos.
43. Teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką, be Darbo kodekse nustatytų atvejų, turi nėščios darbuotojos, taip pat darbuotojai, auginantys mokyklinio amžiaus vaikus.
44. Nemokamos atostogos iki 3 mėnesių gali būti suteikiamos tik darbuotojo prašymu. Nemokamos atostogos nesuteikiamos dirbti kitą darbą.
45. Darbuotojams, besimokantiems Lietuvos Respublikoje įregistruotose mokymosi įstaigose, pagal šių įstaigų pažymas suteikiamos mokymosi atostogos. Kai studijos susijusios su muitinės veikla ir darbuotojas siekia įgyti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, darbuotojui šių atostogų laikotarpiu mokamas nustatytas darbo užmokestis. Kitais atvejais darbuotojui mokymosi atostogų metu mokama ne mažesnė kaip minimali mėnesinė alga.
46. Darbdavys darbo (pamainų) grafikus tvirtina prieš tai suderinęs su profesinės sąjungos įgaliotu atstovu.
47. Su patvirtintais darbo (pamainų) grafikais ir jų pakeitimais darbuotojai supažindinami ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki darbo pradžios. Su patvirtintais ir pakeistas darbo (pamainų) grafikais darbuotojai gali būti supažindinami jų elektroninio pašto adresais.
48. Esant suminei darbo laiko apskaitai, darbo (pamainų) grafikuose nurodoma pamainos darbo pradžia ir pabaiga, pamainos perdavimo pradžia ir pabaiga, atostogų, mokymosi, komandiruočių ir kitų iš anksto žinomų neatvykimų laikas, pertraukos pailsėti ir pavalgyti trukmė, pradžia, pabaiga ar suteikimo sąlygos, papildomų ir specialiųjų pertraukų trukmė ir suteikimo sąlygos.
49. Suminės darbo laiko apskaitos laikotarpiui darbuotojams nustatytas darbo valandų skaičius apskaičiuojamas pagal 5 darbo dienų savaitės režimą.
50. Suminės darbo laiko apskaitos laikotarpiui savaite laikomas 7 dienų laikotarpis, kai savaitės pirma diena yra pirma diena po nepertraukiamo poilsio pabaigos, o savaitės paskutinė diena – paskutinė darbuotojo savaitės nepertraukiamo poilsio diena.
51. Darbuotojai privalo vykdyti darbdavio ar jo įgalioto asmens nurodymą dirbti viršvalandinį darbą:
51.1. kai būtina įvykdyti tarnybinę užduotį, kurios vykdymas dėl jos ypatumų negali būti atidėtas, sustabdytas ar nutrauktas;
51.2. kitais įstatymų nustatytais atvejais.
52. Darbuotojo viršvalandžiai per metus negali viršyti 180 valandų, išskyrus kai įstatyme numatyta didesnė viršvalandžių norma.
53. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti rengiant darbuotojams skirtus renginius (minėjimus, šventes, sąskrydžius ir kt.).
54. Darbdavys gali apmokėti profesinių sąjungų patirtas darbuotojams skirtų renginių organizavimo išlaidas ar jų dalį, pateikus šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

55. Darbdavys įsipareigoja:
55.1. atlikti profesinės rizikos vertinimą – ištirti esamą ar galimą profesinę riziką darbo vietoje ir numatyti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta;
55.2. užtikrinti, kad kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir aplinka būtų saugi, patogi ir nekenksminga sveikatai, įrengta pagal darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, darbo patalpas aprūpinti būtinomis priešgaisrinės saugos ir pirmosios medicininės pagalbos priemonėms;
55.3. sudaryti kiekvienam darbuotojui saugias ir sveikas darbo sąlygas. Buities ir higienos patalpas įrengti ir aprūpinti higienos priemonėmis taip, kad jos atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus;
55.4. laiku instruktuoti darbuotojus, užtikrinant, kad darbuotojai būtų instruktuojami priimant į darbą, perkeliant į kitą darbą, pakeitus darbo organizavimą, pradėjus naudoti naujas ar modernizuotas darbo priemones, pakeitus ar priėmus naujus darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus;
55.5. organizuoti pagal darbuotojų saugos ir sveikatos būklę kolektyvinių apsaugos priemonių įrengimą ir, jeigu jos nepakankamai apsaugo darbuotojus nuo rizikos, aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis;
55.6. sudaryti sąlygas profesinės sąjungos atstovams dalyvauti svarstant darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygas;
55.7. ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sužinojimo apie įvykį pranešti profesinei sąjungai apie įvykusį nelaimingą atsitikimą;
55.8. įtraukti profesinių sąjungų atstovą į komisijos, tiriančios nelaimingą atsitikimą, sudėtį.
56. Šalys įsipareigoja įsteigti darbuotojų saugos ir sveikatos komitetus, kurie svarstys saugos ir sveikatos būklės analizės, planavimo, priemonių organizavimo ir kontrolės klausimus.

VII SKYRIUS
PROFESINĖS SĄJUNGOS VEIKLOS GARANTIJOS IR JOS NARIŲ SOCIALINĖS GARANTIJOS

57. Profesinės sąjungos ir jų nariai naudojasi visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų bei šios sutarties ir kitų susitarimų su darbdaviu suteiktomis teisėmis.
58. Profesinių sąjungų nariams ir jų valdymo organų nariams, profesinių sąjungų teikimu, suteikiama per mėnesį 10 valandų tarnybos (darbo) laiko, už kurį mokamas darbo užmokestis, profsąjunginėms pareigoms atlikti. Į šį laiką neįskaitomas laikas, būtinas dalyvauti patariamųjų institucijų ir kitų komisijų ar darbo grupių, sudaromų Muitinės departamente ir kitose muitinės įstaigose, posėdžiuose, kai profesinių sąjungų narys juose dalyvauja nario teisėmis. Tokiu atveju darbuotojas – profesinės sąjungos atstovas – vienu metu negali dalyvauti daugiau kaip trijų patariamųjų institucijų, komisijų ar darbo grupių darbe. Dalyvavimas minėtų patariamųjų institucijų, komisijų ar darbo grupių posėdžiuose laikomas darbo laiku.
59. Profesinių sąjungų nariams sudaromos galimybės dalyvauti profesinių sąjungų rengiamuose seminaruose, konferencijose, mokymo kursuose ir kituose renginiuose suteikiant tam papildomai ne daugiau kaip 3 darbo dienas per metus, už kurias mokamas darbo užmokestis. Šalims tiesiogiai susitarus, šis laikas gali būti ilgesnis. Apie muitinės darbuotojo, profesinės sąjungos nario, dalyvavimą šiuose renginiuose profesinė sąjunga raštu praneša darbdaviui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. Darbdavys turi teisę neišleisti darbuotojo į pirmiau nurodytus renginius dėl svarbių, iš anksto suplanuotų darbų ar neatidėliotinų užduočių vykdymo.
60. Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šios sutarties įsigaliojimo įsteigiama Dvišalė taryba iš vienodo šios sutarties šalių atstovų skaičiaus, kuri nagrinės muitinės sistemos ir muitinės darbuotojų tarnybos, socialinius ir ekonominius, organizacinius klausimus, taip pat darbuotojų rengimo tarnybai, perkvalifikavimo, socialinius, ekonominius ir organizacinius klausimus. Tarybos darbo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato reglamentas, kuris tvirtinamas darbdavio ir profesinės sąjungos bendru sutarimu. Darbdavys sprendimus dėl muitinės struktūrinių pakeitimų, darbuotojų skaičiaus mažinimo, darbo organizavimo ar darbo sąlygų pakeitimo priima tik po to, kai jie apsvarstomi Dvišalėje taryboje, įvertinęs Dvišalės tarnybos nuomonę.
61. Darbdavys, esant galimybei, neatlygintinai suteikia profesinėms sąjungoms laisvas patalpas, kompiuterinę įranga, spausdinimo, kopijavimo, naudojimosi telefonu, internetu paslaugas, skelbimų lentą, transporto priemonę profesinės sąjungos veiklai vykdyti. Darbdavys skelbia nuorodą į profesinių sąjungų tinklalapius intranete.

VIII SKYRIUS
ŠALIŲ KOMUNIKAVIMAS

62. Šalys susitaria, kad kai šioje sutartyje numatyta pareiga informuoti kitą šalį, šalis informuojama raštu. Pranešimams raštu prilyginami pranešimai elektroniniu paštu, kai:
62.1. reikia suderinti atstovą, skiriamą į sudaromą darbo grupę ar komisiją;
62.2. reikia informuoti apie komisijų, darbo grupių posėdžius;
62.3. reikia pateikti profesinei sąjungai informaciją, nustatytą šioje kolektyvinėje sutartyje ar kituose teisės aktuose (tokiu atveju el. paštu gali būti pateikiamas skenuotas dokumentas);
62.4. šalis kviečiama dalyvauti seminaruose, konferencijose, kuriuose bus aptariami esminiai pakeitimai, susiję su darbuotojų darbo, ekonominėms, socialinėms teisėmis ir interesais.
63. Įvykus nelaimingam atsitikimui ar kitais atvejais, kai informacijos pateikimas yra skubus, prieš pateikiant informaciją raštu, reikalinga informacija šaliai gali būti pateikiama telefonu.
64. Raštas laikomas pateiktu kitai šaliai nuo jo gavimo momento. Raštai, išsiųsti kitai šaliai elektroniniu paštu iki darbo dienos 12 val., laikomi gautais tą pačią dieną. Raštai, išsiųsti kitai šaliai elektroniniu paštu po darbo dienos 12 val., laikomi gautais kitą darbo dieną.
65. Jeigu raštu pateikiamas derinti dokumento projektas ir per rašte nurodytą terminą negaunama šalies prieštaravimų, pastabų ar siūlymų ar negautas prašymas pratęsti rašte nurodytą terminą, laikoma, kad dokumentas su šalimi suderintas.
66. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po šios sutarties pasirašymo protokolu įforminti šalių apsikeitimą adresais ir kitais kontaktais, būtinais šioje sutartyje numatytų pareigų vykdymui. Pasikeitus šalies nurodytiems kontaktams, apie pasikeitimus kitos sutarties šalys informuojamos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Šalių kontaktų pasikeitimai įforminami surašius naują protokolą.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

67. Sutartis įsigalioja nuo jos įregistravimo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir galioja iki naujos sutarties sudarymo arba šios sutarties nutraukimo.
68. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie sudaryti raštu, pasirašyti šalių ir įregistruoti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.
69. Sutarties tekstas ir visa informacija apie jos vykdymą yra skelbiama intranete ir profesinių sąjungų interneto puslapiuose.
70. Įsigaliojus sutarčiai, darbdavys įsipareigoja informuoti darbuotojus apie nuorodą į internetinę sutarties versiją.
71. Profesinė sąjunga įsigaliojus šiai sutarčiai informaciją apie ją ir jos tekstą išplatina visoms kitoms profesinėms sąjungoms, kurios veikia muitinės įstaigose, kuriose galioja ši sutartis. 72. Kiekvienas po šios sutarties įsigaliojimo naujai į pareigas priimamas darbuotojas raštu supažindinamas su šia sutartimi ir jam nurodomas interneto adresas, kuriuo jis gali rasti ir atsispausdinti sutarties tekstą.
73. Bet kuri iš šalių turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai, apie tai pranešusi kitai šaliai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius. Pranešimą apie sutarties nutraukimą galima pateikti ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos.
74. Ši sutartis sudaryta trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš šalių.
75. Šioje sutartyje priimtų įsipareigojimų vykdymą kontroliuoja šalių atstovai. Šalys ne rečiau kaip kartą per metus organizuoja dvišalį susitikimą sutarties vykdymo ir su tuo susijusiems klausimams aptarti.
76. Nustačiusios šios sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo faktą, šalys privalo per 3 darbo dienas raštu informuoti viena kitą ir per 10 darbo dienų, vienos iš šalių reikalavimų organizuojamas pasitarimas nesutarimams aptarti ir pašalinti. Nesutarus ginčai sprendžiami Muitinės departamento generalinio direktoriaus sudarytoje Taikinimo komisijoje. Nepavykus ginčo išspręsti Taikinimo komisijoje, jis sprendžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
77. Nesutarimai ir ginčai, kylantys tarp šalių, šios sutarties sudarymo ir vykdymo metu, taip pat ginčai, atsiradę keičiant ar pildant sutartį, sprendžiami derybų keliu. Ginčų nepavykus išspręsti derybų būdu, jie nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.
78. Šioje sutartyje neaptartos darbuotojų socialinės garantijos suteikiamos ir užtikrinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis. Darbdavys, savo įsakymais nustatydamas naujas ar keisdamas galiojančias tarnybos sąlygas ir socialines darbuotojų garantijas, negali bloginti jų, palyginti su šia sutartimi, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja, laikinai atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas Ramutė Liupkevičienė

Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo koordinacinės tarybos pirmininkas Jūrius Bruklys

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Irena Petraitienė

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com