See other templatesSee other templates

KOLEKTYVINĖ SUTARTIS
Vilnius, du tūkstančiai penktųjų metų birželio mėnesio trisdešimta diena
 
      Vilniaus teritorinė muitinė, atstovaujama Vilniaus teritorinės muitinės viršininko Prano Dragūno, veikiančio pagal muitinės nuostatus, toliau – Darbdavys, ir Vilniaus teritorinė muitinės įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga, atstovaujama valdybos pirmininko Jūriaus Bruklio, veikiančio pagal profesinės sąjungos įstatus, toliau – Profsąjunga,gerbdami žmogaus teises, siekdami plėtoti demokratiją ir prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais bei Tarptautinėmis darbo organizavimo konvencijomis, kaip lygiaverčiai socialiniai partneriai, sudaro šią kolektyvinę sutartį, toliau - Sutartis, dėl Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnų ir kitų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, toliau – Darbuotojai, darbo organizavimo, darbo apmokėjimo, kvalifikacijos kėlimo bei perkvalifikavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos, ekonominių, socialinių garantijų taikymo bei teisės aktais nustatyto pareigūnų materialinio aprūpinimo.
 
1 straipsnis. SUTARTIES REGULIAVIMO PRINCIPAI

      1. Teisių ir pareigų pereinamumo principas.

      Pasikeitus administracijos vadovui ar įstaigos pavaldumui ši Sutartis lieka galioti ir naujam teisių bei pareigų perėmėjui.

      2. Šalių lygybės principas.

      Abi šios Sutarties šalys veikdamos ir vadovaudamosios Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais teisės aktais bei susitarimais tarp Muitinės departamento ir Lietuvos muitinės įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo turi lygias teises vykdydamos šią Sutartį.

      3. Interesų derinimo principas.

      Abi Sutarties šalys turėdamos skirtingus interesus juos derina ir priima abipusiai naudingus sprendimus.

      4. Darbuotojo teisių viršenybės principas.

      Esant teisės normų konkurencijai (kolizijai), išskyrus ES įstatymus ir tarptautines sutartis, visi sprendimai priimami darbuotojų naudai.

      
2 straipsnis. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMAS, PAKEITIMO BEI PAPILDYMO TVARKA


      5. Ši Sutartis galioja visiems Vilniaus teritorinės muitinės darbuotojams.

      6. Sutarties projektas svarstomas struktūrinių padalinių darbuotojų susirinkime.

      Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė struktūrinio padalinio darbuotojų.

      7. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki naujos sutarties pasirašymo. Kolektyvinė sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu.

      8. Šios Sutarties sąlygos galioja, jei nenumato blogesnių sąlygų darbuotojams, palyginus su tomis, kurios yra nustatytos teisės aktuose bei įsigaliojusiose tarptautinėse sutartyse.

      9. Visi ginčai dėl šios Sutarties keitimo, papildymo ar nutraukimo sprendžiami derybomis tarp šalių. Neišsprendus ginčų derybomis, jie sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

      10. Sutarties įsipareigojimų vykdymą kontroliuoja šalių atstovai, taip pat įstatymų įgaliotos institucijos.

      11. Nustačius Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo faktą, šalys raštu informuoja viena kitą ir per 10 dienų laikotarpį, vienos iš šalių reikalavimu, šaukiamas šalių įgaliotų atstovų pasitarimas išaiškintiems trūkumams ar pažeidimams aptarti ir pašalinti.

      12. Sutarties šalių atstovai vieną kartą per metus, atsiskaito darbuotojų susirinkimui dėl sutarties vykdymo. Darbuotojų susirinkimas sušaukiamas ne vėliau kaip iki pirmo ketvirčio pabaigos.

      
3 straipsnis. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI


      13. Darbdavys įsipareigoja:

      13.1. Profsąjungai pasiūlius, svarstyti galimybę priimti, pakeisti ar panaikinti tvarkas ar instrukcijas darbo, socialiniais ir ekonominiais klausimais;

      13.2. suteikti galimybę Profsąjungos įgaliotiems atstovams laisvu nuo darbo metu dalyvauti stebėtojų teisėmis komisijos darbe: vertinant ir atestuojant darbuotojus, tarnybinių nuobaudų skyrimo, svarstant klausimus, susijusius su paskatinimų skyrimu darbuotojams bei kitus darbo (tarnybos) klausimus. Jei administracija mato, kad yra būtinybė, komisijos nariu skiriamas Profsąjungos įgaliotas asmuo;

      13.3. sudaryti sąlygas įgaliotiems Profsąjungos atstovams raštu informavus administraciją lankytis padaliniuose, kur dirba profesinės sąjungos nariai;

      13.4. pateikti informaciją ar dokumentus, apie darbuotojų socialines, ekonomines bei darbo sąlygas per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo.

      14. Profsąjunga įsipareigoja:

      14.1. savo veikla siekti gerinti darbuotojų darbo drausmę;

      14.2. rūpintis darbuotojų poilsiu bei reabilitacija, organizuoti sporto bei šventinius renginius;

      14.3. pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo, keitimo, papildymo, panaikinimo ar priėmimo, susijusius su darbuotojų darbo, ekonominiais ir socialiniais interesais teikti Muitinės departamentui, Finansų ministerijai ar kitoms institucijoms, prieš tai informavus muitinės vadovybę.

      
4 straipsnis. DARBO SANTYKIAI


      15. Darbuotojams priimti į darbą (tarnybą) sudaroma komisija, kurioje stebėtojų teisėmis gali dalyvauti įgaliotas Profsąjungos narys.

      16. Teisės aktų, reglamentuojančių darbą, patvirtintos kopijos (pareigybės aprašymas, skyriaus (tarnybos,padalinio) darbo tvarka, vidaus darbo taisyklės ir kt.) įteikiamos asmeniškai darbuotojui, jam pageidaujant.

      17. Darbdavys turi teisę pakeisti darbuotojo tarnybos ar darbo sąlygas tik įstatymų numatytais atvejais.

      18. Sudaryti terminuotą darbo sutartį galima tik tuo atveju, jeigu darbuotojas priimamas atlikti konkretų darbą, pavaduoti arba pakeisti laikinai nesantį darbuotoją.

      19. Darbuotojų veiklos vertinimo komisijos darbe stebėtojų teisėmis dalyvauja ir Profsąjungos įgaliotas atstovas.

      20. Su Profsąjunga surengiamos konsultacijos kai: pertvarkoma įstaigos struktūra ar darbo organizavimas, arba numatoma atleisti darbuotojus dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo ir dėl kitų svarbių priežasčių (ne dėl jų kaltės).

      Su Profsąjunga konsultuojamasi dėl optimalių darbo sąlygų nustatymo, dėl priemonių, kurių reikia imtis, kad atleidžiamųjų skaičius būtų minimalus ir būtų sumažinti neigiami padariniai atleidžiamiesiems, dėl numatytų atleisti personalijų, atleidimo iš darbo terminų, numatyti galimybes atleidžiamųjų perkvalifikavimui, kito darbo pasiūlą. Konsultacijos pradedamos ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pertvarkymo ar įspėjimų apie numatomą pareigybių panaikinimą arba galimą atleidimą įteikimą darbuotojams. Tuo atveju, jeigu Darbdavio ir Profsąjungos nuomonė dėl atleidžiamų ar perkeliamų darbuotojų nesutampa, atleidžiant ir/ar perkeliant į kitą darbą darbuotoją - Darbdavys atsižvelgia į Profsąjungos pasiūlymus.

      21. Pareigybių aprašymus svarsto sudaryta komisija, į kurią įtraukiamas ir Profsąjungos įgaliotas asmuo.

      22. Apie numatomą pareigybės aprašymo pakeitimą darbuotojas informuojamas iš anksto nurodant kokios konkrečios funkcijos keičiamos ir ar toms funkcijoms atlikti numatomas darbuotojo perkvalifikavimas.

      23. Skirti atlikti laikinai nesančio darbuotojo pareigas galima tik gavus raštišką pavaduojančiojo darbuotojo sutikimą. Papildomu darbu laikomas ir pavadavimas darbuotojų, jų atostogų ar laikino nedarbingumo metu.

      24. Draudžiama įspėti darbuotoją apie atleidimą ir atleisti iš darbo, išskyrus darbuotojo prašymu, laikino nedarbingumo metu.

      25. Darbuotojams, netekusiems darbingumo dėl sužalojimo darbe arba profesinės ligos, darbo vieta paliekama kol bus atgautas darbingumas arba nustatytas invalidumas.

      26. Darbuotojai, išrinkti į darbuotojų atstovaujamuosius organus, negali būti atleisti iš darbo kai nėra jų kaltės be išankstinio Profsąjungos sutikimo.

      27. Kai mažinamas darbuotojų skaičius pirmenybės teisę, be teisės aktuose numatytų kitų atvejų, būti paliktiems dirbti turi darbuotojai:

      27.1. turintys tris ir daugiau vaikų iki 18 metų;

      27.2. kurių šeimoje yra moksleivis arba studentas, o kitas sutuoktinis yra bedarbis ar invalidas, ar miręs;

      27.3. kurie augina vaiką invalidą;

      27.4. kurie vieni prižiūri kitus šeimos narius, pripažintus invalidais;

      27.5. kurie turi ne mažiau kaip dešimties metų nepertraukiamąjį darbo stažą muitinėje, išskyrus darbuotojus, įgijusius teisę į senatvės pensiją arba ją gaunančius;

      27.6. Profsąjungos valdymo organų, numatytų pagal įstatus, nariai;

      27.7. darbo ginčų komisijų nariai.

      28. Įteikus darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, įspėjimą dėl pareigybės panaikinimo arba galimo atleidimo iš darbo ne dėl darbuotojo kaltės, jam prašant skiriamas laisvas laikas kito darbo paieškoms per visą įspėjimo laikotarpį.

      29. Darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas, nustatyta tvarka užpildyti darbuotojo valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, o darbuotojui prašant, išduoti pažymas: apie darbą, nurodant darbo funkcijas (pareigas), jo pradžios ir pabaigos datas, darbo įvertinimą ir kt.

      30. Nutrūkus darbo santykiams dėl darbuotojo mirties, jam priklausantys pinigai išmokami sutuoktiniui arba kitam šeimos nariui, arba teisėtam pareiškėjui.

       Darbuotojas turi teisę nutraukti darbo santykius apie tai raštu įspėjęs Darbdavį įstatymais nustatyta tvarka. Darbuotojas per visą įspėjimo laikotarpį turi teisę atšaukti savo prašymą ir tęsti darbą.

      31. Darbdavys sudaro tinkamas sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją ir kiekvienais metais užtikrina tolygų darbuotojų siuntimą tobulintis į kvalifikacijos kėlimo kursus, seminarus ir t.t.

      32. Darbo drausmę muitinėje apibrėžia dokumentai, nustatantys darbo tvarką viduje ir reglamentuojantys kolektyvo narių ir muitinės tarpusavio santykius: darbo tvarkos, nuostatai ir kiti teisės aktai. Prieš tvirtindamas dokumentus, reglamentuojančius darbo tvarką, Darbdavys juos derina su Profsąjunga.

      33. Darbdavys, sudaręs komisiją pareigūno tarnybiniam nusižengimui tirti, ne vėliau kaip per tris darbo dienas apie tai informuoja Profsąjungą ir sudaro galimybę jos darbe stebėtojo teisėmis dalyvauti įgaliotam Profsąjungos atstovui.

      34. Darbuotojo, kurio tarnybinis nusižengimas tiriamas, prašymu jam pateikiama surinkta medžiaga susipažinti.

      35. Prieš skiriant tarnybinę (drausminę) nuobaudą, darbuotojui, išrinktam į darbuotojų atstovaujamuosius organus, reikalingas išankstinis Profsąjungos sutikimas dėl darbuotojui inkriminuojamos veikos pagrįstumo, pažeidimo fakto nustatymo ir kitų tarnybinės (drausminės) nuobaudos skyrimo aplinkybių teisėtumo bei objektyvumo parenkant nuobaudos rūšį.

      36. Profsąjunga turi teisę pasiūlyti darbdaviui panaikinti darbuotojui skirtą drausminę nuobaudą.

      37. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, darbo ginčus sprendžia darbo ginčų komisijoje vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

      38. Rašytinės individualios visiškos materialinės atsakomybės sutartys gali būti sudaromos su darbuotojais, einančiais šias pareigas:

      38.1. posto, skyriaus viršininkas;

      38.2. posto, skyriaus viršininko pavaduotojas;

      38.3. vyriausiasis inspektorius;

      38.4. vyresnysis inspektorius;

      38.5. inspektorius;

      38.6. vyriausiasis buhalteris-kasininkas;

      38.7. vyresnysis buhalteris-kasininkas;

      38.8. vyriausiasis inžinierius transportui;

      38.9. vyriausiasis inžinierius mechanikas;

      38.10. vyriausiasis inžinierius elektrikas;

      38.11. vyriausiasis inžinierius aprūpinimui;

      38.12. autotransporto specialistas;

      38.13. sandėlio vedėjas;

      38.14. ūkio vedėjas.

      39. Rašytinė kolektyvinė visiškos materialinės atsakomybės sutartis sudaroma su darbuotojais, dirbančiais ūkio ir aprūpinimo skyriaus sandėlyje.

      40. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, padarytą materialinę žalą Darbdaviui, privalo atlyginti tik tuo atveju, jeigu tai susieta su teisės aktų pažeidimu, darbuotojo darbo pareigų nevykdymu, netinkamu vykdymu arba nusikalstama veika.

      Kai žala padaroma esant pasirašytai kolektyvinei visiškos materialinės atsakomybės sutarčiai, kiekvienu atveju nustatomas kiekvieno iš jų kaltės laipsnis. Tuo atveju, kai nustatyti konkretaus darbuotojo kaltės laipsnio neįmanoma, žalos dydis nustatomas proporcingai pagal faktiškai dirbto laiko trukmę per kurį susidarė žala.

      41. Darbuotojas turi teisę atsisakyti priimti materialines vertybes, jeigu Darbdavys nesudaro tinkamų sąlygų jam patikėtų vertybių apsaugai.

      42. Šioje Sutartyje neaptartiems darbo santykiams taikomi galiojantys Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktai, tarptautiniai susitarimai ir konvencijos.

      
5 straipsnis. DARBO IR POILSIO LAIKAS


      43. Darbo laikas - tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą, ir kiti jam prilyginti laikotarpiai: faktiškai dirbtas laikas, budėjimas darbe arba namuose, tarnybinės komandiruotės, laikas, reikalingas parengti ir sutvarkyti darbo vietą, darbo įrankius, tarnybinės kelionės į kitą vietovę laikas, privalomų medicinos apžiūrų, susijusių su darbu, laikas, stažuotės, kvalifikacijos kėlimas (kursai, seminarai, konferencijos ir kt.) muitinėje ar kituose mokymo centruose.

      44. Darbuotojams, kuriems kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo (seminarų, kursų ir t.t.) laikas sutampa su laisvu nuo darbo metu, šis laikas kompensuojamas suteikiant laisvą nuo darbo laiką kitu, jo pasirinktu, metu.

      45. Kasdieninė darbo laiko trukmė darbuotojams, dirbantiems ne pamainomis, yra 8 valandos per dieną ir negali viršyti 40 valandų per penkių darbo dienų savaitę. Maksimalus darbo laikas per savaitę - 48 valandos, įskaitant viršvalandžius. Darbuotojo viršvalandinis darbas per dvi dienas iš eilės negali viršyti keturių valandų, o per metus - 120 valandų.

      46. Darbuotojų, dirbančių pamainomis, darbo laikas negali būti ilgesnis kaip 24 valandos per parą, o vidutinis darbo laikas per septynias dienas neturi viršyti 48 valandų.

      47. Ne visas darbo dienos ar darbo savaitės laikas nustatomas kai to pageidauja:

      47.1. darbuotojas, auginantis vaiką iki 3 metų amžiaus;

      47.2. nėščia darbuotoja;

      47.3. darbuotojas, kuriam nustatytas invalidumas pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą;

      47.4. darbuotojas, slaugantis sergantį šeimos narį pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą;

      47.5. šalių susitarimu bei kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

      48. Darbo laiko trukmė per suminės darbo laiko apskaitos laikotarpį neturi viršyti darbuotojams nustatyto darbo valandų skaičiaus, apskaičiuoto pagal savaitės 48 valandų darbo laiko trukmę.

      Kai apskaitiniu laikotarpiu viršijamas darbuotojams nustatytas darbo valandų skaičius, apskaičiuotas pagal savaitės 48 darbo valandų darbo laiko trukmę, viršytas darbo laikas kompensuojamas jų pageidavimu:

      48.1. sutrumpinant darbo dieną, arba

      48.2. poilsio laiką suteikiant kitą pasirinktą darbo dieną, arba

      48.3. apmokant kaip už viršvalandinį darbą.

      49. Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, kuriems darbo laikas nustatytas iki 24 valandų per parą ir kurie neturi galimybės palikti darbo vietą pietų pertraukai, ar naudoti jos savo nuožiūra, į darbo laiką įskaitoma pertrauka pavalgyti.

      50. Darbo (pamainų) grafikus ir jų priedus tvirtina Darbdavys prieš tai suderinęs su Profsąjunga.

      51. Darbo (pamainų) grafikuose nurodoma: darbo laiko pradžia ir pabaiga, pertraukos pavalgyti ir pailsėti trukmė bei suteikimo tvarka, pamainų perdavimo laikas.

      Pamainų perdavimo (dokumentų ir reikalų perdavimas-priėmimas keičiantis pamainoms) laikas įskaitomas į darbo laiką.

      52. Patvirtinti darbo grafikai skelbiami viešoje vietoje ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki darbo laikotarpio pradžios. Darbuotojui pageidaujant, padalinio vadovas privalo jam įteikti nustatyta tvarka patvirtinto darbo grafiko kopiją.

      53. Draudžiama skirti darbuotoją dirbti dvi pamainas iš eilės.

      54. Darbdavys darbo laiką žymi Vyriausybės patvirtintos pavyzdinės formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, kuriuose privalo nurodyti faktiškai dirbtą darbuotojo laiką, skaičiuoti darbuotojų dirbtą viršvalandinių darbų laiką ir jį nurodyti.

      55. Viršvalandiniu darbu laikomas:

      55.1. darbo laikas, viršijantis 40 valandų kassavaitinio darbo laiką;

      55.2. darbo laikas, viršijantis sutrumpintą darbo laiką;

      55.3. darbo laikas, viršijantis ne visą darbo laiką;

      55.4. taikant suminę darbo laiko apskaitą, darbo laikas, per ataskaitinį laikotarpį viršijantis nustatytą kassavaitinį ar sutrumpintą darbo valandų skaičių;

      55.5. budėjimas namuose;

      55.6. darbai, kai viršijamos darbo laiko normos apskaitinio laikotarpio viduje, nors suminis darbo laikas per ataskaitinį laikotarpį ir neviršija normalaus valandų skaičiaus (kai darbo laikas viršija 48 valandas per 7 dienų laikotarpį ar kai, esant suminei darbo laiko apskaitai, dirbama daugiau kaip 48 valandas per savaitę ir dvylika valandų per darbo dieną (pamainą).

      56. Viršvalandiniai darbai leidžiami tik išimtinais atvejais Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

      57. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda. Ši nuostata taikoma ir dirbantiems ne visą darbo dieną darbuotojams.

      58. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė netrumpinama dirbantiems sutrumpintą darbo laiką.

      59. Nakties laikas yra kalendorinis laikas nuo 22 valandos iki 6 valandos.

      60. Darbuotojai, dirbantys kompiuteriu ne mažiau kaip pusę darbo dienos, kas 1,5 (pusantros) darbo valandos turi teisę pasinaudoti 15 (penkiolikos) minučių papildoma pertrauka.

      61. Darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų, arba invalidams, arba prižiūrintiems invalidą, arba slaugantiems sergantį šeimos narį, pateikus sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, darbuotojo prašymu, suderinus su Darbdaviu, papildomos pertraukos gali būti sujungiamos arba pridedamos prie pertraukos pavalgyti ir pailsėti, arba perkeliamos į dienos pabaigą, atitinkamai sutrumpinant darbo dieną arba darbo savaitę.

      62. Laikas, suteikiamas darbuotojams, kad jie galėtų tenkinti asmeninės higienos ir fiziologinius poreikius, prilyginamas darbo laikui ir neįskaitomas į papildomas ar specialias pertraukas.

      63. Laikas, skirtas darbo higienos poreikiams tenkinti (persirengimui, asmeninių apsaugos priemonių priežiūrai, prausimuisi ir kitoms reikmėms) darbo laiku (prieš pradedant dirbti darbo vietose, dirbant ir po darbo), nustatomas priklausomai nuo darbo pobūdžio, naudojamų priemonių ir neįskaitomas į papildomas ar specialias pertraukas. Šis laikas nustatomas darbo tvarkos taisyklėse, suderinus su Profsąjunga.

      64. Kasdieninis tarp darbo dienų (pamainų) poilsio laikas - tai laikas nuo vienos darbo dienos (pamainos) iki kitos darbo dienos (pamainos) pradžios. Kasdieninio poilsio laikas negali būti trumpesnis nei 11 valandų.

       Darbuotojams, kuriems darbo laikas nustatytas 24 valandos per parą, poilsio laikas tarp pamainų negali būti trumpesnis nei 35 valandos.

      65. Savaitės nepertraukiamas poilsis - laisvas nuo darbo laikas, kuris prasideda pasibaigus darbui paskutinę darbo savaitės dieną ir baigiasi pradėjus darbą kitą darbo savaitę. Savaitės nepertraukiamas poilsis negali būti trumpesnis nei 35 valandos.

      66. Poilsio dienomis skirti dirbti leidžiama tik esant būtinumui ir gavus raštišką darbuotojo sutikimą.

      67. Kasmetinės atostogos suteikiamos pagal patvirtintus grafikus, kuriuos sudaro padalinių vadovai, atsižvelgę į darbuotojų pageidavimus. Grafikai tvirtinami iki metų kovo mėnesio 15 dienos.

      68. Teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką, be teisės aktuose numatytų atvejų, turi šie darbuotojai:

      68.1. turintys vaikų iki 16 metų;

      68.2. turintys didesnį nei 15 metų tarnybos muitinėje stažą.

      69. Darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis.Viena iš dalių negali būti trumpesnė nei 14 kalendorinių dienų, kitų kasmetinių atostogų dalių trukmę pasirenka darbuotojas.

      70. Darbuotoją atšaukti iš atostogų galima tik jo raštišku sutikimu.

      71. Kasmetinių atostogų metu atsiradus aplinkybėms, suteikiančioms teisę jas pratęsti, darbuotojo pasirinkimu, suderinus su administracija, gali būti netęsiamos, o neišnaudotos kasmetinės atostogos, darbuotojo pageidavimu, suteikiamos šia tvarka:

      71.1. suteikiant kitu laiku, arba

      71.2. gali būti perkeltos į kitus metus, arba

      71.3. pridedamos prie kasmetinių atostogų.

      72. Darbuotoją atleidžiant iš darbo, jo pageidavimu, neišnaudotos kasmetinės atostogos privalo būti suteikiamos.

      73. Vidutinis darbo užmokestis už kasmetines atostogas privalo būti sumokėtas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki jų pradžios.

      Darbdaviui pavėlavus sumokėti darbo užmokestį už kasmetines atostogas, darbuotojo pareiškimu kasmetinių atostogų laikas pratęsiamas tiek dienų, kiek pavėluota sumokėti už kasmetines atostogas.

      Darbuotojui nepageidaujant pratęsti kasmetinių atostogų laiką, jos pridedamos prie nepanaudotų kasmetinių atostogų arba suteikiamos kitu metu.

      74. Darbuotojui, išvykusiam į komandiruotę, kompensuojamos visos Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytos turėtos išlaidos.

      75. Papildomos atostogos mokslui suteikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis.

      76. Darbuotojams, besimokantiems savo iniciatyva, mokama minimali mėnesinė alga.

      77. Šioje Sutartyje neaptartam darbo ir poilsio režimui taikomi galiojantys Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktai, tarptautiniai susitarimai ir konvencijos.

      
6 straipsnis. DARBO APMOKĖJIMAS, DARBO APMOKĖJIMO TERMINAI IR TVARKA


      78. Darbo užmokestis mokamas 2 dalimis: avansas - 24 mėnesio dieną, atlyginimas už praėjusį mėnesį - 9 kito mėnesio dieną.

      Darbuotojo prašymu darbo užmokestis gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį.

      79. Kiekvienam darbuotojui išduodamas atsiskaitymo lapelis, kuriame nurodomos apskaičiuotos, išskaičiuotos ir išmokėtinos sumos.

      Atsiskaitymo lapelis kiekvienam darbuotojui išduodamas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas iki atlyginimo išmokėjimo dienos.

      80. Darbdavys vienkartinių piniginių išmokų ir pašalpų skyrimo klausimą svarsto komisijos posėdyje, dalyvaujant įgaliotam Profsąjungos atstovui.

      81. Už darbą nakties metu ir viršvalandinį darbą mokama ne mažiau kaip darbuotojui nustatytos pusantros pareiginės algos.

      82. Už darbą poilsio bei švenčių dienomis, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, atsižvelgiant į darbuotojo pageidavimą, kompensuojama šia tvarka:

      82.1. apmokant ne mažiau kaip dvigubai;

      82.2. suteikiant kitą poilsio dieną pasirinktu laiku;

      82.3. poilsio dieną pridedant prie kasmetinių atostogų.

      83. Darbuotojui, jo sutikimu atliekant papildomą darbą, už padidėjusį darbo krūvį mokama šia tvarka:

      pareigūnui - iki 50 procentų priemoka prie pareiginės algos;

      darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, - iki 100 procentų priemoka prie pareiginės algos.

      84. Jeigu priedų ir priemokų suma viršija 70 procentų pareiginės algos, pareigūnas negali būti skiriamas dirbti naktį ir švenčių dienomis, jis negali dirbti viršvalandžių.

      85. Šioje Sutartyje neaptartiems darbo apmokėjimui, darbo apmokėjimo terminams ir tvarkai taikomi galiojantys Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktai, tarptautiniai susitarimai ir konvencijos.

      
7 straipsnis. DARBO SAUGA


      86. Darbdavys įsipareigoja:

      86.1. visas darbo vietas įvertinti (saugai ir sveikatai,profesinei rizikai) ir turėti darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą;

      86.2. kiekvieno darbuotojo darbo vietą įrengti pagal darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus;

      86.3. užtikrinti, kad kiekviena darbo vieta būtų saugi, patogi ir nekenksminga aplinkai;

      86.4. laiku instruktuoti darbuotojus, supažindinti su kitomis saugaus darbo taisyklėmis, kontroliuoti šių taisyklių žinojimą ir laikymąsi;

      86.5. aprūpinti dirbančiuosius darbo ir spec. drabužiais, darbo ir spec. avalyne, kolektyvinėmis bei asmeninėmis apsaugos priemonėmis; jei darbas susijęs su užterštumu - muilu, rankšluosčiais;

      86.6. konsultuotis su Profsąjunga visais darbuotojų saugos ir sveikatos būklės analizės, planavimo, priemonių organizavimo ir kontrolės klausimais;

      86.7. dirbant žiemą postuose, esant aplinkos oro temperatūrai žemesnei kaip -10C, sudaryti sąlygas darbuotojams apsirūpinti karštu gėrimu;

      86.8. darbo patalpose įrengti vietas pirmosios medicininės pagalbos priemonėms;

      86.9. darbo patalpose sudaryti sąlygas, užtikrinančias greitosios pagalbos iškvietimui.

      87. Lokaliniai teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus, derinami su Profsąjunga.

      88. Profsąjunga ar bet kuris darbuotojas turi teisę teikti pasiūlymus dėl saugos darbe ir darbo aplinkos gerinimo. Pasiūlymai ne vėliau kaip per 10 dienų aptariami saugos administravimo pakomitečio dalyvaujant įgaliotam Profsąjungos atstovui ir parengiamas priemonių planas darbo sąlygoms gerinti. Saugos administravimo pakomitečio išvada yra privaloma Darbdaviui.

      89. Privalomai sveikatą tikrinasi darbuotojai, nurodyti Kontingento patvirtintoje pažymoje, suderintoje su Vilniaus visuomenės sveikatos centro darbo higienos gydytoju.

      90. Darbuotojų, kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą, sveikatos patikrinimą kontroliuoja ir apmoka Darbdavys. Privalomi patikrinimai vyksta darbo metu mokant nustatytą darbo užmokestį.

      91. Apie įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe, ne vėliau kaip kitą dieną po sužinojimo apie įvykį, Darbdavys praneša Profsąjungai.

      92. Šioje Sutartyje neaptartoms darbo sąlygoms taikomi galiojantys Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktai, tarptautiniai susitarimai ir konvencijos.

      
8 straipsnis. PROFSĄJUNGOS VEIKLOS GARANTIJA


      93. Profsąjunga bei jos nariai naudojasi visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įsigaliojusių Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų, profesinių sąjungų bei kitų įstatymų suteiktomis teisėmis ir garantijomis.

      94. Profsąjunga Vilniaus teritorinėje muitinėje veikia savarankiškai.

      95. Darbdavys pagal galimybes suteikia Profsąjungai patalpas, ryšio bei kitas priemones reikalingas veiklai vykdyti.

      96. Profsąjungos atstovams, dalyvaujantiems komisijų darbe skiriama 10 valandų darbo (tarnybos) laiko per mėnesį ir už šį laiką mokamas darbo užmokestis.

      97. Profsąjungos nariams, atleistiems iš darbo ar tarnybos, dėl jų išrinkimo į renkamąsias pareigas profesinių sąjungų organizacijose, pasibaigus įgaliojimams renkamosiose pareigose, suteikiamas pirmesnis darbas (pareigos), o jei jo nėra - kitas lygiavertis darbas (pareigos). Į tarnybos stažą įskaičiuojamas kadencijos laikas.

      98. Šioje Sutartyje neaptartais atvejais, Profsąjungai ir jos nariams garantijos taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, ES teisės aktai, tarptautiniais susitarimais ir konvencijomis.

Vilniaus teritorinės muitinės vardu
viršininkas Pranas Dragūnas

Vilniaus teritorinės muitinės įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos vardu
valdybos pirmininkas Jūrius Bruklys
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com