See other templatesSee other templates

KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

Panevėžys, du tūkstančiai aštuntųjų metų birželio mėnesio dvidešimta diena


Panevėžio teritorinė muitinė, juridinių asmenų registro kodas 290737910, Ramygalos g. 151, LT-36220, Panevėžys, atstovaujama viršininko Roberto Busilos, veikiančio pagal tarnybos nuostatus, patvirtintus Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. kovo 26 d. įsakymo Nr.1B-264„Dėl Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio teritorinių muitinių nuostatų patvirtinimo“ 1.5 punktu, toliau – Darbdavys, iš vienos pusės,

ir

Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga, juridinių asmenų registro kodas 193400979, Savanorių pr. 174-409a, Vilnius, atstovaujama pirmininkės Leokadijos Daujotaitės, veikiančios pagal profesinės sąjungos įstatus, įregistruotus 2008 m. kovo 21 d., registro tvarkytojas – Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, toliau – Profsąjunga, iš kitos pusės,

gerbdami žmogaus teises,
siekdami plėtoti demokratiją ir prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo,
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais bei Tarptautinėmis darbo organizavimo konvencijomis,
kaip lygiaverčiai socialiniai partneriai,
kartu vadinami Šalimis, atskirai kiekviena – Šalimi,

sudaro šią kolektyvinę sutartį, toliau - Sutartis, dėl Panevėžio teritorinės muitinės pareigūnų, tarnautojų ir kitų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, toliau sutartyje – darbuotojai, (tarnybos) darbo organizavimo, (tarnybos) darbo apmokėjimo, kvalifikacijos kėlimo bei perkvalifikavimo, darbo saugos, ekonominių, socialinių garantijų taikymo bei teisės aktais nustatyto pareigūnų materialinio aprūpinimo, jei kitaip nenumatyta įstatymuose ar kituose aktuose.

1 straipsnis. SUTARTIES REGULIAVIMO PRINCIPAI1. Teisių ir pareigų pereinamumo principas.

Pasikeitus įstaigos vadovui ši sutartis lieka galioti ir naujam teisių bei pareigų perėmėjui.

2. Šalių lygybės principas.

Abi šios sutarties šalys veikdamos pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų bei susitarimų tarp Lietuvos Muitinės departamento ir Lietuvos muitinės įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo suteiktus įgaliojimus turi lygias teises vykdydamos šią kolektyvinę sutartį.

3. Interesų derinimo principas.

Abi sutarties Šalys turėdamos skirtingus interesus juos derina ir priima abipusiai naudingus sprendimus.

4. Darbuotojo teisių viršenybės principas.

Esant teisės normų konkurencijai (kolizijai), išskyrus ES įstatymus ir tarptautines sutartis, visi sprendimai priimami darbuotojų naudai.2 straipsnis. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMAS, PAKEITIMO BEI PAPILDYMO TVARKA
5. Ši kolektyvinė sutartis galioja visiems Panevėžio teritorinės muitinės darbuotojams.

6. Kolektyvinė sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki naujos sutarties pasirašymo.

7. Šios sutarties sąlygos galioja, jei nenumato blogesnių sąlygų darbuotojams, palyginus su tomis, kurios yra nustatytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei įsigaliojusiose Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse.

8. Visi ginčai dėl šios sutarties keitimo, papildymo ar nutraukimo sprendžiami derybomis tarp šalių. Neišsprendus ginčų derybomis, jie sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

9. Sutarties įsipareigojimų vykdymą kontroliuoja šalių atstovai, taip pat įstatymų įgaliotos institucijos.

10. Nustačius Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo faktą, šalys raštu informuoja viena kitą ir vienos iš Šalių reikalavimu per 10 (dešimt) dienų laikotarpį šaukiamas šalių įgaliotų atstovų pasitarimas išaiškintiems trūkumams ar pažeidimams aptarti ir pašalinti.

11. Sutarties šalių atstovai vieną kartą per metus, atsiskaito darbuotojų kolektyvui dėl Sutarties vykdymo.

Darbuotojų konferencija sušaukiama ne vėliau kaip iki pirmo ketvirčio pabaigos.3 straipsnis. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI12. Darbdavys įsipareigoja:

12.1. teisės aktus ir sprendimus, susijusius su darbuotojų tarnybos ir darbo, ekonominiais ir socialiniais interesais, išskyrus – pagal individualų darbuotojo prašymą, priimti prieš tai suderinęs su Profsąjunga;

12.2. Profsąjungai pasiūlius, svarstyti galimybę priimti, pakeisti ar panaikinti lokalinius teisės aktus, susijusius su darbuotojų darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais;

12.3. suteikti galimybę Profsąjungos įgaliotiems atstovams dalyvauti komisijų darbe: darbuotojams dalyvaujant konkursuose laisvai pareigybei užimti, vertinant pareigūnų tarnybinę veiklą,, tarnybinių nuobaudų skyrimo bei svarstant klausimus, susijusius su paskatinimų skyrimu darbuotojams bei svarstant kitus su darbo (tarnybos) sąlygomis susijusius klausimus;

12.4. sudaryti sąlygas įgaliotiems Profsąjungos atstovams, raštu informavus administraciją, lankytis padaliniuose, kur dirba profesinės sąjungos nariai.

13. Profsąjunga įsipareigoja:

13.1. savo veikla siekti gerinti darbuotojų darbo drausmę;

13.2. rūpintis darbuotojų poilsiu bei reabilitacija, organizuoti sporto bei šventinius renginius.4 straipsnis. DARBO SANTYKIAI14. Darbuotojams priimti į (tarnybą) darbą sudarytos komisijos darbe stebėtojo teisėmis gali dalyvauti įgaliotas Profsąjungos atstovas.

15. Teisės aktų, reglamentuojančių tarnybą (darbą), patvirtintos kopijos (pareigybės aprašymas, skyriaus nuostatai, vidaus darbo taisyklės ir kt.) įteikiamos asmeniškai kiekvienam darbuotojui, jam raštiškai prašant.

16. Sudaryti terminuotą darbo sutartį galima tik tuo atveju, jeigu darbuotojas priimamas atlikti konkretų darbą, pavaduoti laikinai nesantį darbuotoją.

17. Darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo statutinės komisijos veikloje stebėtojų teisėmis dalyvauja ir Profsąjungos įgaliotas atstovas.

18. Su Profsąjunga rengiamos konsultacijos kai: pertvarkoma įstaigos struktūra ar darbo organizavimas, arba numatoma atleisti darbuotojus dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo ir dėl kitų svarbių priežasčių (ne dėl jų kaltės) arba įteikiami įspėjimo ar informaciniai pranešimai.

19. Konsultacijos pradedamos ne vėliau kaip prieš mėnesį iki įspėjimų apie numatomą pareigybių panaikinimą arba galimą atleidimą įteikimo darbuotojams.

Šiam tikslui sudaroma iš Šalių vienodo skaičiaus narių komisija. Komisija, gavusi medžiagą, susijusią su pertvarkymu, reorganizavimu ir/ar darbuotojų atleidimu bei perkėlimu į kitą darbą, per keturiolika dienų išnagrinėja situaciją ir paruošia raštu pasiūlymus reorganizavimo ar darbo organizavimo pertvarkymo, dėl konkrečių darbuotojų atleidimo ar perkėlimo pagrįstumo. Pasiūlymai nagrinėjama bendrame įstaigos vadovų ir komisijos posėdyje. Posėdis protokoluojamas. Protokolą pasirašo Darbdavys ir įgaliotas Profsąjungos atstovas.

Tuo atveju, jeigu Darbdavio ir Profsąjungos nuomonė dėl atleidžiamų ar perkeliamų darbuotojų nesutampa, atleidžiant ir/ar perkeliant į kitą darbą profsąjungos narį reikalingas Profsąjungos sutikimas.

20. Apie tarnybinius pasitarimus dėl įstaigos struktūrinių ar darbo organizavimo pakeitimų bei darbuotojų mažinimo ir perkėlimo į kitą darbą klausimais darbdavys informuoja Profsąjungą.

21. Skirti atlikti laikinai nesančio darbuotojo pareigas galima tik gavus raštišką pavaduojančiojo darbuotojo sutikimą. Papildomu darbu laikomas ir pavadavimas darbuotojų, jų atostogų ar laikino nedarbingumo metu. Už papildomą darbą apmokama teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Profesinės sąjungos nariai, išskyrus išreiškusius savo norą, negali būti atleisti iš darbo be Profsąjungos išankstinio sutikimo.

23. Kai mažinamas darbuotojų skaičius pirmenybės teisę, be teisės aktuose numatytų atvejų, būti paliktiems dirbti turi dirbantieji:

23.1. turintys tris ir daugiau vaikų iki 18 (aštuoniolika) metų;

23.2. kurių šeimoje yra moksleivis arba dieninio skyriaus studentas, o kitas sutuoktinis yra bedarbis ar neįgalus, ar miręs;

23.3. kurie vieni augina mokyklinio amžiaus vaikus ir studijuojančius dieninėse mokymosi įstaigose;

23.4. kurie prižiūri šeimos narius, pripažintus neįgaliais;

23.5. kurie turi dešimties metų ir didesnį darbo (tarnybos) stažą muitinėje;

23.6. Profsąjungos valdymo organų, numatytų pagal įstatus, nariai;

23.7. darbo ginčų komisijų nariai;

24. Darbuotojams, kuriems šioje sutartyje numatyta pirmenybės teisė būti paliktiems darbe, be teisės aktuose numatytų atvejų, nustatomas keturių mėnesių įspėjimo terminas.

25. Įteikus darbuotojui įspėjimą dėl pareigybės panaikinimo arba galimo atleidimo iš darbo ne dėl darbuotojo kaltės, ne vėliau kaip per tris dienas pasirašomas susitarimas dėl laisvo laiko kito darbo paieškoms suteikimo per visą įspėjimo laikotarpį. Šio laiko trukmė 10 (dešimt) procentų darbo laiko.

26. Atleidžiant darbuotoją, kuriam sukako 62 metai ir 6 mėnesiai arba suėjo darbo pratęsimo terminas, arba nutraukiant darbo santykius dėl darbuotojo mirties, išmokama jo dviejų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka.

27. Darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas, o darbuotojui prašant, išduoti pažymas: apie darbą, nurodant darbo funkcijas (pareigas), jo pradžios ir pabaigos datas, darbo įvertinimą ir kt.

28. Darbuotojas turi teisę nutraukti darbo santykius apie tai raštu įspėjęs darbdavį teisės aktų nustatyta tvarka. Darbuotojas per visą įspėjimo laikotarpį turi teisę atšaukti savo prašymą ir tęsti darbą.

29. Darbdavys sudaro sąlygas darbuotojams lygiomis teisėmis kelti kvalifikaciją.

30. Darbo drausmę įstaigoje reglamentuoja teisės aktai, nustatantys vidaus darbo tvarką. Prieš tvirtindamas dokumentus, reglamentuojančius darbo tvarką, Darbdavys juos derina su Profsąjunga. Nepavykus suderinti, Profsąjungos iniciatyva ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų sudaroma sutaikinimo komisija ginčams spręsti.

31. Darbdavys, prieš skirdamas paskatinimus, darbuotojų kandidatūras apsvarsto komisijoje, dalyvaujant įgaliotam Profsąjungos atstovui.

32. Darbdavys, sudaręs komisiją tirti tarnybiniam nusižengimui, ne vėliau kaip per tris darbo dienas apie tai informuoja Profsąjungą ir sudaro galimybę jos darbe dalyvauti įgaliotam Profsąjungos atstovui.

33. Prieš skiriant tarnybinę (drausminę) nuobaudą profesinės sąjungos renkamo organo nariui, reikalingas išankstinis Profsąjungos sutikimas dėl pažeidimo fakto nustatymo ir kitų drausminės nuobaudos skyrimo aplinkybių teisėtumo bei objektyvumo parenkant nuobaudos rūšį.

34. Rašytinės individualios visiškos materialinės atsakomybės sutartys sudaromos su visais dirbančiaisiais, kuriems yra perduotos materialinės vertybės.

35. Darbuotojas turi teisę atsisakyti priimti materialines vertybes, jeigu Darbdavys nesudaro tinkamų sąlygų, numatytų teisės aktais, jam patikėtų vertybių apsaugai.

36. Iškilus ginčams dėl padarytos žalos atlyginimo spręsti sudaroma ikiteisminė darbo ginčo komisija iš šešių narių, po tris nuo Darbdavio ir Profsąjungos, kurios darbo tvarka nustatoma atskiru teisės aktu.
 
 
5 straipsnis. DARBO IR POILSIO LAIKAS


37. Darbo laikas - tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą, ir kiti jam prilyginti laikotarpai: faktiškai dirbtas laikas, budėjimas darbe arba namuose, tarnybinė komandiruotė, laikas, reikalingas parengti ir sutvarkyti darbo vietą, darbo įrankius, darbo dokumentų ir reikalų perdavimas keičiantis pamainoms, tarnybinės kelionės, kai atliekamos tarnybinės pareigos kitoje nei gyvenamoji vietovėje, papildomos ir specialiosios darbo pertraukos, medicinos apžiūrų, susijusių su darbu, laikas, stažuotės, kvalifikacijos kėlimas (kursai, seminarai, konferencijos ir kt.) muitinėje ar kituose mokymo centruose.

38. Darbuotojams, kuriems kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo (seminarų, kursų ir t.t.) laikas sutampa su laisvu nuo darbo metu, šis laikas gali būti kompensuojamas darbuotojo pasirinkimu:

38.1. apmokant kaip už viršvalandinį darbą;

38.2. suteikiant laisvą nuo darbo laiką kitu metu;

38.3. pridedant prie kasmetinių atostogų.

39. Ne visas darbo dienos ar darbo savaitės laikas nustatomas kai to pageidauja:

39.1. darbuotojas, vienas auginantis vaiką (įvaikį) iki 16 (šešiolika) metų amžiaus;

39.2. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

40. Kai apskaitiniu laikotarpiu viršijamas darbuotojams nustatytas darbo valandų skaičius, apskaičiuotas pagal savaitės 40 (keturiasdešimt) darbo valandų darbo laiko trukmę, viršytas darbo laikas kompensuojamas šalių susitarimu:

40.1. sutrumpinant darbo dieną,

40.2. poilsio laiką suteikiant kitą pasirinktą darbo dieną,

40.3. pridedant prie kasmetinių atostogų,

40.4. apmokant kaip už viršvalandinį darbą.

41. Darbuotojams, kuriems darbo laikas nustatytas iki 24 (iki dvidešimt keturių) valandų per parą ir kurie neturi galimybės palikti darbo vietą pietų pertraukai ar naudoti jo savo nuožiūra, į darbo laiką įskaitoma pertrauka pavalgyti.

42. Darbuotojams garantuojamos einamos pareigos ir nustatytas darbo užmokestis:

42.1. kurių gyvenamoji vieta ir darbo vieta yra ne vienoje savivaldybės teritorijoje, laikas, kuris sugaištamas kelionei, kompensuojamas papildomai suteikiant vienos darbo dienos trukmės poilsį per mėnesį, išskyrus tuos, kuriems kelionės išlaidos kompensuojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

42.2. papildomas poilsis darbuotojo pageidavimu suteikiamas kiekvieną mėnesį raštišku darbuotojo prašymu.

43. Darbo (pamainų) grafikus tvirtina Darbdavys prieš tai suderinęs su Profsąjunga.

44. Priedus ir priemokas už skubių, svarbių ar sudėtingų darbų (užduočių) vykdymą, pagal darbdavio raštišką pavedimą darbdavys apmoka proporcingai darbo krūvio padidėjimui, šalių susitarimu.

45. Viršvalandiniai darbai, kurie numatyti Lietuvos Respublikos darbo kodekse, leidžiami tik suderinus su Profesine sąjunga.

46. Papildomos ir specialios pertraukos įskaitomos į darbo laiką.

47. Darbuotojams ne rečiau kaip kas 1,5 (pusantros) valandos suteikiamos 15 (penkiolika) minučių papildomos pertraukos.

48. Darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 16 (šešiolika) metų, neįgaliems arba prižiūrintiems neįgalų pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, arba slaugantiems sergantį šeimos narį pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, papildomos pertraukos gali būti sujungiamos arba pridedamos prie pertraukos pavalgyti ir pailsėti, arba perkeliamos į dienos pabaigą atitinkamai sutrumpinant darbo dieną arba darbo savaitę.

49. Poilsio dienomis skirti dirbti leidžiama tik esant būtinumui ir gavus raštišką darbuotojo sutikimą.

50. Kasmetinės atostogos suteikiamos pagal patvirtintą grafiką, kuris tvirtinamas iki metų vasario mėnesio pabaigos.

51. Teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką turi šie dirbantieji:

51.1. turintys vaikų iki 16 (šešiolika) metų;

51.2. turintys didesnį nei 10 (dešimt) metų tarnybos muitinėje stažą;

51.3. kitais Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais atvejais.

52. Darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena iš dalių negali būti trumpesnė nei 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, kitų kasmetinių atostogų dalių trukmę pasirenka darbuotojas.

53. Darbuotoją atšaukti iš atostogų galima tik jo raštišku sutikimu.

54. Kasmetinių atostogų metu atsiradus aplinkybėms, suteikiančioms teisę jas pratęsti, darbuotojo pasirinkimu gali būti netęsiamos, o neišnaudotos kasmetinės atostogos, darbuotojo pageidavimu, suteikiamos šia tvarka:

54.1. suteikiant kitu laiku, arba

54.2. gali būti perkeltos į kitus metus, arba

54.3. pridedamos prie kasmetinių atostogų.

55. Darbuotoją atleidžiant iš darbo,jo pageidavimu, kasmetinės atostogos privalo būti suteikiamos.

56. Darbdaviui pavėlavus sumokėti darbo užmokestį už kasmetines atostogas, darbuotojo pareiškimu kasmetinių atostogų laikas pratęsiamas tiek dienų, kiek pavėluota sumokėti už kasmetines atostogas.

57. Darbuotojui, išvykusiam į komandiruotę, kompensuojamos faktiškai turėtos išlaidos, numatytos Respublikos teisės aktais.

Draudžiama neapmokėti darbuotojo turėtų išlaidų ar jas sumažinti.

58. Darbuotojams, besimokantiems savo iniciatyva, mokamas darbo užmokestis, ne mažesnis kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas minimalus darbo užmokesčio dydis.

59. Papildomos neapmokamos atostogos darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį prašymu gali būti suteikiamos dėl šeimyninių ar kitų aplinkybių iki trijų mėnesių.6 straipsnis. DARBO APMOKĖJIMAS, DARBO APMOKĖJIMO TERMINAI IR TVARKA60. Darbo užmokestis mokamas 2 dalimis: avansas - 24 mėnesio dieną, atlyginimas už praėjusį mėnesį – 9 kito mėnesio dieną. Darbuotojo prašymu darbo užmokestis gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį.

61. Kiekvienam darbuotojui jo pageidavimu atsiskaitymo lapelis pateikiamas ne anksčiau atlyginimo išmokėjimo dieną.

62. Darbdavys vienkartinių piniginių išmokų ir pašalpų skyrimo klausimą svarsto komisijos posėdyje, dalyvaujant įgaliotam Profsąjungos atstovui.

63. Už darbą poilsio bei švenčių dienomis, jeigu jis nenumatytas pagal darbo grafiką, atsižvelgiant į darbuotojo pageidavimą, kompensuojama šia tvarka:

63.1. apmokant ne mažiau kaip dvigubai;

63.2. suteikiant kitą poilsio dieną pasirinktu laiku;

63.3. poilsio dieną pridedant prie kasmetinių atostogų.7 straipsnis. DARBO SAUGA64. Darbdavys įsipareigoja:

64.1. visas darbo vietas įvertinti (saugai ir sveikatai, profesinei rizikai) ir turėti darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą;

64.2. kiekvieno darbuotojo darbo vietą įrengti pagal darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus ir užtikrinti, kad kiekviena darbo vieta būtų saugi, patogi ir nekenksminga aplinkai;

64.3. laiku instruktuoti darbuotojus, supažindinti su kitomis saugaus darbo taisyklėmis, kontroliuoti šių taisyklių žinojimą ir laikymąsi;

64.4. aprūpinti dirbančiuosius darbo ir spec. drabužiais, darbo ir spec. avalyne, kolektyvinėmis bei asmeninėmis apsaugos priemonėmis;

jei darbas susijęs su užterštumu - muilu, rankšluosčiais;

64.5. konsultuotis su Profsąjunga visais darbuotojų saugos ir sveikatos būklės analizės, planavimo, priemonių organizavimo ir kontrolės klausimais;

64.6. dirbant žiemą, esant aplinkos oro temperatūrai žemesnei kaip –10 C, sudaryti sąlygas darbuotojams apsirūpinti karštu maistu ir gėrimu bei suteikti ne rečiau kaip kas 1 valandą 10 minučių papildomas pertraukas;

64.7. darbo patalpose įrengti vietas pirmosios medicininės pagalbos priemonėms.

65. Lokaliniai teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus, derinami su Profsąjunga.

66. Profsąjunga ar bet kuris darbuotojas turi teisę teikti pasiūlymus dėl saugos darbe ir darbo aplinkos gerinimo. Pasiūlymai ne vėliau kaip per 10 dienų aptariami saugos administravimo pakomitečio dalyvaujant įgaliotam Profsąjungos atstovui ir parengiamas priemonių planas darbo sąlygoms gerinti. Saugos administravimo pakomitečio išvada yra privaloma Darbdaviui.

67. Privalomai sveikatą tikrinasi dirbantieji, nurodyti Kontingento patvirtintoje pažymoje, suderintoje su Panevėžio visuomenės sveikatos centro darbo higienos gydytoju.

68. Darbuotojų, kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą, sveikatos patikrinimą kontroliuoja ir apmoka Darbdavys. Privalomi patikrinimai vyksta darbo metu mokant nustatytą darbo užmokestį.

69. Apie įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe, ne vėliau kaip kitą dieną po sužinojimo apie įvykį, Darbdavys praneša Profsąjungai.8 straipsnis. PROFSĄJUNGOS VEIKLOS GARANTIJA70. Profsąjunga ir jos nariai naudojasi visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įsigaliojusių Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų, profesinių sąjungų bei kitų įstatymų suteiktomis teisėmis ir garantijomis.

71. Profsąjunga Panevėžio teritorinėje muitinėje veikia savarankiškai.

72. Darbdavys pagal galimybes suteikia Profsąjungai patalpas, ryšio bei kitas priemones reikalingas veiklai vykdyti.

73. Profsąjungos įgaliotiems atstovams, dalyvaujantiems komisijų darbe skiriama 10 (dešimt) valandų darbo (tarnybos) laiko per mėnesį ir už šį laiką mokamas darbo užmokestis.

74. Profsąjungos nariams, atleistiems iš darbo ar tarnybos, dėl jų išrinkimo į renkamąsias pareigas profesinių sąjungų organizacijose, pasibaigus įgaliojimams renkamosiose pareigose, suteikiamas pirmesnis darbas (pareigos), o jei jo nėra – kitas lygiavertis darbas (pareigos). Į tarnybos stažą įskaičiuojamas kadencijos laikas.

75. Šioje Sutartyje neaptartais atvejais profesiniai sąjungai ir darbuotojams garantijos taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, ES teisės aktai, tarptautiniais susitarimais ir konvencijomis.ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI:
 
Panevėžio teritorinė muitinė
juridinių asmenų registro kodas 290737910,
Ramygalos g. 151, LT-36220 Panevėžys
tel. (8 45) 502675,
faks.(8 45) 587320,
PVM mokėtojo kodas LT907379113,
AB DnB NORD bankas
a/s Nr. LT32 4010 0412 0009 0014

Viršininkas Robertas Busila
 
 
Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga
juridinių asmenų registro kodas 193400979,
Savanorių pr.174-409a, LT-03153, Vilnius

tel. (8 5) 2356423, +370 657 46654,
faks.(8 5) 2356381, www.kartu.info,
ne PVM mokėtojas,
AB Hansabankas
a/s Nr. LT65 73000 1000 2486 645

Pirmininkė Leokadija Daujotaitė
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com