See other templatesSee other templates

Posėdis įvyko 2014 m. sausio 22 d. 10.30 val.

Posėdžio pirmininkas Irmantas Lideikis
Posėdžio sekretorė Julija Kuncevičienė
Dalyvavo: R. Kavarskas, A. Danusas, S. Vaicekauskas, J. Ragelis, A. Lukša, H. Černiauskienė, A. Bartaška, P. Jakavonis, V. J. Rubikaitė, L. Daujotaitė, J. Bruklys, I. Petraitienė.

DARBOTVARKĖ:

1. Papildomų klausimų, susijusių su kolektyvinės sutarties II skyriaus nuostatomis aptarimas.
2. Šalių pasiūlymų dėl kolektyvinės sutarties III skyriaus nuostatų aptarimas.
3. Kito posėdžio datos ir per jį svarstytinų klausimų aptarimas.

1. SVARSTYTA. Papildomų klausimų, susijusių su kolektyvinės sutarties II skyriaus nuostatomis aptarimas.


I. Lideikis informavo, kad iki posėdžio pradžios buvo gauti keli profesinių sąjungų pasiūlymai dėl kolektyvinės sutarties II skyriaus nuostatų pakeitimo ir papildymo. J. Kuncevičienė informavo, kad profesinės sąjungos siūlo: 1) papildyti principų, kuriais grindžiami šalių santykiai, sąrašą, į kolektyvinės sutarties 3.5 papunktį įrašant viešumo ir atvirumo principus; 2) iš šalių įsipareigojimų, numatytų 4.3 papunktyje, išbraukti žodžius „bei nesudaryti sąlygų prasižengusiems darbuotojams išvengti atsakomybės“.
Vyko profesinių sąjungų pirmo pasiūlymo aptarimas. Abiejų šalių atstovai pritarė profesinių sąjungų siūlymui papildyti principų, kuriais grindžiami šalių santykiai, sąrašą viešumo ir atvirumo principais.
Vyko profesinių sąjungų antro pasiūlymo aptarimas. L. Daujotaitė paaiškino, kad norima užtikrinti, jog darbuotojas nebūtų nepagrįstai nubaustas, nebūtų pažeisti darbuotojo interesai, neperkeliama našta darbuotojui nuginčyti nepagrįstai paskirtą nuobaudą. A. Danusas paaiškino, kad šiuo punktu siekiama įgyvendinti atsakomybės neišvengiamumo principą. Šį įsipareigojimą prisiimtų abi šalys – darbdavys visais atvejais įsipareigotų pradėti tarnybinį patikrinimą, jeigu yra požymių, kad padarytas tarybinis nusižengimas, o profesinė sąjunga įsipareigotų sutikimus dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo vertinti tik teisės aktų nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją, vengiant nepagrįstų atsisakymų duoti sutikimą tarnybinei nuobaudai skirti. Tokiu būdu būtų užtikrinimas atsakomybės neišvengiamumo principas, jeigu tarnybinis nusižengimas buvo tikrai padarytas ir nesudarytos sąlygos prasižengusiam pareigūnui jos išvengti. Abiejų šalių atstovai pritarė šiai kolektyvinės sutarties nuostatai.
I. Lideikis pasiūlė patikslinti kolektyvinės sutarties II skyriaus pirmą punktą, nustatantį profesinių sąjungų dalyvavimą darbdavio sudaromose komisijose ir darbo grupėse, bei informavo, kad Muitinės departamentas norėtų gauti sąrašą aktualių darbo grupių pagal jų svarstomus klausimus. L. Daujotaitė paaiškino, kad profesinėms sąjungoms aktualūs tik klausimai, susiję su darbuotojų darbo sąlygomis, socialinėmis garantijomis, kaip tai apibrėžta teisės aktuose.
A. Danusas priminė, kad Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas numato atvejus, kai profesinės sąjungos tam tikrų klausimų sprendime dalyvauja nario teisėmis ir kai dalyvauja stebėtojo teisėmis. Atsižvelgiant į tai, siūloma įrašyti į kolektyvinę sutartį, kad profesinės sąjungos atstovas į darbdavio arba jam pavaldžių įstaigų sudaromas komisijas ir darbo grupes įtraukiamas nario teisėmis, išskyrus atvejus, kai įstatymas numato, kad profesinė sąjunga sprendžiant klausimą dalyvauja stebėtojo teisėmis.
Šalys aptarė klausimus, susijusius su komunikavimu raštu ir kas būtų prilyginama informacijos pateikimui raštu. Svarstyta, ar tai reikia paaiškinti kiekvienu atveju, kai kolektyvinės sutarties punkte vartojama sąvoka „raštu“, ar išskirti į atskirą punktą, paaiškinant šią sąvoką.

NUTARTA:

1. Papildyti principų, kuriais grindžiami šalių santykiai, sąrašą, įrašant į kolektyvinės sutarties 3.5 papunktį viešumo ir atvirumo principus.
2. Palikti kolektyvinės sutarties 4.3 papunktyje žodžius „bei nesudaryti sąlygų prasižengusiems darbuotojams išvengti atsakomybės“.
3. Pažymėti kolektyvinės sutarties nuostatuose, kalbančiose apie profesinių sąjungų atstovų dalyvavimą darbdavio sudaromose darbo grupėse ir komisijose, kad profesinės sąjungos atstovas dalyvaus komisijose ir darbo grupėse, kurios sprendžia klausimus, susijusius su darbuotojų darbo, ekonominėms, socialinėms teisėmis ir interesais.
4. Pažymėti kolektyvinės sutarties nuostatuose, kalbančiose apie profesinių sąjungų atstovų dalyvavimą darbdavio sudaromose darbo grupėse ir komisijose, kad profesinės sąjungos atstovas į šias grupes ir komisijas įtraukiamas nario teisėmis, išskyrus kai įstatymas numato, kad profesinė sąjunga sprendžiant klausimą dalyvauja stebėtojo teisėmis.
5. Palikti vėlesniam suderinimui konkrečias kolektyvinės sutarties nuostatų formuluotes apie profesinių sąjungų įtraukimą į darbdavio sudaromas darbo grupes ir komisijas.
6. Palikti vėlesniam suderinimui kolektyvinės sutarties nuostatą, išaiškinančią, kas prilyginama šalių bendravimui raštu.

2. SVARSTYTA. Šalių pasiūlymų dėl kolektyvinės sutarties III skyriaus nuostatų aptarimas. Svarstytos Muitinės departamento el. paštu pateiktos pastabos dėl kolektyvinės sutarties III skyriaus nuostatų.

Vyko III skyriaus 9 punkto (punktų numeracija atitinka pirminio sutarties projekto numeraciją su šalių padarytais pakeitimais ir papildymais, gautais el. paštu iki šio posėdžio pradžios) aptarimas. Profesinių sąjungų atstovai pasiūlė trumpinti 10 darbo dienų terminą informacijai pateikti, kadangi kolektyvinę sutartį siūloma papildyti nauju 11 punktu dėl informacijos pateikimo termino pratęsimo. A. Bartaška ir A. Danusas paaiškino, kad ilgesnis terminas reikalingas dėl darbo krūvio, nes gali būti prašoma didelės apimties informacijos apie visą muitinę, tačiau parengtą atsakymą galima bus pateikti ir anksčiau, nelaukiant sutartyje nustatyto termino pabaigos. Vyko pasiūlymo nustatyti 10 dienų terminą aptarimas.
Vyko III skyriaus 9.3 papunkčio aptarimas dėl siūlymo prieš žodžius „darbo užmokesčio“ įrašyti žodžius „bendrus duomenis apie“. J. Kuncevičienė informavo, kad Muitinės departamentas negali teikti duomenų apie kiekvieno individualaus darbuotojo gaunamą darbo užmokestį, todėl siūloma įrašyti žodžius „bendrus duomenis apie“. L. Daujotaitė informavo, kad profesinė sąjunga turi teisę gauti duomenis apie profesinių sąjungų narių darbo užmokestį, kadangi savo prašymuose profesinei sąjungai darbuotojai deleguoja profesinei sąjungai tokią teisę. Vyko punkto aptarimas tikslu palikti formuluotę, tinkančią tiek profesinės sąjungos nariui, tiek darbuotojui, nesančiam profesinės sąjungos nariu.
Vyko III skyriaus 9.6 papunkčio aptarimas dėl reikalingumo palikti jame nuostatas apie informaciją apie pareigybių, padalinių darbo instrukcijų, aprašų ir pan. planuojamus pakeitimus. I. Petraitienė paaiškino, kad profesinėms sąjungoms iki pakeitimų patvirtinimo aktualu žinoti, kas bus keičiama ir kaip tai įtakos darbuotojus. L. Daujotaitė informavo, kad profesinė sąjunga pateikia tokius prašymus, kurie yra įvykdomi. I. Lideikis ir A. Danusas paaiškino, kad dažniausiai pareigybių aprašymuose daromi neesminiai pataisymai ir kiekvieno tokio pakeitimo būtų neįmanoma suderinti, o šiame punkte, tikėtina, turėti omenyje esminiai pakeitimai, susiję su esminiai pertvarkymais (steigimais, reorganizavimais ir pan.).
Vyko III skyriaus 9.7 papunkčio aptarimas dėl jame numatytos išimties dėl valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios ar viešai neteiktinos ir neskelbtinos informacijos ir informacijos, kurią draudžiama teikti pagal įstatymus. L. Daujotaitė pasiūlė palikti formuluotėje tik „išskyrus informaciją, kuria draudžiama teikti pagal įstatymus“, taip pat paaiškino, kad profesinėse sąjungose yra narių, kurie turi teisę susipažinti su įslaptinta informacija. Tokiu atveju jie, susipažinę su atitinkama informacija, būtų atsakingi už sprendimo priėmimą. J. Kuncevičienė paaiškino, kad profesinės sąjungos nariai – muitinės pareigūnai gauna leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija tikslu tinkamai įvykdyti savo pareigas ir šis leidimas, vadovaujantis principu „būtina žinoti“, negaliotų susipažįstant su informacija, kuri nėra būtina pareigybės aprašyme nustatytų pareigų vykdymui, t. y. profesinės sąjungos veikloje. Svarstyta galimybė kreiptis į kompetentingus asmenis dėl konsultacijos (išaiškinimo), ar gali pareigūnas – profesinės sąjungos narys, turintis leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, susipažinti su šia informacija profesinės sąjungos veiklai vykdyti.
Vyko III skyriaus 10 punkto aptarimas dėl asmenų, kurių duomenys gali būti teikiami profesinei sąjungai. L. Daujotaitė paaiškino, kad profesinė sąjunga turi teisę gauti duomenis apie savo nario darbo užmokestį ir kitą individualią informaciją, kadangi savo prašymuose profesinei sąjungai darbuotojai deleguoja profesinei sąjungai tokią teisę, prašydami juos atstovauti. Atsižvelgiant į tai, siūloma punkto formuluotėje nustatyti, kad asmens sutikimas reikalingas tik prašant duomenų apie ne profesinės sąjungos narį.
Vyko III skyriaus 11 punkto aptarimas(„Jeigu informacijos pateikimas dėl jos apimties reikalauja ilgesnio termino, negu nurodyta sutarties 9 punkte, darbdavys apie tai raštu informuoja profesinę sąjungą, nurodydamas informacijos pateikimo terminą“). Profesinių sąjungų atstovai pritarė kolektyvinės sutarties papildymui 11 punktu, kartu pasiūlydami nustatyti, kad Muitinės departamentas nurodytų priežastį, dėl kurios negali pateiki informacijos laiku. Abiejų šalių atstovai sutiko dėl punkto papildymo siūloma nuostata.
Vyko Muitinės departamento pasiūlyto III skyriaus 13 punkto aptarimas („Įsigaliojus šiai sutarčiai, profesinė sąjunga ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikia darbdaviui galiojančius profesinės sąjungos renkamųjų organų narių sąrašus. Įvykus pasikeitimams profesinės sąjungos renkamųjų organų narių sąrašuose, profesinė sąjunga apie tai raštu informuoja darbdavį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas“). I. Petraitienė informavo, kad profesinė sąjunga neprivalo teikti tokių duomenų. L. Daujotaitė pasiūlė šią nuostatą išbraukti. I. Lideikis paaiškino, kad darbdaviu i reikalinga žinoti, kokie darbuotojai yra renkamųjų organų nariai, kadangi tai yra svarbu nustatant, kurie asmenys turi pirmenybę, kai vyksta darbuotojų skaičiaus mažinimas ir pan. A. Danusas paaiškino, kad prieš skiriant tarnybinę nuobaudą, reikalinga žinoti, dėl kurių asmenų darbdavys turi kreiptis į profesinę sąjungą, prašydamas sutikimo tarnybinei nuobaudai skirti. L. Daujotaitė informavo, kad kiekvienu atveju gavus darbdavio informaciją apie pradėtą tarnybinį patikrinimą, profesinė sąjunga informuoja darbdavį, ar asmuo, dėl kurio pradėtas tarnybinis patikrinimas yra profesinės sąjungos renkamojo organo narys. Vyko diskusijos, ar ši nuostata reikalinga kolektyvinėje sutartyje.
Vyko III skyriaus 14 punkto aptarimas („Prieš sprendimų priėmimą dėl vidinių struktūrinių pertvarkymų, apimančių vidaus struktūrinių padalinių sujungimą, prijungimą, skaidymą ar panaikinimą, dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo dėl ekonominių ir technologinių priežasčių, galinčių turėti esminės įtakos darbo organizavimui ir darbuotojų teisinei, ekonominei, socialinei padėčiai, dėl esminių darbo organizavimo ar darbo sąlygų pakeitimų, darbdavys informuoja profesinę sąjungą ir konsultuojasi su jos paskirtais atstovais dėl tokių sprendimų priėmimo teisinių, ekonominių ir socialinių padarinių darbuotojams, dėl priemonių, padėsiančių išvengti neigiamų padarinių. Konsultacijos pradedamos ir baigiamos ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius iki sprendimo priėmimo ir baigiamos pasirašant susitarimą tarp Darbdavio ir Profesinės sąjungos“). Svarstyta, kaip reikia įforminti šalių vykdomas konsultacijas dėl struktūrinių pertvarkymų.
L. Daujotaitės nuomone, jeigu siūloma konsultacijas įforminti protokolu, tokį protokolą turėtų pasirašyti abi šalys. Šalys pasiūlė numatyti terminą, per kurį reikėtų tokį protokolą pasirašyti. Vyko pasiūlymų aptarimas.
Vyko III skyriaus 15 punkto aptarimas („Šalys informuoja viena kitą apie rengiamus teisės aktų projektus ar jų pakeitimus, susijusius su darbuotojų darbo, ekonominėms, socialinėms teisėmis ir interesais, ir sudaro sąlygas pateikti savo pastabas ir pasiūlymus“). I. Lideikis paaiškino, kad siūloma, jog abi šalys informuotų viena kitą dėl rengiamų teisės aktų projektų, kadangi tiek Muitinės departamentas, tiek profesinės sąjungos savo iniciatyva rengia ir pateikia atitinkamoms institucijoms aktualius teisės aktų projektus. Abi šalys pritarė šiam siūlymui.
Vyko III skyriaus 16 punkto nuostatos aptarimas („Teisės aktus, įskaitant šių teisės aktų pakeitimus ir papildymus, susijusius su Muitinės darbuotojų profesinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis garantijomis, darbo užmokesčiu, darbo organizavimu ir pan., darbdavys priima tik suderinęs su profesinėms sąjungomis“). L. Daujotaitė siūlo palikti kolektyvinėje sutartyje šią nuostatą. Vyko diskusijos, ar būtinas suderinimas su profesine sąjunga, ar pakanka konsultuotis nurodytais klausimais.
Vyko III skyriaus 17 punkto aptarimas („Profesinė sąjunga turi teisę siūlyti pakeisti ar panaikinti darbdavio teisės aktus, susijusius su darbuotojų darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais“). L. Daujotaitė paaiškino, kad profesinė sąjunga, siūlydama teisės aktų pakeitimus, norėtų juos kartu svarstyti ir žinoti, koks sprendimas bus priimtas dėl pateiktų siūlymų. I. Lideikis pasiūlė numatyti, kad darbdavys informuotų profesinę sąjungą apie priimtą sprendimą dėl pateikto siūlymo. Svarstyta, kad abi šalys turėtų pateikti argumentuotus siūlymus ir atsakymus. Vyko III skyriaus 18 punkto aptarimas („Prieš priimdamas sprendimą dėl grupės Muitinės darbuotojų atleidimo, darbdavys ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki ko informuoja profesines sąjungas ir konsultuojasi su jų paskirtais atstovais. Profesinėms sąjungoms turi būti pateikiama informacija apie atleidimų priežastis, numatomų atleisti Muitinės darbuotojų skaičių, numatomų atleidimų datas ir procedūras. Konsultacijomis, nepažeidžiant darbdavio strateginių tikslų įgyvendinimo, turi būti siekiama sumažinti atleidžiamų darbuotojų skaičių ir sušvelninti atleidimų padarinius. Konsultacijos baigiamos ne vėliau kaip prieš mėnesį iki sprendimo dėl atleidimo dienos (įspėjimų apie atleidimą įteikimo). Baigus konsultacijas darbdavys ir profesinių sąjungų atstovai pasirašo susitarimą“). L. Daujotaitė informavo, kad šią nuostatą siūloma palikti kolektyvinėje sutartyje dėl to, kad Darbo kodeksas nenumato, prieš kiek laiko reikia konsultuotis su profesine sąjunga prieš priimant sprendimą dėl grupės darbuotojų atleidimo. Atsižvelgiant į tai, kad kai kuriai darbuotojų kategorijai pranešimai turi būti įteikiami prieš 4 mėnesius, konsultacijas siūloma pradėti prieš 6 mėnesius. Vyko pasiūlytų terminų aptarimas.
Vyko III skyriaus 19 punkto aptarimas („Bendrų darbdavio ir profesinių sąjungų konsultacijų eiga protokoluojama. Protokolus pasirašo konsultacijų dalyviai arba jų įgalioti asmenys“). I. Lideikis pasiūlė tais atvejais, kai vyksta konsultacijos, numatyti, kad surašomas protokolas ir šių atvejų atskiruose punktuose neaptarinėti. L. Daujotaitė pasiūlė, kad protokolus pasirašytų konsultacijų dalyviai arba jų įgalioti asmenys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
Vyko III skyriaus 20 punkto aptarimas („Profesinė sąjunga ne rėčiau kaip kartą per metus pateikia darbdaviui informaciją apie darbuotojų siūlymus dėl tarnybos, socialinių ir ekonominių sąlygų Lietuvos Respublikos muitinėje gerinimo“). I. Lideikis paaiškino, kad Muitinės departamentas norėtų žinoti, kokie klausimai rūpi pareigūnams ir kokius jų galimus sprendimo variantus jie mato, o profesinė sąjunga galėtų pateikti tokius darbuotojų pageidavimus darbdaviui. Šalys sutiko su 20 punkto nuostata.
Vyko III dalies 21 punkto aptarimas („Profesinė sąjunga ne vėliau kaip prieš mėnesį, pateikia informaciją darbdaviui apie profesinės sąjungos planuojamas organizuoti protesto akcijas“). L. Daujotaitė paaiškino, kad ne visuomet įmanoma informuoti prieš mėnesį apie rengiamą protesto akciją, nes yra nustatyti terminai leidimams, o profesinė sąjunga dažnai dalyvauja ne savo organizuojamose akcijose, o prisijungia prie kitų tarnybų profesinių sąjungų organizuojamų akcijų. Svarstyta numatyti išimtį, kai protesto akcija organizuojama ne profesinės sąjungos iniciatyva.
Vyko III dalies 22 punkto aptarimas („Šalys įsipareigoja iš anksto informuoti viena kitą apie šalių organizuojamus masinius renginius, seminarus, konferencijas, kuriose bus aptariami klausimai, susiję su darbuotojų darbo, ekonominėms, socialinėms teisėmis ir interesais, darbo užmokesčiu, ir pan.“). L. Daujotaitė informavo, kad profesinėms sąjungoms nėra aktualūs klausimai siauromis profesinėmis temomis, o aktualu yra tai, kad liečia visus pareigūnus, pvz., Statuto pakeitimai, kultūriniais renginiai, minėjimai ir pan. Svarstyta, kokie renginiai ir kokias klausimais būtų aktualūs kiekvienai šaliai.

NUTARTA:

1. Išdėstyti kolektyvinės sutarties 9 punktą taip: „Darbdavys per dešimt dienų nuo profesinės sąjungos prašymo gavimo dienos, išskyrus kai informacija profesinei sąjungai yra žinoma dėl jos dalyvavimo žemiau nurodytų klausimų svarstyme, pateikia informaciją apie“. 2. Išdėstyti kolektyvinės sutarties 9.3 papunktį taip: „darbo užmokestį: bendrus duomenis apie darbo užmokesčio, įskaitant priedus ir priemokas, dydį“.
3. Tikslinti kolektyvinės sutarties 9.6 papunktį, paliekant konkrečias formuluotes vėlesniam aptarimui.
4. Kolektyvinės sutarties 9.7 papunktį palikti vėlesniam aptarimui ir tikslinimui.
5. Išdėstyti kolektyvinės sutarties 10 punktą taip: „Informaciją apie individualaus darbuotojo, nesančio profesinės sąjungos nariu, darbo užmokestį, asmens duomenis, duomenys apie šio darbuotojo tarnybą ar darbą teikiami tik šio asmens sutikimu.“
6. Išdėstyti kolektyvinės sutarties 11 punktą taip: „Jeigu informacijos pateikimas dėl jos apimties reikalauja ilgesnio termino, negu nurodyta sutarties 9 punkte, darbdavys apie tai raštu informuoja profesinę sąjungą, nurodydamas informacijos pateikimo terminą ir priežastį, dėl kurios informacija negali būti pateikta per kolektyvinės sutarties 9 punkte nurodytą terminą.“
7. Palikti kolektyvinės sutarties papildymą nauju 13 punktu vėlesniam suderinimui.
8. Kolektyvinės sutarties 14 punkte aptarti klausimus, dėl kurių šalys konsultuojasi, o kaip įforminamos visos konsultacijos nustatyti bendrame 19 punkte.
9. Išdėstyti kolektyvinės sutarties 15 punktą taip: „Šalys informuoja viena kitą apie rengiamus teisės aktų projektus ar jų pakeitimus, susijusius su darbuotojų darbo, ekonominėms, socialinėms teisėmis ir interesais, ir sudaro sąlygas pateikti savo pastabas ir pasiūlymus.“
10. Sprendimo priėmimą dėl kolektyvinės sutarties 16 punkto nuostatos palikti vėlesniam laikui. 11. Kolektyvinės sutarties 17 punkte numatyti, kad profesinė sąjunga turi teisę siūlyti pakeisti ar panaikinti darbdavio teisės aktus, susijusius su darbuotojų darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais, pateikdama argumentus dėl savo siūlymo pagrįstumo, taip pat numatyti, kad.darbdavys informuotų profesinę sąjungą apie priimtą sprendimą dėl profesinės sąjungos siūlymo, pateikdamas argumentus dėl savo sprendimo pagrįstumo.
12. Sprendimo priėmimą dėl kolektyvinės sutarties 18 punkto nuostatos palikti vėlesniam laikui.
13. Išdėstyti kolektyvinės sutarties 19 punktą taip: „Bendrų darbdavio ir profesinių sąjungų konsultacijų eiga protokoluojama. Protokolus pasirašo konsultacijų dalyviai arba jų įgalioti asmenys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.“
14. Išdėstyti kolektyvinės sutarties 20 punktą taip: „Profesinė sąjunga ne rėčiau kaip kartą per metus pateikia darbdaviui informaciją apie darbuotojų siūlymus dėl tarnybos, socialinių ir ekonominių sąlygų Lietuvos Respublikos muitinėje gerinimo.“
15. Kolektyvinės sutarties 21 punkte nustatyti, kad mėnesio terminas netaikomas tais atvejais, kai protesto akcija organizuojama ne profesinės sąjungos iniciatyva.
16. Sprendimo priėmimą dėl kolektyvinės sutarties 22 punkto nuostatos palikti vėlesniam laikui.
17. Pritarti likusioms kolektyvinės sutarties III skyriaus nuostatoms su jų pakeitimais ir papildymais, kuriais šalys apsikeitė iki šio posėdžio pradžios.

3. SVARSTYTA. Kito posėdžio datos ir per jį svarstytinų klausimų aptarimas.

I. Lideikis informavo, kad dėl vykstančio kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo ir konkursų Muitinės departamentas galėtų organizuoti susitikimą 2014 m. sausio 30 d.
Vyko pasiūlytos susitikimo datos ir galimo susitikimo laiko aptarimas.

NUTARTA:

1. Kitą šalių atstovų susitikimą surengti 2014 m. sausio 30 d. 14.00 val.
2. Kito susitikimo metu aptarti klausimus, kurie nebuvo išspręsti šio posėdžio metu, taip pat šakos kolektyvinės sutarties IV skyriaus punktus.
3. Iki kito susitikimo pateikti kitai šaliai savo pastabas ir pasiūlymus dėl kolektyvinės sutarties IV skyriaus nuostatų.

Posėdžio pirmininkas Irmantas Lideikis
Profesinių sąjungų įgaliotas atstovas Jūrius Bruklys
Posėdžio sekretorė Julija Kuncevičienė

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com