See other templatesSee other templates

Posėdis įvyko 2014 m. sausio 13 d. 15.00 val.

Posėdžio pirmininkas Irmantas Lideikis
Posėdžio sekretorė Julija Kuncevičienė
Dalyvavo: S. Vaicekauskas, H. Černiauskienė, S. Urbonienė, P. Jakavonis, A. Venckienė, R. Kavarskas, M. Kaušilas, J. Ragelis, V. J. Rubikaitė, L. Daujotaitė, J. Bruklys, I. Petraitienė, V. Gražinienė.

DARBOTVARKĖ:

1. Papildomų klausimų, susijusių su 2013-01-07 susitarimu dėl kolektyvinių derybų eigos, aptarimas.
2. Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties įžanginės dalies, I ir II skyrių nuostatų aptarimas.
3. Kito posėdžio datos ir per jį svarstytinų klausimų aptarimas.

1. SVARSTYTA. Papildomų klausimų, susijusių su 2013-01-07 susitarimu dėl kolektyvinių derybų eigos, aptarimas.


I. Lideikis apžvelgė, dėl ko šalys susitarė 2014-01-07 susitikimo metu, taip pat pranešė, kad profesinių sąjungų atstovai pateikė Muitinės departamentui profesinių sąjungų susitarimą dėl jungtinės atstovybės sudarymo ir kad Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2014-10-10 įsakymu Nr. 1B-10 sudaryta bendra Muitinės departamento ir profesinių sąjungų atstovų derybinė grupė šakos kolektyvinei sutarčiai parengti.

I. Lideikis pasiūlė kiekvieno derybinės grupės susitikimo pabaigoje aptarti, iki kada būtų pateikiami abiejų šalių pamąstymai dėl konkrečių sutarties nuostatų, kurios bus aptariamos susitikimo metu, ir pranešė, kad gauti profesinių sąjungų pasiūlymai dėl 2014-01-07 susitarimo dėl kolektyvinių derybų eigos papildymo.

J. Bruklys pranešė, kad siekiant apibrėžtumo, siūloma į susitarimą dėl kolektyvinių derybų eigos įtraukti dvi papildomas nuostatas: 1) šalys įsipareigoja susitikimus dėl Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties sudarymo rengti kiekvieną savaitę (reikia pasirinkti savaitės dieną). Susitikimų trukmė ne trumpesnė nei 2 valandos. Iki kiekvieno susitikimo Šalys viena kitai pateikia konkrečius pasiūlymus dėl Šalims svarbių darbo, ekonominių ir socialinių sąlygų bei nuostatų, kurias norima įtvirtinti Lietuvos muitinės šakos kolektyvinėje sutartyje; 2) numatyti preliminarią datą (2014 m. vasario 28 d.), kada turi būti baigtos derybos dėl šakos kolektyvinės sutarties, su sąlyga, kad šią datą galima pratęsti.

Vyko J. Bruklio pasiūlytos pirmos papildomos nuostatos aptarimas.

I. Lideikis informavo, kad bus sudėtinga nustatyti pastovią savaitės dieną šalių susitikimams dėl muitinėje vykstančio kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo ir kitų neatidėliotinų darbų, todėl siūloma sutarti, kad šalių susitikimai vyktų kartą per savaitę, o konkrečią savaitės dieną derinti kiekvieno posėdžio metu. Taip pat pasiūlė neapibrėžti susitikimo trukmės, kadangi trukmė priklauso nuo svarstomų klausimų ir šalių pasiekiamų susitarimų.

H. Černiauskienė pasiūlė susitikimus rengti pagal poreikį.

Vyko J. Bruklio pasiūlytos antros papildomos nuostatos aptarimas.

J. Bruklys pasiūlė apibrėžti konkretų terminą numatant, kad esant poreikiui, jis gali būti pratęstas. I. Lideikis siūlė neapibrėžti konkrečios datos, kadangi ją sunku prognozuoti, o nuostatos formuluotė užprogramuoja, kad terminas bus pratęstas. I. Lideikis pasiūlė šalims įsipareigoti dėti visas pastangas, kad kolektyvinės derybos būtų baigtos kuo greičiau.

H. Černiauskienė pasiūlė nukelti kolektyvinių derybų pabaigos terminą į kovo pabaigą, kadangi vasario mėn. gali būti sudėtinga baigti derybas dėl objektyvių priežasčių (posėdžių kitais darbo klausimais ir kt. priežasčių).

J. Bruklys pasiūlė preliminarią kolektyvinių derybų pabaigos datą aptarti kito susitikimo metu. I. Petraitienė pasiūlė aptarti būtiną atstovų skaičių (kvorumą), kai posėdžiai laikomi teisėtais, ir numatyti, kad kvorumui pasikeiti būtinas ne mažesnis kaip 2/3 kiekvienos šalies atstovų dalyvavimas. L. Daujotaitė ir J. Bruklys paaiškino, kad pakeitimas neturėtų didelės reikšmės priimant sprendimus, kadangi jie bet kokiu atveju priimami bendru šalių sutarimu, todėl neverta laikytis 2/3.

Muitinės departamento atstovai pritarė J. Bruklio ir L. Daujotaitės išsakytoms nuomonėms.

NUTARTA:

1. Šalių susitikimus dėl kolektyvinių derybų rengti vieną kartą per savaitę. Kito susitikimo dieną nustatyti kiekvieno susitikimo pabaigoje.
2. Susitikimo metu nustatyti dieną, iki kurios reikalinga pateikti kitai šaliai savo pastabas ir pasiūlymus dėl kitame posėdyje numatomų apsvarstyti kolektyvinės sutarties nuostatų, kad posėdžio metu būtų aiški kiekvienos šalies pozicija.
3. Nekeisti susirinkimo teisėtumui reikalingo kiekvienos šalies dalyvių skaičiaus (palikti kvorumui ne mažiau kaip pusę kiekvienos šalies atstovų).

2. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties įžanginės dalies, I ir II skyrių nuostatų aptarimas.

L. Daujotaitė pasiūlė pakeisti kai kurias šakos kolektyvinės sutarties nuostatas: 1) pakeisti I skyriaus 6 punktą ir vietoj žodžių „profesinė sąjunga“ įrašyti žodžius „profesinės sąjungos“;

2) pakeisti 8.1 punktą ir išdėstyti jį taip: „8.1. įsigaliojus šiai sutarčiai ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų Darbdavys savo iniciatyva pateikia profesinėms sąjungoms, sutarties šalims, siūlymą įtraukti jų atstovus į jau veikiančias darbo grupes ir komisijas. Profesinės sąjungos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo siūlymo gavimo pateikia Darbdaviui į jau veikiančias darbo grupes ir komisijas deleguojamų atstovų sąrašus. Profesinei sąjungai per nustatytą terminą nedelegavus atstovo į jau veikiančią darbo grupę ar komisiją, laikoma, kad jis šios teisės atsisakė“; 3) pakeisti 8.2 punktą ir išdėstyti jį taip: „8.2. apie naujai sudaromas komisijas ir darbo grupes darbdavys kiekvienu atveju raštu informuoja profesines sąjungas, sutarties šalis, kurios per rašte nurodytą terminą (negali būti nustatytas trumpesnis nei 3 darbo dienų terminas) pateikia savo atstovų kandidatūras. Jeigu per nurodytą terminą Profesinė sąjunga nedeleguoja atstovo, laikoma, kad ji šios teisės atsisakė“;

4) papildyti kolektyvinę sutartį šiuo 8.4 punktu: „8.4. Tais atvejais kai Darbdavio sudaroma ilgalaikė komisija ar darbo grupė, profesinės sąjungos, sutarties šalys, turi teisę bet kuriuo metu keisti savo deleguotą atstovą ir deleguoti savo atstovą į komisiją ar darbo grupę į kurią teisės deleguoti savo atstovą buvo atsisakęs, apie tai Darbdaviui pranešęs prieš 3 darbo dienas“.

P. Jakavonis iškėlė klausimą, kokios darbo grupės yra turimos omenyje, kurių darbe norėtų dalyvauti profesinių sąjungų atstovai. Paaiškino, kad Muitinės departamente sudaromos grupės įvairiais klausimais, įskaitant rentgeno sistemų diegimą, informacinių sistemų tobulinimą.

I. Lideikis pranešė, kad šiai dienai Muitinės departamente yra sudaryta apie 200 darbo grupių ir komisijų įvairiais darbo klausimais. Kai kurių komisijų sudarymą ir asmenis, galinčius būti komisijų nariais, reglamentuoja įstatymas (pvz., viešųjų pirkimų ir pan.).

J. Ragelis paaiškino, kad kai kurių komisijų sudarymui teisės aktai nustato konkrečius terminus (pvz., komisijos tarnybiniam nusižengimui ištirti), tai gali įtakoti terminą, prieš kurį galima būtų pranešti apie tokios komisijos sudarymą, kadangi terminas gali būti trupesnis, negu 3 darbo dienos.

L. Daujotaitė ir J. Bruklys paaiškino, kad profesinėms sąjungoms yra aktualios tik tos darbo grupės ir komisijos, kurios sprendžia klausimus, kurie yra susiję su darbuotojų darbo, ekonominėms, socialinėms teisėmis ir interesais.

L. Daujotaitė pasiūlė konkrečius terminus, per kuriuos reikėtų pranešti profesinėms sąjungos apie darbo grupės ar komisijos sudarymą, aptarti vėliau, kadangi šalys turėtų apsvarstyti teisės aktų reikalavimus dėl terminų. Taip pat pasiūlė klausimus, dėl kurių nebus iš karto sutarta, atidėti vėlesniam aptarimui.

I . Lideikis pasiūlė pakeisti kai kurias šakos kolektyvinės sutarties įžanginės dalies, I ir II skyrių nuostatas:

1) atsisakyti tokių kolektyvinės sutarties punktų, kurie visiškai atkartoja įstatymų nuostatas; 2) kolektyvinėje sutartyje vietoj žodžių „Lietuvos muitinė“ įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikos muitinė“;
3) apibrėžti sutarties šalis, numatyti, kad sutarties sudaroma su jungtine atstovybe, atstovaujama konkrečių profesinių sąjungų, kad vėliau galima būti vartoti vienodas sąvokas. Siūloma išdėstyti taip: „ir Lietuvos Respublikos muitinėje veikiančių profesinių sąjungų jungtinė atstovybė, veikianti pagal 2013-11-28 susitarimą dėl jungtinės atstovybės sudarymo, atstovaujama Lietuvos Muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo, juridinio asmens kodas 295747310, buveinės adresas Naujoji Riovonių g. 3-409A, 03153 Vilnius, koordinacinės tarybos pirmininko Jūriaus Bruklio bei Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjungos, juridinio asmens kodas 190778692, buveinės adresas J. Jasinskio g. 9-310,01111,Vilnius, pirmininkės Irenos Petraitienės“;
4) išdėstyti įžanginės dalies pastraipas taip:
„Lietuvos Respublikos muitinė, siekdama apsaugoti Lietuvos ir Europos Sąjungos visuomenę, rinką, aplinką ir finansinius interesus nuo neteisėtos tarptautinės prekybos daromos žalos, sudarydama palankias sąlygas teisėtam verslui, taikydama aukštus reikalavimus profesinės veiklos kokybei, gina ir saugo teisinės valstybės principus, pripažindama objektyvumo, skaidrumo, bendradarbiavimo, atskaitomybės principus. Siekiant šių tikslų įgyvendinimo turi būti sukurtos patrauklios tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje sąlygos, apimančios priėmimą į tarnybą, mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, karjeros politiką;
Lietuvos Respublikos muitinės įvaizdžio ir tarnybos muitinėje sąlygų gerinimas, antikorupcinės aplinkos kūrimas ir socialinės partnerystės stiprinimas yra bendras tiek šios sistemos vadovybės, tiek joje tarnaujančių pareigūnų, tiek sistemoje veikiančių profesinių sąjungų tikslas; atsižvelgdami į tai, šios sutarties šalys konstatuoja, kad Lietuvos Respublikos muitinei keliami veiklos reikalavimai ir vykstantys šios sistemos pokyčiai, didėjantys reikalavimai profesionalumui, sukuria poreikį turėti ir išlaikyti kvalifikuotus, sąžiningus, motyvuotus ir atsakingus Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojus, gebančius efektyviai vykdyti pavestas funkcijas ir padėti Lietuvos Respublikos muitinei siekti strateginių tikslų“;
5) sutarties I skyriuje apbrėžti sutartyje vartojamas sąvokas ir 1 punktą išdėstyti taip (atitinkamai pakeičiant kitų punktų numeraciją):

„1. Šioje sutartyje vartojamos sąvokos:
1.1. Lietuvos Respublikos muitinė – Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) ir jam pavaldžios muitinės įstaigos; 1.2. Darbdavys – Muitinės departamentas;
1.3. Darbuotojai – Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnai, karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį;
1.4. Profesinė sąjunga – Lietuvos Respublikos muitinėje veikiančių profesinių sąjungų jungtinę atstovybę (sutarties šalį) sudarančios ir prie jos prisijungusios profesinės sąjungos“. 6) siūloma, kad sutarties tikslas atspindėtų įžanginėje kolektyvinės sutarties dalyje numatomus šalių siekius ir tikslą išdėstyti taip: „Sutarties tikslas – derinti šalių interesus, siekiant plėtoti socialinę partnerystę, sudaryti patrauklias tarnybos ir darbo sąlygas Lietuvos Respublikos muitinėje, didinti Lietuvos Respublikos muitinės prestižą bei skatinti darbdavio, profesinės sąjungos ir darbuotojų bendradarbiavimą darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais“; 7) išbraukti iš principų, kuriais grindžiami šalių santykiai, objektyvios informacijos, reikalingos susitarimams pasiekti, suteikimą laiku, atsižvelgiant į tai, kad ši nuostata nelaikytina principu, o laikytina šalies įspareigojimu. Ją siūloma perkelti prie bendrų šalių pareigų, numatomų kitame kolektyvinės sutarties punkte;
8) siūloma principuose, kuriais grindžiami šalių santykiai, vietoj žodžių „aiškiai reglamentuotais šalių informavimo ir konsultavimo santykiais“ įrašyti žodžius „informavimo ir konsultavimo“, kadangi siekiama apibrėžti principą, kuriuo grindžiami šalių santykiai (kitaip santykiai būtų grindžiami santykiais);
9) atsižvelgiant į tai, kad sutartis yra sudaroma tarp darbdavio ir profesinių sąjungų, siūloma išbraukti darbuotojų įsipareigojimus, o palikti tik sutarties šalių įsipareigojimus ir atsižvelgiant į sutarties šalių lygiateisiškumą, numatyti lygiaverčius įsipareigojimus, kurie taikytini bet kuriai sutarties šaliai. Į sutartį įrašyti šį punktą:
„4. Šalys įsipareigoja:
4.1. vykdyti sutartį;
4.2. laiku keistis informacija, reaguoti į šalių pasiūlymus, pretenzijas ir prašymus; 4.3. siekti, kad darbuotojai nepažeistų tarnybinės drausmės ir nediskredituotų muitinės pareigūno vardo bei nesudaryti sąlygų prasižengusiems darbuotojams išvengti atsakomybės;
4.4. nepažeisti šalių diskrecijos priimant sprendimus.“
10) sutarties 6 punktas iš esmės tapatus 8 punktui, siūloma jo atsisakyti, paliekant 8 punktą, kurį išdėstyti taip:
”8. Profesinės sąjungos atstovas įtraukiamas stebėtojo arba nario teisėmis į darbdavio ar jam pavaldžių įstaigų sudaromas komisijas ir darbo grupes, kurios sprendžia klausimus, susijusius su darbuotojų darbo, ekonominėms, socialinėms teisėmis ir interesais“;
11) sutarties 7 punktą siūloma išdėstyti taip:
„7. Ši sutartis taikoma visiems Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojams, įskaitant ir tuos, kurie bus priimti į pareigas po šios sutarties įsigaliojimo, nepriklausomai nuo jų narystės profesinėje sąjungoje“;
12) siūloma iš 8.3 punkto išbraukti žodžius „darbdavio teikimu“ ir „sutarties šalies“ (turint omenyje tai, kad sąvokose bus apibrėžta, kas yra profesinė sąjunga).

NUTARTA:

1. Pritarti Muitinės departamento 1-7, 11-12 punktams. Likusius pasiūlymus apsvarstyti ir susitarti dėl jų kito susitikimo metu.

2. Aptarti profesinių sąjungų pateiktus pasiūlymus dėl kolektyvinės sutarties 8 punkto pakeitimo ir papildymo ir susitarti dėl jų kito susitikimo metu.

3. Klausimus, dėl kurių šalys iš karto nepasieks susitarimo, atidėti vėlesniam aptarimui.

3. SVARSTYTA. Kito posėdžio datos ir per jį svarstytinų klausimų aptarimas.

I. Lideikis informavo, kad atsižvelgiant į tai, jog 2014 m. sausio 20, 21, 23 ir 24 d. Muitinės departamente vyks kasmetinis pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimas, kitą posėdį siūloma surengti 2014 m. sausio 22 d.

Vyko kito posėdžio datos ir laiko aptarimas.

L. Daujotaitė pasiūlė kito posėdžio metu aptarti kolektyvinės sutarties III skyriaus nuostatas, o iki posėdžio apsikeisti šalių nuomonėmis dėl šio skyriaus.
J. Bruklys pasiūlė apsikeisti šalių pastabomis ir pasiūlymais dėl kolektyvinės sutarties III skyriaus nuostatų iki 2014 m. sausio 17 d.

NUTARTA:

1. Kitą šalių atstovų susitikimą surengti 2014 m. sausio 22 d. 10.30 val.
2. Kito susitikimo metu aptarti klausimus, kurie nebuvo išspręsti šio posėdžio metu, taip pat šakos kolektyvinės sutarties III skyriaus punktus.
3. Iki 2014 m. sausio 17 d. pateikti kitai šaliai savo pastabas ir pasiūlymus dėl kolektyvinės sutarties III skyriaus nuostatų.

Posėdžio pirmininkas Irmantas Lideikis
Profesinių sąjungų įgaliotas atstovas Jūrius Bruklys
Posėdžio sekretorė Julija Kuncevičienė

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com