See other templatesSee other templates

2018 m. birželio 27 d. Muitinės mokymo centre įvykusio pasitarimo metu buvo gauti MGP pareigūnų klausimai. Buvusio generalinio direktoriaus (A.Adomėno) pavedimu Muitinės departamentas parengė atsakymus, kurie suderinti su MD Personalo administravimo, Finansų ir Turto valdymo skyriais. Šiuos atsakymus MD PPS viršininkas Š.Ramanauskas pateikė susipažinti profesinei sąjungai. Viešiname MD vadovų atsakymus atspindinčius Muitinės departamento problemas, aktualijas ir kompetencijas.

Mobiliųjų grupių pareigūnai uždavė aktualius klausimus susijusius su darbo sąlygomis, aprūpinimu uniformomis, naudojama pasenusia įranga, po 15 metų važinėjančius nesaugius pasenusius automobilius. Taip pat MD vadovybės klausta kodėl mobiliųjų grupių pareigūnams Vilniaus teritorinėje muitinėje nėra įrengtos tinkamos patalpos persirengti, susitvarkyti po pamainos. Atkreiptas dėmesys, kad MD nupirktos rentgeno sistemos dažnai genda, nekokybiškai veikia.

Susitikimo metu akcentuota, kad maži atlyginimai, prastos darbo sąlygos, apiplyšusi tarnybinė uniforma žemina muitinės pareigūnų orumą, nemotyvuoja darbui.

Ypatingai gausiai klausta apie (ne)aprūpinimą tarnybine uniforma. MD vadovams priekaištauta, kad neatsižvelgiama į pareigūnų pasiūlymus dėl atskirų aprangos dalių komplektavimo. Muitininkams tiekiami rūbai nekokybiški ir netinkami vasaros sezonui. Nuolat trūksta žieminės avalynės.

Nors vadovai teisinosi lėšų trūkumu, tačiau daugelio pareigūnų nuomone Muitinės departamentui trūksta ne finansavimo, o - ūkiškumo. Trūkstant pareigūnų muitinėje atsirado daugybė tuščių etatų, tačiau (ir už nesančius) dirbantiems nemokami priklausantys priedai už padidėjusį krūvį. MD vadovų atsakymas standartinis: nėra pinigų, trūksta finansavimo. Panašu, kad patys vadovai nebežino, kur dingo sutaupytos nesamų etatinių darbuotojų darbo užmokesčio lėšos. Kas iššvaistė pinigus skirtus pareigūnų atlyginimams?

Perskaičius vadovų atsakymus, kilo ir daugiau klausimų. Paaiškėjo, kad muitinėje buvo netinkamai apskaičiuojamas darbo laikas. Pasak departamento atstovų - nieko baisaus, nes klaidos jau ištaisytos. Tačiau lieka neaišku, kas atlygins susidariusias skolas ir išmokės pareigūnams už perdirbtus viršvalandžius? MD pateikta klausimų-atsakymų santrauka atskleidžia ir daugiau įsisenėjusių problemų Lietuvos muitinėje.

Eil. Nr.

 

Klausimas

Atsakymas

1.

VTM

Kokia numatoma MGP rentgeno kontrolės sistemos (RKS) struktūra?

MGP struktūra nesikeis. Esminis pokytis MGP veikloje – aprūpinti MGP pareigūnus transporto priemonių, asmenų ir prekių tikrinimui reikalinga informacija pasitelkiant MKT naudojamą informaciją.

2.

 

Kokios galimybės yra apmokėti RKS pareigūnų viršvalandžius? Ar tam galima numatyti lėšas nesuteikiant laisvas valandas už pietų ir poilsio laiką?

Darbdavys privalo darbą organizuoti tai, kad būtų išdirbtas nustatytas darbo valandų skaičius. Viršvalandžiai galimi išimtiniais atvejais, kai darbo negalima perduoti kitai pamainai ir jis turi būti atliktas neatidėliotinai. Pažymėtina, kad DK nustato apribojimus viršvalandiniam darbui.

Jeigu darbo laiko apskaitos žiniaraštyje bus pažymėti viršvalandžiai, tai Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras juos ir apmokės.

3.

 

Nuo kada bus sprendžiamas klausimas dėl MGP RKS pareigūnų dalyvavimo pasikeliant kvalifikaciją, ar šiuo metu tai galima atlikti per neeilinį vertinimą? Šiuo metu MGP pareigūnas negali dalyvauti kategorijos kėlime, nes nėra posto pareigūnas.

Tikriausiai klausimas dėl tarnybinės veiklos vertinimo ir kvalifikacinių kategorijų suteikimo. Aukštesnė kvalifikacinė kategorija suteikiama tarnybinės veiklos vertinimo metu (eilinio arba neeilinio). Viena iš tarnybinės veiklos vertinimo sąlygų – vertinamas pareigūnas turi eiti tas pareigas, kuriose vertinamas ne trumpiau kaip 6 mėn. Neeilinis tarnybinės veiklos vertinimas galimas ne anksčiau kaip praėjus 6 mėn. nuo eilinio tarnybinės veiklos vertinimo (Tarnybos LR muitinėje statuto 25 str.).

4.

VTM

Kodėl rengiami konkursai užimti aukštesnes pareigas tik kelių posto pareigūnams, bet ne mobiliųjų postų pareigūnams? Kodėl MGP nėra galimybės dalyvauti konkurse užimti vyresniojo inspektoriaus pareigas?

Konkursai rengiami atsižvelgiant į turimas laisvas pareigybes ir prioritetus, bei turimą finansavimą. MGP pareigūnai gali dalyvauti konkursuose, tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad konkursai skelbimai į konkrečias pareigybes.

5.

 

Kaip žinia, yra labai daug laisvų etatų muitinėje ir kiekvieną mėnesį jų tik daugėja (pareigūnai palieka tarnybą muitinėje). Kaip motyvuosite pasilikti dar esančius pareigūnus darbe? Ar žadate juos motyvuoti?

Šiuo metu svarbios abi kryptys – tiek naujų darbuotojų pritraukimas tiek seniau dirbančiųjų išlaikymas.

Motyvavimo (skatinimo) priemonės nurodytos Tarnybos LR muitinėje statuto 30 str., be to taikomas pareigūnams palankesnis darbo grafikas, yra galimybė tobulinti kvalifikaciją kitose ES šalyse. Muitinės pareigūnai, tiesiogiai dalyvavę nustatant tabako gaminių kontrabandą skatinami piniginėmis premijomis. Be to tarnybinės veiklos vertinimo metu prioritetas visuomet teikiamas mažiausią darbo užmokestį gaunantiems muitinės pareigūnams.

6.

 

LR Vyriausybė planuoja pakelti MMA iki 420 eurų, t. y. beveik identiškas "plikas" bazinis muitinės darbuotojo atlyginimas. Ar aukštasis išsilavinimas bei darbo patirtis muitinėje prilygsta MMA? Ar po MMA pakils muitinės darbuotojo atlyginimas?

Po MMA padidinimo muitinės pareigūno darbo užmokestis nepadidės.

LR Seimas priėmė LR Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymą, kuriame muitinės pareigūnams numatoma padidinti darbo užmokestį.

7.

 

MGP pareigūnai ištisus metus nešioja tą pačią uniformą, t.y. vasarą kerzinius batus, žiemą ir vasarą tas pačias, orui nepralaidžias kelnes. Kada planuojate atnaujinti pareigūnų uniformas?

1.Šiuo metu esamos uniformos (aprangos ir avalynės) elementai nėra universalūs, t. y. nėra skirti visiems metų laikams - atskiri uniformos elementai yra numatyti šiltajam arba šaltajam laikotarpiui.

2.Uniformos elementų įsigijimas vykdomas laikantis tokių principų:

2.1.atsižvelgiant į gautas lėšas (2018 m. buvo pateiktas poreikis: uniformos siuvimui – 600 tūkst. Eur; avalynei – 160 tūkst. Eur; uniformų priedams – 5 tūkst. Eur; 2018 m. skirtos lėšos: uniformos siuvimui – 230 tūkst. Eur; avalynei – 16 tūkst. Eur; uniformų priedams – 2 tūkst. Eur);

2.2. atsižvelgiant į MĮ pateiktus prioritetinius uniformos elementų poreikius.

3. Naujos kartos bandomosios atskirų uniformos elementų versijos galėtų būti gaminamos tuomet, kai bus tam skirta lėšų (aišku, įvykdžius reikiamas pirkimų procedūras).

4.Taip vadinamų „kerzinių“ batų muitinė tikrai neperka - perkami odiniai batai. Batas gali tapti „kerziniu“ dėl netinkamos avalynės priežiūros.

8.

 

Kodėl turint slenkantį grafiką ir pasirinkus atostogas, kurie išpuolą pvz. savaitgalį, vėliau dėl valandų trukumo reikia papildomai atidirbti? (Pvz. pasirenku savaitę atostogų, per kurias man išpultu dirbti savaitgalį. Grižus po atostogų, man yra valandų trūkumas, nes savaitgalio dienos man neįsiskaičiuoja į atostogas, todėl turiu atidirbti. Gaunasi, kad atostogauju, o dirbu dvigubai.

Situacija žinoma. Ieškoma sprendimo būdų.

9.

 

Kokiu būdu gerb. direktorius bandys kelti kategorijas bei laipsnius ne naujai atėjusiems, o seniau dirbantiems pareigūnams ir apskritai ar tokios dienos sulauksime? Apart neeilinių vertinimų?

 

Žr. 3 atsakymą.

10.

 

Kaip yra skirstomos biudžete sutaupytos lėšos? (iš laisvų etatų) Nes akivaizdu, jog pareigūnų jos nepasiekia. Premijas gauna toli gražu ne visi nusipelnę darbuotojai.

 

Finansų ministerija Lietuvos muitinei 2018 m. papildomai darbo užmokesčio lėšų skyrė tik baziniam dydžiui padidinti. Atsižvelgiant į tai, visos sutaupytos darbo užmokesčio lėšos skiriamos padidėjusiems pareigūnų darbo stažams ir pareigūnų vertinimo metu pakeltiems atlyginimams apmokėti bei priemokoms už papildomų užduočių atlikimą ir darbo krūvį viršijančią veiklą.

11.

 

Ar įmanoma gauti apmokėjimą už viršvalandžius?

 

Jei pareigūnas dirbo viršvalandžius, jie privalo būti apskaityti (įrašyti į darbo laiko apskaitos žiniaraštį) ir teisės aktų nustatyta tvarka apmokėti.

12.

 

Kada gausime adekvačias kompensacijas už kurą? Jau dvejus metus gauname kompensaciją pagal tas pačias kainas, nors kaip matome degalinėse kainos akivaizdžiai skiriasi. Dalį sumos už kurą tenka dengti iš nuosavų lėšų.

Ketvirčiui pasibaigus, atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento Kainų statistikos skyriaus pateiktą informaciją apie praėjusio ketvirčio degalų vidutinių mažmeninių kainų pokyčius, kitam ketvirčiui Generalinio direktoriaus įsakymu yra nustatomas vieno kilometro kompensuojamas važiavimo išlaidų dydis benzinui, dyzelinui ir dujoms.

13.

 

Kada mobiliųjų grupių posto pareigūnams bus sudarytos tinkamos sąlygos poilsiui?

Iki 2018 m. liepos 31 d. MD Pažeidimų prevencijos skyrius kartu su TM vadovybe išanalizuos pertraukos pailsėti ir pavalgyti įskaitymo į rentgenologų darbo laiką būtinumą, įvertinus rentgenologų ir kitų postų darbo organizavimą bei rentgenologų pamainos trukmę. Priėmus sprendimus bus pakeisti GD įsakymai.

14.

 

Kada bus tinkamas apmokėjimas už darbą? Pareigūnų algos neužtenka elementariems kasdieniams poreikiams, gyvename ties skurdo riba.

LR Seimas priėmė LR Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymą, kuriame muitinės pareigūnams numatoma padidinti darbo užmokestį.

15.

 

Kada pareigūnai gaus kokybiškas uniformas?

1.Nekonkretus apibūdinimas „kokybiškos“ uniformos, neaišku, kas netenkina, kada uniforma laikoma kokybiška, kada ne. Dažnai „kokybiškos“ uniformos apibūdinamas pateikiamas kaip konkretaus prekės ženklo (5.11) produktas.

2. Dėl kokybės užtikrinimo visiems uniformos elementams yra numatomas garantinis laikotarpis, kai kuriems – net 24 mėnesių. Tad pareigūnas, nepatenkintas uniformos elemento kokybe, gali kreiptis į MĮ sandėlį ir problema bus sprendžiama.

3.MĮ sandėliuose yra žurnalai į kuriuos pareigūnas gali įrašyti konkrečius pastebėjimus dėl uniformos kokybės ir pan. Tuomet, atsižvelgiant į gautas konkrečias pastabas, bus galima tobulinti/tikslinti specifikacijas perkant uniformos elementus. Tad reikėtų visiems, dėvintiems uniformą, nuolat būti aktyviais teikiant konkrečias pastabas ir taip prisidedant tobulinant uniformą.

4. Žiūrėti atsakymą į 7 klausimą.

16.

 

Ar žino kokia yra realiai skandalinga padėtis LT. Muitinėje?

Nekonkretus klausimas.

17.

 

Ar Muitinės departamento generalinis direktorius yra kompetentingas kovoti už LT. Muitinės struktūrą ?

Taip. LR Seimas priėmė LR Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymą, kuriame muitinės pareigūnams numatoma padidinti darbo užmokestį.

18.

 

Kada imsis priemonių mažinti naštą kuri krito eiliniam posto pareigūnui ??? Ir, ko gero, per mažai vadovams.

Darbo krūvis analizuojamas nuolat. Remiantis analizės rezultatais vykdomas pareigūnų perskirstymas.

19.

 

Muitinėje surenkami mokesčiai už akcizą yra didžiausi nei palyginti kitose institucijose, todėl ar neįmanoma iš biudžeto dalį - puse dalies surenkamų lėšų skirti muitinės sistemai atkurti?

Šiuo metu galiojantys teisės aktai to nenumato.

20.

 

Ar yra informuotas, kad pareigūnai jau ne pirmus metus negauna jiems teisėtai priklausančių tarnybinių uniformų ir (ar) jų dalių?

Žiūrėti atsakymą į 7 klausimą.

21.

 

Kada Muitinės departamento generalinis direktorius imsis reformos muitinės pareigūnus skatinti ir motyvuoti o ne orientuotis į bausmes ir draudimus???

Paskatinti Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnai, kurių iniciatyva ir (arba) tiesiogiai dalyvaujant buvo sulaikyti (paimti) tabako gaminiai:

2017 m. III ketvirtį – 69 pareigūnai;

2017 m. IV ketvirtį – 135 pareigūnai;

2018 m. I ketvirtį – 112 pareigūnų.

22.

 

Kada imsis reformų kompensacijai už kurą? kadangi tenka papildomai dengti važiavimo išlaidas iš savo kišenės. Realios degalinių kainos nesutampa su deklaracijos formulės paskaičiavimu.

Žr. 12 atsakymą. Vykimo išlaidų kompensavimo tvarka turėtų keistis įsigaliojus Vidaus tarnybos statutui.

23.

 

Didinkit darbo užmokestį kadangi mūsų atlyginimai ( pašalpos ) yra vargingi su skurdo atspalviu.

LR Seimas priėmė LR Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymą, kuriame muitinės pareigūnams numatoma padidinti darbo užmokestį.

24.

 

Kada pagerins darbo sąlygas?

Nekonkretus klausimas.

25.

 

Užtikrinkit muitinės pareigūnų teises kadangi dabar nėra jokio apsaugos mechanizmo.

Jei yra pažeistos muitinės pareigūno teisės reikia apie tai informuoti tiesioginį vadovą arba (jei teises pažeidžia tiesioginis vadovas) muitinės įstaigos vadovą.

26.

 

Ir mūsų visų nuomonė yra kad LT. Muitinėje yra didelė gėda, mąstymas užsilikęs giliame sovietmetyje. Jokios sistemos tobulėjimo.

-

27.

VTM

Prašau netrinti, nekeisti nei vieno klausimo, visus juos pateikti adresatui, ačiū už supratingumą.

-

28.

 

Ar Muitinės departamente išsimokamos premijos yra adekvačios VTM dirbančių pareigūnų atžvilgiu?

Paskatinti Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnai, kurių iniciatyva ir (arba) tiesiogiai dalyvaujant buvo sulaikyti (paimti) tabako gaminiai:

2017 m. III ketvirtį – 69 pareigūnai;

2017 m. IV ketvirtį – 135 pareigūnai;

2018 m. I ketvirtį – 112 pareigūnų.

29.

 

Kada konkrečiai bus sudaryta socialiai teisinga muitinės pareigūno motyvavimo, skatinimo ilgalaikė programa?

Žr. 5 atsakymą.

30.

 

Kada VTM MGP pareigūnai bus aprūpinti visa jiems priklausančia darbo apranga (pilna uniforma kuri pateikiama Jūsų patvirtintame apraše, o ne tik fragmentine jos dalimi)?

Įmonės, gaminančios LM uniformas, yra pajėgios patenkinti visą LM poreikį. Šiuo metu problema yra finansavimas, apie kurį atsakyta 7 klausime.

31.

 

Ar Jūsų manymu socialiai teisinga priiminėti naujus pareigūnus į a 9 kategorijos pareigas, kuomet didelė dalis dirbančiųjų ne vienus ir ne trejus metus niekaip vadovybės nėra skatinami ir dirba su a 7, a 8 kategorija? Gal Jūs manot, kad naujai atėjęs pareigūnas turi labai daug kompetencijos, prašau pakomentuoti?

Skelbiamuose konkursuose į laisvas pareigas gali dalyvauti ir dirbantys pareigūnai. Dėl kvalifikacinės kategorijos suteikimo pareigūnui sėkmingai baigusiam stažuotę sprendžia MD generalinis direktorius atsižvelgdamas į tiesioginio vadovo teikimą.

32.

 

Kodėl MGP vadovybė MGP pareigūnams nedaro neeilinių vertinimų (rentgenologams, kinologams, patruliams, budintiesiems)?

Klausimas MGP vadovybei.

33.

 

Ką Muitinės departamento generalinis direktorius savo kadencijos metu nuveikė konkrečiai Mobiliųjų grupių posto atžvilgiu. Ten dirbančių pareigūnų skatinimo, motyvavimo, poilsio rėžimo, darbo užmokesčio klausimais. Išvardinti konkrečius darbus.

Pakeistas LRV nutarimas, kuriuo padidintas skatinti galimų kartų skaičius per metus (nuo vieno iki keturių kartų per metus).

34.

 

Kada VTM MGP rentgenologų patalpose atsiras sanitarinis mazgas, persirengimo individualios spintelės, dušai, elementarus vanduo rankoms nusiplauti po transporto priemonės tikrinimo kaip tai numato „Lietuvos higienos normos“?

Visuose pasienio postuose yra įrengtos. Atskiros patalpos pareigūnams dirbantiems su RKS nenumatytos ir nebus planuojamos.

35.

 

Ar muitinės generalinis direktorius važiuodamas mieste dairosi į degalinių švieslentes, ar jis nepastebėjo ten drastiškai pakilusių kuro kainų, nes pagal direktoriaus patvirtintą įsakymą panašu, kad dar 2016, 2017 m.

Žr. 12 atsakymą.

36.

 

Kada VTM MGP rentgenologas, patrulis, kinologas, budinčios dalies pareigūnas bus gerbiamas, kaip tai daroma vakarų pasaulio šalyse, kada bus su juo kalbama, tariamasi, klausiama jo nuomonės, kada jis vyks į komandiruotes, stažuotes, semtis gerosios patirties kad ir pas artimiausius kaimynus lenkus?

Informacija apie teritorinių muitinių pareigūnų dalyvavimą darbo vizituose (2016, 2017, 2018 m.):

Celbet ekspertė – Jelena Karpovič – VTM Lavoriškių posto inspektorė.

Frontex mokymuose kaip mokinės, o dabar jau kaip dėstytojos dalyvauja Jelena Karpovič ir Laura Grinkevičienė (KTM posto inspektorė).

Darbo vizituose dalyvavo:

2016 m. iš viso buvo 7 darbo vizitai, iš jų TM pareigūnai dalyvavo šiuose:

1. Klaipėdos teritorinės muitinės Muitinės priežiūros uostuose skyriaus viršininkė Lina Valatkė ir Malkų įlankos jūrų uosto posto viršininkas Gintaras Fabijonavičius.

2. Klaipėdos teritorinės muitinės l. e. Klaipėdos krovinių posto viršininko pareigas Regina Šadeikienė ir Malkų įlankos jūrų uosto posto inspektorė Jolita Zbormirskienė.

3. Remigijus Timofejevas (MMC, bet dirba su Mokymais apie rentgenus);

4. Vilniaus teritorinės muitinės Mobiliųjų grupių skyriaus vyresnioji inspektorė–kinologė Loreta Akeliene ir Kauno teritorinės muitinės Mobiliųjų grupių skyriaus vyriausiasis inspektorius – kinologas Valentinas Morkūnas.

2017 m. iš viso buvo 6 darbo vizitai, iš jų TM pareigūnai dalyvavo šiuose:

1. Vilniaus teritorinės muitinės Mobiliųjų grupių skyriaus vyresnioji inspektorė–kinologė Loreta Akeliene ir Kauno teritorinės muitinės Mobiliųjų grupių skyriaus vyriausiasis inspektorius – kinologas Valentinas Morkūnas.

2. Remigijus Timofejevas (MMC, bet dirba su Mokymais apie rentgenus);

3. Alonas Ritvas, Vilniaus teritorinės muitinės Mobiliųjų grupių posto vyriausias inspektorius Vedas Patamsis ir vyriausiasis inspektorius Šarūnas Bartninkas, Kauno teritorinės muitinės Mobiliųjų grupių posto vyriausias inspektorius Ramūnas Kubilius ir Klaipėdos teritorinės muitinės Mobiliųjų grupių posto vyriausias inspektorius Rolandas Jasinskas.

2017 m. teikė anketas dėl DV:

1. Povilas Urbanavičius ir Dariuš Pščolovski– VTM mobilistai – nepraėjo vidinės atrankos, nes tik ką buvo pradėję dirbti LM.

2. Eglė Martinkutė ir Kristina Bartkienė – KLTM krovinių posto inspektorės – EK nepatvirtino pasiūlymo ART‘e (kaip neatitinkančio programos Muitinė2020 darbo programos).

3. Andrėj Demidov – LTM– EK nepatvirtino pasiūlymo ART‘e (kaip neatitinkančio programos Muitinė2020 darbo programos).

Papildomai informuojam, kad VMT MGP inspektorė-kinologė Živilė Čepulienė yra paskirta programos „Muitinė 2020“ kinologų tinklo LT atstove, 2017 m. dalyvavo 2 posėdžiuose.

2018 m. KTM MGP inspektorius E. Dūda dalyvavo Programos „Muitinė 2020“ mokymuose „Radioaktyvių ir branduolinių medžiagų aptikimas”.

37.

 

Ar nemanote jog vadovybės tarpe labai didelė dalis senų, 20 ir daugiau metų sėdinčių kadrų gausa? Pasižiūrėjus MD struktūrą, jie kas keturi, kas penki metai kaitaliojasi kabinetais ir toliau visą muitinės sistemą varo į pražūtį. Prašau plačiai pakomentuoti.

Konkursai į laisvas pareigybes skelbiami nuolat.

38.

 

Kada šiandiena gaunama pašalpa, kitaip jos negalėčiau pavadinti, pavirs oriu atlyginimu, kad būtų galima didžiuotis ir darboviete ir valstybe, kuriai aukojame savo gyvenimus?

LR Seimas priėmė LR Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymą, kuriame muitinės pareigūnams numatoma padidinti darbo užmokestį.

39.

KTM

Ar ilgai bus LR muitinėje nevertinamas pareigūno darbas? Skiriant papildomas vadovaujančias pareigas, skiriamas 5 proc. priedas. Ar sutinkate, kad ši seniai nusistovėjusi taisyklė neatitinka šių dienų realybės, ypač kai atlyginimams lėšų yra. Gale metų skirstoma „už darbą viršijantį krūvį“, kai realiai už papildomus darbus skiriamas simbolinis priedas.

Muitinės departamentas, atsižvelgdamas į Lietuvos muitinei einamiesiems metams darbo užmokesčiui skirtas lėšas, rekomenduoja muitinės įstaigoms pareiginės algos priemokos dydį.

40.

KTM

LR muitinėje Mobiliųjų grupių postų (ir kitų postų) viršininko pavaduotojų pareigybinės kategorijos yra 14. Kauno TM E. Bernotavičiaus kategorija 12 (pavaldinių darbo rezultatai yra geri). Ar ne manote, kad pareigybių kategorijos turėtų būti suvienodintos visose teritorinėse muitinėse?

Nustatant pareigybės kategoriją, atsižvelgiant į pareigybių vertinimo kriterijus, patvirtinus VRM 2010-09-07 įsakymu. Nr. 1V-575.

41.

KTM

Nuo Mobiliųjų grupių atsiradimo nepajudėta dėl uniformų kokybės. Pareigūnai neturi tinkamos uniformos vasarai, mūvi ilgaaulius batus esant aukštai temperatūrai, kelnių medžiaga yra ypač prastos kokybės.

Žiūrėti atsakymus į 7 ir 15 klausimus.

42.

KTM

Pareigūnai tamsiu paros metu privalo dėvėti šviesą atspindinčias liemenes. Turi po vieną liemenę, kurias dėvi po tris metus. Jos nusidėvėjusios, reprezentacinio vaizdo jokio. Ant jų yra užrašas MUITINĖ. Šių liemenių pirkimus vykdė MD PPS. Šiais metais paklausus ar nebus naujų liemenių, gavome atsakymo, kad nėra net numatyta lėšų.

Finansavimas skiriamas atsižvelgiant į Muitinės veiklos prioritetus, todėl lėšų šviesą atspindinčioms liemenėms.2018 metams nebuvo numatyta.

43.

KTM

Važinėjame su 2005 m. tarnybiniu transportu, kurio rida siekia beveik pusė milijono km., vaizdas apgailėtinas, remontui išleidžiami dideli pinigai.

TM buvo aprūpintos spec. paskirties transporto priemonėmis pagal 2017-2019 m. VIP „Ilgalaikio turto įsigijimas teritorinių muitinių Mobiliųjų grupių posto funkcijų užtikrinimui“. 2017 m. pagal šį projektą buvo nupirktos 6 naujos spec. paskirties transporto priemonės. 2018 m. lėšų spec. paskirties transporto priemonėms nesuplanuota.

44.

KTM

Investuojame į neveikiančias vaizdo ir garso sistemas, kurioms išleidžiamos didelės sumos (dvi sistemos nupirktos, kurios neveikė arba veikė apsunkinant pareigūno darbą, kadangi pareigūnai turėjo stebėti, kada sistema išsijungs ir nedelsiant privalėjo informuoti atsakingus asmenis, sistema sklandžiai neveikė niekada.) Kaip antai būtiniausios priemonės – kontrabandos detektorių, kurie būtini tikrinti ertmes – neturime.

PPS. Atsižvelgiant į VGS naudojimo metu gautas pastabas specifikacijos nuolat tobulinamos. Šiuo metu įrengtos VGS sistemos yra supaprastintos iki minimumo, t. y. VGS sistema veikia automatinių rėžimu, kuris įsijungia kartu su transporto priemonės variklio degimo įjungiamu ir išsijungia kartu su išjungtu varikliu.

Atkreiptinas dėmesys, kad buvo nustatytas atvejis, kai pareigūnai VGS ir kitas spec. paskirties transporto priemonėse sumontuotas sistemas gadino sąmoningai.

Kontrabandos detektorių įsigijimas planuojamas pagal skiriamas lėšas.

45.

KTM

Ar Jums žinoma situacija LR muitinėje, kad darbdaviai nemokama už pirmas dvi ligos dienas, kurios sutampa su šeštadieniu ir sekmadieniu, kurios sutampa su darbuotojo darbo grafiku. Šį klausimą MGP viršininko pavaduotojas E. Bernotavičius kelia jau nuo 2010 metų?

LR muitinėje, kaip ir kitose statutinėse įstaigose, apmokant už pirmas dvi nedarbingumo dienas, buvo taikoma penkių darbo dienų apmokėjimo tvarka. Šiuo metu su FAS sistemos priežiūrą atliekančiu tiekėju yra derinami sistemos pakeitimai, susiję su nedarbingumo dienų apmokėjimu.

46.

KTM

Darbas pagal ttu. Ar galima taktiškai pabuvus dislokacijos vietoj atsitraukti. Kaip darydavom ankščiau. Nes panašu kad nebelabai ką pagauname. Gal stoja laukia arba apvažinėja ar važiuoja su žvalgais.

Visų teritorinių muitinių veiklos zonose yra numatyti patruliavimo ruožai. Formuojant TTU juos galima pasirinkti. Jeigu manote, kad tikslinga MGIS papildyti naujais patruliavimo ruožais, prašome informuoti MD PPS.

47.

 

Poilsio laikas, vykimas isigyti maisto ar turime nesitraukti iš ttu.

Sudarant TTU yra numatomas laikas pervažiavimui iš vienos tikrinimo vietos į kitą tikrinimo vietą. Taip pat sudarant TTU galima nurodyti laiką pavalgyti.

48.

 

Aišku uniformos, liemenės, batai. Gal išeitu kaip kinologam pirkti patiems.

1.Žiūrėti atsakymus į 7, 15 ir 30 klausimus.

2. Ką perka kinologai – nežinome, bet tikrai, kad perka ne uniformos elementus.

49.

 

Savaitgalių neapmokėjimas biuletenio metu.

Problema išspręsta. Programinės įrangos atnaujinimai atlikti.

50.

 

Komandiruotės dienų neapmokėjimas.

Visos komandiruotės išlaidos apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.

51.

KTM

Kokias kriterijais remiantis yra vertinama pareigūnų metinė veikla, yra skatinami, skiriamos vienkartinės premijos? (vieni pareigūnai yra įvertinami kasmet ir skiriamos aukštesnės kvalifikacijos, kategorijos, o kiti lieka neįvertinti, nors darbo rezultatai yra ženkliai didesni (pvz: nustatytų pažeidimų skaičiumi).

Muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo rodikliai nustatyti Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo ir kvalifikacinių taisyklėse.

 

 

52.

 

Kokiomis priemonėmis žadate skatinti pareigūnų motyvaciją?

Žiūrėti atsakymą į 5 klausimą.

53.

 

Kodėl išeinantiems pareigūnams į pensiją, dirbusiems posto inspektoriaus pareigose, nėra parodoma net žodinė padėka už tarnybą, o dirbusieji vadovaujantį darbą, ar departamente – yra išlydimi garbingai, apdovanojami vardinėmis dovanomis?

Skatinimo iniciatyvą turi struktūrinių padalinių vadovai.

54.

 

Kodėl dirbantiems pareigūnams žemesnėse pareigose yra taikomos griežčiausios nuobaudos (atleidimas iš užimamų pareigų, nutraukiamas pensijos stažas) nei už tuos pačius nusižengimus užimantiems vadovaujančias pareigas (yra suteikiama galimybė išeiti savo noru)?

Nuobaudos muitinės pareigūnams skiriamos neatsižvelgiant į jų užimamas pareigas.

55.

 

Ar būtina pareigūnus bausti viršijus keletu centų leistiną turimų pinigų sumą?

 

Nėra nei vienos nuobaudos skirtos už kelių centų viršijimą.

Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Muitinės pareigūnams draudžiama muitinės postų teritorijoje tarnybos metu turėti alkoholinių gėrimų, didesnę kaip 25 procentų pareiginės algos bazinio dydžio (toliau – bazinis dydis) pinigų sumą (litais ir (arba) eurais), bet kokią sumą užsienio valiuta (išskyrus eurus), taip pat Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu nustatytų ryšio priemonių, tauriųjų metalų, brangakmenių ir kitų tarnybos metu nereikalingų daiktų.

56.

 

Kada pareigūnams bus tinkamai apmokamos ligos nedarbingumo pagal grafiką numatytos darbo valandos, dienos švenčių ir nedarbo dienų laikotarpiu?

Ar nemanote, kad kinologams turėtų būti skiriamas darbo laikas šuns priežiūrai namuose ne tarnybos metu ir apmokamas, o ne tik mokamas priedas už šuns priežiūrą (1,5 Eur už dieną)?

Žiūrėti atsakymą į 49 klausimą.

57.

 

Kaip planuojama spręsti šunų mokymus, narkotinėms ir tabako gaminių paieškai? (šiuo metu neturime narkotinių ir tabako medžiagų mokymams).

Šiuo metu yra derinama su Policijos departamentu dėl galimybės muitinės kinologams sudalyvauti policijos organizuojamuose kinologų mokymuose.

58.

 

 

Kaip mums atrodyti tvarkingiems ir reprezentuojančiais muitinę? Eilę metų yra kalbama apie kokybiškesnę, patogesnę uniformą mobiliosios grupės pareigūnams, tačiau jų nesulaukiame. O ir turimos uniformos nepakanka, ji yra nepatogi darbui. Pvz: šviesą atspindinčios liemenės yra suplyšusios, atšvaitai neatsispindi, skalbiama greitai nublunka.

Žiūrėti atsakymus į 7, 15, 30 klausimus.

59.

 

Jūsų nuomone, gal vertėtų investuoti į žmogiškuosius išteklius, pareigūnų motyvavimo priemones, aprūpinti pagrindinėmis darbo priemonėmis, kurių mes neturime: tankio matuokliai, fibroskopai, prožektoriai, elementai jiems, įrankiai, nei investuojant turimas lėšas į brangią aparatūrą automobiliuose (VGI, NAS), kuri tinkamai neveikė, -ia, nei.

Muitinės departamentas atsižvelgdamas į Muitinės veiklos prioritetus nuolat aprūpina muitinės pareigūnus pagrindinėmis darbo priemonėmis, esant galimybėms taiko motyvavimo priemones.

60.

 

 

Kodėl nėra tinkamai pasirūpinta pareigūnų saugumu automobiliuose, kai vaizdo kameros, monitoriai, routeriai yra sumontuoti ant oro pagalvių, visi prietaisai riboja matomumą?

Atsižvelgiant į automobilių naudojimo metu gautas pastabas techninės specifikacijos nuolat tobulinamos.

Nei viena automobiliuose įranga ne turi būti sumontuota ant oro pagalvių.

Jei vis tik taip yra padaryta, prašome informuoti MD PPS.

61.

 

Ar nemanote, kad efektyvesnis būtų patruliavimas, nei dabar taikomas metodas? Mūsų nuomone ir pastebėjimais, kai patruliuodavome – darbo rezultatai būdavo geresni.

 

Visų teritorinių muitinių veiklos zonose yra numatyti patruliavimo ruožai. Formuojant TTU juos galima pasirinkti. Jeigu manote, kad tikslinga pakeisti patruliavimo ruožus, prašome informuoti MD PPS.

62.

 

Ar būtinas mobiliųjų grupių pareigūnams fiziologinių pertraukų fiksavimas radio ryšiu?

Ne, fiziologinių pertraukų fiksuoti radijo ryšiu nereikia.

 

63.

 

 

Ar galima tarnybiniu transportu poilsio metu nuvykti į maitinimo įstaigą?

 

Jeigu maitinimo įstaiga yra patruliavimo zonoje, užpildžius atitinkamą TTU užduotį (kita, pietūs) vykti į maitinimo įstaiga galima.

64.

 

Kuriam skyriui MD ir TM priklausys kinologai po reorganizacijos, per 26 metus, kinologų komanda buvo reorganizuojama nemažiau kaip 10 kartų, kiekvieną kartą kinologai integruojami vis į naują skyrių, įstaigą ar postą kurių funkcijos net nesutampa su kinologo vykdomomis funkcijomis. Nėra kompetentingo ir atsakingo pareigūno, prisiimančio atsakomybę už kinologinę veiklą. Dėl to kinologams nuolat tenka kurti tvarkas skyriuje, apmokyti ir išaiškinti specifinį kinologo darbą vis naujiems viršininkams, tai labai specifinė sritis reikalaujanti daug žinių ir kompetencijos. Tai užima daug laiko ir pastangų, be to kinologų mažas skaičius skyriuje ar poste nenusveria pagrindinių skyriaus problemų, jos lieka antraeilės. "Dėka" patirtų reorganizacijų, kinologija Lietuvos muitinėje buvo visiškai sužlugdyta, kinologai prarado darbo stažą už 14 metų valstybės tarnyboje.

Kinologai lieka MGP sudėtyje.

65.

 

Viešieji pirkimai. Ar po reorganizacijos ir toliau bus vykdomi keisti "auksiniai" viešieji pirkimai PPS skyriuje, tokie kaip automobiliai, voljerai, amunicija skirta tarnybiniams šunims ir kt., ar bus imamasi kokių nors priemonių (tarnybinis patikrinimas, vidaus auditas ar pan.) del netinkamu transporto priemonių tarnybiniams šunims gabenti, pirkimo. Neveikia papildoma iranga (neimontuotas itampos keitiklis), narvai per maži, nėra vėdinimo sistemos, automobilis skirtas kroviniams, o ne gyvūnams gabenti. Voljerai pagaminti is pigiausių medžiagų. Kodėl pirkimus vykdo PPS?

 

Vadovaujantis Muitinės departamento Pažeidimų prevencijos skyriaus nuostatais, patvirtintais Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1B-697 5.5 p. MD PPS nustato Mobiliųjų grupių postų veiklai užtikrinti reikalingos įrangos poreikį, rengia techninius reikalavimus, inicijuoja centralizuotą jos įsigijimą, rengia mokymus dėl šios įrangos naudojimo specifikos ir taktikos, dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose aprūpinant Muitinės departamentą ir Mobiliųjų grupių postus muitinio tikrinimo priemonėmis, koordinuoja jų priežiūrą, remontą, metrologinę patikrą, utilizavimą.

66.

 

Ar planuojama ir kada atnaujinti narkotines medžiagas, skirtas tarnybinių šunų mokymui? (turi būti keičiamos kas 2, 3 metus).

2015 m. narkotinės medžiagos buvo atnaujintos. Nagrinėjant teismuose baudžiamas bylas, susijusiąs su nelegalia narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta, teismai priimą sprendimą dalį medžiagų nesunaikinti, o skirti tarnybinių šunų mokymams.

Vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 5-V-218 „Dėl Tipinių narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) gavimo, saugojimo ir naudojimo kinologijos padaliniuose taisyklių patvirtinimo“ nuostatomis ir šiuo įsakymu patvirtintų taisyklių 4 punktu, Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pavyzdžiai, skirti tarnybinių šunų rengimui yra gauti iš Policijos departamento. Šiame įsakyme nėra numatyti terminai, kas kiek laiko medžiagos privalo būti atnaujinamos.

67.

 

Kur dingo lėšos skirtos tarnybinių šunų amunicijai ir inventoriui 2017 metams ir ar jos numatytos 2018 metams, nes tokios informacijos PPS V.Tamošiūnas neteikia.

 

MD PPS 2017 m. balandžio 18 d. tarnybiniu pranešimu Nr. 6BE-646 pateikė MD Finansų skyriui poreikius: amunicijai tarnybiniams šunims (pavadžiai, antkakliai, petnešos, priežiūros ir šėrimo inventorius), bei Drabužiams kinologams tarnybinių šunų dresavimui ir priežiūrai.

2018 m. IV ketv. skirta 4000 eurų suma.

68.

 

Klaipėdos TM kinologai dirba po vieną - tai nesaugu ir nerezultatyvu. Kodėl nepriimami kinologai į laisvas vietas, iš 6 kinologų, šiuo metu dirba 4?

Tais atvejais, kai kinologams gali kilti pavojus, bendram tikrinimui atlikti pasitelkiami MGP patrulio ekipažai arba MKT pareigūnai.

Konkursai skelbiami nuolat.

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com