See other templatesSee other templates

ImageMuitinės departamentas kreipėsi į profesinę sąjungą dėl sutikimo skirti tarnybines nuobaudas profesinės sąjungos renkamų organų nariams, atliekantiems pareigas Medininkų pasienio poste. MDPS atstovai, susipažinę su pateikta tyrimo išvada, konstatavo, jog muitinės departamento vykdytas tarnybinis patikrinimas atliktas neišsamiai, nenustatyta pareigūnų tiesioginė kaltė ir nenustatytas priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir neigiamų pasekmių. MD komisijos grindžiami kaltinimai muitinės pareigūnams paremti tik prielaidomis ir subjektyviais samprotavimais. Pateikiami kaltinimai motyvuojami faktais, kurie net nebuvo tiriami ir neišku kaip susiję su minėtais pareigūnais, o teisės aktai, bei surinkti įrodymai pritaikyti formaliai. Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos atstovai nustatė, jog atliekant tarnybinį patikrinimą buvo pažeistos profesinės sąjungos teisės ginti ir atstovauti savo narius.

MDPS vadovaujantis 2008-06-20 Kolektyvinės sutarties 32 ir 35 punktais, atsižvelgė į tai, kad tyrimo išvadoje nurodyti duomenys ir įrodymai nepatvirtina Vilniaus teritorinės muitinės posto pareigūnų kaltės, o patys pareigūnai savo kaltės nepripažįsta. Todėl Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga nedavė sutikimo nuobaudų skyrimui Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų posto pareigūnams. Toliau pateikiame tarnybinio nusižengimo tyrimo išvadą, kurią parengė Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymu nr. 1b-924 sudaryta komisija. Taip pridedamas MDPS 2013-01-29 raštas "Dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo", kuriame išsakytas MDPS požiūris į nepagrįstas minėtos komisijos išvadas.

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS
2012 M. GRUODŽIO 7 D. ĮSAKYMU NR. 1B-924 SUDARYTA KOMISIJA

     
     Muitinės departamento
     generaliniam direktoriui
     
TARNYBINIO NUSIŽENGIMO TYRIMO IŠVADA
DĖL VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS POSTO VIRŠININKO PAVADUOTOJO R.J., POSTO PAMAINOS VIRŠININKŲ A.R., I.K., POSTO VYRIAUSIOJO INSPEKTORIAUS V.P. VEIKSMŲ BEI G.P. IR D.R. VEIKSMŲ
     
     2013-01-10 Nr. 7B-62
     Vilnius
     
      Muitinės departamente prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) 2012-12-06 buvo gautas Vilniaus teritorinės muitinės (toliau – VTM) viršininko Jono Reklaičio 2012-12-06 tarnybinis pranešimas Nr. 4B-758, kuriuo siūloma inicijuoti tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūras VTM posto viršininko G.P., posto viršininko pavaduotojo R.J., posto pamainų viršininkų A.R., D.R., I.K. ir V.P., atliekančių pareigas Medininkų kelio poste, atžvilgiu.
      Atsižvelgiant į VTM viršininko J. Reklaičio tarnybiniame pranešime pateiktą informaciją, Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012-12-07 įsakymu sudaryta komisija galimiems nurodytų pareigūnų tarnybiniams nusižengimams ištirti: komisijos pirmininkė R. Liupkevičienė – Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja; nariai: I. Lideikis – Muitinės departamento Personalo administravimo skyriaus viršininkas, Ž. Butkevičius – Muitinės departamento Personalo administravimo skyriaus viršininko pavaduotojas, J. Kuncevičienė – Muitinės departamento Personalo administravimo skyriaus vyriausioji inspektorė-juriskonsultė, V. Sakalauskienė – Muitinės departamento Tarnybinių tyrimų tarnybos (toliau – TTT) viršininko pavaduotoja, A. Jankauskas – Muitinės departamento Teisės skyriaus vyriausiasis inspektorius-juriskonsultas, S. Vaicekauskas – Muitinės departamento Muitinės kontrolės organizavimo skyriaus viršininko pavaduotojas (toliau – Komisija). Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2013-01-04 įsakymu Nr. 1B-6 buvo papildyta Komisijos sudėtis ir Komisijos nariu paskirtas VTM viršininkas J. Reklaitis. 2013-01-10 Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1B-17 Komisijos pirmininku paskirtas Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas V. Paigozinas.
     
      Tarnybinio nusižengimo tyrimo metu n u s t a t y t a:
     
      Padažnėjus gaunamiems skundams apie muitinės pareigūnų pažeidimus bei TTT ir Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnams nustačius eilę muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos ir elgesio pažeidimų, VTM viršininkas 2012-03-08 raštu Nr. 2B-3.4-4927 „Dėl muitinės pareigūnų pažeidimų tarnybos metu“ kreipėsi į postų viršininkus ir atkreipė jų dėmesį į sisteminį muitinės pareigūnų tarnybinių nusižengimų ir drausmės pažeidimų pobūdį, akivaizdų aukštą korupcijos pasireiškimo tikimybės lygį muitinės pareigūnų tarpe bei neatsakingą muitinės pareigūnų požiūrį į atliekamas pareigas. Rašte pažymima, kad su tokio pobūdžio pažeidimais ateityje bus griežtai kovojama, pažeidimai bus traktuojami kaip muitinės pareigūno vardo diskreditavimas, už kurį numatyta sankcija – atleidimas iš tarnybos. Rašte postų viršininkų pareikalauta sustiprinti muitinės pareigūnų darbo vietų kontrolę, priemonių plano korupcijos apraiškoms VTM išgyvendinti vykdymą, pravesti su muitinės pareigūnais susirinkimus, aptariant Šalčininkų kelio poste nustatytus pažeidimus ir visus pareigūnus supažindinant su šiuo raštu pasirašytinai.
      Muitinės departamente 2012-02-06 buvo gautas Rusijos Federacijos piliečio A.Č. skundas dėl vyriausiojo inspektoriaus L.V., atliekančio pareigas Medininkų kelio poste, veiksmų įforminant žodžiu deklaruojamą laikinai įvežamą lengvąjį automobilį. Skunde nurodoma, kad 2012-02-03 apie 19.30 val. A.Č., vykusio iš Maskvos į Kaliningrado sritį per Medininkų kelio postą automobiliu su tranzitiniais numeriais, muitinio tikrinimo metu muitinės pareigūnas, kurio ženklo Nr. 0452, pasikvietė užeiti į muitinės pastatą ir pareikalavo atlygio iš A.Č. už tai, kad jo transporto priemonės dokumentuose nebūtų dedamas muitinės spaudas „Deklaruota žodžiu“. A.Č. skunde nurodė, kad kyšį duoti atsisakė, žinodamas, kad tai draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai, ir kad jis specialiai tam tikslui turi transporto priemonės techninio paso kopiją, kurioje ir turėtų būti dedamas spaudas. Muitinės pareigūnas į tai atsakė, kad šiuo atveju jis sprendžia, kur turi būti dedamas muitinės spaudas, ir atžymėjo juo originalų transporto priemonės techninį pasą, dėl ko buvo sugadintas oficialus dokumentas.
      2012-03-16 Muitinės departamento pasitikėjimo telefonu paskambinęs neprisistatęs asmuo pranešė, kad 2012-03-16 apie 08.15 val. jam vykstant iš Lietuvos Respublikos per VTM Medininkų kelio postą, krovinine transporto priemone pravažiavus per svarstykles ir pateikus krovinio dokumentus muitinės pareigūnei, ši priėmusi dokumentus paklausė, kodėl nieko neįdėta į dokumentus. Pranešėjas pasakė, kad viršininkas jiems neskiria pinigų tokioms išlaidoms. Muitinės pareigūnė (informacijos tikrinimo metu pranešėjas iš pateiktų jam posto pareigūnų nuotraukų atpažino muitinės pareigūnę kaip N.M.) pasakė, kad tuomet įves jį į kompiuterį ir jis turės problemų, bei dar kartą liepė važiuoti per svarstykles.
      2012-04-02 Muitinės departamente gautas Baltarusijos Respublikos piliečio N.K.elektroninis laiškas, kuriame jis nurodė, kad jo sūnus 2012-03-24 Lietuvoje pirko lengvąjį automobilį ir 2012-03-24 apie 24 val. juo vyko į Baltarusijos Respubliką per Medininkų kelio postą. Muitinės pareigūnas, patikrinęs išvežamo automobilio dokumentus, pakvietė automobilio vairuotoją į tarnybines patalpas ir paklausė, kodėl automobilio pirkimo dokumentuose nurodyta tokia maža kaina, į ką vairuotojas atsakė, kad dokumentuose nurodyta tokia kaina, už kurią buvo įsigytas automobilis. Tada muitinės pareigūnas apkaltino N.K.sūnų, kad jis padeda slėpti Lietuvos įmonėms mokesčius ir automobiliui neleis išvykti. Po kelių minučių tokių gąsdinimų inspektorius pasakė, kad leis toliau vykti, jeigu jam bus sumokėta 100 Lt. Kadangi N.K.sūnus buvo atvykęs į Lietuvą pirmą kartą, pirko automobilį savo reikmėm ir buvo stipriai prigąsdintas, todėl jis buvo priverstas sumokėti inspektoriui 100 Lt.
      Šie 2012 m. Muitinės departamento pasitikėjimo telefonu gauti pranešimai bei skundai dėl VTM Medininkų kelio poste pareigas atliekančių muitinės pareigūnų veiksmų sudarė pagrindą konstatuoti, kad kelio postuose egzistuoja neteisėtų rinkliavų sistema. Be to, TTT viršininko G. Cinino teigimu (2013-01-09 G. Cinino tarnybinis pranešimas Nr. 6B-57 „Dėl neteisėtų rinkliavų Medininkų kelio poste“), TTT disponavo įvairaus pobūdžio informacija apie tai, kad VTM pareigūnai, atliekantys pareigas Medininkų kelio poste, piktnaudžiauja tarnybine padėtimi, siekdami turtinės ar kitokios asmeninės naudos, o būtent: iš atvykstančių į Lietuvos Respubliką krovininių automobilių vairuotojų renka 10-20 litų dydžio neteisėtas rinkliavas; pinigai muitinės pareigūnams yra pateikiami kartu su gabenamų krovinių ir asmens dokumentais, o tais atvejais, kai dokumentų tikrinimo metu randami galimi trūkumai ar pažeidimai, iš vairuotojų papildomai reikalaujama duoti kyšį už neva sklandų ir greitą muitinės procedūros įforminimą, kurio dydis priklauso nuo galimo ar tariamo pažeidimo.
      Siekiant įvertinti problemos mastą ir rasti jos sprendimo būdą, TTT pareigūnai nuo 2012 m. gegužės mėn. pradėjo dirbti Medininkų ir kituose VTM kelio postuose, betarpiškai stebėdami muitinės pareigūnų darbą ir jų elgesį. TTT viršininko G. Cinino teigimu, pastebėta, kad muitinės pareigūnams kartu su pateikiamais krovinio dokumentais yra pateikiami asmens pasai, į kuriuos būna įdėta po 5-10 EUR arba ekvivalentai kita valiuta. TTT pareigūnams bendraujant su vairuotojais, pastarieji aiškindavo, kad pinigai dokumentuose atsirasdavo „per klaidą“, tačiau neoficialiai pripažindavo, kad tai yra „tradicija“, o pinigai yra duodami už sklandų valstybinės sienos kirtimą. Pinigai į pasus būdavo dedami tiek krautų, tiek ir tuščių krovininių automobilių tikrinimo kanaluose. Juos duodavo tiek atvykstantys, tiek ir išvykstantis vairuotojai – Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių piliečiai. Pastebėta, kad masinės rinkliavos baigdavosi netrukus po to, kai į postą atvykdavo TTT pareigūnai, o vėliau pasitaikydavo tik pavieniai pinigų davimo atvejai. Tai leido padaryti išvadą, kad vairuotojai apie poste esančius tikrintojus įspėjami ir visas kertančių valstybinę sieną vairuotojų srautas labai greitai ir lengvai prisitaiko prie pasikeitusios situacijos. Siekiant patikrinti šią versiją buvo įsigyta automobilinė radijo stotis ir perklausomi bei įrašomi poste esančių vairuotojų vieši tarpusavio pokalbiai. Jau pirmojo patikrinimo metu Medininkų kelio poste buvo įrašyti bent 3 analogiški vairuotojų pokalbiai (2012-05-17_pokalbis1, 2012-05-17_pokalbis2 ir 2012-05-17_pokalbis3), iš kurių galima spręsti, kad neteisėtų rinkliavų sistema poste iš tikrųjų egzistuoja, ir kad tai yra masinis ir visiems vairuotojams savaime suprantamas reiškinys. Sprendžiant iš užfiksuotų pokalbių, vairuotojus apie patikrinimus įspėdavo patys muitinės pareigūnai, tiesiog liepdami vienam iš vairuotojų į pasus nieko nedėti. Įspėtas asmuo šią žinią radijo ryšio pagalba ištransliuodavo kitiems tikrinimo laukiantiems vairuotojams. Esant reikalui, ši procedūra buvo kartojama tol, kol tikrintojai būdavo poste, todėl neteisėtos rinkliavos atvykus TTT pareigūnams baigdavosi. Tai leido patvirtinti pasitikėjimo telefonu gautų pranešimų ir gautų skundų tyrimo metu kilusį įtarimą apie neteisėtų rinkliavų egzistavimą Medininkų kelio poste ir padaryti išvadą, kad iš esmės šis reiškinys yra įtakojamas, tereikia aktyvaus posto vadovybės, o ypač pamainų viršininkų įsikišimo ir ryžtingų veiksmų.
      Siekiant spręsti neteisėtų rinkliavų postuose problemą ir keisti situaciją, 2012-05-22 problema iš esmės buvo pristatyta Muitinės departamento struktūrinių padalinių ir muitinės įstaigų vadovų susitikime. Pasitarimo metu paviešinti vairuotojų, įspėjančių apie tai, kad nebūtų dedami pinigai į asmens dokumentus, nes poste yra tikrintojai, pokalbių garso įrašai. Pasitarimo metu Muitinės departamento generalinis direktorius A. Šipavičius akcentavo, kad vienas iš pagrindinių uždavinių teritorinių muitinių ir kitų muitinės įstaigų vadovams yra korupcijos užkardymas jų vadovaujamoje įstaigoje. A. Šipavičius taip pat pažymėjo, kad pagrindinė kontrolė ir atsakomybė poste palaikant antikorupcinę aplinką tenka posto ir pamainos viršininkams (2012-05-31 posėdžio protokolas 5B-195).
      Siekiant spręsti susidariusią situaciją, toliau buvo renkama informacija apie darbo organizavimą postuose, bendraujama su vairuotojais.
      2012-05-29 10.35 val. Muitinės departamento pasitikėjimo telefonu paskambinęs neprisistatęs asmuo pranešė, kad 2012-05-28 apie 22-23 val. iš Rusijos Federacijos piliečio, krovininiu automobiliu vykusio į Lietuvos Respubliką per Medininkų kelio postą, muitinės pareigūnas (identifikavimo ženklas Nr. 0341) netiesiogiai reikalavo duoti kyšį – sakė, kad automobilį tikrins iki ryto, visą iškratys ir panašiai. To pasėkoje vairuotojas davė minėtam muitininkui 200 Rusijos Federacijos rublių, iš ko muitinės pareigūnas dar pasišaipė, kad už šiuos pinigus net butelio degtinės nenusipirks.
      2012-08-25 11.24 val. Muitinės departamento pasitikėjimo telefonu paskambinęs neprisistatęs asmuo pranešė, kad 2012-08-25 apie 09 val. jam vykstant per Medininkų kelio postą į Lietuvos Respubliką, tikrinimą atlikęs vyriausiasis inspektorius P.B.reikalavo 10 eurų už tai, kad dokumentų tikrinimas būtų atliktas greitai.
      2012-08-30 07.15 val. Muitinės departamento pasitikėjimo telefonu paskambinęs neprisistatęs asmuo skundėsi Medininkų kelio poste dirbančiais muitinės pareigūnais, kurių identifikavimo ženklai Nr. 0235 ir Nr. 1567, kurie dirbdami krovininių automobilių eksporto pusėje, reikalavo 10 eurų už greitą įforminimą, elgėsi šiukščiai, vartojo necenzūrinius žodžius.
      Tęsiant priemones prieš neteisėtas rinkliavas muitinės postuose, buvo pradėta aktyviai bendradarbiauti su VTM vadovybe. TTT viršininkas G. Cininas 2012 m. rugpjūčio mėn. su VTM vadovu J. Reklaičiu aptarė galimą bendrą veiksmų planą. Sutarė, kad J. Reklaitis situaciją dėl neteisėtų rinkliavų aptars susirinkime su postų ir pamainų vadovybe. Vėliau nuspręsta, kad TTT pareigūnai, bendradarbiaudami su teritorinių muitinių ir konkrečių postų vadovybe vykdys viešas priemones, nukreiptas prieš neteisėtas rinkliavas. Nors priemonės turėjo apimti ne tik VTM, bet ir kitų teritorinių muitinių postus, tačiau pagrindinį dėmesį nutarta skirti Medininkų kelio postui, kaip vienam iš strategiškai svarbiausių ir didžiausių kelio postų.
      VTM viršininkas J. Reklaitis 2012-08-07 sušaukė VTM vadovybės, skyrių ir postų viršininkų posėdį, kuriame kartu su kitais einamaisiais klausimais aptartos ir korupcijos tendencijos bei kyšininkavimo problemos postuose.
      Prieš pradedant aktyvius tikrinimus postuose 2012-08-09 TTT viršininkas G. Cininas kartu su VTM viršininku J. Reklaičiu nuvyko į Medininkų kelio postą, kur susitiko su posto vadovybe: posto viršininku G. P., posto viršininko pavaduotoju R. J., posto pamainos viršininku A. R. Pokalbio metu posto vadovybė buvo informuota apie numatomas vykdyti priemones, jiems buvo pateikti įrašyti vairuotojų pokalbiai ir kita turima informacija, patvirtinanti neteisėtų rinkliavų muitinės postuose egzistavimą. Medininkų kelio posto vadovybė neneigė, kad jiems ši situacija yra žinoma, todėl jų paprašyta pareikalauti posto pareigūnų nutraukti galimą neteisėtą veiklą, visokeriopai padėti TTT pareigūnams ir patiems imtis visų įmanomų priemonių, kad padėtis pasikeistų.
      2012-08-10 TTT viršininkas G. Cininas nuvyko į Medininkų kelio postą, kad dar kartą susitiktų su posto vadovybe ir pradedančiais darbą posto pareigūnais, kuriems akcentavo, kad situacija dėl neteisėtų rinkliavų yra žinoma, kad kova su šiuo reiškiniu yra prioritetinė, kad bus vykdomi budėjimai postuose, kurių metu vairuotojai bus raginami nemokėti rinkliavų. To paties susirinkimo metu posto pareigūnams buvo pateikti įrašyti vairuotojų pokalbiai ir paaiškinta, kaip elgtis kyšio davimo atveju. Tą pačią dieną radijo ryšio pagalba buvo užfiksuotas dar vienas vairuotojų pokalbis apie tai, kad poste yra patikrinimas ir pinigų į pasus muitininkams dėti nereikia (2012-08-10_pokalbis). Sprendžiant iš pokalbio, apie tai vairuotojus įspėjo patys posto pareigūnai. Šio pokalbio garso įrašas vėliau taip pat buvo pateiktas VTM ir Medininkų kelio posto vadovybei. Vėliau, rugpjūčio-rugsėjo mėn. TTT viršininkas G. Cininas dar keletą kartų vyko į Medininkų kelio postą, kur susitiko su G. P., R. J., pamainų viršininkais ir posto pamainų pareigūnais, teiravosi, kaip sekasi kovoti su korupcijos reiškiniais, vėl aiškino, kaip kiekvienas iš jų gali kovoti su šiuo reiškiniu, kaip reikia dirbti su vairuotojais, kokią poziciją turėtų užimti posto vadovybė ir pamainų viršininkai, o eiliniams pareigūnams instruktažo metu papildomai aiškino, kaip elgtis ir ką informuoti kyšio davimo atveju. Vieno iš susitikimo metu kartu su posto viršininku G. P. G. Cininas paprašė pamainos viršininko I.K.prieiti prie pasirinkto vairuotojo ir perspėti pastarąjį, kad jis ir kiti kanale esantys vairuotojai į pasus jokių pinigų nedėtų. I. K., stebint G. Cininui ir G. P., priėjo prie vieno iš rusiškai kalbančių vairuotojų ir perspėjo šį, kad: „jokių pinigų į pasus dedama nebūtų“. Vairuotojas nenustebo ir rusiškai atsakė: „Aš žinau. Mane jau perspėjo“. Tokiu būdu posto vadovybei ir pamainų viršininkui buvo parodytas vienas iš būdų, kaip praktiškai ir nesunkiai galima kovoti su šia problema. Kaip alternatyvios prevencijos priemonės, posto vadovybei buvo siūloma tiesiog stebėti savo pareigūnų darbą, o pasitaikius pinigų davimo atvejams, kalbėtis su vairuotojais, įspėti juos, esant reikalui taikyti papildomas kontrolės priemones.
     Apie tai, kad TTT atliks tikslines korupcijos prevencijos ir kontrolės priemones muitinės kelio postuose, 2012-08-17 buvo paskelbta Muitinės vidiniame interneto tinklapyje, be to išleistas aplinkraštis visoms muitinės įstaigoms (2012-08-17 raštas Nr. (6.17)3B-8653 „Dėl numatomų tarnybinės veiklos patikrinimų“).
     2012-09-04 nuo 8:00 val. iki 16:00 val. Medininkų kelio poste buvo atliekamas dokumentų priėmimo ir įforminimo proceso stebėjimas muitinės patalpose ir lauke. Stebėjimo metu buvo pastebėta, kaip tuščios transporto priemonės vairuotojas, atsiėmęs savo pasą iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūno, iš kišenės ištraukė kupiūrą, įdėjo ją į pasą ir kartu su vilkiko ir puspriekabės registravimo liudijimais pateikė muitinės pareigūnui. TTT pareigūnas, atlikdamas muitinį tikrinimą kartu su posto pareigūnu, patikrino asmens dokumentus ir pase radęs 100 Rusijos Federacijos rublių nominalo kupiūrą („Medininkai 2012-09-04, nuotrauka Nr. 1“), pakvietė dokumentus pateikusį asmenį į muitinės patalpas ir paklausė, kokių tikslų siekiant ir kam į pasą įdėti pinigai, į ką vairuotojas atsakė, kad pinigai pase atsirado „atsitiktinai“, nes jie „įkrito į pasą netyčia“. Įvertinus riziką buvo atliktas tuščios transporto priemonės muitinis tikrinimas, pažeidimų nenustatyta. „Užkritę“ pinigai grąžinti vairuotojui.
     Atlikus vairuotojų tarpusavio pokalbių įrašo perklausą nustatyta, kad 2012-09-04 apytiksliai praėjus 15 minučių nuo TTT pareigūnų atvykimo į Medininkų kelio postą, galimai iš muitinės tarpininkų gavęs informaciją, vairuotojas radijo ryšio priemonėmis rusiškai pranešė kitiems vairuotojams: „Ten, kur išrašinėja draudimą, pasakė, kad vyksta tikrinimas, todėl muitininkams į pasus nieko nedėkite“ (vairuotojų tarpusavio pokalbių garso įrašas „Medininkai 2012-09-04 Nr. 2“, kiti vairuotojų tarpusavio pokalbiai įrašo fragmentai „Medininkai 2012-09-04 Nr. 3 ir Nr. 4“).
     2012-09-07 nuo 0:00 val. iki 8:00 val. Medininkų kelio poste buvo atliekamas dokumentų priėmimo ir įforminimo proceso stebėjimas muitinės patalpose ir lauke, kaip atliekami muitinės formalumai įforminant iš (į) Lietuvos Respubliką krovininėmis transporto priemonėmis gabenamiems kroviniams bei kaip atliekamas tuščių krovininių transporto priemonių, išvykstančių (atvykstančių) iš (į) Lietuvos Respubliką tikrinimas bei registravimas. Atliekant išvykstančių krovininių transporto priemonių su kroviniu tikrinimą nustatyta, kad krovininės transporto priemonės vairuotojas kartu su muitiniam tikrinimui pateiktais dokumentais pateikė asmens pasą, kuriame buvo įdėta 20 Lt (dvi kupiūros po 10 lt, „Medininkai 2012-09-07, nuotrauka Nr. 2“). TTT pareigūnas, atlikdamas muitinį tikrinimą kartu su posto pareigūnu, pase radęs 20 Lt, pakvietė dokumentus pateikusį asmenį į muitinės patalpas ir paklausė, kokių tikslų siekiant ir kam į pasą įdėti pinigai, į ką vairuotojas atsakė, kad pinigai pase atsirado „atsitiktinai“, nes jie „įkrito į pasą netyčia“. Atlikus pateiktų dokumentų tikrinimą, pažeidimų nenustatyta. Pinigai grąžinti vairuotojui. Pastebėta, kad 2012-09-07 muitinį tikrinimą ir įforminimą atlikę muitinės pareigūnai vengė imti vairuotojų pasus, atsargiai iš pasų išimdami vilkiko ir priekabų registravimo liudijimus, kurie buvo būtini muitinės formalumams atlikti.
     2012-09-14 nuo 9:00 val. iki 13:30 val. buvo vykdoma stebėsena, kaip atliekamas muitinis tikrinimas bei muitinės formalumai priimant ir įforminant muitinės dokumentus VTM Medininkų kelio posto visose darbo vietose. Nurodytu laikotarpiu buvo vykdoma vieša krovininių transporto priemonių vairuotojų tarpusavio pokalbių perklausa standartinio dažnio 15 kanalo diapazone. Perklausos metu užfiksuoti keli atvejai, kai standartinio dažnio 15 kanalu, galimai krovininių automobilių vairuotojų, muitinės tarpininkų prašymu, buvo paskleista informacija, kad vykstantys į Lietuvos Respubliką ir iš Lietuvos Respublikos, pinigų su pateikiamais dokumentais muitinės pareigūnams neduotų („Medininkai 2012-09-14, garso įrašo fragmentas Nr. 1-3“).
     Apibendrinant 2012 m. rugsėjo mėn. organizuotas tikslines korupcijos prevencijos ir kontrolės priemones, konstatuotina, kad Medininkų kelio ir kituose muitinės postuose, kuriuose buvo atlikta stebėsena, krovininių transporto priemonių vairuotojai, siekdami išvengti galimo muitinio tikrinimo vilkinimo, muitinės pareigūnams kartu su dokumentais perduodavo įvairaus dydžio neteisėtą atlygį įvairia valiuta. Į postą atvykus TTT pareigūnams, muitinės posto pareigūnai arba muitinės tarpininkai įspėja vairuotojus, kad pastarieji nedėtų pinigų į dokumentus, nes atliekamas tikrinimas. Ši aplinkybė objektyviai nustatyta remiantis vairuotojų tarpusavio pokalbiais, užfiksuotais radijo ryšio priemonėmis. Taigi padėtis, nors ir plačiai aptarta keleto vadovybės pasitarimų metu ir pareikalavus imtis konkrečių priemonių tam, kad neteisėtos rinkliavos poste būtų išgyvendintos, iš esmės liko nepakitusi, o vykdomi budėjimai neduodavo jokios ilgalaikės naudos, nes neteisėtų rinkliavų rinkimo mechanizmas nutrūkdavo tikrintojams atvykus į postą ir atsinaujindavo vos tik tikrintojai išvykdavo iš posto. Tai rodė, kad posto vadovybė ir pamainų viršininkai arba nesiėmė jokių aktyvių priemonių, arba nesugebėjo to padaryti.
     TTT iniciatyva tęsiant kovą su neteisėtomis rinkliavomis postuose, 2012-10-03 buvo parengtas raštas Muitinės departamento generalinio direktoriaus vardu Nr. (6.15)3B-10304 „Dėl neteisėtų rinkliavų muitinės postuose“, kuris buvo nukreiptas vykdymui visoms muitinės įstaigoms. Minėtame rašte be kita ko akcentuojama, kad Muitinės departamento vadovybė nesitaikstys su bet kokiomis korupcijos apraiškomis muitinės postuose. Rašte nurodoma, kad už šių korupcijos apraiškų išgyvendinimą visų pirma atsakinga muitinės postų vadovybė ir ypač pamainų viršininkai, kurie privalo dėti visas pastangas, kad neteisėtos rinkliavos muitinės postuose būtų nustatytos, išgyvendintos ir nepasikartotų. Prie šio rašto TTT parengė atmintinę dėl neteisėtų rinkliavų muitinės postuose ir muitinės pareigūnų veiksmų, esant tokiai situacijai. Rašte nurodyta su atmintinės nuostatomis supažindinti visus muitinės postuose dirbančius muitinės pareigūnus ir elgtis vadovaujantis pateiktomis rekomendacijomis, atmintinę iškabinti muitinės postų tarnybinės patalpose, kiekvienoje muitinės dokumentų priėmimo ir muitinės pareigūnams aiškiai matomoje vietoje.
     Tęsiant korupcijos prevencines priemones, 2012-10-25 Muitinės departamento atstovai kartu su VTM viršininku J. Reklaičiu ir Medininkų kelio posto viršininku G. P. dalyvavo Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos „Linava“ Krovininio transporto tarybos posėdyje, kur buvo pristatyta kovos su korupcija tema, ypač akcentuojant neteisėtų rinkliavų klausimus. Vežėjams buvo pristatytos muitinės iniciatyvos šioje srityje, vežėjai raginti nemokėti neteisėtų rinkliavų, o apie pastebėtus piktnaudžiavimo atvejus nedelsiant pranešti Muitinės departamentui.
     Pastebėjus, kad situacija iš esmės nesikeičia, Muitinės departamento generalinis direktorius 2012-11-20 organizavo Muitinės departamento, muitinės įstaigų vadovybės, Muitinės departamento struktūrinių padalinių ir muitinės postų viršininkų pasitarimą dėl gerosios praktikos sklaidos, kovos su korupcija ir muitinės pareigūnų atsakomybės vykdant pavestas funkcijas klausimais. Pasitarime tarp kitų klausimų buvo aptarta korupcijos atvejų statistika ir korupcijos apraiškų tendencijos, vykdomos korupcijos kontrolės ir prevencijos priemonės ir jų rezultatai. Pasitarimo metu Muitinės departamento generalinis direktorius akcentavo, kad postų pareigūnų įžūlumas dėl korupcijos viršijo visas ribas, priminė pasitarimo dalyviams, kad prieš pradėdami dirbti visi pareigūnai davė muitinės pareigūno priesaiką, todėl privalo ją vykdyti, pabrėžė, kad teiginys „per maži atlyginimai“ negali būti motyvu tapti korumpuotu pareigūnu, pareigūnui visada yra kita alternatyva – pasirinkti kitą darbą, taip pat pabrėžė, kad muitinės postų viršininkai turi užtikrinti ir imtis visų prevencinių priemonių, kad jų vadovaujami pareigūnai netaptų nusikaltėliais (2012-11-20 pasitarimo protokolas Nr. 5B-499).
     Išanalizavus VTM Medininkų kelio posto kas ketvirtį teikiamas ataskaitas apie 2012-02-29 VTM viršininko įsakymu Nr. 3B-53 patvirtinto priemonių plano korupcijos apraiškoms VTM išgyvendinti vykdymo, buvo nustatyta, kad Medininkų kelio poste šis planas vykdomas formaliai. Tai rodo ir formaliai užpildyta ataskaita, pavyzdžiui, 7 priemonės „Neskirti darbuotojams užduočių, susijusių su įmonėmis, dėl kurių gali kilti viešų ir privačių interesų konfliktas (akcijos, artimų asmenų darbas, narystė ir pan.) ar kitų užduočių, galinčių sukelti interesų konfliktą“ skiltyje „Kas buvo daroma“ Medininkų kelio posto viršininko G.P. užpildyta „Pamainų viršininkai skiria pareigūnus į darbo barus, vertindami jų sugebėjimus ir visas kitas aplinkybes“, 8 priemonės „Stebėti pareigūnų, priklausančių rizikos grupei (turinčių didelių įsipareigojimų, skolų, šeimyninių problemų) ar einančių didesnei rizikos grupei priklausančias pareigas, turtą, pajamas bei išlaidas pagal viešai prieinamą informaciją“ skiltyje „Kas buvo daroma“ Medininkų kelio posto viršininko G.P. užpildyta „Nuolatos susipažįstama su pareigūnų teikiamomis viešų ir privačių interesų deklaracijomis, jos perduodamos TTT tik po to, kai posto viršininkas (pavaduotojas) pasirašo, kad susipažinęs su deklaracijoje pateikta informacija. Esant galimybėms bendraujama su TTT pareigūnais, siekiant sužinoti informaciją apie posto pareigūnų galimas korupcinio pobūdžio veikas“. Aplinkybė, kad deklaracijos perduodamos TTT tik po to, kai posto viršininkas (pavaduotojas) pasirašo, kad susipažinęs su deklaracijoje pateikta informacija, yra įstatyme įtvirtinto įpareigojimo pasekmė ir šiuo atveju negalėtų ir neturėtų būti vertinama kaip posto viršininko inicijuota priemonė įgyvendinti plano 8 punkto reikalavimą, o tik kaip paviršutiniškas, formalus požiūris į problemą ir jos sprendimo būdą.
     9 priemonės „Prireikus bendradarbiauti ir keistis informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitais valstybės ar savivaldybės įstaigos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę“ skiltyje „Kas buvo daroma“ Medininkų kelio posto viršininko įrašyta „Nebuvo poreikio“. Tai rodė absoliučiai paviršutinišką ir neatsakingą požiūrį į situaciją, nes apie egzistuojančias sistemines korupcijos apraiškas postuose postų vadovybė jau žinojo iš vykdomų prevencinių Muitinės departamento priemonių (organizuojamų Muitinės departamento ir VTM pasitarimų).
     10 priemonės „Bendrauti su muitinės klientais (vežėjais, deklarantais, keleiviais), siekiant nustatyti pareigūnus, įtariamus korupcine veikla“ skiltyje „Kas buvo daroma“ Medininkų kelio posto viršininko įrašyta „Esant konfliktinėms situacijoms bendraujama su muitinės klientais ir deklarantais. Poste prie muitinės pareigūnų darbo vietų yra iškabinta informacija dėl pareigūnų piktnaudžiavimo tarnyba, paskambinant muitinės pasitikėjimo telefonu. Buvo renkama ir pateikiama medžiaga TTT pareigūnams (...)“. Skiltyje „Rezultatai“ nurodyta „Ne vieną kartą bendrauta ir asmeniškai, ir telefonu su keleiviais, įmonių vairuotojais dėl ilgo laukimo eilėse. Kiekvieną kartą po to aiškintasi su pamainų viršininkais, siekiant objektyviai įvertinti muitinės pareigūnų veiksmus. Daugeliu atveju besiskundžiantys asmenys nesuvokia pareigūnų darbo“. Šie įrašyti teiginiai, kad bendraujama su keleiviais tik konfliktinių situacijų metu, kad poste iškabinta informacija, kaip pateikti skundus dėl pareigūnų veiksmų ir t.t. tik parodė formalų, paviršutinišką posto vadovybės požiūrį į korupcijos apraiškų išgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimą bei kad bendraujama buvo sprendžiant pralaidumo ir kitus organizacinius klausimus, o ne vykdant specialiai sustiprintas priemones korupcijos prevencijai.
     Formalų posto vadovybės požiūrį į korupcijos apraiškų išgyvendinimą muitinėje rodė ir ta aplinkybė, kad III ketvirčio ataskaita dėl Priemonių plano korupcijos apraiškoms VTM išgyvendinti užpildyta identiškai II ketvirčio ataskaitai, nors būtent trečiąjį ketvirtį Muitinės departamento vadovybės pavedimu ir VTM vadovo bei TTT iniciatyva jau buvo vykdomos viešos akcijos ir tikslinės korupcijos kontrolės ir prevencijos priemonės būtent Medininkų kelio poste.
     Pastebėtina, kad 6 plano priemonė „Tikrinti, kaip muitinės pareigūnai laikosi darbo drausmės ir muitinės pareigūnų etikos kodekso reikalavimų“ apskritai neminima Medininkų kelio posto ataskaitose dėl priemonių įgyvendinimo. Tai pat pastebėtina, kad į TTT pareigūnus dėl neaiškumų, taikant Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012-10-03 rašte Nr. (6.15)3B-10304 „Dėl neteisėtų rinkliavų muitinės postuose“ nurodytas priemones, VTM postų vadovybė pagalbos nesikreipė, nors tokia galimybė buvo nurodyta minėtame rašte.
     2012-12-05 TTT ir Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai VTM Medininkų kelio poste atliko ikiteisminio tyrimo procesinius veiksmus, kurių metu buvo sulaikinėjami ir apklausiami VTM Medininkų kelio posto pareigūnai, įtariami padarę nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 25 str. 2 d. (Bendrininkavimas) ir 228 str. 2 d. (Piktnaudžiavimas). 2012-12-05 VTM Medininkų kelio poste buvo sulaikytas 21 muitinės pareigūnas. Tęsiant ikiteisminio tyrimo procesinius veiksmus, savo namuose buvo sulaikyti dar 9 VTM Medininkų kelio posto muitinės pareigūnai, kuriems taip pat pareikšti įtarimai dėl nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 25 str. 2 d. (Bendrininkavimas) ir 228 str. 2 d. (Piktnaudžiavimas). 2012-12-05 iš viso pagal minėtus LR BK straipsnius įtarimai pareikšti daugiau kaip 30 VTM Medininkų kelio posto pareigūnų.
     2012-12-05 VTM Medininkų kelio posto tarnybinėse patalpose atlikta krata. Kratos metu rasti alkoholiniai gėrimai, cigaretės su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, JAV doleriai, Rusijos Federacijos rubliai, litai.
     Įvertinus aukščiau nurodytą ir ikiteisminio tyrimo procesinių veiksmų atlikimo metu nustatytas faktines aplinkybes, VTM viršininkas J. Reklaitis 2012-12-06 pateikė Muitinės departamento generaliniam direktoriui tarnybinį pranešimą Nr. 4B-758, kuriuo informavo, kad VTM Medininkų kelio posto viršininkas G. P., jo pavaduotojas R. J., VTM Medininkų kelio posto 1-4 pamainų viršininkai A. R., D. R., I. K., V. P. galimai neužtikrino tinkamo muitinės posto darbo organizavimo bei pavaldžių pareigūnų darbo kontrolės ir galimai neatliko pareigybės aprašymuose numatytų pareigų, bei pasiūlė pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą dėl minėtų pareigūnų veiksmų.
      Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012-12-07 įsakymu Nr. 1B-924 buvo sudaryta Komisija. VTM Medininkų kelio postui vadovaujantiems pareigūnams įteikti Pranešimai dėl tarnybinių nusižengimų: VTM posto viršininkui G. P. pranešimas įteiktas 2012-12-14, VTM posto viršininko pavaduotojui R.J. 2012-12-14, VTM posto vyriausiajam inspektoriui V.P. 2012-12-15 (Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012-12-13 įsakymu Nr. 1P-1235 V. P. nuo 2012-12-14 iš posto pamainos viršininko pareigų perkeltas į Vilniaus teritorinės muitinės posto vyriausiojo inspektoriaus pareigas), VTM posto pamainos viršininkui A.R. 2012-12-16, posto pamainos viršininkui D.R. 2012-12-20 (D. R. 2012-12-07 Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012-12-07 įsakymu Nr. 1P-1194 buvo atleistas iš užimamų pareigų), VTM posto pamainos viršininkui I.K. 2012-12-31 (nuo 2012-12-09 iki 2012-12-28 pareigūnas buvo nedarbingas). Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012-12-17 įsakymu Nr. 1P-1244 VTM posto viršininkas G. P. buvo atleistas iš užimamų pareigų.
      Atliekant tarnybinių nusižengimų tyrimą, buvo paimti tiriamų pareigūnų paaiškinimai dėl jų vykdytų korupcijos prevencijos priemonių ir dėtų pastangų išgyvendinti korupcijos reiškinius VTM Medininkų kelio poste, sustiprinti pareigūnų darbo drausmės kontrolę ir VTM priemonių plano korupcijos apraiškoms VTM išgyvendinti vykdymą pagal VTM 2012-03-08 rašto Nr. 2B-3.4-4927 bei Muitinės departamento 2012-10-03 rašto Nr. (6.15)3B-10304 reikalavimus.
     G.P. pateiktame 2012-12-19 paaiškinime nurodė, kad apie 2012-10-03 raštą Nr.(6.1)3B-10304 ir atmintinės nuostatomis posto pareigūnai buvo informuoti pamainų pasikeitimo metu, šis raštas pavaduotojo R.J. buvo pavizuotas pareigūnams susipažinti pasirašytinai. Medininkų kelio posto pareigūnai jo vadovavimo postui metu nuolat buvo pasirašytinai supažindinami su visais Muitinės departamento ir VTM dokumentais, kuriuose buvo kalbama apie kovą su korupcija muitinės postuose ir priemones jai išgyvendinti. G.P. prie paaiškinimo pridėjo dokumentų kopijas su pareigūnų parašais. Dėl neteisėtų rinkliavų poste ir netinkamos posto pareigūnų kontrolės, G.P. paaiškino, kad VTM 2012 m. rudenį su muitinės viršininku pradėjus kalbėti apie postuose neteisėtai renkamas rinkliavas iš krovininių transporto priemonių vairuotojų, postų viršininkai iš karto atkreipė dėmesį į tai, kad šiuo darbu turėtų užsiimti TTT. Posto viršininko pareigybės aprašyme nurodytos visos jo pareigos, jų tarpe neminimas nei pareigūnų sekimas, nei kratų atlikimas – tuos darbus ir turi vykdyti TTT. G.P. nurodo, kad jo vadovavimo postui metu pareigūnams buvo aiškinama apie korupcijos žalą, tačiau nei Muitinės departamento, nei VTM vadovai nenurodė konkrečiai, kokius darbus posto viršininkas turi atlikti, kovodamas su korupcija, buvo tik šnekama apie jo atsakomybę. Iš vairuotojų ar transporto įmonių dėl kyšio reikalavimo buvo gautas tik vienintelis skundas, apie kurį iš karto buvo informuotas Muitinės departamentas (raštas dėl galimai neteisėtų vyriausiojo inspektoriaus L. V. veiksmų). Daugiau skundų gauta nebuvo. Anot G.P., darbo metu jis, jo pavaduotojas ir pamainų viršininkai apeidavo ir patikrindavo pareigūnų darbo vietas, esant galimybei stebėdavo pareigūnų darbą. Tačiau jis nė karto nematė ir jo pavaldiniai nė karto neinformavo apie neteisėtas rinkliavas. Jo vadovavimo postui metu, jis kaip posto viršininkas, turėjo užtikrinti (dažniausiai tai pavykdavo) maksimalų posto pralaidumą, posto teikiamų ataskaitų savalaikiškumą, posto aprūpinimą techninėmis priemonėmis (nors minimaliai), tinkamą poste vykdomų rekonstrukcijos darbų priežiūrą ir naujai diegiamų sistemų įsisavinimą, nuolatinį poste vykstančių renginių organizavimą ir atvykusių svečių priėmimą. Šių darbų niekada jis neįveiktų vienas, todėl darbai buvo padalijami – už vienų darbų įvykdymą buvo atsakingas posto viršininko pavaduotojas, už kitus – pamainų viršininkai. Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai Medininkų kelio posto pareigūnus kontroliavo įsirengę sekimo kameras jų darbo vietose. Tik todėl buvo nustatyti galimi (nors teisme dar ir neįrodyti) neteisėtų rinkliavų ėmimo atvejai. G.P. nesupranta, kaip galima lyginti posto viršininko, jo pavaduotojo ar pamainų viršininkų galimybes su Muitinės kriminalinės tarnyba, turinčia operatyvinės veiklos statusą ir galinčia naudoti visas sekimo priemones, galimybėmis. Net tuomet, kai posto pareigūnai informavo jį apie jų pačių darbo vietoje spausdintuve aptiktą slaptą sekimo įrangą, niekas jos neardė, negadino. Ši įranga muitinės viršininko pavaduotojo A. Bražiūno paliepimu buvo nugabenta į VTM, išmontuota, o spausdintuvas grąžintas į darbo patalpas. Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai posto patalpų kratos metu rado pareigūnams draudžiamų poste turėti daiktų. Nei posto viršininkas, nei jo pavaduotojas, nei pamainų viršininkai neturi teisės atlikti kratas (pvz., pareigūnų drabužių spintose). Be to, reikia atsižvelgti dar į tą aplinkybę, kad Muitinės kriminalinė tarnyba kratą poste vykdė visą dieną, t. y. nuo 9 ryto iki 17 valandos, ją vykdė kelios apmokytų Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnų grupės. Nei vienam pamainos viršininkui to jis, kaip posto viršininkas, nebūtų leidęs daryti, kadangi tuomet nebūtų padaryti tie darbai, kuriuos kiekvieną darbo dieną daro pamainos viršininkas. Šnekant apie postuose renkamas neteisėtas rinkliavas su teritorinės muitinės viršininku ir TTT vadovu būtent jis ir pasiūlė organizuoti susitikimą Linavoje ir aptarti esamą padėtį pasienyje su transporto įmonių vadovais – toks susitikimas įvyko. Medininkų kelio poste nuo rudens reguliariai lankydavosi TTT pareigūnai, kurie šnekėjo su pamainomis jų pasikeitimo metu, stebėjo pareigūnų darbą, bendravo su vairuotojais. Tačiau iki 2012-12-05 šios tarnybos pareigūnai nesulaikė nei vieno muitinės pareigūno, reikalavusio rinkliavų ir nei vieno asmens, siūliusio ar davusio posto pareigūnui kyšį. Jeigu bent vienas toks atvejis jau tuomet būtų išaiškintas, G.P. nuomone, galbūt nebūtų tokios liūdnos situacijos, kokia yra dabar.
     Posto viršininko pavaduotojas R.J. 2012-12-19 Komisijai paaiškino, kad posto pareigūnams buvo nuolat aiškinama apie korupcijos žalą ir jos pasekmes. Nurodė, kad poste buvo gautas tik vienas skundas dėl kyšio reikalavimo, ir medžiaga buvo perduota Muitinės departamentui. Apie Muitinės departamento TTT pranešimus apie neteisėtus pareigūnų veiksmus jis informuodavo pačius pareigūnus. Medininkų kelio posto pareigūnai buvo supažindinti su eile Muitinės departamento ir VTM raštų (nurodė 2010-04-16 VTM Medininkų kelio posto viršininko ir VSAT Vilniaus rinktinės Padvarionių užkardos vado Susitarimą; 2010-06-10 VTM viršininko įsakymą Nr. 3B-106 „Dėl priemonių plano korupcijos apraiškoms Vilniaus teritorinėje muitinėje išgyvendinti“; 2012-01-30 Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 1B-82 „Dėl informacijos apie galimai neteisėtus Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų veiksmus tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 2012-02-13 Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 1B-140 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003-08-28 įsakymo Nr. 1B-758 „Dėl muitinės postų teritorijoje draudžiamų turėti daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 2012-02-02 Medininkų PKP vietinės veiklos koordinavimo grupės protokolą; 2012-02-02 Muitinės departamento raštą Nr. (6.3)3B-1210 „Dėl informacijos apie galimai neteisėtus muitinės pareigūnų veiksmus tikrinimo tvarkos“; 2012-02-29 VTM viršininko įsakymą Nr. 3B-53 „Dėl priemonių plano korupcijos apraiškoms Vilniaus teritorinėje muitinėje išgyvendinti“; 2012-03-08 VTM raštą Nr. 2B-3.4-4927 „Dėl muitinės pareigūnų pažeidimų tarnybos metu“; 2012-03-27 VTM skyrių ir postų viršininkų pasitarimo protokolą Nr. 6B-3; 2012-05-31 Muitinės departamento vadovybės, struktūrinių padalinių ir įstaigų vadovų posėdžio dėl antikorupcinės aplinkos formavimo LR muitinėje protokolą Nr. 5B-195; 2012-08-17 Muitinės departamento TTT raštą Nr. (6.17)-3B-8653 „Dėl numatomų tarnybinės veiklos patikrinimų“; Muitinės departamento generalinio direktoriaus raštą „Dėl neteisėtų rinkliavų poste ir netinkamos posto pareigūnų kontrolės“).
     R.J. paaiškinime nurodė, kad atmintinės buvo patalpintos į informacines lentas, esančias darbo vietose, pareigūnams pamainų pasikeitimo metu ir pamainų darbo metu buvo nuolat primenama apie atmintinės nuostatas. Posto viršininko pavaduotojas J. J. paaiškinime pažymėjo, kad nepaisant to, kad pareigybės aprašyme numatytos funkcijos organizuoti ir kontroliuoti pavaldžių pareigūnų darbą ir drausmę, pagrindinė jo funkcija buvo prižiūrėti materialinių vertybių apskaitą, užtikrinti savalaikį ir tinkamą aprūpinimą techninėmis priemonėmis, naudojamų techninių priemonių ir tikrinimo įrangos priežiūrą, jų pakeitimą, teikti paraiškas dėl postui būtinų prekių įsigijimo, pristatyti tikrinimo įrangą remontui, rūpintis darbo grafikų sudarymu, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymu ir kontrole. Viena iš pagrindinių užduočių taip pat buvo vykdyti poste atliekamų rekonstrukcijos darbų priežiūrą, dalyvauti naujai diegiamų sistemų įsisavinime, rūpintis dažnai poste vykstančių renginių organizavimu, atvykstančių svečių priėmimu, Medininkų memorialo priežiūra. Visiems pirmiau minėtiems darbams objektyviai privalėjau skirti praktiškai visą darbo laiką, nes jis yra materialiai atsakingas už visą Medininkų kelio posto materialųjį turtą ir jo apskaitą.
      Įvertinus posto viršininko pavaduotojo R.J. paaiškinime nurodytas aplinkybes, 2013-01-03 Komisija papildomai apklausė pareigūną dėl aplinkybių, tiesiogiai susijusių su sustiprinta pareigūnų drausmės kontrole ir užtikrinimu. Atsakydamas į jam pateiktus klausimus, R.J. paaiškino tas pačias aplinkybes, kaip ir nurodytos jo 2012-12-19 paaiškinime. Papildomai dėl jo dėtų pastangų, kad neteisėtos rinkliavos muitinės veikloje būtų nustatytos, išgyvendintos ir nepasikartotų, pareigūnas nurodė, kad pamainų susirinkimo metu ir darbo metu buvo informuojama apie gręsiančią atsakomybę už neteisėtas rinkliavas. R.J. taip pat nurodė, kad darbo pradžioje pereidavo darbo vietas, apžiūrėdavo jų stovį, kompiuterinę įrangą, apžiūros metu atlikdavo pateikiamų dokumentų tikrinimą, kokius dokumentus pateikia vairuotojai, taip pat klausdavo vairuotojų, ar iš jų reikalaujama papildomų atlygių. Į klausimą, kodėl nesupažindino su Muitinės departamento 2012-10-03 raštu dėl neteisėtų rinkliavų poste pareigūnų B. G. ir G. G., R.J.atsakė, kad tuo metu pareigūnai galėjo atostogauti ar sirgti, tačiau apie šį raštą buvo primenama ir žodžiu, o šie pareigūnai buvo supažindinti ir su kitomis korupcijos apraiškų išgyvendinimo priemonėmis (2012-02-29 VTM viršininko įsakymu Nr. 3B-53 „Dėl priemonių plano korupcijos apraiškoms Vilniaus teritorinėje muitinėje išgyvendinti“; 2012-08-17 Muitinės departamento TTT raštu Nr. (6.17)-3B-8653 „Dėl numatomų tarnybinės veiklos patikrinimų“; 2012-02-13 Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1B-140 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003-08-28 įsakymo Nr. 1B-758 „Dėl muitinės postų teritorijoje draudžiamų turėti daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo; 2012-02-29 VTM viršininko įsakymu Nr. 3B-53 „Dėl priemonių plano korupcijos apraiškoms Vilniaus teritorinėje muitinėje išgyvendinti“). Apie pinigų slėptuves šiukšliadėžėse ir dušinėse R.J. nurodė nežinojęs. Į klausimą, ar vykdydavo panašias akcijas, kokios vyko rugsėjo mėnesį, kai Muitinės departamento TTT pareigūnai atvykę į postą tikrindavo vairuotojų pateikiamus dokumentus ir radę įdėtų pinigų, aiškindavosi vairuotojo ketinimus, įspėdavo vairuotojus dėl baudžiamosios atsakomybės už kyšio davimą, pareigūnas atsakė, kad vairuotojų pateikiamuose dokumentus įdėtų pinigų nerasdavo, tačiau įspėdavo vairuotojus dėl baudžiamosios atsakomybės už kyšio davimą. Iš asmenų vykstančių per Medininkų kelio postą dėl kyšio reikalavimo buvo gautas vienas skundas, apie kurį iš karto buvo informuotas Muitinės departamentas (raštas dėl galimai neteisėtų vyriausiojo inspektoriaus L. V. veiksmų). Apie poste 2012-12-05 kratos metu rastus pinigus ir daiktus ir kieno jie gali būti, pareigūnas nurodė nieko nežinąs.
     D. R. 2012-12-31 paaiškinime Komisijai nurodė, kad su Muitinės departamento 2012-10-03 raštu Nr. (6.1)3B-10304 ir pridedamos atmintinės nuostatomis visi jo vadovaujamos pamainos pareigūnai buvo supažindinti artimiausios pamainos keitimosi metu. Iki pasirodant šiam raštui poste lankėsi TTT vadovybė ir posto pareigūnams buvo suteikta informacija apie galimas neteisėtas rinkliavas, pasitelkiant kaip pavyzdį vairuotojų radijo stotelių pokalbių įrašus. D. R. nurodė, kad tiek susirinkimų pamainų keitimosi metu, tiek asmeniniuose pokalbiuose posto viršininkas, pavaduotojas ir jis kaip neigiamus pavyzdžius nurodė informaciją apie kituose postuose (Klaipėda, Šalčininkai) išaiškintus galimos korupcinės veiklos atvejus. Buvo kalbama apie korupcijos žalą ir pareigūnų atsakomybę, nuo 2011-12-01, kai pradėjo dirbti su pamaina, iš vežėjų ir vairuotojų jokių skundų apie neteisėtas rinkliavas ar dviprasmes užuominas nebuvo gauta. Per pamainą keletą kartų jis stebėdavo posto pareigūnų darbą jų darbo vietose, bendraudavo su vežėjais, tačiau korupcinio pobūdžio veikos nepastebėjo. Paaiškinime D. R. taip pat nurodo, kad rugsėjo mėn. tris kartus pamainos darbą tikrino ir stebėjo atvykę TTT pareigūnai, tikrinimas ir stebėjimas trūko ne vieną valandą. Pareigūnų darbinės veiklos pažeidimų nebuvo nustatyta. Poste rugpjūčio-rugsėjo mėn. buvo vykdomas Eismo valdymo sistemos diegimas, tai reikalavo daugiau laiko skirti šios sistemos paleidimui ir sklandžiam jos darbui, bei pastangų praleidžiamo transporto priemonių kiekio užtikrinimui. Pareigūnas nurodė, kad pamainos viršininko darbas reikalauja atlikti visas pareigas, numatytas pareigybės aprašyme, dėl šios priežasties nuolatinis buvimas kažkurioje darbo vietoje nėra įmanomas. Per pastaruosius metus pamainoje dirbančių pareigūnų atžvilgiu nebuvo vykdomi nei tyrimai, nei tarnybiniai patikrinimai, nebuvo gauta nuobaudų, pareigūnai buvo tik skatinami ir vertinami gerai ir labai gerai, todėl pagrindo nepasitikėjimui nebuvo. Dėl poste atliktos kratos D. R. paaiškino, kad pamainų viršininkų kabinete ir šalia esančiose patalpose nieko draudžiamo rasta nebuvo, o pareigūnų spintelių jis neturi teisės tikrinti, todėl nežino, ar tos, kuriose buvo rasti draudžiami daiktai, priklauso jam pavaldiems pareigūnams. Krata prasidėjo 9 val. ryto su vadovaujamos pamainos darbo pradžia, todėl, jo nuomone, pradėjusios darbą pamainos pareigūnai negalėjo kratos metu atsinešti ir pasidėti draudžiamus daiktus. D. R. nurodė, kad įforminamų dokumentų kiekis, perleidžiamų transporto priemonių skaičius, per pastaruosius metus didžiausiai iš visų pamainų surašytų teisės aktų pažeidimų protokolų kiekis, didžiausias poste sulaikytų neteisėtai gabenamų cigarečių kiekis ir sulaikytų transporto priemonių skaičius rodo, kad pamainos darbinis nusiteikimas buvo geras, bei nurodė manąs, kad eidamas pamainos viršininko pareigas, tinkamai vadovavo pamainai ir organizavo jos darbą bei pareigybės ir darbo vietos aprašymo nustatytomis priemonėmis kontroliavo pavaldžių pareigūnų darbą.
     Gavusi D.R. paaiškinimą ir įvertinusi, kad jame nėra nurodyti konkretūs pareigūno veiksmais, kuriais pasireikštų jo sustiprinta pareigūnų kontrolė, kaip to reikalavo VTM 2012-03-08 raštas Nr. 2B-3.4-4927, Komisija 2013-01-02 papildomai apklausė pareigūną dėl 2012 m. II pusmetį dėtų pastangų, kad neteisėtos rinkliavos muitinės veikloje būtų nustatytos, išgyvendintos ir nepasikartotų. Pareigūnas apie jo dėtas pastangas paaiškino, kad jis supažindino savo pamainos pareigūnus su Muitinės departamento 2012-10-03 raštu dėl neteisėtų rinkliavų poste, 1-2 kartus per pamainą pereidavo visas darbo vietas, apžiūrėdavo patalpas, darbo stalus, stalčius, ar juose nėra muitinės pareigūnams draudžiamų turėti daiktų, stovėdavo šalia pareigūnų ir stebėdavo, ar vairuotojai nepaduoda su dokumentais pinigų, tai dažnai darydavo prie krovininių transporto priemonių importo. Į klausimą, kodėl nesupažindino su Muitinės departamento 2012-10-03 raštu dėl neteisėtų rinkliavų poste savo pamaino pareigūnų B. G. ir G. G., D. R. nurodė, kad jie galimai 2012-10-06 nedirbo, o vėliau patys nesusipažino. Apie pinigų slėptuves šiukšliadėžėse ir dušinėse D. R. teigia nežinojęs. Į klausimą dėl panašių akcijų vykdymo, kurias vykdė Muitinės departamento TTT 2012 m. rugsėjo mėn., kai buvo tikrinami vairuotojų pateikiami dokumentai ir radę įdėtų pinigų, aiškindavosi vairuotojų ketinimus, įspėdavo vairuotojus dėl baudžiamosios atsakomybės už kyšio davimą, D. R. atsakė, kad kartais dalyvaudavo šalia pareigūnų priimant iš vairuotojų dokumentus, tačiau nebuvo nei vieno atvejo, kai su dokumentais būtų paduodami pinigai. Apie poste 2012-12-05 kratos metu rastus pinigus ir daiktus, kieno jie gali būti pareigūnas nurodė nežinantis. Į klausimą, ar stengėsi užtikrinti savo pamainos pareigūnų darbo drausmės, tarnybinės etikos reikalavimų laikymąsi bei kokiais būdais ir priemonėmis D. R. atsakė, kad stengėsi, o būtent: nuolatos pareigūnams susirinkimų metu aiškindavo korupcijos daromą žalą, kad jie neimtų pinigų iš vairuotojų, paminėdavo atvejus apie nustatytus pažeidimus kituose postuose, patikrindavo pareigūnų darbo vietose aplinką, buitinėse patalpose baldus ir ertmes. Persirengimo kambariuose esančių pareigūnų spintelių netikrindavo, nes galvojo, kad tuo viršys savo įgaliojimus, nes to nedarė net Muitinės departamento Tarnybinių tyrimų tarnybos pareigūnai atvykę tikrinti.
     Posto vyriausiasis inspektorius V. P. (Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012-12-13 įsakymu Nr. 1P-1235 V. P. nuo 2012-12-14 iš posto pamainos viršininko pareigų perkeltas į Vilniaus teritorinės muitinės posto vyriausiojo inspektoriaus pareigas) 2012-12-19 Komisijai pateikė paaiškinimą dėl tarnybinio tyrimo, kuriame nurodė, kad pamainos darbo metu nuo 2012-10-16 iki 2012-11-26 jis nepastebėjo, kad pamainos pareigūnai iš atvykstančių asmenų imtų kokias nors rinkliavas. Nusiskundimų apie neteisėtas rinkliavas iš vairuotojų ir keleivinių, kretančių Lietuvos Respublikos sieną, nebuvo gauta.
     Atsižvelgiant į tai, kad posto vyriausiojo inspektoriaus V.P. paaiškinime nenurodyti jokie veiksmai, kuriais būtų užtikrinama sustiprinta pamainos pareigūnų darbo kontrolė, Komisija 2013-01-04 papildomai apklausė pareigūną apie jo dėtas pastangas užkirsti kelia neteisėtų rinkliavų rinkimui muitinės poste. Į Komisijos užduotus klausimus, V. P. paaiškino, kad 2012 m. antrą pusmetį dirbant pamainos viršininku pagrindinis jo darbas buvo organizuoti pamainos darbą, užtikrinti funkcijų vykdymą, kontrabandos ir korupcijos prevenciją. Pamainos pradžioje prieš pradedamas darbą ypatingą dėmesį skirdavo pareigūnų paskirstymui į darbo vietas ir elektroninio paskirstymo žurnalo pildymui. Visą pamainos darbo laiką jis sekdavo besikeičiančią padėtį ir to pasakoje keisdavo pareigūnų darbo vietas. Pareigūnas nurodė, kad jis taip pat stebėdavo, kaip tikrinami ir įforminami padidintos rizikos kroviniai. Susirinkimų metu ir pareigūnų laisvo laiko metu aiškindavo apie korupciją, įspėdavo apie pasekmes. Pareigūnas tai pat išvardino dėtas pastangas korupcijos užkardymui: 1) pamainos susirinkimų metu ir pamainos eigoje pareigūnams pastoviai aiškindavo apie korupciją, jos pasekmes ir atsakomybę; 2) darbo metu kelis kartus per pamainą tikrindavo darbo vietas, stalus, stalčius, pateikiamus krovinio ir asmens dokumentus; 3) kelis kartus per pamainą krovininių automobilių eilėje šnekėdavosi su vairuotojais, klausdavo, ar nereikalaujama iš jų atlygio, ar jie duoda, aiškindavo apie atsakomybę už kyšio davimą, prašydavo per raciją paskelbti informaciją; 4) kai bet kokiais klausimais kreipdavosi vairuotojai, visuomet be jų problemų sprendimo kalbėdavosi ir apie galimą pinigų reikalavimą; 5) šnekėdavosi su vairuotojais apie korupcijos mažinimo priemones. Į klausimą, ar vykdė panašias akcijas, kaip Muitinės departamento TTT, V. P. atsakė, kad su vairuotojais jis bendraudavo kelis kartus per pamainą, be to prašydavo, ypač užsieniečių vairuotojų, paskelbti per raciją kitiems savo kolegoms apie atsakomybę už kyšio davimą ir apie pareigą informuoti apie reikalavimą duoti kyšį. Jam tikrinant vairuotojų pateikiamus krovinio ir asmens dokumentus, pinigų įdėta nebūdavo.
     Pamainos viršininkas A. R. 2012-12-19 paaiškinime nurodė, kad apie korupcijos apraiškas muitinėje sistemiškai imta šnekėti palyginti nesenai. Prieš du metus dalyvaujant pamainų viršininkų kvalifikacijos tobulinimo kursuose Muitinės mokymo centre, buvo jaučiamas labai didelis akcentas korupcijos ir tarnybinių nusižengimų prevencijai. Kursų metu su pamainų viršininkais šnekėjo Muitinės departamento generalinis direktorius A. Šipavičius, TTT viršininkas G. Cininas, teko dalyvauti seminare, kurį vedė Specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos skyriaus pareigūnė. Visa ši informacija buvo aptariama poste su pamainos pareigūnais, akcentuojamas neigiamas visuomenės ir vadovybės požiūris į korupciją, pavaldiems pareigūnams buvo viešinama informacija, apie kituose postuose išaiškintus korupcinės veiklos atvejus (pvz., Klaipėdos teritorinės muitinės posto, VTM Šalčininkų kelio poste nustatytas MRKS ekipažo veikas). Per ilgą tarnybos laikotarpį asmeniškai su asmenų nusiskundimais dėl galimai korupcinės pamainos pareigūnų veiklos A. R. susidūrė tik vieną kartą. Apie tai A. R. pateikė informacija nustatyta tvarka užpildęs formą KONTR-1 ir ją elektroniniu paštu išsiuntė Muitinės departamento Operatyvaus valdymo skyriui ir VTM budėtojui. Išsiaiškinus konflikto aplinkybes, buvo sumokėti privalomi mokesčiai, o asmuo, apskundęs muitinės pareigūnę, atsiprašė jos už netinkamus veiksmus ir elgesį. Daugiau jokių nusiskundimų apie savo pamainos pareigūnų galimai neteisėtus korupcinio pobūdžio veiksmus A. R. nėra gavęs. Pamainos darbas ne kartą buvo tikrintas TTT pareigūnų, bet jokių pažeidimų nebuvo nustatyta. Šią informaciją galima patikrinti Posto kontrolės žurnale padarytais įrašais.
     A. R. paaiškinime nurodė, kad 2012 m. rugsėjo mėn. pradžioje poste kelis kartus lankėsi TTT viršininkas G. Cininas. Jis asmeniškai bendravo su posto vadovybe, ir pamainoje dirbančiais pareigūnais. Iš jo pateiktos informacijos, vairuotojų naudojamo radijo stoties dažniu padarytais garso įrašo perklausymu posto pareigūnai sužinojo apie galimai poste renkamas kažkokias rinkliavas už darbo pagreitinimą ir pan. Pateikta informacija buvo aptariama tiek su pareigūnais, tiek su posto vadovybę. Pareigūnams pamainų susirinkimų metu, tiek A. R. asmeniškai, tiek juose dalyvaujantys posto viršininkas ir pavaduotojas ne vieną kartą aiškino apie korupcijos žalą, nesuderinamą pareigūnų veiklą, laikantis nekaltumo prezumpcijos niekam neinkriminuojant jokių veikų. Pamainos pareigūnai pasirašytinai buvo supažindinti su Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012-12-03 raštu Nr.(6.1)3B-10304 (Komisijos pastaba: rašto data „2012-10-03“) ir atmintine dėl neteisėtų rinkliavų muitinės postuose, taip pat ir su teritorinės muitinės dokumentais, skirtais kovai su korupcija ir veiksmų planu jos išgyvendinimui. Po G. Cinino vizitų, postui buvo išduota radijo stotis, veikianti tolimųjų reisų vairuotojų naudojamu dažniu, kad būtų galima klausytis vairuotojų tarpusavio pokalbių ir operatyviai reaguoti į informaciją apie korupcijos apraiškas.
     A. R. dėl galimai netinkamo pamainos darbo organizavimo ir pavaldžių pareigūnų galimai netinkamos kontrolės, draudžiamų daiktų turėjimo poste paaiškina, kad VTM kelio posto pamainos viršininko pareiginės instrukcijos nenumato teisės pamainos viršininkui vykdyti operatyvinę veiklą, ar taikyti kitus sekimo, baudžiamojo persekiojimo veiksmus. Savo kompetencijos ribose A. R. paklausdavo pamainoje dirbančiųjų, prieš paskirdamas į darbo vietas, ar tinkamai jie yra deklaravę telefonus, ar nėra atsivežę į darbą pinigų sumų didesnių nei 1 MGL, ar neturi kitų draudžiamų tarnyboje turėti daiktų, primindavo prievolę tokius daiktus deklaruoti specialiame žurnale. Tarnyboje A. R. vadovavosi principu, kad dirba su suaugusiais žmonėmis, kurie pripažinti tinkami eiti tarnybą Lietuvos muitinėje, ir kurie jaučia atsakomybę už savo veiksmus, laikosi duotos priesaikos ir darbo drausmės. A.R. akcentavo į atsakingą komandinį darbą siekiant bendrų tikslų įgyvendinant muitinės misiją. Pareiginės instrukcijos jam taip pat nesuteikia teisės tikrinti pamainos pareigūnų asmeninių daiktų, spintelių persirengimo patalpose. Jo nuomone, tai kitų tarnybų, turinčių specialius įgaliojimus darbas. Dėl poste 2012-12-05 vykdytos kratos jis negalėjo nieko paaiškinti, nes tarnyboms atliekant kratą posto patalpose asmeniškai nedalyvavo, apie kratos rezultatus sužinojo iš rašte pateiktos informacijos. Teigti, kad išvardinti daiktai priklausė kuriam nors iš nušalintų pareigūnų taip pat negali, nes nėra supažindintas su tyrimo medžiaga.
     A.R. paaiškinime nurodė, kad vykdydamas savo pareigas, tinkamai organizavo darbą pamainoje, t. y. organizavo pamainos darbą – skyrė pamainos pareigūnus atlikti pareigas į poste numatytas darbo vietas, pagal esamą situaciją, pareigūnų skaičių pamainoje, nukreipdavo pareigūnus pagal kompetenciją į vienas ar kitas posto darbo vietas, skyrė tarnybos užduotis, kontroliavo jų vykdymą, reikalavo iš pavaldžių pareigūnų tinkamo muitinės priežiūros priemonių užtikrinimo, posto pralaidumo įgyvendinimo, rizikos planavimo ir analizės, kontrabandos ir kitų muitų teisės pažeidimų prevencijos ir užkardymo, sudarydavo pamainos darbo grafikus, pildydavo nustatytus žurnalus, suvestines, įformindavo sulaikytų prekių perdavimą ir pan. Esant galimybei kelis kartus per pamainą vizituodavo posto darbo vietas, išimtinais atvejais dėl pareigūnų stokos pamainoje prisiskirdavo sau darbo vietą lengvųjų automobilių išvykimo iš Lietuvos Respublikos (darbo vieta Nr. 8 ir Nr.13). Ne kartą dirbdamas šiose darbo vietose korupcijos apraiškų nenustatė – niekas iš aptarnaujamų asmenų nesiūlė dėl ko nors tartis, nedėjo jokių pinigų tarp pateikiamų dokumentų. Ne vieną kartą tikrino pareigūnų darbą ir rašte minimoje krovininių automobilių atvykimo aikštelėje, bet stebėdamas pateikiamus dokumentus, pareigūnų veiksmus nematė jokių pažeidimų. Vykdant posto rekonstrukciją, pastaruosius mėnesius, dalį pamainos tekdavo praleisti derinant ir organizuojant krovininių automobilių srautą naudojant poste naujai diegiamą eismo valdymo sistemą (EVS).
     A.R. nuomone, pamainos viršininko darbas Medininkų kelio poste reikalauja didelių darbo laiko sąnaudų tiesiogiai bendraujant su vežėjais, deklarantais, keleiviais – sprendžiant sudėtingesnes situacijas iškilusias dėl prekių deklaravimo, tikrinimo. Dėl šios priežasties ir kitų tiesioginių pareigų vykdymo, jis neturėjo galimybės nuolatos būti krovinių atvykimo aikštelėje. Medininkų kelio posto darbo vietų aprašyme numatytomis sąlygomis skirdavo vadovaujančius pareigūnus organizuoti ir kontroliuoti darbus atskiruose muitinio tikrinimo baruose. Pilnai pasitikėjo pareigūnų kompetencija. Santykiai kolektyve buvo geri, darbinės nuotaikos teigiamos. Nežiūrint į didelius srautus ir darbo krūvį pareigūnai tinkamai vykdė savo funkcijas, visomis jėgomis stengėsi užtikrinti posto laidumą, operatyviai informuodavo A.R. apie sutrikusį eismą dėl programų trikdžių, blogų oro sąlygų, kitų poste dirbančių tarnybų lėto darbo ir pan.
     VTM Posto pamainos viršininkas I.K. savo 2013-01-07 paaiškinime nurodė, jog nuo 2010 metų pradžios kovai su korupcija muitinėje buvo skiriamas ypatingas dėmesys. Jis kartu su kitais pamainų viršininkais 2010 m. vasario mėn. dalyvavo pamainų viršininkų kvalifikacijos kėlimo kursuose, kurių metu buvo skirta daug dėmesio kovos su korupcija klausimais. Taip pat dalyvavo Kovos su korupcija seminare, organizuoto Muitinės mokymo centro, kurio metų išklausė ir TTT viršininko G. Cinino paskaitą, skirtą kovai su korupcija. Įgytas žinias ir muitinės vadovų požiūrį į korupcijos reiškinį Lietuvos muitinėje stengėsi reguliariai perteikti savo pamainos pareigūnams. Ypatingas akcentas kovai su korupciją buvo skirtas 2012 m. antrą pusmetį. Rytinių pamainos pasitarimų metu prieš paskirstant pareigūnus į darbo vietas posto viršininkas, jo pavaduotojas ir jis reguliariai akcentuodavo korupcijos žalą Lietuvos valstybei bei muitinei, aiškino, kaip reikėtų elgtis esant bandymams duoti kyšį muitinės pareigūnui. Su Muitinės departamento 2012-10-03 raštu Nr. (6.15)3B-10304 pamainos pareigūnai buvo supažindinti pasirašytinai. Taip pat su kitais svarbiausiais teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, pamainos pareigūnai buvo reguliariai supažindinami pasirašytinai. Siekiant užkirsti kelią korupcijai, tikrinant pareigūnų darbą įvairiuose posto darbo vietose, reguliariai aiškino pareigūnams asmeniškai apie korupcijas žalą, apie nepakantumo korupcijai jausmo ugdymą. Taip pat reguliariai bendravo su krovininių automobilių vairuotojais, aiškindamas jiems apie korupcijos žalą valstybei, apie atsakomybę bandant papirkti muitinės pareigūnus. Reguliariai tikrindavo (dažnai kartu su posto viršininku ar jo pavaduotoju) ne tik pareigūnų darbo vietas, bet ir įvairias buitinės patalpas, stalčius, spinteles, kur galima būtų paslėpti tarnyboje draudžiamus daiktus ar pinigus. Tačiau tikrinimų metų draudžiamų turėti tarnyboje daiktų ar pinigų nei karto aptikta nebuvo. Iš vairuotojų ar keleivių nė karto negavo nusiskundimo dėl pareigūnų bandymų išprovokuoti kyšio davimą. Taip pat ir pareigūnai nė karto nepranešė jam apie bandymą juos papirkti. Daryti pareigūnų asmens apžiūrą, jų asmeninių drabužių, daiktų ar jų drabužių spintelių kratas jis teisės neturi, tam, jo nuomone, yra sukurtos atitinkamos operatyvios tarnybos. Mano, kad tokia jo veikla atitinka pranešime išvardintų teisės dokumentų punktų reikalavimus.
     I.K. paaiškinime nurodė, kad galėtų skirti kovai su korupcija ir dar didesnį dėmesį, jei tai nesutrikdytų normalaus posto funkcionavimo, kadangi tektų nevykdyti dalį įprastinės pamainos darbo organizavimo veiklos ir nespręsti einamų muitinio įforminimo ir posto pralaidumo užtikrinimo klausimų. Jam teko dirbti penkiuose muitinės kelio postuose ir Vilniaus oro uosto poste. Mano, kad Medininkų kelio poste pamainos viršininkui tenka ypatingas, nepalyginamai didesnis darbo krūvis nei kituose postuose. Darbo grafiko, darbo vietų paskirstymo suplanavimas dvidešimčiai pareigūnų, o svarbiausia to paskirstymo įvedimas į darbo vietų paskirstymo žurnalą (PDV) reikalauja apie 1,5 val. intensyvaus darbo laiko sąnaudų. Per darbo pamainą tenka atsakyti į skambučius ar skambinti pačiam iki 200 kartų, priimti iki 15-30 interesantų įvairiais klausimais (kai kurių iš jų problemas įmanoma išspręsti labai greitai, kitų problemų sprendimas gali pareikalauti ir valandos ar daugiau laiko), parašyti ar atsakyti į 20-30 žinučių posto pašte, užpildyti 7-8, kartais nemažos apimties atskaitas ar statistinių duomenų lenteles, įforminti tranzito pratesimų dokumentus, sukurti ir siųsti operatyvios informacijos blankus, daryti užklausas ir ruošti atsakymus dėl nestandartinių kuro bakų, siųsti visų lydinčių dokumentų kopijas į įvairias tarnybas (kas kartais užima 1-1,5 val. laiko), įleisti, įforminti ir išleisti prekes įvežamas į posto DUTY FREE parduotuvę, fiksuoti nuolatos besikartojančius įvairių muitinės kompiuterinių programų strigimus, aiškintis dėl normalaus sistemų darbų atnaujinimo. Vien posto pralaidumo kontrolė ir jo normų vykdymo užtikrinimas dažnai atima iki 3-4 val. laiko per parą: padėties stebėjimas, aiškinimasis su Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Baltarusijos Respublikos muitine dėl lėto jų darbo (kas reikalauja ir nuėjimo į darbo vietą ir į neutralią zoną), pralaidumo informavimo lentelių pildymas ir išsiuntimas. Paskutiniu laiku nemažai laiko sąnaudų reikalavo ir eilių elektroninės valdymo sistemos (EVS) testavimas, normalaus funkcionavimo užtikrinimas. Čia I.K.išvardijo tik tuos darbus, kuriuos tuo momentu prisiminė.
     Išanalizavus posto vadovybės pateiktus paaiškinimus, galima teigti, kad paaiškinimuose tiriami pareigūnai mini, kad ar minimalia, ar didesne apimtimi vykdė pavaldžių pareigūnų kontrolę, todėl objektyviai negalima konstatuoti, kad visiškai nebuvo vykdoma pavaldžių pareigūnų priežiūra, įskaitant ir tam tikrą dėmesį pareigūnų drausmei. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamu atveju negali būti vertinami įprastiniai ar formalūs veiksmai, kuriais nebuvo skirtas ypatingas dėmesys nustatytai ir posto vadovybei praneštai problemai apie neteisėtų rinkliavų egzistavimą VTM Medininkų kelio poste. Kaip minėta, nuo 2012 m. pradžios buvo skirtas ypatingas dėmesys korupcijos pasireiškimo tikimybei sumažinti. Įvyko eilė aukščiau nurodytų VTM ir Muitinės departamento organizuotų pasitarimų, į kuriuos buvo kviesta VTM, įskaitant Medininkų kelio posto, vadovybė. Nuolatos buvo akcentuojamas būtinas išskirtinis dėmesys korupcijos problemai ir prašoma suteikti pagalbą ją sprendžiant. VTM Medininkų kelio posto vadovybei buvo pateikti visi faktiniai duomenys, įskaitant ir per postą vykstančių transporto priemonių vairuotojų per radijo stotį vykusius pokalbius apie korupcijos pasireiškimo mastus VTM Medininkų kelio poste. Tiek VTM viršininkas, tiek Muitinės departamento generalinis direktorius raštu pabrėžė korupcijos užkardymo svarbą, atkreipė ypatingą dėmesį į posto viršininkų ir pamainos viršininkų atsakomybę ir pareigą imtis visų įmanomų priemonių situacijai pagerinti. Suteikdama pagalbą įvykdyti VTM viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus rašytinius įpareigojimus, TTT vadovybė ir pareigūnai nuosekliai lankėsi VTM Medininkų kelio poste, kur suteikė praktinę pagalbą, nurodė ir parodė pavyzdžius, kaip galima ir reikia kovoti su transporto priemonių vairuotojų įvardintais posto pareigūnų darbo drausmės pažeidimais, aprūpino posto vadovybę įranga, kurios pagalba gali būti sužinoma ir kontroliuojama reali situacija. VTM Medininkų kelio posto vadovybė raštu buvo įpareigota sustiprinti pavaldžių pareigūnų kontrolę ir imtis visų įmanomų priemonių pakeisti situaciją. Be to, tikrinami pareigūnai patys pateiktuose paaiškinimuose pripažino, kad sustiprintą dėmesį antikorupcinės aplinkos formavimui jie žinojo dar nuo 2010 m. iš susitikimų, vykusių Muitinės mokymo centre.
     Vertinant šiuo kontekstu, Komisija nesutinka su tiriamų pareigūnų paaiškinimuose nurodytais pasiteisinimais, kad poste nebuvo gauta nusiskundimų dėl pareigūnų elgesio (D.R., G.P., A.R., I.K. paaiškinimai) ir dėl to nebuvo jokio pagrindo pareigūnais nepasitikėti (D.R. paaiškinimas). Ši aplinkybė nėra esminė, nes tiriamiems pareigūnams buvo žinoma, kad skundus dėl VTM Medininkų kelio posto pareigūnų nederamo elgesio gaudavo TTT, be to skundai buvo gaunami ir Muitinės departamento pasitikėjimo telefonu. Apie juos posto vadovybei buvo pranešta, taip pat pagarsinti tolimųjų reisų vairuotojų vieši pokalbiai apie situaciją poste, įrodantys, kad vairuotojai rūpinosi neteisėtu atlygiu. Iš minėtų aplinkybių visumos galima objektyviai konstatuoti, kad situacija minėtiems pareigūnams buvo žinoma ir papildomų įrodymų suvokti vykstančius procesus ilgametę darbo patirtį turintiems muitinės pareigūnams, užimantiems vadovaujančias pareigas, neprireiktų. Kalbant apie korupcijos pasireiškimus, turi būti suvokiama, kad tai yra latentinis reiškinys, naudingas abiems pusėms, todėl atvirų skundų pateikimo tikimybė nebūna didelė. Dėl to net mažiausi įtariamai, kad šis reiškinys gali būti gajus statutinių pareigūnų tarpe, yra pakankamas pagrindas kelti susirūpinimą ir siekti to išvengti.
     Vertindama tiriamų pareigūnų atsakomybę aukščiau minėta apimtimi, Komisija taip pat nesutinka su argumentu, kad korupcijos užkardymu turi užsiimti vien TTT (G.P. paaiškinimas). Jeigu kyla įtarimas apie konkretaus struktūrinio padalinio pareigūnų galimus neteisėtus veiksmus, šio struktūrinio padalinio vadovas negali nusišalinti nuo problemos sprendimo, nes tai prieštarautų jo pareigybės paskirčiai (VTM kelio posto viršininko, atliekančio pareigas Medininkų poste, pareigybės aprašymo, patvirtinto VTM viršininko 2004-12-15 įsakymu Nr. 3B-303, 5 punktas). Be to, TTT pareigūnai savo pareigų kiekvienos muitinės įstaigos kiekviename struktūriniame padalinyje nevykdo, priešingai negu tų struktūrinių padalinių vadovybė, kurie betarpiškai bendrauja su padalinio pareigūnais, žino ir orientuojasi situacijoje iš vidaus. Tačiau šiuo atveju pastebėtina, kad ne tik žodinius, bet rašytinius įpareigojimus sustiprinti pavaldžių pareigūnų kontrolę ir korupcijos prevencijos priemonių vykdymą VTM Medininkų kelio posto vadovybei davė dviejų muitinės įstaigų vadovai – VTM viršininkas (2012-03-08 raštas Nr. 2B-3.4-4927 „Dėl muitinės pareigūnų pažeidimų tarnybos metu“), o pakartotinai Muitinės departamento generalinis direktorius (2012-10-03 raštas Nr. (6.15)3B-10304 „Dėl neteisėtų rinkliavų muitinės postuose“). Muitinės departamento generalinio direktoriaus ir VTM viršininko rašytinių pavedimų neigimas negali būti pateisinamas statutinėje tarnyboje, be to prieštarautų pareigūnų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams (VTM posto viršininko, posto viršininko pavaduotojo, posto pamainos viršininko pareigybių aprašymuose, patvirtintuose VTM muitinės viršininko 2004-12-15 įsakymu Nr. 3B-303 ir 2011-03-04 įsakymu Nr. 3B-44, nurodytai pareigybės paskirčiai, VTM viršininko 2011-02-25 įsakymu Nr. 3B-37 patvirtintų VTM Medininkų kelio posto vidaus darbo tvarkos taisyklių 4 punktui). Teritorinės muitinės struktūrinio padalinio įvaizdis, visų pirma, yra teritorinės muitinės atsakomybė. Kiekviena muitinės įstaiga turi siekti bendrų Lietuvos muitinės tikslų ir jos veikla negali prieštarauti Lietuvos muitinės misijai ir prioritetiniams uždaviniams. Tik bendrais veiksmais, suteikiant visapusišką tarpusavio pagalbą, yra galimas užsibrėžtų tikslų pasiekimas. Atsižvelgiant į tai, atsakomybės perkėlimas vien kitoms įstaigoms negali būti objektyviai pateisinamas.
     Šiame kontekte taip pat pastebėtina, kad susiklosčiusioje situacijoje nepagrįstas argumentas, kad kontrolės apimčiai reikšmę turi asmeninė kiekvieno, galimai neteisėtai besielgiančio pareigūno atsakomybė (A.R. paaiškinimas). Nustatytas ir per postą vykstančių asmenų nurodytas korupcijos apraiškų poste mastas kenkia viso posto įvazdžiui, neabejotinai ir muitinės autoritetui, sukuria neigiamą nuomonę Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams apie Lietuvos muitinės pareigūnus, ir visų pirma, apie posto ir teritorinės muitinės vadovybę. Apsiribojimas vien asmenine konkretaus pareigūno atsakomybe būtų pateisinamas esant pavienėms neesminėms klaidoms, neįtariant didesnio nepateisinamo neleistinų veiksmų masto.
      Komisija taip pat nesutinka su G.P. paaiškinime nurodytu teiginiu, kad nebuvo konkrečiai nurodyta, kokius darbus reikia atlikti, o buvo vien akcentuojama vadovų atsakomybė. Muitinės departamento TTT ne kartą vyko į VTM Medininkų kelio postą, kur suteikė pagalbą posto vadovybei, atliko konkrečius veiksmus. TTT viršininkas G. Cininas keletą kartų vyko į Medininkų kelio postą, kur susitiko su G. P., R. J., pamainų viršininkais ir posto pamainų pareigūnais, teiravosi, kaip sekasi kovoti su korupcijos reiškiniais, aiškino, kaip kiekvienas iš jų gali kovoti su šiuos reiškiniu, kaip reikia dirbti su vairuotojais, kokią poziciją turėtų užimti posto vadovybė ir pamainų viršininkai, o eiliniams pareigūnams instruktažo metu papildomai aiškino, kaip elgtis ir ką informuoti kyšio davimo atveju. Vieno iš susitikimo metu kartu su posto viršininku G. P. G. Cininas paprašė pamainos viršininko I.K. prieiti prie pasirinkto vairuotojo ir perspėti pastarąjį, kad jis ir kiti kanale esantys vairuotojai į pasus jokių pinigų nedėtų. Tokiu būdu posto vadovybei ir pamainų viršininkui buvo parodytas vienas iš būdų, kaip praktiškai galima kovoti su šia problema. Kaip alternatyvios prevencijos priemonės, posto vadovybei buvo siūloma stebėti savo pareigūnų darbą, o pasitaikius pinigų davimo atvejams, kalbėtis su vairuotojais, įspėti juos, esant reikalui taikyti papildomas kontrolės priemones. Posto vadovai buvo aprūpinti radijo stotimi, veikiančia tolimųjų reisų vairuotojų naudojamu dažniu, kad būtų galima klausytis viešų vairuotojų tarpusavio pokalbių ir operatyviai reaguoti į informaciją apie korupcijos apraiškas. Posto vadovybei objektyviai negalėjo būti pateiktas baigtinis sąrašas veiksmų, kurių privaloma imtis, siekiant sumažinti korupcijos apraiškas. Atsižvelgiant į tai, kad situacija yra dinaminė, besikeičianti, priklausanti nuo įvairių aplinkybių, posto vadovybė taip pat turi būti suinteresuota situacijos pagerinimu ir turi reikšti iniciatyvą, sukuriant prevencines priemones. Dėl neaiškumų taikant prevencines priemones buvo raštu pasiūlyta kreiptis pagalbos į TTT pareigūnus, tačiau VTM Medininkų kelio poste to padaryta nebuvo, iš ko galima būtų daryti išvadą, kad galimos taikyti prevencinės priemonės buvo aiškios ir papildomos pagalbos ar išaiškinimo nereikalavo arba kad nebuvo dėtos visokeriopos pastangos šių priemonių vykdymui.
      Komisija taip pat kritiškai vertina paaiškinimą, kad nepaisant to, kad pareigybės aprašyme yra numatytos funkcijos organizuoti ir kontroliuoti pavaldžių pareigūnų darbą ir drausmę, pagrindinėmis darbo funkcijomis yra kitos (R.J. paaiškinimas). Galima sutikti su tuo, kad priklausomai nuo esamos padėties, viena ar kita darbo funkcija gali turėti prioritetą. Nagrinėjamoje situacijoje VTM Medininkų kelio posto vadovybei aiškiai ir nedviprasmiškai buvo duota suprasti, kad reikalaujama ne įprastinių funkcijų atlikimo, o reikalaujama sustiprinti konkrečios funkcijos vykdymą, tuo pačiu suteikti pagalbą kitai tarnybai siekiant bendro institucijų tikslo.
      Vertinant VTM Medininkų kelio posto vadovybės pastangas imtis priemonių tikrinti pareigūnų drausmę ir tai reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi, Komisija kritiškai vertina kaip objektyvų pasiteisinimą tiriamų pareigūnų argumentą, kad jie neturi įgaliojimų atlikti operatyvinės veiklos ir dėl to negali atlikti kratos, tikrinti pareigūnų spintelių, daiktų, ieškant draudžiamų posto pareigūnams turėti daiktų (D.R., G.P., A.R., I.K. paaiškinimai). Vertinant pareigūnų pateiktus paaiškinimus, susidaro įspūdis, kad dėl šios priežasties draudžiamų daiktų patikrinimas pas pareigūną asmeniškai ar jo spintelėje dėl įvardintos priežasties iš viso nebuvo vykdomas. Šiuo atveju kaip alternatyva, Komisijos nuomone, galėjo būti taikoma identiška priemonė – pareigūno vadovo prašymas parodyti, ar pareigūnas turi prie savęs draudžiamus daiktus, prašymas atidaryti spintelę, esančią tarnybinėse patalpose, tikslu dalyvaujant tikrinamam pareigūnui vizualiai patikrinti Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2003-08-28 įsakymo Nr. 1B-758 „Dėl Muitinės postų teritorijoje draudžiamų turėti daiktų sąrašo patvirtinimo“ (2012-02-13 įsakymo Nr. 1B-140 redakcija) vykdymą. Tik tuo atveju, jeigu būtų susidurta su priešiška asmens reakcija ar atsisakymu vykdyti šį vadovo nurodymą, būtų galima teigti, kad buvo imamasi priemonių, stengiamasi užtikrinti drausmės reikalavimų laikymąsi.
      Taip pat bendrai įvertinus tikrinamų pareigūnų paaiškinimus, nustatyta, kad juose minimos priemonės daugelį atvejų apsiribodavo daugiau žodiniais aiškinimais ir įspėjimais, tačiau ne konkrečių aktyvių veiksmų atlikimu, kuriais pasireikštų sustiprinta pareigūnų darbo drausmės kontrolė ar priemonių, nukreiptų į korupcijos pasireškimo tikimybės sumažinimą.
     Atsižvelgdama į tai, Komisija, siekdama objektyviai ištirti postui ir pamainoms vadovavusių pareigūnų veiksmus, užtikrinant sustiprintą posto pareigūnų drausmės kontrolę ir korupcijos apraiškų sumažinimą, Komisija apklausė 46 VTM posto pareigūnus, atliekančius ar atlikusius pareigas VTM Medininkų kelio poste (Z. V., S. S., M. S., K. R., A. P., K. R., A. L., L. Š., J. Č., L. B., D. Z., N. P., E. K., A. Ž., R. B., Ž. S., B. S., L. K., A. B., R. B., P. B., E. B., M. S., A. D., B. G., V. M., G. K., S. L., R. G., J. G., J. D., S. A., A. Č., R. K. R., G. G., M. S., S. B., G. S., S. K., A. P., T. M., E. N., J. P., D. Ž., D. J. ir J. S.), apie jų pastebėtus vadovybės veiksmus, iš kurių jie galėtų spręsti, kad posto vadovybė kontroliavo jų darbą ir drausmę, kad buvo sustiprinta pareigūnų drausmės kontrolė ir korupcijos paireiškimo prevencija. Komisija apklausė pareigūnus, dirbančius ir dirbusius kiekvieno pamainos viršininko pamainoje (iš kiekvienos pamainos po 9-13 pareigūnų). Iš aukščiau nurodytų pareigūnų buvo apklausta 10 šiuo metu nušalintų muitinės pareigūnų (Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012-12-05 įsakymas Nr. 1P-1180, 2012-12-07 įsakymas Nr. 1P-1190), sutikusių atvykti pokalbiui su Komisija, ir 36 dirbantys VTM Medininkų kelio posto pareigūnai, iš kurių 6 pareigūnai buvo naujai priimti, dirbę poste nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. pabaigos, rugsėjo mėn. pradžios ar spalio mėn. vidurio.
     Vertinant VTM posto pamainos viršininko I.K. pamainos pareigūnų pastebėjimus apie jų tiesioginio vadovo ir kitos posto vadovybės (posto viršininko ir jo pavaduotojo) darbą, nustatyta:
     dauguma apklaustųjų teigė, kad I.K.per pamainą lankosi pareigūnų darbo vietose, perpus mažiau nurodė, kad tai vyksta tik atsiradus konkrečiai problemai ar to nepastebėjo;
     dėl pareigūnams tarnybos metu posto teritorijoje draudžiamų turėti daiktų patikrinimo didžioji dauguma pavaldžių pareigūnų nurodė, kad toks tikrinimas vyksta tik kartą ar keletą kartų per mėnesį, perpus mažiau pareigūnų nurodė, kad jų prašoma tik prieš pamainą užrašyti į žurnalą draudžiamus daiktus ir toks pat skaičius nurodė, kad tikrinama kiekvieną pamainą;
     didžioji dauguma apklaustų pareigūnų paaiškino, kad nežino, nematė ar negirdėjo, kad posto vadovybė vykdytų panašias akcijas, kaip vykdė TTT 2012 m. rugsėjo mėn. Perpus mažiau pareigūnų nurodė, kad posto vadovybė patikrindavo vairuotojų dokumentus, ir dar perpus mažiau, kad posto ir pamainos viršininkas įspėdavo vairuotojus apie gresiančią baudžiamąją atsakomybę už kyšio davimą;
      dėl pareigūnų darbo vietų ar patalpų patikrinimo pusė pavaldžių pareigūnų paaiškino, kad buvo tikrintos (iš jų pusė nurodė, kad tikrintos darbo vietos dėl draudžiamų daiktų, kiti – kad tikrindavo patalpas (dažnumo nenurodė);
     dėl darbo vietoje esančių segtuvų, dokumentų kilnojimo, tikrinimo, priminimo apie atsakomybę už kyšio paėmimą absoliuti dauguma apklaustųjų nurodė, kad buvo primenama apie atsakomybę, tačiau nenurodė, kad būtų tam tikslui tikrinti darbo vietoje esantys dokumentai. Vienas pareigūnas nurodė, kad visi trys vadovai karą per dieną atlikdavo tokius tikrinimus, o pamainos viršininkas – 3 kartus per dieną;
     beveik visi apklaustieji pareigūnai paaiškino, kad pamainos pradžioje vykdavo įprastiniai susirinkimai, kurių metu buvo primenama korupcijos problema, akcentuojami įstaigos tikslai, misija ir pareigūnų atsakomybė;
     didžioji dauguma apklaustųjų nurodė, kad VTM ir MD raštai jiems yra žinomi, pamainos viršininkas prižiūrėjo jų vykdymą (klausė, ar siūlyta pinigų, prižiūrėjo darbo vietose), perpus mažiau pareigūnų paaiškino, kad raštai yra žinomi, tačiau tikrinimo nepastebėjo arba nenurodė, kad toks buvo;
     pusė apklaustųjų paaiškino, kad pamainos viršininkas tikrindavo vairuotojų pateikiamus dokumentus (nurodė, kad retkarčiais arba dažnumo nenurodė), kiti – kad to nepastebėjo ar kad tikrinama buvo tik kai buvo kreiptasi asmeniškai;
     didesnė dalis pareigūnų nurodė, kad patys nematė, kad vairuotojai būtų įspėjami apie baudžiamąją atsakomybę dėl kyšio davimo;
     dėl pasuose įdedamų pinigų nežymiai didesnė dalis pareigūnų nurodė, kad tokie atvejai pasitaikydavo ir tuomet jie pinigus tiesiog grąžindavo, o vairuotojus įspėdavo, kiti – kad nematė, kad būtų dedami pinigai;
     didžioji dauguma apklaustųjų nurodė, kad pamainos viršininkas vykdė pavaldžių pareigūnų darbo priežiūrą ir nesant posto viršininkui ar jo pavaduotojui;
     apie posto viršininko pavaduotoją ir jo bendravimą su posto pareigūnais didžioji dauguma nurodė, kad pareigūnas labiau užsiimdavo mokymais ar ūkiniais reikalais, tačiau ir tikrindavo darbo vietas ar darbą, kaip ir posto viršininkas.
     V.P. vadovautos pamainos pareigūnai apie jų tiesioginio vadovo ir kitos posto vadovybės (posto viršininko ir jo pavaduotojo) darbą pastebėjo žemiau nurodytą:
     didžioji dauguma apklaustųjų teigė, kad V. P. pamainos metu tikrina pareigūnų darbo vietas ir atliekamą darbą. Mažesnė dalis (perpus mažiau) – kad pamainos viršininkas konsultuoja tik dėl problemų;
     dėl pareigūnams tarnybos metu posto teritorijoje draudžiamų turėti daiktų patikrinimo nežymiai didesnė dalis pareigūnų nurodė, kad toks tikrinimas vyksta kiekvieną pamainą (dauguma iš jų nurodė, kad dažnai pamainos metu), perpus mažiau teigė, kad tik pamainos pradžioje;
     dėl pareigūnų darbo vietų ar patalpų patikrinimo visi apklausti pavaldūs pareigūnai nurodė, kad tokį tikrinimą (dalis jų pažymėjo, kad nuolat ar dažnai) pamainos metu posto vadovybė vykdo. Maža dalis nurodė, kad tikrinimas vyksta nedažnai, kas antrą/trečią pamainą ar kai yra problema arba tikrina („apsižiūri“) patys;
     didesnė dalis apklaustų pareigūnų paaiškino, kad posto vadovybė vykdydavo panašias akcijas, kaip vykdė TTT 2012 m. rugsėjo mėn. Mažesnė dalis pareigūnų nurodė, kad vykdavo tik pareigūnų darbo stebėjimas. Tiek pat pareigūnų, kiek nurodė apie stebėjimą, nurodė, kad nematė, kad vyktų tokios akcijos;
     dėl darbo vietoje esančių segtuvų, dokumentų kilnojimo, tikrinimo, priminimo apie atsakomybę už kyšio paėmimą absoliuti dauguma apklaustųjų nurodė, kad tai buvo daroma (beveik niekas nenurodė dažnumo);
     beveik visi apklaustieji pareigūnai paaiškino, kad pamainos pradžioje vykdavo įprastiniai susirinkimai, kurių metu buvo primenama korupcijos problema, akcentuojami įstaigos tikslai, misija ir pareigūnų atsakomybė;
     didžioji dauguma apklaustųjų nurodė, kad VTM ir MD raštai jiems yra žinomi, ar pamainos viršininkas prižiūrėjo jų vykdymą, atsakyti negalėjo. Trečdaliu mažiau nurodė, kad žino Muitinės departamento raštą;
     nežymiai didesnė dalis apklaustųjų paaiškino, kad pamainos viršininkas tikrindavo vairuotojų pateikiamus dokumentus (dažnumo nenurodė). Beveik tokia pat dalis nurodė, kad patikrindavo kartais, kai stebėdavo darbo vietose;
     pusė pareigūnų nurodė, kad matė, kad vairuotojai būtų įspėjami apie baudžiamąją atsakomybę dėl kyšio davimo, perpus mažiau nurodė, kad nematė, tiek pat nurodė, kad matė kalbant su vairuotojais (pokalbio turinio nežino);
     dėl pasuose įdedamų pinigų beveik visi nurodė, kad nematė, kad būtų dedami pinigai (vienas atsisakė atsakyti į šį klausimą). Vienas pareigūnas nurodė, kad kartais būdavo, tuomet pinigus grąžindavo;
     beveik visi apklaustieji nurodė, kad pamainos viršininkas vykdė pavaldžių pareigūnų darbo priežiūrą ir nesant posto viršininkui ar jo pavaduotojui;
     apie posto viršininko pavaduotoją ir jo bendravimą su posto pareigūnais didžioji dauguma nurodė, kad pareigūnas tikrina jų darbą ir tvarką darbo vietose, pora apklaustų nurodė, kad tikrino kartą per kelias pamainas (kelis kartus per mėnesį).
     Apklausti VTM posto pamainos viršininko D.R. pamainos pareigūnai apie tas pačias aplinkybes parodė:
     didžioji dauguma pareigūnų nurodė, kad D.R. prižiūri jų darbą pamainos metu, perpus mažiau pareigūnų nurodė, kad prižiūrimas buvo ne tik tam tikrų problemų sprendimas;
     beveik vienodas skaičius pareigūnų nurodė, kad draudžiamų daiktų turėjimas tikrinamas prieš kiekvieną pamainą ir kai kada pamainos metu (išskyrė posto viršininko pavaduotoją R. J.), ir kad toks tikrinimas vykdomas ne kiekvieną pamainą arba visai nevykdomas;
     dauguma pareigūnų paaiškino, kad posto vadovybė apžiūrėdavo jų darbo vietas arba patalpas pamainos metu, perpus mažiau nurodė, kad tai vykdoma nebuvo (arba kad tokių veiksmų nematė) ir kad apžiūrėdavo patys, po vieną žmogų nurodė, kad apžiūra vykdoma tik kartais ir konkrečiai pinigų ieškoma nebuvo;
     vienodas skaičius paklaustųjų nurodė, kad tokių akcijų, kurias vykdė TTT, posto vadovybė nevykdė ir kad tokios akcijos buvo vykdomos. Vienas pareigūnas nurodė, kad buvo stebimas darbas, ir vienas – kad tikrinami vairuotojų dokumentai;
     didžioji dauguma apklaustų pareigūnų paaiškino, kad posto vadovybė lankydavosi darbo vietose ir kilnodavo dokumentus, įspėdavo apie baudžiamąją atsakomybę (keletas pareigūnų nenurodė, kad buvo įspėjami apie atsakomybę). Trečdalis pareigūnų nenurodė, kad tokia veiksmai būtų vykdomi;
     beveik vienodas skaičius pareigūnų nurodė, kad korupcijos daroma žala, muitinės misija ir atsakomybė už neteisėto atlygio paėmimą nebuvo akcentuojami per susirinkimus arba tai įvykdavo tik kartais (pvz., per šventes), ir kad šie dalykai per pamainų susirinkimus buvo akcentuojami;
     didžioji dalis pareigūnų nurodė, kad Muitinės departamento ir VTM raštai apie korupcijos prevenciją poste jiems yra žinomi, tačiau apie jų vykdymo priežiūrą nenurodė. Keletas pareigūnų nurodė, kad žino tik Muitinės departamento arba tik VTM raštą, ar neatsimena;
     beveik vienodas skaičius apklaustųjų nurodė, kad vairuotojų dokumentai buvo tikrinami (labiau išskyrė pamainos viršininką ir posto viršininko pavaduotoją) ir kad tokio dalyko nežino arba nematė;
     didžioji dauguma pareigūnų paaiškino, kad nematė, kad vairuotojai būtų įspėjami apie atsakomybę už kyšio davimą. Perpus mažiau nurodė, kad buvo įspėjami arba kad matė, jog kalbamasi su vairuotojais, bet pokalbio turinio nežino;
     didžioji dauguma apklustųjų pinigų vairuotojų pateikiamuose pasuose nepastebėjo, perpus mažiau – kad pinigai pasitaikydavo, tačiau juos grąžindavo. Keletas pareigūnų nurodė, kad pasus jie gauna tik iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų (kas prieštarauja tikrovei, nes iš šios tarnybos pasus pareigūnai gauna tik tuomet, kai būna paskirti į lengvųjų automobilių tikrinimą). Šiuo klausimu svarbus vienos iš pareigūnių (B.G.) paaiškinimas, kuriame ji nurodė, kad būdavo atvejų, kai vairuotojai su pasu paduodavo pinigus, o šalia būdavo pamainos viršininkas arba kitas vadovaujantis pareigūnas. Tuomet jie (Komisijos pastaba: kalbama ir apie kitus pareigūnus) pinigus grąžindavo vairuotojui arba vadovaujantis pareigūnas pats grąžindavo ir vairuotoją apibardavo. Kai šalia nieko nebūdavo, ji pinigus paimdavo ir įmesdavo į šiukšlių dėžę. Iš jos pinigus karts nuo karto paimdavo atsakingas už krovininių automobilių importo aikštelę ir vėliau tuos pinigus padalindavo. Po dvylikos darbo valandų ji rasdavo jai priklausančią dalį savo striukės kišenėje ar padėtus ant persirengimo spintelės kepurėje;
     visi apklaustieji atsakė, kad pamainos viršininkas prižiūrėdavo jų darbą ir nesant posto viršininko ar jo pavaduotojo;
     apie posto viršininko pavaduotojo darbą poste didžioji dauguma pareigūnų pastebėjo, kad jis kontroliuoja juos pamainos metu (tai gali vykti ir kelis kartus per pamainą). Tik keletas nurodė, kad posto viršininko pavaduotojas su pareigūnais bendrauja tik dėl problemų arba sėdi savo kabinete.
     Vertinant VTM posto pamainos viršininko A.R. pamainos pareigūnų pastebėjimus apie jų tiesioginio vadovo ir kitos posto vadovybės (posto viršininko ir jo pavaduotojo) darbą, nustatyta:
     didesnė dalis pareigūnų nurodė, kad pamainos viršininkas lankosi jų darbo vietose ir prižiūri jų atliekamą darbą (vienas pažymėjo, kad tai daro tik po pietų). Perpus mažiau nurodė, kad pamainos viršininkas dalyvauja, kai atsiranda problemos;
     dėl draudžiamų muitinės pareigūnams poste turėti daiktų tikrinimo vienodas skaičius pareigūnų pasisakė, kad tai yra tikrinama tik prieš pamainos pradžią, ir kad tikrinama dažniau kiekvieną pamainą. Po vieną pareigūną atsakė, kad tikrinama kartais ar netikrinama;
     vienodas skaičių pareigūnų atsakė, kad nematė ar nežino, kad būtų tikrinamos darbo patalpos ir kad darbo vietos buvo tikrinamos, įskaitant ir persirengimo kambarį;
     didesnė dalis pareigūnų nurodė, kad tokios akcijos, kaip vykdė TTT, atliekamos nebuvo, tiesiog buvo kontroliuojamas jų darbas. Viena pareigūnas girdėjo, kad „eidavo per vairuotojus“ ir du, kad poste buvo racija ir kad prieš pamainą buvo minima apie korupcijos prevenciją;
     vienodos nuomonės dėl dokumentų, esančių darbo vietose kilnojimo, tikrinimo, ar nėra neteisėtų atlygių, pareigūnai neturėjo: vienodas nedidelis skaičius pareigūnų nurodė tokias aplinkybes - dokumentai kilnojami nebuvo, bet apie atsakomybė primindavo; dokumentai buvo peržiūrimi keletą kartų per mėnesį ir primenama atsakomybė; kad buvo ir kilnojami dokumentai, ir primenama atsakomybė už neteisėto atlygio paėmimą. Taip pat vienodas, bet mažesnis skaičių pareigūnų pasisakė, kad posto viršininko pavaduotojas tik atnaujindavo segtuvus ir kad tikrinama nebuvo arba tikrindavo tik ant stalo gulinčius dokumentus;
     didžioji dalis apklaustųjų pasisakė, kad per kiekvieną pamainos susirinkimą buvo akcentuojama korupcijos daroma žala, muitinės misija ir atsakomybė už neteisėto atlygio paėmimą;
     didesnė dalis pareigūnų nurodė, kad tiek Muitinės departamento generalinio direktoriaus, tiek VTM viršininko raštai apie korupcijos poste prevenciją jiems yra žinomi. Perpus mažiau nurodė, kad šių raštų nežino ar nematė;
     pusė apklaustų nurodė, kad nematė, kad būtų tikrinami vairuotojų pateikiami dokumentai, tačiau dalis jų tuo pačiu pažymėjo, kad posto pamainos viršininkas galėjo stebėti, kaip posto pareigūnas ima pasą). Vienodas mažesnis skaičius pareigūnų pasisakė, kad tikrinimas vykdavo tik kai kildavo klausimas ir buvo pamainos viršininkui pateikiami dokumentai, ir kad tikrinimas vykdavo;
     kiek didesnė dalis pareigūnų paaiškino, kad nematė, kad vairuotojai būtų įspėjami dėl kyšio davimo, kiti nurodė kitas aplinkybes: kad įspėdavo posto viršininkas, tačiau ne kiekvieną pamainą, kad girdėjo apie tai iš kitų arba kad girdėjo, kad kalba su vairuotojais, bet pokalbio turinio nežino;
     didesnė dalis apklaustų pareigūnų teigė, kad buvo atvejų, kai pinigai buvo įdėti į vairuotojų pateikiamą pasą, tačiau tuos pinigus grąžindavo. Kiti tokių dalykų nepastebėjo;
     didžioji dauguma pareigūnų pasisakė, kad posto pamainos viršininkas vykdė pavaldžių pareigūnų priežiūrą ir kai nebūdavo posto viršininko;
     apie posto viršininko pavaduotojo darbą didesnė dalis pareigūnų nurodė, kad pavaduotojas yra labiau užsiėmęs ūkiniais reikalais, bet tuo pačiu patikrindavo ir jų darbą (kontroliuodavo, ateidavo į darbo vietą). Pora apklaustų nurodė, kad posto viršininko pavaduotojas tvarko segtuvus, dirba su popieriais ir daro inventorizacijas.
     Iš pateiktų VTM Medininkų kelio posto pareigūnų paaiškinimų aišku, kad posto vadovybė atlikinėjo vienokius ar kitokius veiksmus, kuriais pasireikšdavo pareigūnų darbo priežiūra, tačiau iš apklaustų pareigūnų paaiškinimų negalima padaryti išvados, kad poste buvo vykdoma sustiprinta pareigūnų drausmės kontrolė ir sustiprintas VTM plano korupcijos apraiškoms sumažinti vykdymas, kad visi pareigūnai jautė sustiprintą dėmesį jų atliekamam darbui ir elgesiui bendraujant su vykstančiais per postą bei didesnį dėmesį darbui su per postą vykstančiais asmenimis (informavimu, jų pateikiamų dokumentų tikrinimu). Dažniausiai pusė apklaustųjų pareigūnų teigdavo buvus tam tikriems tikrinimams, o kiti apklaustieji negėlėjo to patvirtinti. Taip pat užfiksuota ir tokių paaiškinimų, kurie prieštarauja tikrinamo pareigūno pateiktoms aplinkybėms, pavyzdžiui, pats R.J. teigė, kad darbo vietas apeidavo pamainos pradžioje, o apklausti pareigūnai – kad 3-4 kartus per pamainą.
     Pažymėtina, kad tarp apklaustųjų buvo 6 neseniai į tarnybą priimti asmenys (2 nuo rugpjūčio mėn. pabaigos, 1 – nuo rugsėjo mėn. pradžios ir 3 nuo spalio mėn. vidurio). Šiuos pareigūnus Komisija apklausė, siekdama visapusiško aplinkybių ištyrimo. Naujai priimti asmenys dar nespėjo suformuoti ilgalaikių ryšių su posto vadovybe bei galėjo pakankamai objektyviai išreikšti naujai priimto asmens požiūrį į naujo darbo aplinką. Komisija neapklausinėjo naujai priimtų pareigūnų M. G., A. L. ir E. Š., kurie buvo priimti į tarnybą 2012 m. lapkričio mėn. pabaigos, dėl per trumpo jų tarnybos laikotarpio.
     Į posto pamainos viršininko A.R. vadovaujamą pamainą paskirti 2 nauji pareigūnai (J. P. ir T. M.) paaiškinimuose nurodė:
     1) abu nematė, kad būtų tikrinamas draudžiamų posto pareigūnams poste tarnybos metu turėti daiktų turėjimas, tuos daiktus buvo prašoma užrašyti į žurnalą pamainos pradžioje;
     2) jų darbo vietose posto pamainos viršininkas lankydavosi tikslu išsiaiškinti, ar turi klausimų. Vienas pareigūnas nurodė, kad pamainos viršininkas taip pat atlikinėjo lengvųjų automobilių tikrinimus;
     3) abu nematė, kad posto vadovai būtų tikrinę jų darbo vietas, ar jose nėra nereikalingų daiktų ar neteisėtai gautų pinigų, nematė, kad būtų tikrinamos patalpos;
     4) apie panašias akcijas, kaip vykdė TTT, objektyviai atsakyti pareigūnai negalėjo, nes nedirbo tuo metu, kai jos buvo vykdomos;
     5) apie lankymąsi darbo vietoje, dokumentų kilnojimą, žiūrėjimą ir atsakomybės priminimą, 1 pareigūnas nurodė, kad nematė, kad posto vadovybė žiūrėtų dokumentus, nebent, jeigu ieškojo kažkokios informacijos, o apie baudžiamąją atsakomybę jam buvo pasakyta pirmą darbo dieną, kiekvieną pamainą apie tai nekalbėta. Kitas pareigūnas nurodė, kad pamainos viršininkas, kai ateidavo į darbo vietą, pasižiūrėdavo ant stalo gulinčius dokumentus, o apie kyšio paėmimą kabo perspėjimai;
     6) apie posto pareigūnų susirinkimus, kuriuose būtų aptariamos korupcijos problemos, institucijos misija ir pareigūnų atsakomybė, vienas pareigūnas nurodė, kad kartais tuos dalykus per susirinkimus paminėdavo, o kitas – kad apie neteisėto atlygio davimą kalbama nebuvo;
     7) apie posto viršininko pavaduotoją abu pareigūnai nurodė, kad jis užeidavo į darbo vietą, patikrindavo ir stebėdavo kaip vyksta darbas;
     8) su Muitinės departamento 2012-10-03 raštu ir VTM 2012-03-08 raštu šie pareigūnai supažindinti nebuvo, turinys jiems nėra žinomas;
     9) abu pareigūnai nematė, kad posto ar pamainos viršininkas įspėtų vairuotojus apie atsakomybė už kyšio davimą;
     10) abu pareigūnai nurodė, kad nematė, kad būtų tikrinami vairuotojų dokumentai;
     11) vienas pareigūnas, dirbęs lengvųjų automobilių tikrinimo vietoje, nurodė, pasų jam neduodavo, bet radus draudžiamas prekes, būdavo, kad vairuotojai ant sėdynės padėdavo pinigus, kurių jis neėmė, pasakydavo vairuotojams, kad už tokius veiksmus numatyta atsakomybė ir vairuotojus pristatydavo darbo vietos vyresniajam ar kitam pareigūnui, kuris gali surašyti protokolą. Kitas pareigūnas nurodė, kad su dokumentais nedirbo;
     12) abu nurodė, kad pamainos viršininkas vykdė darbo priežiūrą ir nesant posto viršininkui.
     Į D.R., ėjusio posto pamainos viršininko pareigas, vadovaujamą pamainą paskirti 3 nauji pareigūnai (M. S., R. G. ir J. D.) paaiškinimuose nurodė:
     1) vienas iš apklaustųjų nurodė, kad per pamainą pamainos viršininkas 2-3 kartus ateidavo į darbo vietą paklausti, ar yra problemų, o kitaip darbas nebuvo prižiūrimas, šalia nestovėjo nei šalia jo nei kitų dirbančių ir darbo nestebėjo (jis dirbo lengvųjų automobilių importo juostoje). Kitas pareigūnas nurodė, kad darbas buvo prižiūrimas, ateinant į darbo vietą. Trečias pareigūnas jokių priežiūros veiksmų nenurodė;
     2) apie draudžiamų posto pareigūnams daiktų tikrinimą apklaustieji nurodė skirtingas aplinkybes: vienas nurodė, kad per 4 pamainas niekas jo neklausė ir netikrino; kitas – kad yra iškabintas sąrašas draudžiamų daiktų ir jis pirmą dieną poste deklaravo telefoną; trečias – kad apie tokius daiktus visiems buvo primenama pamainos pradžioje, o posto viršininko pavaduotojas labai dažnai apeidavo darbo vietas, patikrindavo stalčius, patalpas, perversdavo dokumentus;
     3) apie patalpų apžiūrėjimą tikslu patikrinti, ar juose nėra draudžiamų daiktų, neteisėtu būdu gautų pinigų vienas pareigūnas nurodė, kad nei vienas vadovas patalpų netikrino; vienas – kad vadovai ateidavo į patalpas paimti dokumentus (pranešimus), ir vienas – kad taip, apžiūrėdavo patalpas;
     4) dėl tokių akcijų, kurias vykdė TTT pareigūnai 2012 m. rugsėjo mėn. visi atsakė, kad nematė (Komisijos pastaba: M. S. į pareigas buvo priimta nuo 2012 m. spalio 19 d., o R. G. ir J. D. 2012 m. rugsėjo 9-21 d. buvo Muitinės mokymo centre ir TTT vykdytų akcijų nematė, todėl negalėjo objektyviai atsakyti į šį klausimą);
     5) du iš apklaustų pareigūnų nurodė, kad jų darbo vietose posto vadovai dokumentų neperversdavo, vienas nurodė, kad perversdavo, bet apie atsakomybę neprimindavo;
     6) dėl posto pareigūnų susirinkimų, kuriuose būtų aptariamos korupcijos problemos, institucijos misija ir pareigūnų atsakomybė, du pareigūnai nurodė, kad to nebuvo arba nepamena, vienas – kad kartais akcentuodavo;
     7) apie posto viršininko pavaduotojo darbą du apklausti pareigūnai nurodė, kad jis dažnai ateidavo į darbo vietą patikrinti, kaip vyksta darbas, vienas nurodė, kad jų darbo posto viršininko pavaduotojas netikrino, tik kelis kartus per pamainą paklausdavo, kaip sekasi;
     8) su Muitinės departamento 2012-10-03 raštu ir VTM 2012-03-08 raštu vienas pareigūnas buvo supažindintas, kaip buvo vykdomi raštai, jam nežinoma. Vienas iš apklaustųjų nurodė, kad šie raštai jam nežinomi, kitas – kad neprisimena, ar skaitė;
     9) apie vairuotojų pateikiamų dokumentų tikrinimą apklausti pareigūnai negalėjo nurodyti, nes to nematė (pastebėtina, kad jie dirbo lengvųjų automobilių tikrinimo vietoje);
     10) nei vienas nematė, kad vairuotojai būtų įspėjami apie atsakomybė už kyšio davimą;
     11) apie pasuose įdėtus pinigus stažuotojai taip pat negalėjo paaiškinti, nes pasų neimdavo;
     12) visi nurodė, kad pamainos viršininkas vykdė darbo kontrolę ir nesant posto viršininkui.
     Į V.P., ėjusio posto pamainos viršininko pareigas, vadovaujamą pamainą paskirtas pareigūnas (J. S.) paaiškinime nurodė, kad posto pamainos viršininkas dažnai ateidavo į darbo vietą prižiūrėti, pasiteiraudavo, kai sekasi, patikrindavo darbo patalpas – atidarydavo stalčius, stovėdavo apie 15-20 min. ir stebėdavo pareigūnų darbą. Posto viršininkas ateidavo patikrinti 2-3 kartus per pamainą, o pamainos viršininkas 3-4 kartus ir tikrino darbo vietas ir jose esančius baldus, perversdavo dokumentus. Apie draudžiamus daiktus pamainos viršininkas įspėdavo pamainos pradžioje, liepdavo deklaruoti, kitaip tikrinimo jam asmeniškai neatlikdavo. Poste organizuojamų akcijų, kokias darė 2012 m. rugsėjo mėn. TTT pareigūnai, jam matyti neteko. Apie pareigūnų atsakomybę už kyšio paėmimą buvo primenama per rytinį pasitarimą, per jį buvo akcentuojama muitinės misija, pabrėžiama pareigūno atsakomybės svarba. Anot apklausto stažuotojo, posto viršininko pavaduotojas ateidavo į jo darbo vietą 2 kartus per pamainą, pasiteiraudavo, kaip sekai, patikrindavo darbo vietose patalpas, baldus, perversdavo dokumentus. Muitinės departamento 2012-10-03 raštas šiam pareigūnui yra žinomas, nes yra iškabintas darbo informaciniame stende, o VTM 2012-03-08 rašto jam matyti neteko. Ar posto vadovybė tikrindavo vairuotojų pateikiamus dokumentus, paklaustas pareigūnas negalėjo pasakyti, nes dirbo prie lengvųjų transporto priemonių tikrinimo. Taip pat jis nematė, ar vairuotojai būtų įspėjami apie atsakomybę už kyšio davimą. Posto viršininko pavaduotojas vykdydavo darbo priežiūrą ir kai nebūdavo posto viršininko.
     Komisija rinkdama įrodymus apie posto pamainos viršininkų ir posto vadovų (posto viršininko ir jo pavaduotojo) galimybę vykdyti jiems pavestas pareigas, 2013-01-02 raštu Nr. (5.46)3B-29 „Dėl informacijos pateikimo“ užklausė Muitinės informacinių sistemų centro apie vykdytus prisijungimus iš posto vadovų ir pamainų viršininkų kabinetuose esančių kompiuterių laikotarpiu nuo 2012 m. rugsėjo 21 d. iki 2012 m. lapkričio 30 d.
     2013-01-07 Muitinės informacinių sistemų centras pateikė prašomą informaciją, iš kurios nustatyti šie prisijungimai ir jų dažnumas iš Medininkų kelio posto pamainos viršininkų kabinete esančio kompiuterio IP 10.1.8.53, Komisijos nuomone, nesusiję su tarnybinių pareigų vykdymų:
     2012 m. rugsėjo 21 d. (penktadienis, D. R.):
     www.facebook.com
     www.ezys.lt
     www.omnitel.lt
     www.15min.lt
     www.delfi.lt
     www.efoto.lt
     www.mikasbinkis.lt
     2012 m. rugsėjo 24 d. (pirmadienis, D. R.):
     www.facebook.com
     www.facebook.com
     www.facebook.com
     www.delfi.lt
      www.e-foto.lt
      www.delfi.lt
     www.15min.lt
     www.olifeja.lt
     23.01 www.efoto.lt
     www.kolyma.lt
     23.34 www.facebook.com
     2012 m. rugsėjo 25 d. (antradienis)
      www.skelbiu.lt
     www.15min.lt
     www.lrytas.lt
     1.07 www.lrytas.lt
     1.26 www.lrytas.lt
     1.29 www.facebook.com
      www.delfi.lt
     1.33 www.panoramio.lt
      www.lrytas.lt
      www.kolyma.lt
     2012 m. rugsėjo 28 d. (penktadienis, D. R.):
     www.vmi.lt
     22.33 www.delfi.lt
     www.efoto.lt
     2012 m. rugsėjo 29 d. (šeštadienis)
      www.15min.lt
      www.lrytas.lt
      www.delfi.lt
      www.alfa.lt
      www.lrytas.lt
     2012 m. spalio 2 d. (antradienis, D. R.):
     www.facebook.com
     www.15min.lt
     www.lrytas.lt
     2012 m. spalio 3 d. (trečiadienis)
      www.delfi.lt
      www.lrytas.lt
      www.skelbiu.lt
      www.orelis.lt
      www.15min.lt
     2012 m. spalio 6 d. (šeštadienis, D. R.):
     www.facebook.com
     10.15 www.bernardinai.lt
     www.gyvenimomenas.lt
     www.delfi.lt
     www.rupeika.lt
     16.31 www.miestai.net
     16.33 www.lrytas.lt
     www.delfi.lt
     www.15min.lt
     www.lrytas.lt
     www.lrytas.lt
     www.lrytas.lt
     www.lrytas.lt
     www.lrytas.lt
     www.15min.lt
     www.klase.lt
     www.supermama.lt
     www.sveikaszmogus.lt
     www.efoto.lt
     www.skelbiu.lt
     www.delfi.lt
     www.lrytas.lt
     www.efoto.lt
     www.marijampoleskc.lt
     www.suduvosgidas.lt
     www.vilkaviskis.lt
     www.manogidas.lt
     2012 m. spalio 7 d. (sekmadienis)
     www.facebook.com
     www.delfi.lt
     www.vrk.lt
     www.facebook.com
     2012 m. spalio 10 d. (trečiadienis, D. R.):
     www.facebook.com
     www.delfi.lt
      www.15min.lt
     www.lrytas.lt
     www.vrk.lt
     www.15min.lt
     www.radioiranga.lt
     www.skelbimai.lt
     www.fedingas.lt
     www.rrs.lt
     www.gps-shop.lt
     2012 m. spalio 11 d. (ketvirtadienis)
     www.autogidas.lt
      www.lrytas.lt
      www.delfi.lt
     www.efoto.lt
     www.lrytas.lt
     www.lrytas.lt
     www.15min.lt
     2012 m. lapkričio 3 d. (šeštadienis, D. R.):
     www.facebook.com
     www.lrytas.lt
      www.lrytas.lt
     www.lrytas.lt
     www.lrytas.lt
     www.lrytas.lt
     www.15min.lt
     www.15min.lt
     www.facebook.com
     www.rupeika.lt
      www.lrytas.lt
      www.15min.lt
      www.15min.lt
     16.30 www.efoto.lt
     16.41 www.delfi.lt
      www.marijosradijas.lt
      www.rtk.lt
     www.erdves.info.lt
     www.facebook.com
     www.delfi.lt
      www.15min.lt
     22.03 www.alfa.lt
     www.15min.lt
     www.lrytas.lt
      www.15min.lt
     www.lrytas.lt
     www.lrytas.lt
     2012 m. lapkričio 4 d. (sekmadienis)
     www.lrytas.lt
      www.lrytas.lt
     www.15min.lt
     www.mv.lt
     2012 m. lapkričio 7 d. (trečiadienis D. R.):
     www.15min.lt
     www.lrytas.lt
     21.07 www.delfi.lt
      www.15min.lt
     www.alfa.lt
     www.efoto.lt
     www.margakrautuvele.lt
     www.skelbiu.lt
     23.12 www.15min.lt
      www.delfi.lt
     2012 m. lapkričio 8 d. (ketvirtadienis)
     2.10 www.delfi
      2012 m. lapkričio 11 d. (sekmadienis, D. R.):
     10.22 www.facebook.com
     10.24 www.lrytas.lt
     10.39 www.lrytas.lt
     10.54 www.lrytas.lt
     11.09 www.lrytas.lt
     11.24 www.lrytas.lt
     11.40 www.lrytas.lt
     11.55 www.lrytas.lt
     12.10 www.lrytas.lt
     12.25 www.lrytas.lt
     12.40 www.lrytas.lt
     12.55 www.lrytas.lt
     13.10 www.lrytas.lt
     13.25 www.lrytas.lt
     13.40 www.lrytas.lt
     13.55 www.lrytas.lt
     14.09 www.facebook.com
     14.11 www.lrytas.lt
     14.26 www.lrytas.lt
     14.41 www.lrytas.lt
     14.56 www.lrytas.lt
     15.26 www.lrytas.lt
     15.41 www.lrytas.lt
     15.49 www.lrytas.lt
     15.56 www.lrytas.lt
     15.57 www.15min.lt
     16.16 www.15min.lt
     16.31 www.15min.lt
     18.53 www.ziniur.lt
     18.54 www.lrytas.lt
     21.43 www.facebook.com
     22.02 www.15min.lt
     23.13 www.efoto.lt
     2012 m. rugsėjo 21 d. (penktadienis, I. K.):
      www.tiketa.lt
      www.b-a.lt
     www.zizu.lt
      www.bilietai.lt
      www.alfa.lt
     2012 m. rugsėjo 25 d. (antradienis, I. K.):
      www.panoramio.lt
     www.bilietai.lt
     2012 m. rugsėjo 26 d. (trečiadienis)
      www.work-wearonline.com
     2012 m. rugsėjo 29 d. (šeštadienis, I. K.):
     www.steparc.lt
     www.ehx.com
     www.jacmusic.com
     www.responseaudio.com
      www.audiocircle.com
     www.head-fi.org
      www.highfidelity.pl
      www.watfordvalves.com
      www.audiostereo.pl
     www.ebay.de
     www.ebay.co.uk
     www.diyaudio.com
     www.ebay.de
      www.cryoset.com
     www.ebay.com
      www.jacmusic.com
     www.audiokarma.org
     www.audiocircle.com
     www.tubeworld.com
     www.vacumtubes.com
     www.audioasylum.com
     www.stevehoffman.tv
     www.ebay.de
      www.simplelistings.co.uk
      www.dbevolution.it
      www.ebay.co.uk
     www.tamsta.lt
      www.ehx.com
     www.valdaris.lv
     www.znakomstva.lt
     www.ragtime.pl
     www.ehx.com
     www.dbevolution.it
     www.dbevolution.it
     www.ebay.co.uk
     www.ebay.com
     2012 m. rugsėjo 30 d. (sekmadienis)
     www.hi-fi.ru
     2012 m. spalio 3 d. (trečiadienis, I. K.):
     www.sofatravel.naujienlaiskiai.lt
      www.gigi.lt
     www.musicmag.ru
     23.55 www.shop.audiofill.ru
     23.58 www.cheklab.ru
      2012 m. spalio 4 d. (ketvirtadienis)
     0.00 www.ichip.ru
      www.portativtv.ru
      www.onlinetrade.ru
     www.ixbt.com
      www.pcaudiophile.ru
      www.hifi-advice.com
      www.thomann.de
      www.audiostream.com
     1.54 www.head-fi.org
     2.00 www.homecinema-fr.com
     2.01 www.zvuk-svet.ru
     2.07 www.amazon.co.uk
     2.11 www.blisshq.com
     2.20 www.ebay.co.uk
     2.24 www.firstpost.com
      www.itbank.lt
     2012 m. spalio 7 d. (sekmadienis, I. K.):
      www.pagalbakely.lt
      www.uabtomadas.lt
     10.51 www.hi-fi-forum.com
     10.52 www.ebay.de
     11.38 www.ebay.co.uk
     12.08 www.ebay.de
     12.15 www.6moons.com
     12.16 www.gooddigitalshop.com
     12.18 www.doctorhead.ru
     12.48 www.headfonia.com
     12.50 www.avguide.com
     12.54 www.canuckaudiomart.com
     13.04 www.ebay.de
     13.06 www.translate.ru
     13.12 www.audioaffair.co.uk
     13.17 www.soundandvisionmag.com
     13.25 www.thomann.de
     13.32 www.hifivision.com
     13.36 www.calyxaudio.com
     13.43 www.mytekdigital.com
     13.45 www.aktives-hoeren.de
     13.50 www.da-x.de
     15.19 www.xtremeplace.com
     15.31 www.thomann.de
     15.33 www.da-x.de
     15.46 www.proitems.ru
     16.18 www.aqvox.de
     17.28 www. digitalaudioblog.com
     17.30 www.otest.co.uk
     17.56 www.whathifi.com
     18.10 www.hifiwigwam.com
     18.18 www.russandrews.com
     18.25 www.audiophilejournal.com
     18.30 www.xindak.com
     18.53 www.audiosuiteuk.com
     19.11 www.trendsaudio.com
     19.36 www.playstereo.com
     19.39 www.poppulse.com
     19.47 www.audiophonics.fr
     22.28 www.audio-markt.de
     22.39 www.adl-av.com
     22.42 www.audiostream.com
     23.44 www.computeraudiophile.com
     23.56 www.enjoythemusic.com
      2012 m. spalio 8 d. (pirmadienis)
     0.18 www.headfonia.com
     0.27 www.computeraudiophile.com
     0.31 www.6moons.com
     0.41 www.usbdacs.com
     0.47 www.soundstageglobal.com
     1.14 www.wyred4sound.com
     1.21 www.pavouk.org
     1.37 www.poppulse.com
     1.45 www.sonore.us
     2012 m. spalio 11 d. (ketvirtadienis, I.K.):
      www.epp.lt
      www.teatraslele.lt
     21.00 www.balsas.lt
     21.07 www.audio-markt.de
     21.08 www.musik-hifi-stammtisch.de
     21.10 www.avhub.com
     21.21 www.hifi-forum.de
      www.audio-markt.de
      www.tnt-audio.com
     www.stereoplay.de
     0.27 www.stereophile.com
     0.33 www.lampizator.eu
      2012 m. spalio 12 d. (penktadienis)
     2.10 www.gong-av.ru
     2.12 www.soundex.ru
     2.15 www.allcables.ru
     2.16 www.salonav.com
     2.17 www.hi-fi-pc.ru
     2.22 www.tokifuko.ru
     2.23 www.stereo.ru
     2.24 www.xtremeplace.com
     2.27 www.tnt-audio.com
     2.28 www.6moons.com
      2012 m. lapkričio 4 d. (sekmadienis, I.K.):
     9.58 www.audio.de
     10.04 www.audio.de
     10.45 www.audio.de
     11.51 www.pro-ject-shop.de
     15.56 www.audio-markt.de
     15.57 www.adam-audio.com
     15.59 www.audiodoo.de
     16.01 www.highendmarkt.de
     17.09 www.hifi4me.de
     17.12 www.gearslutz.com
     17.13 www.audio-creativ.de
     17.19 www.audio-antik.de
     17.20 www.hifiatubes.com
     17.31 www.stereophile.com
     17.38 www.hometheatershack.com
     17.40 www.hi-fi.ru
     17.45 www.idealo.de
     17.53 www.pieffeaudiovideo.com
     18.05 www.highendmarkt.de
     18.12 www.highendmarkt.de
     18.13 www.audio-workshop.de
     18.17 www.audiocontrolshop.nl
     18.20 www.wenwaudio.nl
     18.28 www.head-fi.org
     18.30 www.sa-cd.net
     18.44 www.wenwaudio.nl
     18.50 www.tnt-audio.com
     18.56 www.vegalab.ru
     18.59 www.myryad.co.uk
     19.02 www.utama-audio.com
     19.09 www.goldmund.com
     20.00 www.zuaudio.com
     20.06 www.fairaudio.de
     20.33 www.testeo.de
     21.17 www.ebay.com
     21.19 www.ebay.de
     21.38 www.martinlogan.com
     22.07 www.twinstaticaudio.nl
     22.39 www.stereo.de
     22.44 www.magnat.de
     22.58 www.heco-audio.de
     23.44 www.audio.de
     2012 m. lapkričio 5 d. (pirmadienis)
     1.39 www.pcdistrict.com
     1.41 www.6moons.com
     1.42 www.kef.com
     1.53 www.acappella.lt
     1.54 www.sumanikaina.lt
     1.58 www.audiomarkt.de
     6.33 www.audiomarkt.de
     7.18 www.infinityirc.com
      2012 m. lapkričio 9 d. (penktadienis, I.K.):
     1.55 www.lampizator.eu
      2012 m. lapkričio 12 d. (pirmadienis, I.K.):
     www.springair.de
     www.tnt-audio.com
     www.6moons.com
     www.Stereophile.com
     www.Audioreview.com
     www.Hifi-advice.com
     www.Dagogo.com
     www.Pureaudio.net
     www.videohifi.com
     www.ebay.de
     www.homecinema-fr.com
     www.meridian-audio.com
     www.audiokomponentai.lt
     www.avstore.ro
     www.skelbiu.lt
     www.aloaudio.com
     www.nosminidac.nl
     www.audionervosa.de
     www.audiomarkt.de
     www.salonav.com
     2012 m. rugsėjo 22 d. (šeštadienis, V. P.):
     www.delfi.lt
     www.skelbiu.lt
     www.autogidas.lt
     www.motoday.lt
     www.rovana.lt
     www.e-senukai.lt
     www.baltgina.lt
     www.bikeshop.lt
     www.motomanai.lt
     www.mdalys.lt
     www.vairo-koloneles.lt
     www.delfi.lt
     www.akvapark.lt
     www.delfi.lt
     www.lemona.lt
     www.fotofabrikas.lt
     2012 m. rugsėjo 23 d. (sekmadienis)
      www.delfi.lt
      www.melga.lt
      www.egzotika.lt
      www.mototurgus.lt
      www.motoday.lt
      www.bikeshop.lt
      www.motogama.lt
     2012 m. rugsėjo 26 d. (trečiadienis, V. P.):
     www.delfi.lt
     www.delfi.lt
     www.senukai.lt
     www.elektromarkt.lt
     www.avitela.lt
     www.autogidas.lt
      www.delfi.lt
      www.delfi.lt
     2012 m. rugsėjo 30 d. (sekmadienis, V. P.):
     www.delfi.lt
     www.skelbiu.lt
     www.mototurgus.lt
     www.autogidas.lt
     www.4season.lt
     www.slidinejimo-apranga.lt
     www.prosport.lt
     www.delfi.lt
     www.yamaha-vilnius.lt
     www.mototau.lt
     www.motoshop.lt
     www.e-selteka.lt
     www.lemona.lt
     www.avitela.lt
     www.euronics.lt
     www.senukai.lt
     www.barkasas.lt
     www.dujos.lt
     2012 m. spalio 4 d. (ketvirtadienis, V. P.):
     www.zarasai.lt
     www.yamaha-vilnius.lt
     www.delfi.lt
     www.delfi.lt
     www.zarasuose.lt
     20.54 www.aruodas.lt
     www.zemessklypai.lt
     www.namai.lt
     21.00 www.keliones.lt
     www.ciuziniu-centras.lt
     www.autogidas.lt
     www.delfi.lt
     www.manodalys.lt
     www.delfi.lt
     2012 m. spalio 8 d. (pirmadienis, V. P.):
     www.delfi.lt
     www.autogidas.lt
     www.skelbiu.lt
     www.motoday.lt
     www.yamaha-vilnius.lt
     www.delfi.lt
      www.autogidas.lt
     www.autogidas.lt
     2012 m. spalio 9 d. (antradienis)
     www.delfi.lt
     www.alfa.lt
      www.senukai.lt
      www.skelbiu.lt
     2012 m. spalio 12 d. (penktadienis, V. P.):
     www.delfi.lt
     www.autogidas.lt
     www.skelbiu.lt
     2012 m. spalio 13 d. (šeštadienis)
     www.autogidas.lt
     www.autogidas.lt
      www.delfi.lt
     www.delfi.lt
     www.alfa.lt
      www.alfa.lt
     2012 m. lapkričio 5 d. (pirmadienis, V. P.):
     17.29 www.delfi.lt
     www.autogidas.lt
     www.skelbiu.lt
     www.google.lt
     www.delfi.lt
     2012 m. lapkričio 6 d. (antradienis)
     www.delfi.lt
     www.alfa.lt
     www.delfi.lt
     www.alfa.lt
     6.37 www.skelbiu.lt
     6.43 www.avtovega.lt
     www.auviras.lt
     www.akumuliatoriai.lt
     www.manodalys.lt
     www.delfi.lt
     2012 m. lapkričio 9 d. (penktadienis, V. P.):
     www.delfi.lt
     10.13 www.pazaislis.org
     www.delfi.lt
     www.gismeteo.lt
     www.delfi.lt
      www.alfa.lt
     www.hotelslovan.sk
     www.fotobankas.lt
     18.32 www.lautra.lt
     www.sostena.lt
     www.delfi.lt
     2012 m. lapkričio 10 d.
     www.delfi.lt
     www.skelbiu.lt
     www.suzukimoto.lt
     www.akvariumas.lt
     www.vasaknos.lt
     www.bartzuve.lt
     2012 m. lapkričio 13 d. (antradienis, V. P.):
     10.25 auto.plius.lt
     10.42 www.delfi.lt
     17.14 www.delfi.lt
      2012 m. lapkričio 14 d.
     5.30 www.delfi.lt
     5.49 www.lrytas.lt
     7.33 www.senukai.lt
     7.35 www.linkeris.lt
     7.37 www.skelbiu.lt
     7.40 www.varle.lt
     7.42 www.bms.lt
     7.44 www.infotopas.lt
     2012 m. rugsėjo 23 d. (Sekmadienis, A. R.):
     www.15min.lt
     www.delfi.lt
     www.lrytas.lt
     www.valdolangas.lt
     www.lrytas.lt
     www.delfi.lt
     www.lrytas.lt
     www.15min.lt
     www.lrytas.lt
     www.bite.lt
      2012 m. rugsėjo 24 d.
     www.15min.lt
     www.delfi.lt
     www.lrytas.lt
     2012 m. rugsėjo 27 d. (ketvirtadienis, A. R.):
     10.44 www.15min.lt
      www.delfi.lt
      www.lrytas.lt
      www.15min.lt
      www.02.co.uk
      www.three.co.uk
      2012 m. rugsėjo 28 d.
      www.lrytas.lt
     7.00 www.delfi.lt
      www.lrytas.lt
     2012 m. spalio 1 d. (pirmadienis, A. R.):
     www.15min.lt
     www.facebook.com
      www.lrytas.lt
     www.delfi.lt
     www.lrytas.lt
     www.delfi.lt
     www.lrytas.lt
      www.maxima.lt
     www.delfi.lt
     www.aruodas.lt
     www.delfi.lt
     www.maxima.lt
      2012 m. spalio 2 d.
      www.lrytas.lt
      www.delfi.lt
      2012 m. spalio 5 d. (penktadienis, A. R.):
     www.delfi.lt
     www.lrytas.lt
     www.mobili.lt
     www.delfi.lt
     www.15min.lt
     14.00 www.lrytas.lt
     14.06 www.15min.lt
     www.delfi.lt
     www.lrytas.lt
     www.15min.lt
     www.delfi.lt
      2012 m. spalio 6 d.
     www.delfi.lt
     1.12 www.lrytas.lt
      www.valdo.langas.lt
      www.rimi.lt
     1.36 www.freeslots.com
      www.zvejokliai.lt
     2012 m. spalio 9 d. (antradienis, A. R.):
     www.delfi.lt
     www.15min.lt
     www.lrytas.lt
     www.ryanair.com
     www.lrytas.lt
     www.delfi.lt
     www.maxima.lt
     www.delfi.lt
     www.lrytas.lt
     www.15min.lt
     www.lrytas.lt
      www.sulciunamai.lt
     www.delfi.lt
     www.lrytas.lt
     www.lrytas.lt
     www.delfi.lt
     www.delfi.lt
     22.41 www.lrytas.lt
     23.49 www.delfi.lt
     www.lrytas.lt
      2012 m. spalio 10 d.
      www.delfi.lt
     www.delfi.lt
     www.lrytas.lt
     2012 m. lapkričio 2 d. (penktadienis, A. R.):
     www.delfi.lt
     www.15min.lt
      www.15min.lt
     11.43 www.15min.lt
     12.37 www.15min.lt
      www.lrytas.lt
     www.delfi.lt
     www.15min.lt
      www.15min.lt
     www.lrytas.lt
     www.regitra.lt
     www.lrytas.lt
     www.sniegozona.lt
     www.vilturas.lt
     www.bestplace.sk
     www.lrytas.lt
     www.lrytas.lt
     www.lrytas.lt
     www.15min.lt
      www.delfi.lt
     www.15min.lt
     www.lrytas.lt
     www.delfi.lt
     2012 m. lapkričio 3 d.
     www.delfi.lt
     www.15min.lt
     Posto viršininko ir jo pavaduotojo tinklalapiuose praleistas laikas nebuvo toks žymus, kaip aukščiau nurodytų pareigūnų.
     Pagal Posto pareigūnų paskirstymo į darbo vietas grafikų duomenis, nurodytomis dienomis prisijungimai, nesusiję su tarnybos reikmėmis, buvo vykdomi ne nustatytų poilsio pertraukų metu.
     VTM Medininkų kelio posto veiklą reglamentuoja VTM viršininko 2005-09-21 įsakymu Nr. 3B-258 patvirtinti VTM Medininkų kelio posto nuostatai (toliau – Posto nuostatai) ir VTM viršininko 2011-02-25 įsakymu Nr. 3B-37 patvirtintos VTM Medininkų kelio posto vidaus darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės). Pagal Posto nuostatų 16 punktą, posto darbas organizuojamas vadovaujantis Taisyklėmis ir Posto nuostatais. Pagal Taisyklių 4 punktą, pareigūnai, paskirti dirbti poste, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Bendrijos muitinės kodeksu ir jo įgyvendinimo nuostatomis, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais reglamentuojančiais muitinės veiklą, Muitinės departamento ir VTM įsakymais, raštais ir nurodymais, Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodeksu, pareigybių aprašymais ir Taisyklėmis.
     VTM kelio posto viršininko, atliekančio pareigas Medininkų poste, pareigos nustatytos VTM viršininko 2004-12-15 įsakymu Nr. 3B-303 patvirtintame pareigybės aprašyme. Posto viršininko pareigybė reikalinga organizuoti posto darbą ir vadovauti postui bei užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdomos muitinės posto kompetencijai priskirtos muitinės funkcijos, taip pat kitos Muitinės departamento arba teritorinės muitinės pavestos užduotys (pareigybės aprašymo 5 punktas). Be kitų pareigų, posto viršininkas privalo vadovauti postui, užtikrinti posto nuostatuose numatytų funkcijų vykdymą (8.1 punktas), kontroliuoti, kaip posto pareigūnai įsisavina ir sugeba taikyti praktikoje įstatymus ir kitus teisės aktus, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, laikytis posto vidaus darbo tvarkos taisyklių (8.8 punktas), vykdyti kitas muitinės veiklą reglamentuojančiais teisės aktais nustatytas pareigas (8.19 punktas).
     Pagal Taisyklių 2 priedą „Medininkų kelio posto darbo vietos ir jų aprašymas“ posto viršininkas vadovauja postui ir užtikrina, kad būtų tinkamai vykdomos posto kompetencijai priskirtos muitinės priežiūros priemonės, vykdomi teisės aktai, reglamentuojantys muitinės veiklą (posto viršininko darbo vietos aprašymo 1 punktas), organizuoja posto darbą, kontroliuoja poste dirbančių pareigūnų tinkamą pareigų atlikimą (posto viršininko darbo vietos aprašymo 2 punktas).
      VTM kelio posto viršininko pavaduotojo pareigos nustatytos VTM viršininko 2011-03-04 įsakymu Nr. 3B-44 patvirtintame pareigybės aprašyme. Posto viršininko pavaduotojo pareigybė reikalinga vadovauti postui nesant posto viršininko ir užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdomos muitinės posto kompetencijai priskirtos muitinės funkcijos, taip pat kitos Muitinės departamento arba teritorinės muitinės pavestos užduotys (pareigybės aprašymo 6 punktas). Be kitų pareigų, posto viršininko pavaduotojas privalo kontroliuoti, kaip posto pareigūnai ir darbuotojai vykdo savo pareigas, užtikrinti tarnybinės ir darbo drausmės reikalavimų laikymąsi poste (9.3 punktas), laikytis Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodekso reikalavimų ir reikalauti jo laikymosi iš pavaldžių tarnautojų ir darbuotojų (9.5 punktas), vykdyti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas pareigas pagal savo kompetenciją (9.28 punktas).
      Pagal Taisyklių 2 priedą „Medininkų kelio posto darbo vietos ir jų aprašymas“ posto viršininko pavaduotojas padeda posto viršininkui atlikti pareigas ir vadovauja postui, nesant posto viršininko (viršininko pavaduotojo darbo vietos aprašymo 1 punktas).
      VTM kelio posto pamainos viršininko, atliekančio pareigas Medininkų poste, pareigos nustatytos VTM viršininko 2004-12-15 įsakymu Nr. 3B-303 patvirtintame pareigybės aprašyme. Posto pamainos viršininko pareigybė reikalinga organizuoti ir vadovauti posto pamainai ir užtikrinti, kad pamainos pareigūnai tinkamai vykdytų muitinės posto kompetencijai priskirtas muitinės funkcijas (pareigybės aprašymo 5 punktas). Be kitų pareigų, posto pamainos viršininkas privalo vadovauti pamainai, laiku ir tinkamai vykdyti posto viršininko ir jo pavaduotojo nurodymus ir pavedimus (8.1 punktas), organizuoti pamainos darbą, užtikrinti posto kompetencijai priskirtų muitinės priežiūros priemonių taikymą, pamainos pareigūnų darbo drausmę, tarnybinės etikos reikalavimų laikymąsi (8.2 punktas), kontroliuoti, ar pamainos pareigūnai įsisavina ir sugeba taikyti praktikoje įstatymus ir kitus teisės aktus, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, pačiam laikytis ir kontroliuoti ar pareigūnai laikosi posto vidaus darbo tvarkos (8.10 punktas), vykdyti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas pareigas (8.26 punktas).
      Pagal Taisyklių 2 priedą „Medininkų kelio posto darbo vietos ir jų aprašymas“ posto pamainos viršininkas vadovauja pamainai ir užtikrina, kad pamainos pareigūnai tinkamai vykdytų postui priskirtas muitinės priežiūros priemones (pamainos viršininko darbo vietos aprašymo 1 punktas), organizuoja, planuoja ir kontroliuoja pamainos darbą, skiria vadovaujančius pareigūnus organizuoti ir kontroliuoti darbus atskiruose muitinio tikrinimo baruose, skiria pamainos pareigūnams tarnybines užduotis ir kontroliuoja jų įvykdymą (pamainos viršininko darbo vietos aprašymo 3 punktas), užtikrina tvarką poste, darbo drausmės, vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi (pamainos viršininko darbo vietos aprašymo 4 punktas).
     Pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punktą, kiekvienas valstybės tarnautojas privalo tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku atlikti pavedamas užduotis.
     
     Dėl G. P., ėjusio posto viršininko pareigas, veiksmų
     
     Įvertinus G.P., ėjusio posto viršininko pareigas, paaiškinimą, nustatyta, kad posto viršininkas organizuodavo pareigūnų supažindinimą su Muitinės departamento ir VTM dokumentais, apeidavo ir patikrindavo pareigūnų darbo vietas, esant galimybei stebėdavo pareigūnų darbą. G.P.paaiškinime nurodė, kad jis padalydavo darbus posto viršininko pavaduotojui ir posto pamainų viršininkams, rūpinosi bendrais posto reikalais (pralaidumo užtikrinimu, ataskaitų rengimu, rekonstrukcijos darbų priežiūra, naujai diegiamų sistemų įsisavinimu, renginių organizavimu ir svečių priėmimu).
     Pastebėtina, kad iš apklaustų posto pareigūnų paaiškinimų negalima padaryti išvados, kad G.P. paaiškinime nurodytas darbo vietų apėjimas ir pareigūnų darbo stebėjimas buvo kažkuo ypatingas, kad pareigūnai jautė sustiprintą jų darbo kontrolę. Supažindinimas su Muitinės departamento ir VTM raštais yra įprastinė posto (pamainos viršininko) veikla, vykdoma kiekvienos pamainos pradžioje. Komisija pažymi, kad apie prevencinį bendravimą su transporto priemonių vairuotojais, kurie, kaip parodė užfiksuoti jų vieši pokalbiai ir pareigūnės B. G.s patvirtinimas, nusiteikę duoti kyšius posto pareigūnams, Komisija gali spręsti tik iš pačių tikrinamų pareigūnų pateiktų paaiškinimų, kadangi dauguma posto pareigūnų, dirbdami jiems priskirtose darbo vietose, objektyviai negalėjo matyti ar girdėti šių aplinkybių (apie tai apklausti pareigūnai pažymėjo ir savo paaiškinimuose). Apie tokių veiksmų sustiprintą atlikimą G.P. paaiškinime nenurodė, tačiau nurodė priemonę – jo iniciatyva buvo organizuotas susitikimas su transporto priemonių įmonių vadovais.
     Vertinant bendrą posto vadovo požiūrį į Muitinės departamento generalinio direktoriaus ir VTM viršininko nurodytą problemą ir duotus nurodymus dėti visas pastangas išgyvendinti poste nustatytą problemą, nustatyta, kad posto vadovo požiūris nebuvo palankus – pareigūnas atsakomybę už situaciją ir priemonių vykdymą perkėlė TTT, nurodydamas, kad jis neturi teisės sekti ir atlikti kratų, nors tokių operatyvinių veiksmų reikalauta nebuvo. G.P.paaiškinime taip pat nepagrįstai nurodo, kad jam nebuvo nurodyta, kokius darbus galima atlikti kovojant su korupcija. Tokius teiginius objektyviai paneigia aukščiau nurodyti TTT veiksmai, jos bendradarbiavimas su VTM Medininkų kelio posto vadovybe, parodant, kaip galima įtakoti situaciją, techninių priemonių išdavimas situacijai kontroliuoti. Taip pat pažymėtina, kad vadovo pareigybė savaime reikalauja indėlio į struktūrinio padalinio veiklą, sugebėjimo kurti ir įgyvendinti priemones, reikalingas struktūrinio padalinio tikslams pasiekti, todėl vien apsiribojimas konkrečių, kieno nors nurodytų veiksmų atlikimu prieštarauja vadovo pareigybės esmei ir sutapatina vadovo statusą su pavaldinio statusu.
     Pastebėtina ir tai, kad Muitinės departamento TTT atvykus į Medininkų kelio postą, korupcijos apraiškos ženkliai sumažėdavo, transporto priemonių vairuotojai per raciją skubiai perduodavo žinią, kad įdėjus pinigus į pasus gali nukentėti muitinės pareigūnai. Kai kurie vairuotai pabrėždavo, kad tai jiems perduodavo patys muitininkai (aukščiau nurodyti užfiksuoti pokalbiai, CD-R Verbatim). Iš to darytina pagrįsta išvada, kad tiek muitinės pareigūnai, tiek per postą vykstantys transporto priemonių vairuotojai rimtai priimdavo TTT veiksmus, suvokdami, kad atlikus neleistinas veikas, bus pritaikyta teisės aktuose nustatyta atsakomybė.
     G.P. argumentą, kad skundų poste dėl pareigūnų veiksmų gauta nebuvo Komisija jau anksčiau išsamiai įvertino kaip visiškai nepagrįstą ir neturintį jokios įtakos situacijos suvokimui.
     Komisija taip pat įvertino G.P. paaiškinime nurodytą darbų pavaldiems pareigūnams padalijimą, kuriais būtų suteikiama pagalba posto vadovui. Nustatyta, kad posto viršininko pavaduotojas po Muitinės departamento ir VTM vadovų duotų žodinių ir rašytinių nurodymų sustiprinti pavaldžių pareigūnų darbo kontrolę ir VTM priemonių plano korupcijos apraiškoms sumažinti vykdymą, dėti visas pastangas korupcijos apraiškoms išgyvendinti, kaip pagrindinį savo darbą suvokė ne šių pareigų vykdymą, nors dalis pareigų tiesiogiai numatyta jo pareigybės aprašyme (VTM viršininko 2011-03-04 įsakymu Nr. 3B-44 patvirtinto VTM kelio posto viršininko pavaduotojo pareigybės aprašymo 9.3 punktas), bet ūkinių reikalų tvarkymą bei tokius pačius darbus, kuriuos vykdė ir pats G.P.ir kurie nurodyti G.P. paaiškinime (poste atliekamų rekonstrukcijos darbų priežiūra, dalyvavimas naujai diegiamų sistemų įsisavinime, renginių poste organizavimas ir atvykstančių svečių priėmimas). R.J. savo 2012-12-19 paaiškinime nurodė, kad visiems šiems darbams jis turėjo skirti praktiškai visą savo darbo laiką. Iš posto pamainos viršininkų pateiktų paaiškinimų taip pat nustatyta, kad pagrindinį dėmesį jie skyrė savo įprastinių pareigų vykdymui. Dalis jų nurodytų darbo funkcijų dubliavosi su paties posto viršininko atliekamu darbu.
     Apibendrinus tai, kas nustatyta apie pareigų pasiskirstymą kovojant su neteisėtų rinkliavų mechanizmo išgyvendinimu, darytina objektyvi ir pačių tikrinamų ir jiems pavaldžių pareigūnų paaiškinimais pagrįsta išvada, kad gavęs rašytinius Muitinės departamento ir VTM vadovybės nurodymus sustiprinti pareigūnų darbo priežiūrą ir kontrolę, imtis visų įmanomų priemonių neteisėtoms rinkliavoms išgyvendinti, šias pareigas suvokti kaip prioritetines, G. P., būdamas posto vadovu, neperskirstė veiklos prioritetų, nenurodė pavaldiems pareigūnams kovą su korupcija išskirti kaip prioritetinį uždavinį, nekontroliavo, kaip jam pavaldūs pareigūnai vykdo Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012-10-03 rašte Nr. (6.15)3B-10304 nurodytą įpareigojimą dėti visas pastangas korupcijos apraiškoms išgyvendinti.
     Įvertinus posto vadovo teiktas ataskaitas apie VTM viršininko 2012-02-29 įsakymu Nr. 3B-53 patvirtinto priemonių plano korupcijos apraiškoms VTM išgyvendinti vykdymą, nustatyta, kad planas buvo vykdomas formaliai, pateiktose ataskaitose (2012-05-04 Nr. 12VK20-045, 2012-07-18 Nr. 12VK20-065, 2012-10-23 Nr. VK20-100) tekstas beveik visuose punktuose yra identiškas, net ir 2012-10-23 ataskaitoje, nors po 2012 m. rugsėjo mėn. buvo reikalaujama konkrečių veiksmų, aptartų su Muitinės departamento TTT, vykdymo. Šios ataskaitos patvirtina, kad net ir po 2012 m. rugsėjo mėn. posto viršininkas nevykdė sustipintos kontrolės ir nedėjo visų įmanomų pastangų neteisėtų rinkliavų mechanizmo įtakojimui. Pažymėtina, kad esant neteisėtoms rinkliavoms muitinės poste, nėra tinkamai vykdomos ir posto kompetencijai priskirtos muitinės funkcijos ir muitinės priežiūros priemonės, kadangi teisės aktai nenumato, kad už posto pareigūnų pareigų atlikimą būtų imamos transporto priemonių vairuotojų nurodytos ir pareigūnės B. G. patvirtintos rinkliavos.
     Iš pateikto G.P. paaiškinimo ir poste dirbančių ar dirbusių pareigūnų paaiškinimų, nėra galimybės teigti, kad G.P. iki 2012 m. gruodžio 5 d. pats arba sau pavaldžių pareigūnų pagalba plačiai ir nuolat vykdytų sustiprintas korupcijos apraiškų VTM Medininkų kelio poste išgyvendinimo priemones, nurodytas TTT ir kitas, dėtų visas įmanomas pastangas, kaip to reikalavo Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012-10-03 rašte Nr. (6.15)3B-10304 duotas įpareigojimas vykdyti korupcijos prevenciją, skirtų ypatingą dėmesį korupcijos prevencijos priemonėms vykdyti ir pats aktyviai ir sustiprintai imtųsi tokių veiksmų, kaip draudžiamų tarnybos metu posto pareigūnams turėti daiktų tikrinimas, faktų, kad pasuose įdėti pinigai, išaiškinimas (pastebėtina, kad nemaža dalis pareigūnų Komisijai paaiškino, kad pasuose būdavo dedami pinigai, tačiau šių pareigūnų tiesioginiai vadovai teigdavo, kad tokių atvejų poste nustatyta nebuvo), nuolatinių akcijų, kokias 2012 m. rugsėjo mėn. organizuodavo TTT, vykdymas. Į Muitinės departamento TTT dėl priemonių vykdymo neaiškumo kreiptasi nebuvo, nors tokia galimybė buvo pažymėta Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012-10-03 rašte Nr. (6.15)3B-10304.
     Privalėjęs atlikti sustiprintą savo pareigybės aprašyme nustatytų pareigų vykdymą, turėjęs galimybę tai daryti keturių pavaldžių posto pamainos viršininkų bei posto viršininko pavaduotojo pagalba, tačiau iki 2012 m.gruodžio 5 d. to nevykdęs, aukščiau nurodytu neveikimu G.P. nevykdė Posto nuostatų 16 punkto (ta apimtimi, kad posto darbas turi būti organizuojamas vadovaujantis Taisyklėmis), Taisyklių 4 punkto (ta apimtimi, kad pareigūnai, paskirti dirbti poste, vadovaujasi Muitinės departamento ir VTM įsakymais, raštais ir nurodymais), neįgyvendino VTM kelio posto viršininko, atliekančio pareigas (Medininkų, Lavoriškių, Šalčininkų, Raigardo) poste pareigybės aprašymo, patvirtinto VTM viršininko 2004-12-15 įsakymu Nr. 3B-303, 5 punkto (organizuoti posto darbą ir vadovauti postui bei užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdomos muitinės posto kompetencijai priskirtos muitinės funkcijos, taip pat kitos Muitinės departamento arba teritorinės muitinės pavestos užduotys), pažeidė 8.1 punktą (vadovauti postui, užtikrinti posto nuostatuose numatytų funkcijų vykdymą), 8.8 punktą (kontroliuoti, kaip posto pareigūnai įsisavina ir sugeba taikyti praktikoje įstatymus ir kitus teisės aktus, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, laikytis posto vidaus darbo tvarkos taisyklių), 8.19 punktą (vykdyti kitas muitinės veiklą reglamentuojančiais teisės aktais nustatytas pareigas), Taisyklių 2 priedo „Medininkų kelio posto darbo vietos ir jų aprašymas“ posto viršininko darbo vietos aprašymo 1 punktą (užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdomos posto kompetencijai priskirtos muitinės priežiūros priemonės, vykdomi teisės aktai, reglamentuojantys muitinės veiklą), 2 punktą (organizuoti posto darbą, kontroliuoti poste dirbančių pareigūnų tinkamą pareigų atlikimą), Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punktą (tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku atlikti pavedamas užduotis). Šiuo neveikimu, kuriuo pažeistos nurodytos teisės aktų nuostatos, buvo padarytas tęstinis tarnybinis nusižengimas.
     G.P. tarnybos metu užsirekomendavo kaip į savo darbo srityje besigilinantis ir išmanantis pareigūnas, suprantantis muitinės funkcijas, todėl tokio pareigūno nepateisinamą neveikimą, atmestiną ir nerūpestingą požiūrį Komisija vertina kaip didelį aplaidumą. Ilgai vadovaujančias pareigas užėmęs pareigūnas negalėjo nesuvokti, kad nuo vadovo požiūrio priklauso ir kitų pareigūnų požiūris į darbą ir atsakomybės už jį suvokimas. G.P. išreikštas požiūris kelia abejonių dėl gebėjimo vykdyti visam postui vadovaujančias pareigas. Tarnybinę atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.
     G.P. muitinėje (muitinės įstaigos vadovu) dirbo nuo 1994-01-03, nuo 2007-09-25 – posto viršininko pavaduotoju, posto viršininku – nuo 2008-03-18, VTM Medininkų kelio poste – nuo 2010-03-01. Per tarnybos laikotarpį buvo ne kartą skatintas. 2007 m. buvo pažemintas pareigose dėl nusižengimo, susijusio su vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymu. Galiojančių tarnybinių nuobaudų neturi. Kelis kartus dalyvavo posto vadovų kvalifikacijos tobulinimo kursuose (2008 m. ir 2011 m.). 2011 m. jo tarnybinė veikla buvo įvertinta gerai.
     
     Dėl posto viršininko pavaduotojo R.J. veiksmų
     
     Įvertinus posto viršininko pavaduotojo R.J. pateiktus paaiškinimus nustatyta, kad didžiausią dėmesį pareigūnas skyrė materialinei-ūkinei posto bazei, suvokdamas tai, kaip savo pagrindinę funkciją. Toks požiūris, įvertinus tai, kad rašytiniais VTM viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavedimais kova su korupcijos apraiškomis VTM Medininkų kelio poste buvo nustatyta kaip prioritetinė, yra nepateisinamas, ypač įvertinus tai, kad būtent posto viršininko pavaduotojo R.J. pareigybės aprašyme buvo išskirta ir pareiga kontroliuoti, kaip posto pareigūnai vykdo savo pareigas ir užtikrinti tarnybinės ir darbo drausmės reikalavimų laikymąsi poste. Pareigūnas turėjo skirti sustiprintą dėmesį šios pareigos vykdymui, kaip vienai iš svarbiausių korupcijos prevencijos priemonių, tačiau kaip pagrindines funkcijas pasirinko kitą veiklą, nepaisant to, kad buvo vienu iš posto vadovu ir žinojo, kad turi imtis visų pastangų korupcijos apraiškoms Medininkų kelio poste išgyvendinti. Be to, posto viršininko pavaduotojo R.J. veikla, jo nurodyta kaip pagrindinė, sutapo su posto viršininko pareigomis (vykdyti poste atliekamų rekonstrukcijos darbų priežiūrą, dalyvauti naujai diegiamų sistemų įsisavinime, rūpintis dažnai poste vykstančių renginių organizavimu ir atvykstančių svečių priėmimu). Posto viršininko pavaduotojas, pagal Taisyklių 2 priedo „Medininkų kelio posto darbo vietos ir jų aprašymas“ posto viršininko pavaduotojo darbo vietos aprašymą, padeda posto viršininkui atlikti pareigas ir vadovauti postui, todėl kaip ne pagalbinių, bet pagrindinių nurodytų pareigų prisiėmimas nebuvo pateisinamas ne tik pagal situaciją, bet ir pagal nustatytą darbo poste organizavimo tvarką.
     Iš tiesioginių pareigų, susijusių su korupcijos prevencija, posto viršininko pavaduotojas nurodė informacijos pateikimą (pareigūnų supažindinimą su VTM ir Muitinės departamento raštais) ir tai, kad jis darbo pradžioje pereidavo darbo vietas, apžiūrėdavo jų stovį, kompiuterinę įrangą, apžiūros metu atlikdavo pateikiamų dokumentų tikrinimą, kokius dokumentus pateikia vairuotojai, taip pat klausdavo vairuotojų, ar iš jų reikalaujama papildomų atlygių.
     Kalbant apie pareigūnų supažindinimą su VTM ir Muitinės departamento raštais, pastebėtina, kad posto viršininko pavaduotojas savo rašytine viza nurodė posto pareigūnams susipažinti su VTM 2012-03-08 raštu Nr. 2B-3.4-4927 „Dėl muitinės pareigūnų pažeidimų tarnybos metu“ ir Muitinės departamento 2012-10-03 raštu Nr. (6.15)3B-10304 „Dėl neteisėtų rinkliavų muitinės postuose“ su atmintinė, kaip elgtis neteisėto atlygio siūlymo atvejais, tačiau nepaisant prioritetinės užduoties kovoti su korupcijos apraiškomis, nekontroliavo savo nurodymo vykdymo, dėl ko posto pareigūnai G. G., B. G. (šiuo metu pareigūnai teismo nutartimis nušalinti nuo pareigų vykdymo) nebuvo supažindinti su Muitinės departamento rašto ir atmintinės, o G. G. ir su VTM rašto nuostatomis ir teigė nežinantys jų turinio. Taip pat pastebėtina, kad Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012-10-03 rašte Nr. (6.15)3B-10304 nurodyta informacija išliko prioritetinė ne tik šio rašto pasirodymo dieną, bet ir visą 2012 m. laikotarpį (kaip ir VTM 2012-03-08 rašto Nr. 2B-3.4-4927), ypač po 2012 m. rugsėjo mėn., tačiau šie raštai nebuvo pateikti susipažinimui naujai į tarnybą Medininkų kelio poste nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. pabaigos priimtiems pareigūnams. J. P., T. M., J. D. teigė nežinantys jų nuostatų, J. S. nurodė nežinojęs VTM 2012-03-08 rašto, o M. S. tokių raštų iš viso neprisiminė.
     Komisija, susipažinusi su visais apklaustų poste dirbančių pareigūnų paaiškinimais, pastebėjo, kad kai šie pareigūnai kalbėdavo apie jų darbo vietų ar patalpų tikrinimus, kartais paminėdavo posto viršininko pavaduotoją R. J., tačiau tuomet jų paaiškinimai apie darbo vietų tikrinimo dažnumus prieštaravo paties R.J. pateiktam paaiškinimui (pavyzdžiui, R.J. teigė, kad darbo vietas apeidavo pamainos pradžioje, o apklausti pareigūnai – kad dar ir 3-4 kartus per pamainą). Įvertinus visus pateiktus Medininkų kelio posto pareigūnų paaiškinimus, nustatyta, kad didžioji dauguma I.K. ir A.R. pamainos pareigūnų nurodė, kad posto viršininko pavaduotojas buvo labiau užsiėmęs mokymais ar ūkinių reikalų tvarkymu, kuo patvirtino paties R.J. paaiškinime nurodytas aplinkybes. Didesnė dalis V.P. ir D.R. pamainų pareigūnų nurodė, kad posto viršininko pavaduotojas juos kontroliavo ir tikrino jų darbą (dažnumo pareigūnai nenurodė). Taigi pareigūnų pateikti paaiškinimai yra prieštaringi, nėra aiškios pareigūnų nuomonės persvaros, pagal kurią būtų įmanoma objektyviai spręsti, kad posto viršininko pavaduotojas R.J. iš tikrųjų vykdė sustiprintą pareigūnų kontrolę daugiau nei nurodė savo paaiškinime ir ėmėsi visų įmanomų veiksmų korupcijos apraiškoms sumažinti, kaip to reikalavo Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012-10-03 raštas Nr. (6.15)3B-10304, įskaitant ir sustiprintą draudžiamų poste turėti daiktų tikrinimą, darbo vietų ir patalpų kontrolę ir tikrinimą, bendradarbiavimą su per postą vykstančiais asmenimis ir jų įspėjimą. Dauguma naujai į tarnybą priimtų pareigūnų patvirtino, kad jis ateidavo į jų darbo vietą patikrinti, kaip vyksta darbas. Iš to galima teigti, kad posto viršininko pavaduotojas iš posto pareigūnų daugiau dėmesio skyrė naujai priimtų pareigūnų kvalifikacijos tobulinimui.
     Iš visumos aukščiau nustatytų aplinkybių darytina išvada, kad tarnybinio nusižengimo tyrimo metu nesurinkta įrodymų, patvirtinančių, kad posto viršininko pavaduotojas R.J. iki 2012 m. gruodžio 5 d. skirtų ypatingą ir sustiprintą dėmesį savo pareigybės aprašymo 9.3 punkte nustatytai pareigai (kontroliuoti, kaip posto pareigūnai ir darbuotojai vykdo savo pareigas, užtikrinti tarnybinės ir darbo drausmės reikalavimų laikymąsi poste), plačiai ir nuolat vykdytų sustipintas korupcijos apraiškų VTM Medininkų kelio poste išgyvendinimo priemones, nurodytas TTT ir kitas, dėtų visas įmanomas pastangas, kaip to reikalavo Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012-10-03 raštas Nr. (6.15)3B-10304, pakankamai padėtų posto viršininkui užtikrinti Muitinės departamento generalinio direktoriaus ir VTM viršininko rašytinių įpareigojimų vykdymą. Į Muitinės departamento TTT dėl priemonių vykdymo neaiškumo kreiptasi nebuvo.
     Šiuo savo neveikimu R.J. iki 2012 m. gruodžio 5 d. ta apimtimi, kuri buvo reikalaujama, nevykdė Posto nuostatų 16 punkto (ta apimtimi, kad posto darbas turi būti organizuojamas vadovaujantis Taisyklėmis), Taisyklių 4 punkto (ta apimtimi, kad pareigūnai, paskirti dirbti poste, vadovaujasi Muitinės departamento ir VTM įsakymais, raštais ir nurodymais), neįgyvendino VTM viršininko 2011-03-04 įsakymu Nr. 3B-44 patvirtinto Kelio posto viršininko pavaduotojo pareigybės aprašymo 6 punkto (užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdomos muitinės posto kompetencijai priskirtos muitinės funkcijos, taip pat kitos Muitinės departamento arba teritorinės muitinės pavestos užduotys), pažeidė 9.3 punktą (kontroliuoti, kaip posto pareigūnai ir darbuotojai vykdo savo pareigas, užtikrinti tarnybinės ir darbo drausmės reikalavimų laikymąsi poste), 9.5 punktą (laikytis Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodekso reikalavimų ir reikalauti jo laikymosi iš pavaldžių tarnautojų ir darbuotojų), 9.28 punktą (vykdyti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas pareigas pagal savo kompetenciją), Taisyklių 2 priedą „Medininkų kelio posto darbo vietos ir jų aprašymas“ posto viršininko pavaduotojo darbo vietos aprašymo 1 punktą (padėti posto viršininkui atlikti pareigas), Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punktą (tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku atlikti pavedamas užduotis). Šiuo neveikimu R.J. padarė tęstinį tarnybinį nusižengimą.
     Komisija posto viršininko pavaduotojo R.J. nepateisinamą neveikimą ir nerūpestingą požiūrį į korupcijos apraiškas VTM Medininkų kelio poste vertina kaip didelį aplaidumą. Vadovaujančias pareigas užimantis pareigūnas negali nesuvokti, kad nuo vadovo požiūrio priklauso ir kitų pareigūnų požiūris į darbą ir atsakomybės už jį suvokimas. R.J. žinojo apie jam priskirtą pareigą vykdyti vieną iš svarbiausių korupcijos prevencijos priemonių – pareigybės aprašymo 9.3 punktą, o vėliau gavo aukštesnių vadovų įpareigojimą šią pareigą vykdyti sustiprintai, tačiau į tai dėmesio neatkreipė, kaip ir į pareigą vykdyti kitas korupcijos prevencijos priemones. Toks požiūris kelia abejonių dėl kompetencijos vykdyti visam postui vadovaujančias pareigas. Tarnybinę atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.
     R.J. muitinėje dirba nuo 1994-02-03, nuo 1999-07-03 ėjo posto viršininko pareigas, VTM Medininkų kelio poste darbą vyriausiojo inspektoriaus pareigose pradėjo 2001-03-26, posto viršininko pavaduotojo pareigose – nuo 2007-08-21. Per tarnybos laikotarpį buvo ne kartą skatintas, tarnybinių nuobaudų neturėjo. 2011 m. jo tarnybinė veikla buvo įvertinta gerai.

     Dėl posto pamainos viršininko A.R. veiksmų
     
     Vertinant posto pamainos viršininko A.R. paaiškinimą, nustatyta, kad pareigūnas pripažino, kad dar nuo 2010 m. buvo jaučiamas labai didelis dėmesys korupcijos prevencijai Lietuvos muitinėje. Kaip savo veiksmus, kovojant su neteisėtų rinkliavų VTM Medininkų kelio poste apraiškomis, su kuo buvo supažindintas TTT pareigūnų, nurodė informacijos skleidimą (kad su vadovybės ir visuomenės požiūriu į korupciją supažindindavo pamainos pareigūnus, informuodavo juos apie išaiškintus atvejus kituose postuose, aiškino apie korupcijos žalą, kad visi jo pamainos pareigūnai buvo supažindinti su VTM ir Muitinės departamento raštais, skirtais kovai su korupcija), kad pamainos pradžioje paklausdavo apie draudžiamų tarnybos metu poste turėti daiktų turėjimą, pažymėjo, kad postui po TTT viršininko G. Cinino vizito buvo išduota radijo stotis, veikianti tolimųjų reisų vairuotojų naudojamu dažniu, kad būtų galima klausytis vairuotojų tarpusavio pokalbių ir operatyviai reaguoti į informaciją apie korupcijos apraiškas (tačiau, ar ta stotimi naudojosi, nenurodė), esant galimybei, kelis kartus per pamainą vizituodavo posto pareigūnų darbo vietas. Kiti pareigūno paaiškinime nurodyti veiksmai buvo susiję su įprastu pamainos darbo organizavimu (pareigūnų skyrimas į darbo vietas, darbo vietų keitimas, tarnybinių užduočių skyrimas ir pan.).
     Komisija jau anksčiau išsamiai aptarė A.R. paaiškinime nurodytas aplinkybes, kad darbo instrukcijos jam nenumato teisės vykdyti pareigūnų sekimą ar kratas, kad vadovavosi principu, jog dirba su suaugusiais žmonėmis, kad negavo skundų dėl pareigūnų elgesio, kad kiekvienas pareigūnas atsakingas už savo darbą. Šie paaiškinimai dėl anksčiau Komisijos nurodytų ir plačiai aptartų priežasčių buvo pripažinti šioje situacijoje nepagrįstais, ir šioje išvados dalyje Komisija nesikartos.
     Komisijai pateiktame paaiškinime posto pamainos viršininkas A.R. nenurodė veiksmų, kurie įrodytų įpareigojimo vykdymą dėti visas pastangas kovai su neteisėtų rinkliavų VTM Medininkų kelio poste apraiškomis, apie kurias buvo informuotas, sustiprintą tiesiogiai pavaldžių pareigūnų darbo kontrolę, sustiprintą draudžiamų tarnybos metu poste turėti daiktų kontrolę, sustiprintą bendradarbiavimą su per postą vykstančių transporto priemonių vairuotojais. Šiame kontekste svarbūs yra A.R. vadovaujamos pamainos pareigūnų paaiškinimai.
     Į A.R. vadovaujamą pamainą paskirti nauji pareigūnai (J. P. ir T. M.) apie jų požiūrį į jų vadovo darbą nurodė, kad abu nematė, kad būtų tikrinamas draudžiamų posto pareigūnams poste tarnybos metu turėti daiktų turėjimas, tuos daiktus buvo prašoma užrašyti į žurnalą tik pamainos pradžioje; jų darbo vietose posto pamainos viršininkas lankydavosi tik tikslu išsiaiškinti, ar turi klausimų; abu nematė, kad posto vadovai būtų tikrinę jų darbo vietas, ar jose nėra nereikalingų daiktų ar neteisėtai gautų pinigų, nematė, kad būtų tikrinamos patalpos; vienas pareigūnas nurodė, kad nematė, kad posto vadovybė žiūrėtų dokumentus jų darbo vietose, nebent, jeigu ieškojo kažkokios informacijos, o apie baudžiamąją atsakomybę jam buvo pasakyta pirmą darbo dieną, o kiekvieną pamainą apie tai nekalbėta, o kitas nurodė, kad pamainos viršininkas, kai ateidavo į darbo vietą, pasižiūrėdavo ant stalo gulinčius dokumentus; apie posto pareigūnų susirinkimus, kuriuose būtų aptariamos korupcijos problemos, institucijos misija ir pareigūnų atsakomybė, vienas pareigūnas nurodė, kad tuos dalykus per susirinkimus paminėdavo tik kartais, o kitas – kad apie neteisėto atlygio davimą kalbama nebuvo; su Muitinės departamento 2012-10-03 raštu (kaip ir VTM 2012-03-08 raštu) šie pareigūnai supažindinti nebuvo, turinys jiems nėra žinomas; vienas pareigūnas nurodė, kad pinigai būdavo dedami ir lengvųjų automobilių tikrinimo vietose, tuomet apie tokius atvejus informuodavo tik darbo vietos vyresnįjį ar kitą pareigūną, kuris gali surašyti protokolą, ir įspėdavo vairuotoją apie atsakomybę.
     Tokias aplinkybes, kad draudžiami poste turėti daiktai tikrinami tik pamainos pradžioje, kad nematė, kad būtų tikrintos patalpos ar darbo vietos, kad nebuvo vykdoma tokių akcijų, kaip vykdė TTT pareigūnai, kad darbo metu jiems su dokumentais buvo pateikiami pinigai patvirtino ir didesnė dalis apklaustų A.R. vadovaujamos pamainos pareigūnų. Be to, pareigūnai vienareikšmiškai negalėjo paaiškinti apie dokumentų, esančių jų darbo vietose, peržiūrą ir tikrinimą, atsakomybės priminimą.
     Komisija, įvertinusi daugumos pareigūnų išreikštą nuomonę ir paties A.R. paaiškinimą bei jame išsakytą pareigūno požiūrį į VTM Medininkų kelio poste nustatytą problemą, konstatuoja, kad pamainos viršininkas A.R. iki 2012 m. gruodžio 5 d. nesiėmė jokių papildomų veiksmų: sustiprinti pavaldžių pareigūnų darbo kontrolę (darbo vietų ir patalpų tikrinimo, draudžiamų daiktų pamainoje prevencijos, teisės duoti privalomu nurodymus informuoti jį apie neteisėtą pinigų siūlymą ir kontroliuoti šio pavedimo vykdymą), bendradarbiauti su per postą vykstančių transporto priemonių vairuotojais, nedėjo visų įmanomų pastangų, kuriomis įvykdytų Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012-10-03 rašte Nr. (6.15)3B-10304 duotą įpareigojimą kovoti su neteisėtų rinkliavų mechanizmu VTM Medininkų kelio poste, o didesnę dalį atsakomybė nepagrįstai perkeldavo kitoms institucijoms (vykdančioms operatyvinę veiklą) ir patiems posto pareigūnams, nors būtent pats buvo pamainos vadovu. Dėl pagalbos ir išaiškinimo vykdant korupcijos prevencijos priemones į TTT pareigūnas nesikreipė. Pastebėtina, kad didesnė dalis apklaustų A.R. pavaldžių pareigūnų Komisiją informavo apie tai, kad jiems kartu du dokumentais muitinio tikrinimo metu būdavo pateikiami pinigai, tačiau, anot A.R., jis tokių atvejų negirdėjo, kas leidžia abejoti jo paaiškinimu arba šio pareigūno sugebėjimu vadovauti pareigūnams ir jo autoritetu pamainos pareigūnų tarpe.
     Be to, Komisija įvertino ir šio pareigūno galimybę įgyvendinti jam duotus įpareigojimus ir paaiškinime nurodytas aplinkybes, kad nuolat turėdavo daug kitų darbų. Nustatyta, kad A.R.kiekvieną pamainą turėdavo pakankamai laisvo laiko, kurį skirdavo įvairių internetinių puslapių, nesusijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, peržiūrai. Tam buvo naudojamos ne grafike nustatytos poilsio pertraukos, o tarnybos laikas. Esant nustatytai ir nepateisinamai problemai VTM Medininkų kelio poste, toks darbo laiko panaudojimas, kurį buvo galima skirti pastangoms ir įvairių korupcijos prevencijos priemonių sukūrimu ir vykdymui, vadovui yra nepateisinamas.
     Iš visumos aukščiau nurodytų ir įrodytų aplinkybių konstatuotina, kad A.R. iki 2012 m. gruodžio 5 d. nepateisinamai nevykdė Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012-10-03 rašte Nr. (6.15)3B-10304 duotų įpareigojimų sustiprinti kovos su korupcija ir imtis visų įmanomų priemonių jos prevencijai, išreiškė atmestiną požiūrį į kovą su VTM Medininkų kelio poste nustatytomis neteisėtomis rinkliavomis, nesuteikė prašytos pagalbos Muitinės departamento TTT pareigūnams kovojant su korupcijos apraiškomis VTM Medininkų kelio poste, nesiėmė visų įmanomų veiksmų išgyvendinti korupcijos apraiškas poste ir neišreiškė jokio suinteresuotumo aukščiau nurodytų veiksmų vykdymui.
      Posto pamainos viršininko pareigybė yra reikalinga organizuoti ir vadovauti posto pamainai ir užtikrinti, kad pamainos pareigūnai tinkamai vykdytų muitinės posto kompetencijai priskirtas muitinės funkcijas (VTM kelio posto pamainos viršininko pareigybės aprašymo, patvirtinto VTM viršininko 2004-12-15 įsakymu Nr. 3B-303, 5 punktas). Korupcijos apraiškų egzistavimas muitinės funkcijų vykdymo procese jokiais būdais negali būti prilyginamas tinkamam posto kompetencijai priskirtų muitinės funkcijų vykdymui. Komisija pažymi, kad posto pamainų viršininkai yra tiesioginiai pareigūnų vadovai, dirbantys kartu su jais visą pamainos laiką (dienos ir nakties metu, per šventines dienas ir savaitgaliais), turi didesnes galimybes stebėti pareigūnų darbą ir per postą vykstančių transporto priemonių vairuotojų veiksmus. Atsainus pamainos viršininko požiūris į šį darbą sudaro pagrindą nepasitikėti juo kaip tinkamu pamainos vadovu.
     Privalėjęs atlikti sustiprintą savo pareigybės aprašyme nustatytų pareigų vykdymą, turėjęs galimybę tai padaryti ir nepagrįstai neįvykdęs, posto pamainos viršininkas A.R. savo neveikimu neįgyvendino savo pareigybės aprašymo 5 punkto nuostatų, šiurkščiai pažeidė savo pareigybės aprašymo 8.1 punktą (vadovauti pamainai, laiku ir tinkamai vykdyti posto viršininko ir jo pavaduotojo nurodymus ir pavedimus), 8.2 punktą (organizuoti pamainos darbą, užtikrinti posto kompetencijai priskirtų muitinės priežiūros priemonių taikymą, pamainos pareigūnų darbo drausmę, tarnybinės etikos reikalavimų laikymąsi), 8.10 punktą (kontroliuoti, ar pamainos pareigūnai įsisavina ir sugeba taikyti praktikoje įstatymus ir kitus teisės aktus, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, pačiam laikytis ir kontroliuoti ar pareigūnai laikosi posto vidaus darbo tvarkos), 8.26 punktą (vykdyti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas pareigas), nevykdė Posto nuostatų 16 punkto (ta apimtimi, kad posto darbas turi būti organizuojamas vadovaujantis Taisyklėmis), Taisyklių 4 punkto (ta apimtimi, kad pareigūnai, paskirti dirbti poste, vadovaujasi Muitinės departamento ir VTM įsakymais, raštais ir nurodymais), Taisyklių 2 priedo „Medininkų kelio posto darbo vietos ir jų aprašymas“ posto pamainos viršininko darbo vietos aprašymo 1 punktą (vadovauti pamainai ir užtikrinti, kad pamainos pareigūnai tinkamai vykdytų postui priskirtas muitinės priežiūros priemones), 3 punktą (organizuoti, planuoti ir kontroliuoti pamainos darbą, kontroliuoti darbus atskiruose muitinio tikrinimo baruose, skirti pamainos pareigūnams tarnybines užduotis ir kontroliuoja jų įvykdymą), 4 punktą (užtikrinti tvarką poste, darbo drausmės, vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi), Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punktą (tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku atlikti pavedamas užduotis). Šiuo neveikimu, kuriuo pažeistos nurodytos teisės aktų nuostatos, buvo padarytas tęstinis tarnybinis nusižengimas.
     Atsižvelgiant į įrodytas aplinkybes, Komisija pareigūno nepateisinamą neveikimą, atmestiną ir nerūpestingą požiūrį vertina kaip didelį aplaidumą. Tarnybinę atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.
     VTM posto pamainos viršininkas A.R. muitinėje, Medininkų kelio poste ir posto pamainos viršininko pareigose dirba nuo 1991 m. Per tarnybos laikotarpį ne kartą buvo skatintas, galiojančių tarnybinių nuobaudų neturi. 2010 m. dalyvavo posto pamainų viršininkų kvalifikacijos kėlimo kursuose. 2011 m. jo tarnybinė veikla buvo įvertinta gerai.
     
     Dėl D. R., ėjusio posto pamainos viršininko pareigas, veiksmų
     
     Įvertinus D.R. Komisijai pateiktus paaiškinimus, nustatyta, kad D. R. nurodė tokius veiksmus, kuriais pasireikštų sustiprintų pastangų, nukreiptų į korupcijos prevenciją, vykdymas: pamainos pareigūnai su VTM ir Muitinės departamento raštais apie neteisėtas rinkliavas ir kovą su korupcija buvo supažindinti artimiausios pamainos metu, o tie, kurių tuo metu nebuvo (B. G. ir G. G.), su raštais nesupažindinti, nes vėliau nesusipažino patys; pareigūnai buvo informuojami apie korupcijos atvejų kituose muitinės postuose išaiškinimą; buvo kalbama apie korupcijos daromą žalą ir pareigūnų atsakomybę; 1-2 kartus per pamainą buvo apeinamos visos darbo vietos, apžiūrimos patalpos, darbo stalai, stalčiai ieškant draudžiamų daiktų; stovima šalia pareigūnų ir stebima, ar vairuotojai nepaduoda su dokumentais pinigų (dažnai prie krovininių transporto priemonių importo), kartais dalyvaujama šalia pareigūnų priimant iš vairuotojų dokumentus. Persirengimo kambariuose esančių spintelių A. R. netikrino, nes galvojo, kad viršys savo įgaliojimus.
     Kitos D.R. paaiškinime nurodytos aplinkybės buvo susijusios su tuo, kad pareigybės aprašyme yra numatytos ir kitos pareigos, kad jo pamainos pareigūnai buvo vertinami gerai, todėl pagrindo jais nepasitikėti nebuvo. Šių paaiškinimų nepagrįstumą Komisija išsamiai aptarė anksčiau, todėl šioje išvados dalyje nesikartos.
     Apklausus apie aukščiau išvardintus D.R. veiksmus į jo pamainą paskutinį 2012 m. ketvirtį priimtus pareigūnus, nustatytos šios aplinkybės: pareigūnai nepatvirtino, kad jų darbas kažkaip būtų prižiūrimas (stebima darbo vieta), išskyrus pasiteiravimą apie problemas; dauguma nurodė draudžiamų daiktų tikrinimą kaip priminimą apie juos tik pamainos pradžioje arba kad tikrinta iš viso nebuvo; dauguma nurodė, kad patalpos tikslu rasti neteisėtą atlygį ar draudžiamus daiktus, tikrinamos nebuvo, kad jų darbo vietose esantys dokumentai tikrinami nebuvo; kad susirinkimuose nebuvo skiriamas dėmesys pareigūnų atsakomybei, institucijos tikslams ir misijai; kad ne visi žino Muitinės departamento 2012-10-03 raštą su atmintine.
     Seniau poste dirbę ir Komisijos apklausti pareigūnai pateiktuose paaiškinimuose patvirtino aplinkybes apie draudžiamų daiktų tikrinimą prieš pamainą, susirinkimuose neskirtą dėmesį korupcijos prevencijai, taip pat nurodė, kad panašios akcijos, kurias 2012 m. rugsėjo mėn. vykdė TTT pareigūnai, poste nebuvo ypatingai vykdomos. Kiti patvirtino kai kurias D.R. nurodytas aplinkybes – kad darbo vietos buvo patikrinamos (kadangi pareigūnai nenurodė dažnumo, Komisija vertins dažnumą iš D.R. apie jį pateikto paaiškinimo), darbas vienokia ar kitokia apimtimi buvo prižiūrimas. Šiame kontekste pažymėtina, kad vertinant D.R. paaiškinime nurodytą veiksmų atlikimo dažnumą, juos būtų galima priskirti tik prie įprastinių veiksmų vykdymo (pavyzdžiui, įprastiniam posto pamainos viršininko pareigų vykdymui būtina bent kartą per pamainą atlikti pareigūnų veiklos patikrinimą jų darbo vietose, todėl 1-2 kartus pasireiškęs minėtas tikrinimas jokiu būdu negali būti priskiriamas sustipintai veiklos priežiūrai).
     Apibendrinant D.R. paaiškinimuose nurodytus veiksmus ir jų dažnumą, jo pamainos pareigūnų išsakytas pastabas apie jų darbo kontrolę ir prevencinių priemonių prieš korupciją vykdymą, darytina išvada, kad tarnybinio nusižengimo tyrimo metu nesurinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių sustiprintą korupcijos prevencijos priemonių vykdymą, padidintą dėmesį pareigūnų darbo kontrolei ir priežiūrai, bendradarbiavimui su per postą vykstančių transporto priemonių vairuotojais ir kitoms TTT nurodytomis bei posto pamainos viršininko pasirinktoms korupcijos prevencijos priemonėms. Pareigūno pavaldinė B. G. nurodė, kad būdavo atvejų, kai šalia esant posto pamainos viršininkui (t. y. D.R.), vairuotojai su pasu paduodavo pinigus ir tai paneigia D.R. paaiškinime nurodytą teiginį, kad prie jo nebuvo nei vieno atvejo, kad pareigūnams pase būtų paduodami pinigai. Tokią poziciją Komisija vertina kaip pareigūno nesąžiningumą ir siekį išvengti tarnybinės atsakomybės. Kaip nurodė B. G., tuomet pinigai būdavo grąžinami vairuotojui arba pats vadovaujantis pareigūnas grąžindavo ir vairuotoją apibardavo. B. G. Komisijai patvirtino, kad D.R. vadovaujamoje pamainoje pareigūnai rinko neteisėtas rinkliavas ir vėliau pinigus pasidalindavo.
     Įvertinus laiką, D.R. skirtą tiesioginių pareigų vykdymui, buvo nustatyta, kad kiekvieną pamainą, o ypatingai savaitgaliais, D. R. turėdavo laisvo laiko, kurį skirdavo įvairių internetinių puslapių, nesusijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, peržiūrai. Tam buvo naudojamos ne grafike nustatytos poilsio pertraukos, o tarnybos laikas. Tai patvirtina, kad poste nesant posto viršininko ar jo pavaduotojo, pamainos pareigūnams buvo skiriama mažiau dėmesio. Esant nustatytai ir nepateisinamai problemai VTM Medininkų kelio poste, toks darbo laiko panaudojimas, kurį buvo galima skirti pastangoms ir įvairių korupcijos prevencijos priemonių sukūrimui ir vykdymui, vadovui yra nepateisinamas.
     Komisija, įvertinusi daugumos pareigūnų nurodytus faktus ir D.R. paaiškinimą bei jame išsakytą pareigūno požiūrį į VTM Medininkų kelio poste nustatytą problemą, konstatuoja, kad pamainos viršininkas D. R. iki 2012 m. gruodžio 5 d. nesiėmė jokių papildomų veiksmų, kuriais pasireikštų sustiprinta pavaldžių pareigūnų darbo kontrolė (dažnu darbo vietų ir patalpų tikrinimu, draudžiamų daiktų pamainoje prevencija, teise duoti privalomu nurodymus informuoti jį apie neteisėtą pinigų siūlymą ir kontroliuoti šio pavedimo vykdymą), bendradarbiavimas su per postą vykstančių transporto priemonių vairuotojais, kova su neteisėtų rinkliavų mechanizmu VTM Medininkų kelio poste, nedėjo visų įmanomų pastangų plačiai ir nuolat vykdyti korupcijos prevencijos priemones, kaip to reikalavo Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012-10-03 raštas Nr. (6.15)3B-10304, nors asmeniškai susidūrė su atvejais, kai vairuotojai jo pamainos pareigūnams įteikdavo pinigus paduodamuose dokumentuose, išrėškė atmestiną požiūrį į poste nustatytą neteisėtų rinkliavų egzistavimo mechanizmą, nesuteikė prašytos pagalbos Muitinės departamento TTT pareigūnams kovojant su korupcijos apraiškomis VTM Medininkų kelio poste. Dėl pagalbos ir išaiškinimo vykdant korupcijos prevencijos priemones į TTT pareigūnus D. R. nesikreipė, iš ko darytina, išvada, kad duotų įpareigojimų vykdymas jam buvo aiškus.
     Posto pamainos viršininko pareigybė yra reikalinga organizuoti ir vadovauti posto pamainai ir užtikrinti, kad pamainos pareigūnai tinkamai vykdytų muitinės posto kompetencijai priskirtas muitinės funkcijas (VTM kelio posto pamainos viršininko pareigybės aprašymo, patvirtinto VTM viršininko 2004-12-15 įsakymu Nr. 3B-303, 5 punktas). Korupcijos apraiškų egzistavimas muitinės funkcijų vykdymo procese jokiais būdais negali būti prilyginamas tinkamam posto kompetencijai priskirtų muitinės funkcijų vykdymui. Komisija pažymi, kad posto pamainų viršininkai yra tiesioginiai pareigūnų vadovai, dirbantys kartu su jais visą pamainos laiką (dienos ir nakties metu, per šventines dienas ir savaitgaliais) ir turintys didesnes galimybes stebėti pareigūnų darbą ir per postą vykstančių transporto priemonių vairuotojų veiksmus. Atsainus pamainos viršininko požiūris į šį darbą sudaro pagrindą nepasitikėti juo kaip tinkamu pamainos vadovu.
     Privalėjęs atlikti sustiprintą savo pareigybės aprašyme nustatytų pareigų vykdymą, turėjęs galimybę tai padaryti ir iki 2012 m. gruodžio 5 d. to neįvykdęs, posto pamainos viršininkas D. R. savo neveikimu neįgyvendino savo pareigybės aprašymo 5 punkto nuostatų, šiurkščiai pažeidė savo pareigybės aprašymo 8.1 punktą (vadovauti pamainai, laiku ir tinkamai vykdyti posto viršininko ir jo pavaduotojo nurodymus ir pavedimus), 8.2 punktą (organizuoti pamainos darbą, užtikrinti posto kompetencijai priskirtų muitinės priežiūros priemonių taikymą, pamainos pareigūnų darbo drausmę, tarnybinės etikos reikalavimų laikymąsi), 8.10 punktą (kontroliuoti, ar pamainos pareigūnai įsisavina ir sugeba taikyti praktikoje įstatymus ir kitus teisės aktus, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, pačiam laikytis ir kontroliuoti ar pareigūnai laikosi posto vidaus darbo tvarkos), 8.26 punktą (vykdyti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas pareigas), nevykdė Posto nuostatų 16 punkto (ta apimtimi, kad posto darbas turi būti organizuojamas vadovaujantis Taisyklėmis), Taisyklių 4 punkto (ta apimtimi, kad pareigūnai, paskirti dirbti poste, vadovaujasi Muitinės departamento ir VTM įsakymais, raštais ir nurodymais), Taisyklių 2 priedo „Medininkų kelio posto darbo vietos ir jų aprašymas“ posto pamainos viršininko darbo vietos aprašymo 1 punktą (vadovauti pamainai ir užtikrinti, kad pamainos pareigūnai tinkamai vykdytų postui priskirtas muitinės priežiūros priemones), 3 punktą (organizuoti, planuoti ir kontroliuoti pamainos darbą, kontroliuoti darbus atskiruose muitinio tikrinimo baruose, skirti pamainos pareigūnams tarnybines užduotis ir kontroliuoja jų įvykdymą), 4 punktą (užtikrinti tvarką poste, darbo drausmės, vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi), Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punktą (tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku atlikti pavedamas užduotis). Šiuo neveikimu, kuriuo pažeistos nurodytos teisės aktų nuostatos, buvo padarytas tęstinis tarnybinis nusižengimas.
     Atsižvelgiant į įrodytas aplinkybes, Komisija pareigūno nepateisinamą neveikimą, atmestiną ir nerūpestingą požiūrį vertina kaip didelį aplaidumą. Tarnybinę atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.
     D. R. muitinėje ir VTM Medininkų kelio poste dirba nuo 1992-07-01, pamainos viršininko pareigose nuo 1995-10-05. Per tarnybos laikotarpį buvo ne kartą skatintas, galiojančių tarnybinių nuobaudų neturi. 2010 m. dalyvavo posto pamainų viršininkų kvalifikacijos kėlimo kursuose. 2011 m. jo tarnybinė veikla buvo vertinama gerai.
     
     Dėl V. P., ėjusio posto pamainos viršininko pareigas, veiksmų
     
     Įvertinus posto vyriausiojo inspektoriaus V.P., ėjusio pamainos viršininko pareigas, pateiktus paaiškinimus, nustatyta, kad pareigūnas išskyrė kovą su korupcija kaip vieną iš pagrindinių savo darbų. Pareigūnas išskyrė tokius veiksmus, kuriuos atliko nurodytoje srityje: pamainos susirinkimų metu ir pamainos eigoje pareigūnams pastoviai aiškindavo apie korupciją, jos pasekmes ir atsakomybę; darbo metu kelis kartus per pamainą tikrindavo darbo vietas, stalus, stalčius, pateikiamus krovinio ir asmens dokumentus; kelis kartus per pamainą krovininių automobilių eilėje šnekėdavosi su vairuotojais, klausdavo, ar nereikalaujama iš jų atlygio, ar jie duoda, aiškindavo apie atsakomybę už kyšio davimą, prašydavo per raciją paskelbti informaciją; kai bet kokiais klausimais kreipdavosi vairuotojai, visuomet be jų problemų sprendimo kalbėdavosi ir apie galimą pinigų reikalavimą; šnekėdavosi su vairuotojais apie korupcijos mažinimo priemones; prašydavo, ypač užsieniečių vairuotojų, paskelbti per raciją kitiems savo kolegoms apie atsakomybę už kyšio davimą ir apie pareigą informuoti apie reikalavimą duoti kyšį.
     Į šio pareigūno pamainą nuo 2012 m. rugsėjo mėn. paskirtas naujai priimtas pareigūnas J. S. nurodė, kad posto pamainos viršininkas dažnai ateidavo į darbo vietą prižiūrėti, pasiteiraudavo, kai sekasi, patikrindavo darbo patalpas – atidarydavo stalčius, stovėdavo apie 15-20 min. ir stebėdavo pareigūnų darbą, 3-4 kartus tikrino darbo vietas ir jose esančius baldus, perversdavo dokumentus. Apie draudžiamus daiktus pamainos viršininkas įspėdavo pamainos pradžioje, liepdavo deklaruoti, kitaip tikrinimo jam asmeniškai neatlikdavo. Apie pareigūnų atsakomybę už kyšio paėmimą buvo primenama per rytinį pasitarimą, per jį buvo akcentuojama muitinės misija, pabrėžiama pareigūno atsakomybės svarba.
     Didžioji dalis kitų V.P. pamainoje dirbusių pareigūnų Komisijai patvirtino V.P. paaiškinime nurodytas aplinkybes. Iš nurodytų aplinkybių darytina pagrįsta išvada, kad V. P. didesne apimtimi nei anksčiau aptarti postu vadovavę pareigūnai vykdė korupcijos prevencijos priemones, tačiau dažniausiai jo išvardinti veiksmai buvo atliekami kelis kartus per pamainą, nors įprastiniam tokių veiksmų vykdymui bent vienas kartas yra savaime būtinas, kad būtų galima spręsti apie pareigų vykdymą.
     Tarnybinio nusižengimo tyrimo metu tai pat buvo nustatyta atvejų, kai V.P. vadovaujamoje pamainoje pareigūnams buvo siūlomi pinigai.
     Komisija įvertino pareigūno galimybes vykdyti pavestas užduotis ir nustatė, kad V. P. nemažai laiko, ypatingai tai pastebima savaitgaliais, skyrė su tarnybos reikmėms nesusijusių internetinių puslapių peržiūrai ir skaitymui, nors tą laiką galėjo ir privalėjo skirti pastangoms ir įvairių korupcijos prevencijos priemonių sukūrimui ir vykdymui, todėl pamainos vadovui toks elgesys yra nepateisinamas, ypač turint omenyje, kad šie veiksmai buvo atlikti ne grafike nustatytu poilsio laiku, o tarnybos metu. Tai patvirtina ir tą aplinkybę, kad poste nesant posto viršininko ar jo pavaduotojo, pamainos pareigūnams buvo skiriama mažiau dėmesio.
     Atsižvelgiant į tai, Komisija daro išvadą, kad iki 2012 m. gruodžio 5 d. pareigūno pastangos nebuvo pakankamos, kad būtų galima konstatuoti sustiprintą pareigūnų priežiūrą (darbo vietų ir patalpų tikrinimą, ypač draudžiamų daiktų pamainoje prevenciją, pasinaudojimą teise duoti privalomus nurodymus informuoti jį apie neteisėtą pinigų siūlymą ir kontroliuoti šio pavedimo vykdymą), stengimąsi dėti visas įmanomas pastangas kovoti su neteisėtų rinkliavų mechanizmu VTM Medininkų kelio poste, kuo būtų įvykdomas Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012-10-03 rašte Nr. (6.15)3B-10304 nurodytas įpareigojimas. Tačiau Komisija pastebėjo, kad pareigūnas skyrė daugiau dėmesio bendravimui su transporto priemonių vairuotojais negu prieš tai tikrinti pareigūnai, parinko įvairius būdus, kaip vairuotojų pagalba stengtis vykdyti jam nustatytas pareigas.
     Posto pamainos viršininko pareigybė yra reikalinga organizuoti ir vadovauti posto pamainai ir užtikrinti, kad pamainos pareigūnai tinkamai vykdytų muitinės posto kompetencijai priskirtas muitinės funkcijas (VTM kelio posto pamainos viršininko pareigybės aprašymo, patvirtinto VTM viršininko 2004-12-15 įsakymu Nr. 3B-303, 5 punktas). Korupcijos apraiškų egzistavimas muitinės funkcijų vykdymo procese jokiais būdais negali būti prilyginamas tinkamam posto kompetencijai priskirtų muitinės funkcijų vykdymui. Komisija jau ne kartą pažymėjo, kad posto pamainų viršininkai yra tiesioginiai pareigūnų vadovai, dirbantys kartu su jais visą pamainos laiką (dienos ir nakties metu, per šventines dienas ir savaitgaliais), turi didesnes galimybes stebėti pareigūnų darbą ir per postą vykstančių transporto priemonių vairuotojų veiksmus, todėl jiems tenka didesnė atsakomybės, kaip numatyta Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012-10-03 rašte Nr. (6.15)3B-10304.
     Apibendrinant išdėstytą, darytina išvada, kad V. P., privalėjęs atlikti sustiprintą savo pareigybės aprašyme nustatytų pareigų vykdymą, turėjęs galimybę tai padaryti, iki 2012 m. gruodžio 5 d. to visa apimtimi nevykdė ir tokiu savo neveikimu neįgyvendino savo pareigybės aprašymo 5 punkto nuostatų, pažeidė savo pareigybės aprašymo 8.1 punktą (vadovauti pamainai, laiku ir tinkamai vykdyti posto viršininko ir jo pavaduotojo nurodymus ir pavedimus), 8.2 punktą (organizuoti pamainos darbą, užtikrinti posto kompetencijai priskirtų muitinės priežiūros priemonių taikymą, pamainos pareigūnų darbo drausmę, tarnybinės etikos reikalavimų laikymąsi), 8.10 punktą (kontroliuoti, ar pamainos pareigūnai įsisavina ir sugeba taikyti praktikoje įstatymus ir kitus teisės aktus, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, pačiam laikytis ir kontroliuoti ar pareigūnai laikosi posto vidaus darbo tvarkos), 8.26 punktą (vykdyti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas pareigas), nevykdė Posto nuostatų 16 punkto (ta apimtimi, kad posto darbas turi būti organizuojamas vadovaujantis Taisyklėmis), Taisyklių 4 punkto (ta apimtimi, kad pareigūnai, paskirti dirbti poste, vadovaujasi Muitinės departamento ir VTM įsakymais, raštais ir nurodymais), Taisyklių 2 priedo „Medininkų kelio posto darbo vietos ir jų aprašymas“ posto pamainos viršininko darbo vietos aprašymo 1 punktą (vadovauti pamainai ir užtikrinti, kad pamainos pareigūnai tinkamai vykdytų postui priskirtas muitinės priežiūros priemones), 3 punktą (organizuoti, planuoti ir kontroliuoti pamainos darbą, kontroliuoti darbus atskiruose muitinio tikrinimo baruose, skirti pamainos pareigūnams tarnybines užduotis ir kontroliuoja jų įvykdymą), 4 punktą (užtikrinti tvarką poste, darbo drausmės, vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi), Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punktą (tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku atlikti pavedamas užduotis). Šiuo neveikimu, kuriuo pažeistos nurodytos teisės aktų nuostatos, buvo padarytas tęstinis tarnybinis nusižengimas.
     Atsižvelgiant į įrodytas aplinkybes, Komisija pareigūno neveikimą vertina kaip neatsargumą, kadangi pagal jo dėtas pastangas, palyginus su kitų tiriamų pareigūnų indėliu ir problemos suvokimu, nenustatytas nepagrįstas atsakomybės perkėlimas kitiems, pareigūnas suvokė sustiprintų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo būtinumą. Tarnybinę atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.
     V. P. muitinėje ir VTM Medininkų kelio poste dirba nuo 2003-03-04, pamainos viršininku – nuo 2004-02-20. Per tarnybos laikotarpį pareigūnas buvo ne kartą skatintas, galiojančių tarnybinių nuobaudų neturi. 2010 m. dalyvavo posto pamainų viršininkų kvalifikacijos kėlimo kursuose. Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012-12-13 įsakymu Nr. 1P-1235 V. P. jo prašymu nuo 2012-12-14 iš posto pamainos viršininko pareigų perkeltas į Vilniaus teritorinės muitinės posto vyriausiojo inspektoriaus pareigas. 2011 m. jo tarnybinė veikla buvo įvertinta gerai.
     
     Dėl posto pamainos viršininko I.K. veiksmų
     
     Įvertinus posto pamainos viršininko I.K. paaiškinime nurodytas aplinkybes, nustatyta, kad pareigūnas dar nuo 2010 m. žinojo apie skiriamą ypatingą dėmesį kovai su korupcija ir ypatingai nuo 2012 m. antro pusmečio. Pareigūnas nurodė tokius veiksmus, kuriais jis vykdė Muitinės departamento ir VTM vadovybės duotus rašytinius įpareigojimus sustiprinti kovą su korupcija ir imtis visų priemonių korupcijos apraiškoms išgyvendinti: įgytas žinias ir muitinės vadovų požiūrį į korupcijos reiškinį stengėsi reguliariai perteikti savo pamainos pareigūnams; pamainos pradžioje akcentuodavo pareigūnams korupcijos žalą, aiškindavo, kaip reikia elgtis kyšio davimo atveju; su Muitinės departamento 2012-10-03 raštu Nr. (6.5)3B-10304 pamainos pareigūnai buvo supažindinti pasirašytinai; tikrino pareigūnų darbą įvairiuose posto darbo vietose; bendravo su krovininių transporto pirminių vairuotojais, aiškindamas jiems apie korupcijos žalą valstybei r jų atsakomybę už bandymus papirkti muitinės pareigūnus; reguliariai tikrino ne tik darbo vietas, bet ir buitines patalpas, stalčius, spinteles, kur galima būtų paslėpti tarnyboje draudžiamus daiktus.
     Kitos pareigūno paaiškinome nurodytos aplinkybes buvo susijusios su tikrinimais, kuriuos atlieka operatyvinę veiklą vykdančios tarnybos ir kitų pareigų, susijusių su įprastu darbo organizavimu vykdymu. Šių, kaip ir kitų pareigūnų panašių paaiškinimų nepagrįstumą Komisija išsamiai aptarė anksčiau, todėl šioje išvados dalyje nesikartos.
     Nuo 2012 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėn. į I.K.vadovaujamą pamainą nebuvo priimta naujų pareigūnų, todėl Komisija neturėjo galimybės įvertinti naujų žmonių požiūrio į nusistovėjusiame kolektyve esančias tvarkas.
     Įvertinus kitų poste dirbančių pareigūnų paaiškinimus, nustatyta, kad didžioji dauguma pareigūnų nurodė, kad draudžiamų daiktų tikrinimas pamainoje vyksta tik keletą kartų per mėnesį ir pamainos pradžioje; kad nepastebėjo, kad pamainoje būtų vykdomos akcijos, panašios į tas, kurias vykdė poste TTT pareigūnai; kad apžiūrint darbo vietas daugiau dėmesio buvo skiriama atsakomybės priminimui, o ne konkrečių veiksmų, susijusių su dokumentų, segtuvų tikrinimu ir pan.; didesnė dalis pamainos pareigūnų teigė, kad pasitaikydavo atvejų, kad kartu su pasais jiems buvo pateikiami ir pinigai, kuriuos jie grąžindavo, o vairuotojus įspėdavo.
     Įvertinus posto pamainos viršininko I.K. tarnybos laiką, skirtą Muitinės departamento generalinio direktoriaus rašytinio įpareigojimo dėti visas pastangas kovai su korupcijos apraiškomis poste vykdymą, nustatyta, kad kiekvienos pamainos metu, ypatingai savaitgaliais ir vakarais vykdavo prisijungimai prie internetinių tinklalapių, nesusijusių su tarnybos reikmėmis. Ši veikla buvo vykdyta ne poilsio metu, nustatytu pamainos pareigūnų paskirstymo į darbo vietas grafike, o tarnybos metu. Ši aplinkybė patvirtina, kad nesant poste posto viršininko ir jo pavaduotojo posto pareigūnų priežiūra buvo vykdyta žymiai mažiau. Kaip Komisija jau buvo pažymėjusi anksčiau, esant nustatytai, žinomai ir nepateisinamai problemai VTM Medininkų kelio poste, toks darbo laiko panaudojimas, kurį buvo galima skirti pastangoms ir įvairių korupcijos prevencijos priemonių sukūrimui ir vykdymui, pamainos vadovui yra nepateisinamas.
     Sprendžiant iš visumos pareigūnų ir paties I.K. paaiškinimu, negalima padaryti išvados, kad posto pamainos viršininkas I.K. iki 2012 m. gruodžio 5 d. ėmėsi papildomų veiksmų, kuriais pasireikštų sustiprinta pavaldžių pareigūnų darbo kontrolė (sustiprinta darbo vietų ir patalpų tikrinimu, draudžiamų daiktų pamainoje prevencija, teise duoti privalomu nurodymus informuoti jį apie neteisėtą pinigų siūlymą ir kontroliuoti šio pavedimo vykdymą), nedėjo visų įmanomų pastangų, kuriomis įvykdytų Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012-10-03 rašte Nr. (6.15)3B-10304 duoto įpareigojimo kovoti su neteisėtų rinkliavų mechanizmu VTM Medininkų kelio poste, nors dar nuo 2010 m. ir ypatingai nuo 2012 m. antro pusmečio žinojo apie ypatingą dėmesį skirtą šiai korupcijos problemai. Dėl pagalbos ir išaiškinimo vykdant korupcijos prevencijos priemones į TTT pareigūnus I.K. nesikreipė, iš ko darytina, išvada, kad duotų įpareigojimų vykdymas jam buvo aiškus. Pastebėtina, kad Komisijai didesnė dalis šios pamainos pareigūnų iš karto pateikė informaciją apie tai, kad muitinio tikrinimo metu pasuose buvo įdedami pinigai, o posto pamainos viršininkas I.K. teigė, kad nei karto tokie atvejai jo pamainoje nebuvo nustatyti ir jam pareigūnai apie tai nepranešdavo, kas leidžia abejoti šio pareigūno pateiktu paaiškinimu ar jo sugebėjimu vadovauti pareigūnams ir jo autoritetu pamainos pareigūnų tarpe.
     Posto pamainos viršininko pareigybė yra reikalinga organizuoti ir vadovauti posto pamainai ir užtikrinti, kad pamainos pareigūnai tinkamai vykdytų muitinės posto kompetencijai priskirtas muitinės funkcijas (VTM kelio posto pamainos viršininko pareigybės aprašymo, patvirtinto VTM viršininko 2004-12-15 įsakymu Nr. 3B-303, 5 punktas). Korupcijos apraiškų egzistavimas muitinės funkcijų vykdymo procese jokiais būdais negali būti prilyginamas tinkamam posto kompetencijai priskirtų muitinės funkcijų vykdymui. Komisija jau ne kartą pažymėjo, kad posto pamainų viršininkai yra tiesioginiai pareigūnų vadovai, dirbantys kartu su jais visą pamainos laiką (dienos ir nakties metu, per šventines dienas ir savaitgaliais), turi didesnes galimybes stebėti pareigūnų darbą ir per postą vykstančių transporto priemonių vairuotojų veiksmus, todėl jiems tenka didesnė atsakomybės vykdant Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012-10-03 rašte Nr. (6.15)3B-10304 nurodytus įpareigojimus. Tačiau pastebėta, kad pamainos viršininkas I.K., būdamas tiesioginiu pamainos pareigūnų vadovu, nežino net kai kurių svarbių aplinkybių apie įvykius savo vadovaujamoje pamainoje, apie kuriuos jo pareigūnai pateikia informaciją Komisijai. Toks pamainos viršininko požiūris į darbą sudaro pagrindą nepasitikėti juo kaip tinkamu pamainos vadovu.
     Įvertinus aukščiau nurodytą, darytina išvada, kad I.K., privalėjęs atlikti sustiprintą savo pareigybės aprašyme nustatytų pareigų vykdymą, turėjęs galimybę tai padaryti, iki 2012 m. gruodžio 5 d. nesiėmė visų įmanomų priemonių šiam įpareigojimui įvykdyti ir tokiu savo neveikimu neįgyvendino savo pareigybės aprašymo 5 punkto nuostatų, pažeidė savo pareigybės aprašymo 8.1 punktą (vadovauti pamainai, laiku ir tinkamai vykdyti posto viršininko ir jo pavaduotojo nurodymus ir pavedimus), 8.2 punktą (organizuoti pamainos darbą, užtikrinti posto kompetencijai priskirtų muitinės priežiūros priemonių taikymą, pamainos pareigūnų darbo drausmę, tarnybinės etikos reikalavimų laikymąsi), 8.10 punktą (kontroliuoti, ar pamainos pareigūnai įsisavina ir sugeba taikyti praktikoje įstatymus ir kitus teisės aktus, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, pačiam laikytis ir kontroliuoti ar pareigūnai laikosi posto vidaus darbo tvarkos), 8.26 punktą (vykdyti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas pareigas), nevykdė Posto nuostatų 16 punkto (ta apimtimi, kad posto darbas turi būti organizuojamas vadovaujantis Taisyklėmis), Taisyklių 4 punkto (ta apimtimi, kad pareigūnai, paskirti dirbti poste, vadovaujasi Muitinės departamento ir VTM įsakymais, raštais ir nurodymais), Taisyklių 2 priedo „Medininkų kelio posto darbo vietos ir jų aprašymas“ posto pamainos viršininko darbo vietos aprašymo 1 punktą (vadovauti pamainai ir užtikrinti, kad pamainos pareigūnai tinkamai vykdytų postui priskirtas muitinės priežiūros priemones), 3 punktą (organizuoti, planuoti ir kontroliuoti pamainos darbą, kontroliuoti darbus atskiruose muitinio tikrinimo baruose, skirti pamainos pareigūnams tarnybines užduotis ir kontroliuoja jų įvykdymą), 4 punktą (užtikrinti tvarką poste, darbo drausmės, vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi), Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punktą (tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku atlikti pavedamas užduotis). Šiuo neveikimu, kuriuo pažeistos nurodytos teisės aktų nuostatos, buvo padarytas tęstinis tarnybinis nusižengimas.
     Atsižvelgiant į įrodytas aplinkybes, Komisija pareigūno neveikimą ir nerūpestingą požiūrį vertina kaip didelį aplaidumą. Tarnybinę atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.
     Posto pamainos viršininkas I.K. muitinėje dirba nuo 1995-08-25. Nuo 1997-04-22 2003-07-18 atliko posto viršininko pareigas, posto pamainos viršininko pareigas užima nuo 2003-07-18 (su vienerių metų pertrauka). VTM Medininkų kelio poste pareigas atlieka nuo 2011-04-21. Per tarnybos laikotarpį buvo ne kartą skatintas, galiojančių tarnybinių nuobaudų neturi. 2010 m. dalyvavo posto pamainų viršininkų kvalifikacijos kėlimo kursuose.
     
     Vadovaudamasi Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 34 straipsnio 1 dalimi, 37 straipsnio 1 dalimi, Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-25 nutarimu Nr. 977, 13, 14 punktais, Komisija s i ū l o:
     pripažinti, kad G. P., iki 2012-12-17 atlikęs VTM posto viršininko pareigas Medinininkų kelio poste, padarė tarnybinį nusižengimą, už kurį skirtina tarnybinė nuobauda – perkėlimas į žemesnės kategorijos pareigas;
     pripažinti, kad R. J., VTM posto viršininko pavaduotojas, atliekantis pareigas Medinininkų kelio poste, padarė tarnybinį nusižengimą ir skirti jam tarnybinę nuobaudą – perkėlimą į žemesnės kategorijos pareigas;
     pripažinti, kad D. R., iki 2012-12-07 atlikęs VTM posto viršininko pareigas Medinininkų kelio poste, padarė tarnybinį nusižengimą, už kurį skirtina tarnybinė nuobauda – perkėlimas į žemesnės kategorijos pareigas;
     pripažinti, kad A. R., VTM posto pamainos viršininkas, iki 2012-12-11 atlikęs VTM posto pamainos viršininko pareigas Medinininkų kelio poste, o šiuo metu atliekantis pareigas Vaidotų geležinkelio poste, padarė tarnybinį nusižengimą ir skirti jam tarnybinę nuobaudą – perkėlimą į žemesnės kategorijos pareigas;
     pripažinti, kad I.K., VTM posto pamainos viršininkas, iki 2012-12-11 atlikęs VTM posto pamainos viršininko pareigas Medinininkų kelio poste, o šiuo metu atliekantis pareigas Vaidotų geležinkelio poste, padarė tarnybinį nusižengimą ir skirti jam tarnybinę nuobaudą – perkėlimą į žemesnės kategorijos pareigas;
     pripažinti, kad V. P., iki 2012-12-11 atlikęs VTM posto pamainos viršininko pareigas Medinininkų kelio poste, o šiuo metu VTM posto vyriausiasis inspektorius, padarė tarnybinį nusižengimą ir skirti jam tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą.
     
     Komisijos pirmininkas Vygantas Paigozinas
     
     Nariai: Irmantas Lideikis
     
      Žydrūnas Butkevičius
     
      Julija Kuncevičienė
     
      Andrius Jankauskas
     
     Stasys Vaicekauskas
     
     Viktorija Sakalauskienė
     
     Jonas Reklaitis
     

 
MUITINĖS DARBUOTOJŲ
PROFESINĖ SĄJUNGA     generaliniam direktoriui
Antanui Šipavičiui
     
A.Jakšto g. 1/25, LT-01105 Vilnius
     
     
Dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo
     
     
     Pagrindinius tarnybos Lietuvos muitinėje principus, muitinės pareigūnų statusą, priėmimą ir atleidimą iš tarnybos, pareigūnų atsakomybę, paskatinimus, socialines ir kitas garantijas nustato Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas (nauja statuto redakcija nuo 2003-07-1, Žin.,2003, Nr. 64-2881), toliau tekste – Statutas. Kiti teisės aktai, reglamentuojantys darbo santykius ir socialines garantijas, taikomi tiek, kiek muitinės pareigūnų statuso nereglamentuoja Statutas (1str. 2 d.).
     Muitinės pareigūnų Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarka nustatyta Statuto (42 str.2 p.) pagrindu LR finansų ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1K-237 patvirtintose „Tarnybinio patikrinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams taisyklėse“ (Žin., 2003, Nr. 93-4235), toliau-Taisyklės.
     Taisyklių 2 punkte numatyta, kad pagrindinis taisyklių tikslas – sudaryti sąlygas išsamiai ir nešališkai ištirti pareigūno tarnybinio nusižengimo aplinkybes, priežastis ir sąlygas, nustatyti kaltus pareigūnus. Pagal minėtų Statuto ir Taisyklių nuostatas – nuobaudų skyrimo procedūra – būtina, o ji pati ir jos pasekmėje priimti administraciniai aktai turi griežtai atitikti teisės normų nustatytus reikalavimus. Viena iš svarbiausių tokios procedūros sudėtinių dalių yra tarnybinio nusižengimo tyrimas, kuris nėra vien formalus veiksmas, apsiribojantis tik pareigūno veiklos ar neveikimo konstatavimu. Tai - plati įstaigos vadovo įpareigotos komisijos veikla, susijusi su išsamiu visų tariamo tarnybinio nusižengimo padarymo aplinkybių ir priežasčių, nulėmusių nusižengimą, išaiškinimu. Tarnybinį patikrinimą atliekantys asmenys privalo surinkti visus įrodymus, patvirtinančius ir paneigiančius pareigūno tiriamą pažeidimo faktą, kaltę, patikrinti jo paaiškinime nurodytas su tiriamu nusižengimu susijusias aplinkybes ir visa tai įvertinti, tyrimo rezultatus įforminat motyvuotoje išvadoje. Nors Statute ir Taisyklėse nėra konkrečios normos, reglamentuojančios tarnybinio patikrinimo eigą, tačiau teisės normų sisteminė analizė leidžia daryti išvadą apie tokių reikalavimų tarnybiniam tyrimui įtvirtinimą (Statuto – 37 straipsnis, Tvarkos - 21 punktas). Nustačius, kad pareigūnas padarė tarnybinį nusižengimą, būtina jį kvalifikuoti.
     Taisyklių ( 4 punktas 1 dalis) apibrėžia, kad tarnybinis nusižengimas – kalta pareigūno veika, kuria pažeidžiami teisės aktai, reglamentuojantys jo pareigų atlikimą. Pagal Taisyklių 21 punktą, tarnybinio nusižengimo sudėtį sudaro: neteisėta veika, tarnybinį nusižengimą padariusio pareigūno kaltė, o jeigu tarnybinis nusižengimas sukėlė neigiamas pasekmes – ir priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir neigiamų pasekmių. Taigi, tarnybinis nusižengimas gali būti padarytas tik priešingais teisei kaltais pareigūno veiksmais ar neveikimu, o tarnybinė nuobauda gali būti paskirta nustačius pareigūno veikoje tarnybinio nusižengimo sudėtį, t.y. kai nustatyta tvarka atlikus tarnybinį patikrinimą nustatoma, kad pareigūnas pažeidė Statuto ar kitų teisės aktų nustatytą muitinės tvarką ir jeigu dėl šio pažeidimo yra pareigūno kaltė. Todėl skiriant tarnybinę nuobaudą muitinės pareigūnui nepakanka konstatuoti atitinkamą veikimo ar neveikimo faktą, bet turi būti nustatyta kokio teisės akto kokiai konkrečiai nuostatai pareigūno veikimas ar neveikimas prieštarauja ir ar dėl to yra pareigūno kaltė.
     Tarnybinės nuobaudos skyrimo pagrindas yra tarnybinis nusižengimas. Jo sudėtis: neteisėta veika, tarnybinį nusižengimą padariusio pareigūno kaltė, o jeigu tarnybinis nusižengimas sukėlė neigiamas pasekmes – ir priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir neigiamų pasekmių. Iš šių nuostatų darytina logiška išvada, kad siekiant konkretaus pareigūno atsakomybės už įvykdytą teisei priešingą veiką nepakanka apsiriboti bendro pobūdžio teiginiais apie padarytą nusižengimą. Tokia pozicija įtvirtinta ir Taisyklių 21 punkte, nurodant, kas turi būti išdėstoma surašant tarnybinio patikrinimo išvadą. Šioje normoje pažymima apie tarnybinio patikrinimo išvadą surašančio subjekto pareigą išdėstyti nustatytas aplinkybes bei jas pagrindžiančius įrodymus, pateikti teisinį tikrinamo pareigūno veikos įvertinimą. Konstatavus, kad padarytas tarnybinis nusižengimas, būtina nurodyti, koks tarnybinis nusižengimas padarytas (su nuoroda į atitinkamo teisės akto straipsnį), jo padarymo laikas, aplinkybės bei jas pagrindžiantys įrodymai, ar jis padarytas tyčia, dėl neatsargumo ar aplaidumo, padarytos žalos pobūdis ir dydis bei kitos Taisyklėse nurodytos aplinkybės.
     2013 m. sausio 10 d. Tarnybinio nusižengimo tyrimo išvada Nr.7B-62 dėl Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininko pavaduotojo R.J., posto pamainos viršininkų A.R., I.K., posto vyriausiojo inspektoriaus V.P. veiksmų bei G.P. ir D.R. veiksmų, toliau- Išvada, grindžiama tuo, kad <... Padažnėjus gaunamiems skundams apie muitinės pareigūnų pažeidimus bei TTT ir Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnams nustačius eilę muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos ir elgesio pažeidimų, ...>, pareigūnams inkriminuojamas netinkamas pareigų atlikimas ir vardijami motyvai: dėl Muitinės departamente 2012-02-06 gauto Rusijos Federacijos piliečio A.Č. skundas dėl vyriausiojo inspektoriaus L.V., 2012-03-16 Muitinės departamento pasitikėjimo telefonu paskambinusio neprisistačiusio asmens pranešimo, 2012-04-02 Muitinės departamente gauto Baltarusijos Respublikos piliečio N.K.elektroninio laiško, bei konstatuojama, kad < ... Šie 2012 m. Muitinės departamento pasitikėjimo telefonu gauti pranešimai bei skundai dėl VTM Medininkų kelio poste pareigas atliekančių muitinės pareigūnų veiksmų sudarė pagrindą konstatuoti, kad kelio postuose egzistuoja neteisėtų rinkliavų sistema. ...>. Toliau Išvadoje nurodoma, kad < ... Siekiant įvertinti problemos mastą ir rasti jos sprendimo būdą, TTT pareigūnai nuo 2012 m. gegužės mėn. pradėjo dirbti Medininkų ir kituose VTM kelio postuose...>.
      Toliau išvadoje nurodoma, kad <... Jau pirmojo patikrinimo metu Medininkų kelio poste buvo įrašyti bent 3 analogiški vairuotojų pokalbiai. Sprendžiant iš užfiksuotų pokalbių, vairuotojus apie patikrinimus įspėdavo patys muitinės pareigūnai, tiesiog liepdami vienam iš vairuotojų į pasus nieko nedėti. Įspėtas asmuo šią žinią radijo ryšio pagalba ištransliuodavo kitiems tikrinimo laukiantiems vairuotojams....>; <... 2012-05-29 10.35 val. Muitinės departamento pasitikėjimo telefonu paskambinęs neprisistatęs asmuo pranešė, kad 2012-05-28 apie 22-23 val. iš Rusijos Federacijos piliečio, krovininiu automobiliu vykusio į Lietuvos Respubliką per Medininkų kelio postą, muitinės pareigūnas (identifikavimo ženklas Nr. 0341) netiesiogiai reikalavo duoti kyšį – sakė, kad automobilį tikrins iki ryto, visą iškratys ir panašiai. To pasėkoje vairuotojas davė minėtam muitininkui 200 Rusijos Federacijos rublių, iš ko muitinės pareigūnas dar pasišaipė, kad už šiuos pinigus net butelio degtinės nenusipirks. ...> ; ... < ... 2012-08-25 11.24 val. Muitinės departamento pasitikėjimo telefonu paskambinęs neprisistatęs asmuo pranešė, kad 2012-08-25 apie 09 val. jam vykstant per Medininkų kelio postą į Lietuvos Respubliką, tikrinimą atlikęs vyriausiasis inspektorius P.B.reikalavo 10 eurų už tai, kad dokumentų tikrinimas būtų atliktas greitai. ...>; ... < ... 2012-08-30 07.15 val. Muitinės departamento pasitikėjimo telefonu paskambinęs neprisistatęs asmuo skundėsi Medininkų kelio poste dirbančiais muitinės pareigūnais, kurių identifikavimo ženklai Nr. 0235 ir Nr. 1567, kurie dirbdami krovininių automobilių eksporto pusėje, reikalavo 10 eurų už greitą įforminimą, elgėsi šiukščiai, vartojo necenzūrinius žodžius. ...>; ... <...Nurodytu laikotarpiu buvo vykdoma vieša krovininių transporto priemonių vairuotojų tarpusavio pokalbių perklausa standartinio dažnio 15 kanalo diapazone. Perklausos metu užfiksuoti keli atvejai, kai standartinio dažnio 15 kanalu, galimai krovininių automobilių vairuotojų, muitinės tarpininkų prašymu, buvo paskleista informacija, kad vykstantys į Lietuvos Respubliką ir iš Lietuvos Respublikos, pinigų su pateikiamais dokumentais muitinės pareigūnams neduotų („Medininkai 2012-09-14, garso įrašo fragmentas Nr. 1-3“). ...> ir t.t.
      Vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, gavus informaciją apie neteisėtus pareigūnų veiksmus, privaloma paimti iš konkrečių pareigūnų paaiškinimus, arba pradėti tarnybinį tyrimą dėl gautų faktų, tačiau tas nebuvo padaryta ir gauta informacija nebuvo tiriama, kaip tai numatyta Taisyklėse. Tarnybinio tyrimo medžiagoje nėra apie tai pateikta informacijos. Todėl neaišku, kaip Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininko pavaduotojas R.J., posto pamainos viršininkas I.K. ir posto vyriausiasis inspektorius V.P. susiję su minėtais įvykiais, ar tie įvykiai susiję su jų padojamų pamainų pareigūnais.
      Įvertinus tai, kad < ... Siekiant spręsti susidariusią situaciją, toliau buvo renkama informacija apie darbo organizavimą postuose, bendraujama su vairuotojais....>, bei žinant kokiais metodais dirba MD TTT pareigūnai, galima daryti išvadą, kad vairuotojai buvo ,,skatinami" pranešti būtent tik apie šiuos nusižengimus. Praktiškai visi kaltinimai netinkamu pareigų atlikimu paremti anoniminiais skundais. Atkreiptinas dėmesys, kad nė vienas pranešimas, išskyrus L.V., nebuvo tiriamas.
      Be to, 2012 m. gruodžio 5 d. akcija, įvykdyta Medininkų kelio poste, nėra ištirta, ikiteisminis tyrimas dėl šių faktų nebaigtas. Todėl kaltinimai Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininko pavaduotojui R.J., posto pamainos viršininkui I.K. ir posto vyriausiajam inspektoriui V.P. negali būti paremti šiais faktais.
      Vilnius teritorinės muitinės Medininkų kelio posto pareigūnai davė paaiškinimus raštu dėl to, kaip buvo organizuojamas darbas poste. Komisija konstatavo, kad vadovai atliko savo pareigas, kaip tai numatyta pareigybės aprašymuose. O Komisijos išvedžiojimus ir pamąstymus apie sustiprintos pareigūnų drausmės kontrolės ir sustiprinto VTM plano korupcijos apraiškoms sumažinti vykdymo nebuvimą poste yra ne kas kita, kaip siekis rasti būdą skirti tarnybines nuobaudas pareigūnams ir nusiimti muitinės vadovybės atsakomybę nuo savęs dėl metų metais nespręstų problemų poste, susijusių su darbo priemonių įsigijimų, socialinių problemų sprendimu, nepakankamu pareigūnų skaičiumi ir kt.
     Vadovaujantis 2005-06-30 Kolektyvinės sutarties 33 punktu ir atskiru susitarimu, darbdavys, sudaręs komisiją pareigūno tarnybiniam nusižengimui tirti privalo apie tai informuoti Profesinę sąjungą per tris darbo dienas, sudaryti galimybę profesinės sąjungos atstovui dalyvauti stebėtojo teisėmis tarnybinio tyrimo komisijos darbe, o baigęs tarnybinį patikrinimą pateikti Išvadą. Tačiau šios nuostatos nebuvo ir nėra tinkamai vykdomos, nes apie posėdžius ir jų laiką nebuvo pranešta, tarnybinio patikrinimo išvada buvo pateikta tik po to, kai buvo gautas MD 2013-01-16 raštas dėl sutikimo skirti tarnybines nuobaudas. Taip buvo apribota profesinės sąjungos teisė atstovauti savo narius ir ginti jų teises.
     V.P. Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012-12-13 įsakymu Nr. 1P-1235 nuo 2012-12-14 iš posto pamainos viršininko pareigų perkeltas į Vilniaus teritorinės muitinės posto vyriausiojo inspektoriaus pareigas, todėl manome, kad sprendimas jam skirti dar vieną nuobaudą - griežtą papeikimą - prieštarauja tarnybinių nuobaudų skyrimo principui, kad už tą patį nusižengimą skiriama tik viena nuobauda.
     Atsižvelgus į aukščiau išdėstytą, manome, kad tarnybinis patikrinimas atliktas neišsamiai, nenustatyta pareigūnų tiesioginė kaltė ir nenustatytas priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir neigiamų pasekmių, o grindžiami kaltinimai paremti tik prielaidomis ir subjektyviais pasamprotavimais, kaltinimai grindžiami faktais, kurie net nebuvo tiriami ir neišku kaip susiję su minėtais pareigūnais, o teisės aktai, bei surinkti įrodymai pritaikyti formaliai. Atliekant tarnybinį patikrinimą buvo pažeistos profesinės sąjungos teisės ginti ir atstovauti savo narius.
     Niekas teisinėje valstybėje negali būti baudžiamas pagal subjektyvią kieno nors nuomonę, o nuobauda gali būti skiriama tik tada, kai surinkti neginčijami įrodymai. Tarnybinė atsakomybė yra atskira administracinės prievartos rūšis, o tai suponuoja pareigą darbdaviui ar asmeniui, turinčiam teisę skirti tarnybinę nuobaudą, surinkti neginčijamus duomenis, patvirtinančius, jog pareigūno veikoje yra tarnybinio nusižengimo sudėtis.
     Vadovaujantis 2008-06-20 Kolektyvinės sutarties 32 ir 35 punktais, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir tai, kad Išvadoje nurodyti duomenys ir įrodymai nepatvirtina Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininko pavaduotojo R.J., posto pamainos viršininko I.K. ir posto vyriausiosjo inspektoriaus V.P., kaltės, o patys pareigūnai savo kaltės nepripažįsta, todėl nėra pagrindo duoti sutikimą nuobaudų skyrimui.
     Raštas persiunčiamas elektroniniu paštu - iš Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos) į muitinė@cust.lt (Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos). Originalas bus išsiųstas.
     
     
     
     Pagarbiai
     
      Pirmininkė Leokadija Daujotaitė
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com