See other templatesSee other templates

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos muitinės šakos 2014 m. spalio 20d. kolektyvinės sutarties nuostatomis, profesinei sąjungai pateikas pastaboms Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2013 m. vasario 18d. įsakymo Nr.1B-105 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. IK-189 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės postų pareigūnų, pagal tarnybos pobūdį važinėjančių tarnybiniais tikslais keleiviniu ar asmeniniu transportu, taip pat vykstančių į tarnybos vietą ir iš jos, važiavimo išlaidų, išskyrus taksi, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ įgyvendinimo“ pakeitimo projektas.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO 2007 M. GEGUŽĖS 22 D. ĮSAKYMO NR. 1K-189 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS POSTŲ PAREIGŪNŲ, PAGAL TARNYBOS POBŪDĮ VAŽINĖJANČIŲ TARNYBINIAIS TIKSLAIS KELEIVINIU AR ASMENINIU TRANSPORTU, TAIP PAT VYKSTANČIŲ Į TARNYBOS VIETĄ IR IŠ JOS, VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ, IŠSKYRUS TAKSI, KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ ĮGYVENDINIMO

2014 m. gruodžio d. Nr. 1B-
Vilnius

Vadovaudamasis Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 51 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos muitinės postų pareigūnų, pagal tarnybos pobūdį važinėjančių tarnybiniais tikslais keleiviniu ar asmeniniu transportu, taip pat vykstančių į tarnybos vietą ir iš jos, važiavimo išlaidų, išskyrus taksi, kompensavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1K-189 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės postų pareigūnų, pagal tarnybos pobūdį važinėjančių tarnybiniais tikslais keleiviniu ar asmeniniu transportu, taip pat vykstančių į tarnybos vietą ir iš jos, važiavimo išlaidų, išskyrus taksi, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 3 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamas:


1.1. Prašymo dėl važiavimo išlaidų asmeniniu transportu kompensavimo formą;
1.2. Prašymo dėl važiavimo išlaidų keleiviniu transportu kompensavimo formą;
1.3. Kompensuojamųjų važiavimo keleiviniu ar asmeniniu transportu išlaidų ataskaitos formą.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Lietuvos Respublikos muitinės postų pareigūnai (toliau – pareigūnai), norėdami gauti išlaidų kompensaciją už vykimą iš faktinės gyvenamosios vietos į tarnybos vietą ir iš jos keleiviniu arba asmeniniu transportu, taip pat tarnybiniais tikslais, per tiesioginį vadovą pateikia šio įsakymo 1.1 arba 1.2 punkte nurodytos formos prašymą. Prašymas dėl važiavimo išlaidų kompensavimo pateikiamas einamiesiems metams iki sausio 10 d. Priimti į tarnybą pareigūnai prašymus pateikia per 5 darbo dienas nuo priėmimo į tarnybą dienos. Prie prašymo dėl važiavimo išlaidų asmeniniu transportu kompensavimo pridedamos transporto priemonės registracijos liudijimo, transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo, vairuotojo pažymėjimo kopijos bei ištrauka iš internetinio žemėlapių tinklapio su tiksliai nurodytu vykimo vietos adresu, tarnybos vietos adresu, žemėlapyje pažymėtu vykimo maršrutu ir pagal jį apskaičiuotu trumpiausiu atstumu kilometrais. Esant būtinumui pateikiami kiti dokumentai, įrodantys pareigūno teisę gauti važiavimo išlaidų kompensaciją. Pareigūnų tiesioginiai vadovai, vizuodami prašymus dėl važiavimo išlaidų asmeniniu transportu kompensavimo, patikrina 2, 3, 4, 5, 6 ir 9 prašymo skiltyse nurodytos informacijos teisingumą, o vizuodami prašymus dėl važiavimo išlaidų keleiviniu transportu kompensavimo – 2, 3 ir 4 prašymo skiltyse nurodytos informacijos teisingumą. Už prašymuose nurodytos informacijos bei pateikiamų dokumentų kopijų autentiškumą atsakingi prašymus pateikę pareigūnai. Prašymus dėl važiavimo išlaidų kompensavimo tiesioginiai vadovai vizuoja, arba nurodo ištaisyti pastebėtus trūkumus ir/arba pateikti naują prašymą, arba motyvuotai atsisako vizuoti per 5 darbo dienas. Pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos važiavimo išlaidų kompensacijos dydžiui, pareigūnai per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo pateikia prašymus iš naujo. Pasikeitęs kompensuojamųjų išlaidų dydis taikomas nuo pareigūno tiesioginio vadovo prašymo vizavimo datos;

2.2. Faktine gyvenamąja vieta laikoma pagrindinė gyvenamoji vieta, kurioje pareigūnas faktiškai dažniausiai gyvena ir su kuria yra labiausiai susijęs (kur yra jo turtas ar turto didžioji dalis (arba jeigu pareigūnas gyvena kitoje vietovėje – kur yra nuomojamas būstas), kur yra pareigūno darbo vieta arba kur jis gyvena ilgiausiai);

2.3. Prašyme dėl važiavimo išlaidų asmeniniu transportu kompensavimo nurodytas trumpiausias atstumas gali turėti iki 5 procentų nuokrypį, lyginant su apskaičiuotu kelionės atstumu pateiktoje ištraukoje iš internetinio žemėlapių tinklapio. Nuokrypio procentą nustato pareigūno tiesioginis vadovas;

2.4. Personalo administravimo skyriaus pareigūnai, sąsajos tarp finansinių išteklių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos ir fizinių asmenų registro pagalba, patikrinę pareigūnų prašymuose dėl važiavimo išlaidų kompensavimo nurodytą faktinę gyvenamąją vietą ir pareigūnų deklaruotą gyvenamąją vietą ir nustatę, kad faktinė gyvenamoji vieta yra labiau nutolusi nuo tarnybos vietos nei pareigūno deklaruotoji, grąžina prašymus pareigūnams patikslinti faktinę gyvenamąją vietą. Jeigu patikslinimas turi įtakos važiavimo išlaidų kompensacijos dydžiui (keičiasi trumpiausias atstumas), pareigūnas pateikia prašymą iš naujo;

2.5. Nustačius neteisingai pateiktos informacijos, turinčios įtakos važiavimo išlaidų kompensacijos dydžiui, atvejus, nepagrįstai priskaičiuota ir išmokėta kompensuojamų išlaidų suma išieškoma iš prašymą pateikusio pareigūno teisės aktų nustatyta tvarka;

2.6. didžiausias mėnesio kompensuojamųjų išlaidų dydis per vieną mėnesį negali būti didesnis nei Taisyklių 4 punkte nustatytas dydis;

2.7. pareigūnams važiavimo išlaidos kompensuojamos pateikus šio įsakymo 1.3 punkte nurodytos formos mėnesio ataskaitą ne vėliau kaip kito mėnesio penktą darbo dieną. Prie mėnesio ataskaitos pridedami ant atskiro lapo chronologine tvarka suklijuoti kuro įsigijimą patvirtinantys degalinės kasos aparato čekiai, arba naudoti vienkartiniai važiavimo keleiviniu transportu bilietai, arba nuolatinių važiavimo keleiviniu transportu bilietų (kortelių) įsigijimą/papildymą patvirtinantys dokumentai (kvitai, kasos aparato čekiai), išlaidoms priskaičiuojant jų sumos dalį, atitinkančią faktiškai dirbtų dienų (pamainų) ar vykimų į tarnybos vietą ir iš jos ir (arba) tarnybiniais tikslais, skaičių. Pareigūnų tiesioginiai vadovai, vizuodami kompensuojamųjų važiavimo išlaidų ataskaitas, patikrina Taisyklių 6 ir 7 punktuose ir šių ataskaitų 2, 3, 4 ir 8 skiltyse nurodytos informacijos teisingumą. Už ataskaitose nurodytos informacijos teisingumą atsakingi jas užpildę pareigūnai. Postų viršininkų pateiktus prašymus dėl važiavimo išlaidų kompensavimo bei šių išlaidų ataskaitas vizuoja teritorinių muitinių viršininkai arba, jų nurodymu, teritorinių muitinių viršininkų pavaduotojai pagal kuravimo sritis. Tiesioginiai vadovai pareigūnų kompensuojamųjų važiavimo išlaidų ataskaitas perduoda teritorinės muitinės viršininkui;

2.8. Finansų skyriaus pareigūnai patikrina kompensuojamųjų važiavimo išlaidų ataskaitoje nurodytos kompensuojamos išlaidų sumos apskaičiavimo teisingumą, palygina kitos informacijos atitikimą nurodytai pateiktame prašyme dėl važiavimo išlaidų kompensavimo ir, atsižvelgdami į Taisyklių 4 punktu nustatytą važiavimo išlaidų kompensacijos dydį, atlieka kitas įsipareigojimų einamosios finansų kontrolės procedūras;

2.9. vidutinė degalų sunaudojimo norma 100 km teritorinės muitinės viršininko įsakymu nustatoma pagal transporto priemonės techninius duomenis, patvirtintus transporto priemonės gamintojo ar jo oficialaus prekybos atstovo (įgalioto atstovo) išduota pažyma. Jeigu pareigūnas tokios pažymos nepateikia, vidutinė degalų sunaudojimo norma nustatoma vadovaujantis Automobilių kuro normų nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1995 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 405:

2.9.1. lengviesiems automobiliams su dyzeliniais varikliais kuro norma yra 0,6 benzininio variklio normos;

2.9.2. lengviesiems automobiliams, vietoj benzino naudojantiems suskystintas naftos dujas, kuro norma didinama 10 proc.;

2.9.3. lengviesiems automobiliams, vietoj benzino naudojantiems suslėgtas gamtines dujas, kuro norma didinama 2,5 proc.;

2.9.4. teritorinės muitinės viršininko nustatyta vasaros kuro norma žiemos metu didinama 10 proc. Žiemos ir vasaros pradžią kuro normų apskaičiavimui nustato teritorinės muitinės viršininkas įsakymu.

3. P a v e d u Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos teritorinių muitinių viršininkams kompensuoti muitinės postų pareigūnams važiavimo išlaidas keleiviniu arba asmeniniu transportu už vykimą iš faktinės gyvenamosios vietos į tarnybos vietą ir iš jos, taip pat tarnybiniais tikslais.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2013 m. vasario 18 d. įsakymą Nr. 1B-105 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1K-189 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės postų pareigūnų, pagal tarnybos pobūdį važinėjančių tarnybiniais tikslais keleiviniu ar asmeniniu transportu, taip pat vykstančių į tarnybos vietą ir iš jos, važiavimo išlaidų, išskyrus taksi, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ įgyvendinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

5. Šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

Generalinis direktorius Antanas Šipavičius

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com