See other templatesSee other templates

Projektas (pradinis variantas)

LIETUVOS MUITINĖS
ŠAKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

Vilnius, du tūkstančiai tryliktųjų metų lapkričio mėnesio dvidešimt aštunta diena

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188785847, buveinės adresas Jakšto g. 1, 01105 Vilnius, atstovaujamas generalinio direktoriaus Antano Šipavičiaus, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliojimą (2013-09-4 LRV nutarimas Nr.799, V.Ž.,2013, Nr.95-4728), toliau - Darbdavys,
ir
Lietuvos Muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas, juridinio asmens kodas 295747310, buveinės adresas Naujoji Riovonių g. 3-409A, 03153 Vilnius, atstovaujamas koordinacinės tarybos pirmininko Jūriaus Bruklio, veikiančio pagal Įstatus,

ir
Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga, juridinio asmens kodas 190778692, buveinės adresas J. Jasinskio g. 9-310,01111,Vilnius, atstovaujama pirmininkės Irenos Petraitienės, veikiančios pagal Įstatus,
toliau kartu vadinami šalimis,
vadovaudamiesi tuo, kad:
Lietuvos muitinė, siekdama apsaugoti Lietuvos ir Europos Sąjungos visuomenę, rinką, aplinką ir finansinius interesus nuo neteisėtos tarptautinės prekybos daromos žalos, sudarydama palankias sąlygas teisėtam verslui, taikydama aukštus reikalavimus profesinės veiklos kokybei, gina ir saugo teisinės valstybės principus, pripažindama objektyvumo, skaidrumo, bendradarbiavimo, atskaitomybės principus. Siekiant šių tikslų įgyvendinimo turi būti sukurtos patrauklios tarnybos Lietuvos muitinėje sąlygos, apimančios muitinės pareigūnų atrankos, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo, karjeros politiką;
Lietuvos muitinės įvaizdžio ir tarnybos muitinėje sąlygų optimizavimas yra bendras tiek šios sistemos vadovybės, tiek sistemoje tarnaujančių pareigūnų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų (toliau – Muitinės darbuotojas) tikslas;
atsižvelgdami į tai, šios sutarties šalys konstatuoja, kad Lietuvos muitinei keliami veiklos reikalavimai ir vykstantys šios sistemos organizaciniai ir techniniai pertvarkymai, didėjantys reikalavimai profesionalumui, sukuria poreikį turėti ir išlaikyti kvalifikuotus, motyvuotus ir atsakingus Muitinės darbuotojus, gebančius efektyviai vykdyti pavestas funkcijas ir padėti Lietuvos muitinei siekti strateginių tikslų,
sudaro šią šakos kolektyvinę sutartį (toliau tekste – sutartis).

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sutarties tikslas – derinti šalių interesus, siekiant plėtoti socialinę partnerystę ir skatinti Muitinės darboutojų bendradarbiavimą darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais.

2. Šalių santykiai grindžiami šiais principais:
2.1. lygiateisiškumu, geranoriškumu, sąžiningumu, tarpusavio pagarba;
2.2. savanoriškumu ir savarankiškumu, priimant šalims aktualius sprendimus;
2.3. įstatymo viršenybe ir kitų teisės aktų laikymusi;
2.4. objektyvios informacijos, reikalingos susitarimams pasiekti, suteikimu laiku; 2.5. prisiimtų įsipareigojimų vykdymu;
2.6. aiškiai reglamentuotais šalių informavimo ir konsultavimo santykiais.

3. Darbdavys įsipareigoja:
3.1. vykdyti šią sutartį;
3.2. skatinti pavaldžių įstaigų vadovus gerbti ir vykdyti šią sutartį ir sudaryti įstaigų kolektyvines sutartis;
3.3. operatyviai ir konstruktyviai reaguoti į profesinių sąjungų pasiūlymus, pretenzijas, prašymus ir pateikti tinkamos formos bei turinio atsakymus per protingą terminą.

4. Profesinės sąjungos įsipareigoja:
4.1. visomis teisėtomis priemonėmis siekti, kad ši sutartis būtų vykdoma ir jos laikytis;
4.2. siekti, kad Muitinės darbuotojai nepažeistų tarnybinės drausmės ir nediskredituotų Lietuvos muitinės vardo;
4.3. neorganizuoti ir nedalyvauti protesto akcijose prieš Darbdavį, jei Darbdavys laikosi šios sutarties ir tarnybos santykius reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų;
4.4. dalyvauti rengiant Lietuvos muitinei reikšmingus minėjimus.

5. Muitinės darbuotojai įsipareigoja:
5.1. vykdyti šios sutarties sąlygas;
5.2. dalyvauti įgyvendinant Lietuvos muitinės strateginį planą;
5.3. tausoti Darbdavio pastatus, bendros paskirties ir darbo įrenginius, prietaisus ir įtaisus, tikslingai ir taupiai naudoti elektros ir šilumos energiją, medžiagas, vandenį ir kitus išteklius; 5.4. laikytis tarnybos sąlygas reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, Muitinės pareigūno etikos kodekso, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, sąžiningai vykdyti pavestas funkcijas ir siekti Lietuvos muitinės vardo prestižo didinimo.

6. Profesinė sąjunga turi teisę deleguoti savo atstovą į darbo grupes, komisijas.

7. Ši sutartis taikoma visiems Muitinės darbuotojams, kurie eina pareigas muitinės sistemą sudarančiose įstaigose: Muitinės departamente, teritorinėse muitinės įstaigose, specialiosiose muitinės įstaigose, ir kurie į pareigas bus priimti po šios sutarties įsigaliojimo, nepriklausomai nuo jų narystės profesinėje sąjungoje.

II. PROFESINIŲ SĄJUNGŲ DALYVAVIMAS
DARBDAVIO SPRENDIMŲ PRIĖMIME

8. Profesinės sąjungos, sutarties šalies, atstovas įtraukiamas nario teisėmis į Darbdavio sudaromas komisijas ir darbo grupes, kurios sprendžia profesinės veiklos klausimus:
8.1. įsigaliojus šiai sutarčiai į jau veikiančias darbo grupes ir komisijas darbdavio iniciatyva profesinės sąjungos, sutarties šalies, įtraukiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų;
8.2. apie naujai sudaromas komisijas ir darbo grupes darbdavys kiekvienu atveju raštu informuoja profesines sąjungas, sutarties šalis, kurios per rašte nurodytą laiką pateikia savo atstovo kandidatūrą. Jeigu per darbdavio nurodytą laiką į komisiją ar darbo grupę nedeleguojamas profesinių sąjungų atstovas, laikoma, kad jos atsisakė šios teisės.
8.3. įsigaliojus šiai sutarčiai darbdavio teikimu profesinės sąjungos, sutarties šalies, deleguotas atstovas įtraukiamas į Lietuvos muitinės kolegijos sudėtį nario teisėmis.

III. INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO PROCEDŪROS

9. Darbdavys per penkias darbo dienas nuo profesinių sąjungų prašymo pateikimo dienos pateikia informaciją apie:
9.1. Lietuvos muitinės plėtros ir pertvarkymo planus;
9.2. Muitinės darbuotojų užimtumą: jų skaičių, darbo krūvį, viršvalandinio darbo apimtis, laisvas pareigybes ir pan.;
9.3. darbo užmokestį: darbo užmokesčio, įskaitant priedus ir priemokas, dydį;
9.4. pareigybes, veiklos vertinimus, paskatinimus, tarnybinę atsakomybę ir pan.;
9.5. saugą ir sveikatą darbe: nelaimingų atsitikimų darbe skaičių, mirtinų atvejų dėl nelaimingų atsitikimų darbe skaičių, nelaimingų atsitikimų kompensavimo išlaidas, darbo sąlygų pagerinimo planus;
9.6. esminius darbo organizavimo pakeitimus: atskirų muitinės įstaigų, jų padalinių funkcijų didinimo ar mažinimo planus, darbo laiko rėžimą, pareigybių skaičiaus kitimą, pareigybių perskirstymo planus, atitinkamų pareigybių, padalinių darbo instrukcijų, aprašų ir pan. planuojamus pakeitimus;
9.7. kitą informaciją, susijusią su Muitinės darbuotojų darbo organizavimu, tarnyba ar socialiniais klausimais, kuri reikalinga profesinių sąjungų veiklai vykdyti.
10. Darbdavys sudaro sąlygas skelbti informaciją apie profesinių sąjungų veiklą Muitinės departamento interneto svetainėje www.cust.lt ir intranete.
11. Prieš sprendimų priėmimą dėl vidinių struktūrinių pertvarkymų, apimančių vidaus struktūrinių padalinių sujungimą, prijungimą, skaidymą ar panaikinimą, dėl Muitinės darbuotojų skaičiaus mažinimo, dėl ekonominių ir technologinių priežasčių, galinčių turėti esminės įtakos darbo organizavimui ir Muitinės darbuotojų teisinei, ekonominei, socialinei padėčiai, dėl esminių darbo organizavimo ar darbo sąlygų pakeitimų, darbdavys informuoja profesines sąjungas ir konsultuojasi su jų paskirtais atstovais dėl tokių sprendimų priėmimo, teisinių, ekonominių ir socialinių padarinių Muitinės darbuotojams, dėl priemonių, padėsiančių išvengti neigiamų padarinių. Konsultacijos pradedamos ir baigiamos ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius iki sprendimo priėmimo ir baigiamos pasirašant susitarimą tarp Darbdavio ir Profesinės sąjungos.
12. Darbdavys informuoja profesines sąjungas apie rengiamus teisės aktų projektus, tame skaičiuje ir apie priimtų pakeitimus, aktualius Muitinės darbuotojams, ir sudaro sąlygas profesinėms sąjungoms pateikti savo pasiūlymus ir pastabas.
13. Teisės aktus, įskaitant šių teisės aktų pakeitimus ir papildymus, susijusius su Muitinės darbuotojų profesinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis garantijomis, darbo užmokesčiu, darbo organizavimu ir pan., darbdavys priima tik suderinęs su profesinėms sąjungomis.
14. Profesinėms sąjungoms pasiūlius pakeisti ar panaikinti darbdavio teisės aktus, susijusius su Muitinės darbuotojų darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais, pasiūlymas svarstomas ir priimamas sprendimas šalių susitarimu.
15. Prieš priimdamas sprendimą dėl grupės Muitinės darbuotojų atleidimo, darbdavys ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius informuoja profesines sąjungas ir konsultuojasi su jų paskirtais atstovais. Profesinėms sąjungoms turi būti pateikiama informacija apie atleidimų priežastis, numatomų atleisti Muitinės darbuotojų skaičių, numatomų atleidimų datas ir procedūras. Konsultacijomis, nepažeidžiant darbdavio strateginių tikslų įgyvendinimo, turi būti siekiama sumažinti atleidžiamų darbuotojų skaičių ir sušvelninti atleidimų padarinius. Konsultacijos baigiamos ne vėliau kaip prieš mėnesį iki sprendimo dėl atleidimo dienos (įspėjimų apie atleidimą įteikimo). Baigus konsultacijas darbdavys ir profesinių sąjungų atstovai pasirašo susitarimą.
16. Informavimo ir konsultavimo procedūros sutarties 11, 14 ir 15 punktuose numatytais atvejais turi būti įforminamos raštu. Bendrų darbdavio ir profesinių sąjungų konsultacijų eiga protokoluojama. Protokolus pasirašo konsultacijų dalyviai arba jų įgalioti asmenys.
17. Profesinės sąjungos įsipareigoja keistis su darbdaviu informacija apie socialinę ir emocinę padėtį Lietuvos muitinėje.
18. Šalys įsipareigoja iš anksto informuoti viena kitą apie masinių renginių organizavimą, seminarus, konferencijas, kuriose bus aptariami klausimai, susiję su Muitinės darbuotojų profesinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis garantijomis, darbo užmokesčiu, darbo organizavimu ir pan.

IV. MUITINĖS DARBUOTOJŲ TARNYBOS YPATUMAI

1. Muitinės darbuotojų darbo sąlygas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymai, Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymai ir ši sutartis. Kai skiriasi šios sutarties ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymų nuostatos, taikomos šios sutarties nuostatos.
2. Šalys įsipareigoja siekti ir skatinti, kad šios sutarties nuostatos būtų perkeliamos ir detalizuojamos muitinės įstaigose sudaromose įstaigų kolektyvinėse sutartyse. Įstaigų kolektyvinės sutartys negali prieštarauti šiai sutarčiai ar bloginti Muitinės darbuotojų padėties palyginti su ta, kurią nustato ši sutartis.
3. Šalys siekia įteisinti vienodą ir skaidrią Muitinės darbuotojų priėmimo į tarnybą tvarką ir, atsižvelgiant į šį siekį, darbdavys įsipareigoja sudaryti galimybes profesinių sąjungų atstovams dalyvauti Muitinės darbuotojų atrankoje – įtraukti profesinių sąjungų atstovą į priėmimo (atrankos) komisijas. Profesinės sąjungos įsipareigoja sąžiningai ir atsakingai dalyvauti šioje veikloje ir teikti konstruktyvius pasiūlymus kaip ją tobulinti.
4. Muitinės darbuotojai turi teisę kelti kvalifikaciją atsižvelgiant su jų tarnybos tvarką ir sąlygas reglamentuojančius teisės aktus. Rengiant Muitinės darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programas, nustatant šių mokymų sąlygas ir tvarką, dalyvauja profesinių sąjungų atstovai. 5. Siekiant sukurti sąlygas skaidriai Muitinės darbuotojų skatinimo ir apdovanojimo tvarkai, profesinės sąjungos dalyvauja rengiant tvarkų aprašus ir stebi kaip jų laikomasi. Su Profesinėmis sąjungomis derinamos skatinimui teikiamų Muitinės darbuotojų kandidatūros.
6. Atliekant metinį ar neeilinį Muitinės darbuotojų vertinimą, vertinimo komisijos sudėtyje nario teisėmis dalyvauja profesinių sąjungų atstovas.
7. Įvertinus statutinio muitinės pareigūno, turinčio tarnybos stažą muitinėje 15 ir daugiau metų, tarnybos veiklą gerai trečią kartą iš eilės, jo tarnybinę veiklą vertina vertinimo komisija.
8. Su profesinėmis sąjungomis konsultuojamasi priimant sprendimus suteikti leidimą Muitinės darbuotojui dirbti kitą darbą.
9. Su tais Muitinės darbuotojais, kurių pareigos tiesiogiai susijusios su materialiojo turto saugojimu, priėmimu, išdavimu, pirkimu, gabenimu, taip pat su tais, kuriems patikėtas tarnybinis automobilis, gali būti sudaromos rašytinės individualios visiškos materialinės atsakomybės sutartys. Muitinės darbuotojas turi teisę atsisakyti priimti materialinį turtą, jeigu darbdavys nesudaro tinkamų sąlygų jam patikėto turto apsaugai. Pareigų, su kurias užimančiais Muitinės darbuotojais gali būti sudaromos visiškos materialinės atsakomybės sutartys, sąrašas derinamas su profesine sąjunga.
10. Muitinės darbuotojai už įstatymų pažeidimus, tarnybinius nusižengimus arba pareigūno vardą žeminančius poelgius gali būti traukiami tarnybinėn atsakomybėn. Tarnybinės atsakomybės taikymo procedūroje šalys įsipareigoja laikytis šių taisyklių:

10.1. darbdavys apie pradėtą tarnybinį patikrinimą informuoja profesines sąjungas ne vėliau kaip kitą darbo dieną;
10.2. Vienu iš tarnybinio nusižengimo tyrimo komisijos narių skiriamas tos profesinės sąjungos atstovas, kurios nario atžvilgiu pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas;
10.3. skiriant tarnybinę nuobaudą profesinių sąjungų nariams turi būti gautas profesinės sąjungos sutikimas. Kilus teisminiam ginčui dėl profesinės sąjungos nesutikimo patraukti Muitinės darbuotoją tarnybinėn atsakomybėn, darbdavys privalo įrodyti, kad tarnybinė atsakomybė taikoma ne dėl Muitinės darbuotojo veiklos ar narystės profesinėje sąjungoje;
10.4. Profesinės sąjungos gali teikti siūlymą įstaigos vadovui panaikinti Muitinės darbuotojo tarnybinę nuobaudą.

11. Su iš tarnybos atleidžiamu muitinės pareigūnu turi būti atsiskaitoma paskutinę jo tarnybos dieną.
12. Keičiant Lietuvos muitinės darbo organizavimą ir naikinant konkrečią pareigybę, Muitinės darbuotojui siūlomos kitos lygiavertės pareigos toje pačioje muitinės įstaigoje, nesant lygiaverčių pareigų toje pačioje įstaigoje, siūlomos lygiavertės pareigos kitoje muitinės įstaigoje. Nesant lygiaverčių pareigų toje pačioje ar kitoje muitinės įstaigoje, pareigūnui, kurio pareigybė naikinama, siūlomos žemesnės pareigos. Žemesnės pareigos siūlomos nuosekliai, pirmiausiai, esančios laisvos toje įstaigoje, kurioje pareigas eina Muitinės darbuotojas, o tokių pareigų nesant – kitoje įstaigoje esančios laisvos žemesnės pareigos.
13. Be atvejų, numatytų Darbo kodekso 135 straipsnyje, pirmenybės teisę būti paliktiems tarnyboje, kai mažinamas Muitinės darbuotojų skaičius, esant vienodai kompetencijai ir kvalifikacijai, taip pat turi Muitinės darbuotojai, kurie:

13.1. buvo sužaloti eidami Muitinės darbuotojo pareigas;
13.2. vieni augina mokyklinio amžiaus vaikus (įvaikius) arba prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygis arba mažesnio negu 55 procentai darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
13.3. turi ne mažiau kaip dešimties metų tarnybos Lietuvos muitinėje stažą, išskyrus darbuotojus, ištarnavusius nustatytą laiką, reikalingą valstybinei pareigūnų ir karių pensijai skirti ar sulaukusius pensinio amžiaus;
13.4. kuriems iki amžiaus, reikalingo valstybinei pareigūnų ir karių pensijai gauti liko ne daugiau kaip penkeri metai;
13.5. turi tris ir daugiau vaikų iki 24 metų.

14. Muitinės darbuotojams 50, 60 ir toliau kas penkeri metai gyvenimo metų sukakčių progomis skiriamos 10 pareiginės algos bazinių ar bazinės mėnesinės algos dydžių piniginės išmokos.
15. Muitinės darbuotojams darbo metų sukakčių progomis skiriamos piniginės išmokos:

15.1. 5 darbo metų muitinėje - 3 pareiginės algos bazinių ar bazinės mėnesinės algos dydžių;
15.2. 10 darbo metų muitinėje - 5 pareiginės algos bazinių ar bazinės mėnesinės algos dydžių;
15.3. 15 darbo metų muitinėje - 7 pareiginės algos bazinių ar bazinės mėnesinės algos dydžių;
15.4. 20 darbo metų muitinėje - 10 pareiginės algos bazinių ar bazinės mėnesinės algos dydžių;
15.5. 25 darbo metų muitinėje - 13 pareiginės algos bazinių ar bazinės mėnesinės algos dydžių;
15.6. 30 darbo metų muitinėje - 16 pareiginės algos bazinių ar bazinės mėnesinės algos dydžių;
15.7. 35 darbo metų muitinėje - 19 pareiginės algos bazinių ar bazinės mėnesinės algos dydžių;
15.8. 40 darbo metų muitinėje - 20 pareiginės algos bazinių ar bazinės mėnesinės algos dydžių;
15.9. 45 darbo metų muitinėje - 22 pareiginės algos bazinių ar bazinės mėnesinės algos dydžių;
15.10. toliau kas penkeri metai pridedant po dvi pareiginės algos bazinių ar bazinės mėnesinės algos dydžių pinigines išmokas.

16. Muitinės darbuotojai, kurie mano, kad buvo pažeistos jų tarnybos ir socialines garantijas nustatančios teisės aktų, šios sutarties ar įstaigos kolektyvinės sutarties nuostatos, turi teisę ikiteismine tvarka kreiptis į Taikinimo komisiją, sudarytą Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu. Kreipimasis į Taikinimo komisiją neužkerta kelio vėliau įstatymų nustatyta tvarka ir terminais kreiptis į teismą.
17. Muitinės darbuotojui, vykdžiusiam pavestus muitinei uždavinius ir funkcijas ir nukentėjusiam vykdant tarnybines funkcijas, kompensuojamos teisinės pagalbos išlaidos. Teisinės pagalbos skyrimo tvarką, sąlygas ir jos dydį nustatomos darbdavys suderinęs su profesine sąjunga.

V. MUITINĖS DARBUOTOJŲ DARBO IR POILSIO LAIKAS

33. Darbo ir poilsio laikas organizuojamas vadovaujantis Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutu, Darbo kodeksu, Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka, suderinta su profesinėmis sąjungomis, ir šia sutartimi.
34. Muitinės darbuotojams, kurie vykdo nepertraukiamas funkcijas ir dirba pamaininiu režimu, suderinus su profesinėmis sąjungomis, gali būti įvedama suminė darbo laiko apskaita Darbo kodekso nustatyta tvarka. Šiuo režimu dirbančių Muitinės darbuotojų pareigybių sąrašus tvirtina darbdavys, suderinęs su profesinėmis sąjungomis.
35. Muitinės darbuotojams, kurie vykdo nepertraukiamas funkcijas ir dirba pamaininiu režimu, į darbo laiką įskaitoma pertrauka pavalgyti.
36. Darbdavys darbo (pamainų) grafikus tvirtina prieš tai suderinęs su profesinėmis sąjungomis. 37. Teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką turi nėščios Muitinės darbuotojos, taip pat Muitinės darbuotojai, auginantys mokyklinio amžiaus vaikus.
38. Mokyklinio amžiaus vaikus auginantiems Muitinės darbuotojams, jeigu jie to pageidauja, turi būti sudaryta galimybė nemažiau kaip 14 kalendorinių dienų nepertraukiamai atostogauti moksleivių vasaros atostogų metu.
39. Šalys įsipareigoja bendru susitarimu nustatyti kriterijus, kuriais remiantis darbuotojams suteikiamos papildomos atostogos.
40. Nemokamos kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos tik Muitinės darbuotojo prašymu. Darbo kodekso 184 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais, darbdavys privalo suteikti nemokamas atostogas darbuotojui jų pareikalavus. Kitais atvejais nemokamos atostogos suteikiamos šalių susitarimu remiantis Muitinės darbuotojo prašymu.
41. Muitinės darbuotojams, besimokantiems Lietuvos Respublikoje įregistruotose mokymosi įstaigose, pagal šių įstaigų pažymas suteikiamos mokymosi atostogos. Darbuotojams šių atostogų laikotarpiu mokamas 100 proc. dydžio darbo užmokestis.
42. Muitinės darbuotojams, kuriems kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo (seminarų, kursų ir t.t.) laikas sutampa su laisvu nuo darbo metu, šis laikas kompensuojamas darbuotojo pasirinkimu:

42.1. mokant darbo užmokestį;
42.2. suteikiant laisvą nuo darbo laiką kitu metu;
42.3. pridedant papildomas poilsio dienas prie kasmetinių atostogų.

VI. SAUGA IR SVEIKATA DARBE

40. Darbdavys įsipareigoja įvertinti (saugai ir sveikatai, profesinei rizikai) visas darbo vietas ir turėti darbo vietų saugos ir sveikatos būklės pasą.
41. Kiekvieno muitinės darbuotojo darbo vieta įrengiama pagal darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. Darbo patalpose įrengiamos vietos priešgaisrinės saugos ir pirmosios medicininės pagalbos priemonės.
42. Darbdavys užtikrina, kad kiekviena darbo vieta būtų saugi, patogi ir nekenksminga aplinkai. Buities ir higienos patalpos įrengiamos ir aprūpinamos higienos priemonėmis taip, kad jos atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
43. Visi Muitinės darbuotojai turi būti laiku instruktuoti dirbti saugiai, supažindinti su kitomis saugaus darbo taisyklėmis.
44. Jei to reikalauja darbo pobūdis, Muitinės darbuotojai aprūpinami kolektyvinėmis bei asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
45. Darbdavys konsultuojasi su Profesinėmis sąjungomis saugos ir sveikatos būklės analizės, planavimo, priemonių organizavimo ir kontrolės klausimais. Konsultacijos baigiamos pasirašant susitarimą, kurį pasirašo Darbdavys ir Profesinių sąjungų atstovai.
46. Apie įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sužinojimo apie įvykį Darbdavys raštu praneša Profesinėms sąjungoms. Profesinių sąjungų atstovas įtraukiamas į komisijos, tiriančios nelaimingą atsitikimą, sudėtį.

VII. PROFESINĖS SĄJUNGOS VEIKLOS GARANTIJOS
IR JOS NARIŲ SOCIALINĖS GARANTIJOS

47. Profesinės sąjungos ir jų nariai naudojasi visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų bei šios sutarties ir kitų susitarimų su darbdaviu suteiktomis teisėmis.
48. Profesinių sąjungų nariams ir jų valdymo organų nariams, profesinių sąjungų teikimu, suteikiama per mėnesį 10 valandų tarnybos (darbo) laiko, už kurį mokamas darbo užmokestis, profsąjunginėms pareigoms atlikti. Į šį laiką neįskaitomas laikas, būtinas dalyvauti patariamųjų institucijų ir kitų komisijų, sudaromų Muitinės departamente ir kitose muitinės įstaigose, posėdžiuose, kai profesinių sąjungų narys juose dalyvauja šių komisijų nario teisėmis. 49. Profesinės sąjungos narių veikla ne tarnybos metu neribojama.
50. Profesinių sąjungų nariams sudaromos galimybės dalyvauti profesinių sąjungų rengiamuose seminaruose, konferencijose, mokymo kursuose ir kituose renginiuose suteikiant tam papildomai ne daugiau kaip tris darbo dienas per metus už kurias mokamas darbo užmokestis. Šalims tiesiogiai susitarus, šis laikas gali būti ilgesnis. Apie Muitinės darbuotojo, profesinės sąjungos nario, dalyvavimą šiuose renginiuose profesinė sąjunga raštu praneša darbdaviui.
51. Atleidžiant iš pareigų profesinių sąjungų valdymo organų narį be jo kaltės, išskyrus atleidimą Muitinės darbuotojo prašymu, būtinas išankstinis profesinės sąjungos, kurios narys yra Muitinės darbuotojas, sutikimas, o atleidžiant iš pareigų profesinės sąjungos pirmininką, valdybos pirmininką, skyriaus pirmininką ar koordinacinės tarybos pirmininką išankstinis profesinės sąjungos sutikimas būtinas visais atvejais.
52. Šalys įsipareigoja bendru sutarimu ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šios sutarties įsigaliojimo įsteigti Dvišalę tarybą iš šios sutarties šalių atstovų, kuri spręs aktualius muitinės sistemos ir Muitinės darbuotojų tarnybos, socialinius ir ekonominius, organizacinius klausimus, taip pat Muitinės darbuotojų rengimo tarnybai, perkvalifikavimo ir kitus susijusius klausimus. Tarybos darbo reglamentas ir veiklos sąlygos nustatomos atskiru darbdavio ir profesinių sąjungų susitarimu.
53. Darbdavys suteikia profesinėms sąjungoms šias nemokamas paslaugas: spausdinimo, kopijavimo, naudojimosi patalpomis, telefonu, transporto priemone, skelbimų lenta, interneto svetaine www.cust.lt ir intranetu.
54. Darbdavys gali pervesti profesinėms sąjungoms atitinkamą pinigų sumą renginių organizavimui, šalių suderintais dydžiais ir tvarka.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55. Sutartis įsigalioja nuo jos įregistravimo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir galioja iki naujos sutarties sudarymo arba šios sutarties nutraukimo.
56. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie sudaryti raštu, pasirašyti šalių ir įregistruoti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.
57. Sutarties tekstas ir visa informacija apie jos vykdymą yra skelbiama Muitinės departamento ir profesinių sąjungų interneto puslapiuose.
58. Įsigaliojus sutarčiai, darbdavys įsipareigoja jos kopiją su nuoroda į internetinę sutarties versiją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas persiųsti visoms muitinės įstaigoms ir įpareigoja šių įstaigų vadovus supažindinti pasirašytinai su sutartimi visus Muitinės darbuotojus ne vėliau kaip per 14 darbo dienų. Pageidaujantiems Muitinės darbuotojams įteikiama sutarties kopija arba nurodomas jos internetinis adresas.
59. Profesinės sąjungos įsigaliojus šiai sutarčiai informaciją apie ją ir jos tekstą išplatina visoms kitoms profesinėms sąjungoms, kurios veikia muitinės įstaigose, kuriose galioja ši sutartis.
60. Kiekvienas po šios sutarties įsigaliojimo naujai į pareigas priimamas Muitinės darbuotojas raštu supažindinamas su šia sutartimi ir jam įteikiama spausdinta sutarties kopija arba nurodomas interneto adresas, kuriuo jis gali rasti sutarties tekstą.
61. Bet kuri iš šalių turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai, apie tai pranešusi kitai šaliai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius. Pranešimą apie sutarties nutraukimą galima pateikti ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
62. Susitarimas sudarytas ___________ egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią: po vieną kiekvienai iš šalių.
63. Šioje sutartyje priimtų įsipareigojimų vykdymą kontroliuoja šalių atstovai:

63.1. šalys ne rečiau kaip du kartus per metus (birželio ir gruodžio mėnesiais) organizuoja dvišalį susitikimą sutarties vykdymo ir su tuo susijusiems klausimams aptarti;
63.2. Profesinės sąjungos ne rečiau kaip kartą per metus (paprastai po šios sutarties šalių susitikimo) apie sutarties vykdymą atsiskaito savo narių konferencijoje.

64. Nustačius šios sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo faktą, per tris darbo dienas šalys privalo raštu informuoti viena kitą ir per dešimt darbo dienų, vienos iš šalių reikalavimu organizuojamas pasitarimas nesutarimams aptarti ir pašalinti. Nesutarus, ginčai sprendžiami Muitinės generalinio direktoriaus sudarytoje Taikinimo komisijoje. Nepavykus ginčo išspręsti Taikinimo komisijoje, jis sprendžiamas Darbo kodekso nustatyta tvarka pasitelkus tarpininką.
65. Nesutarimai ir ginčai, kylantys tarp šalių derybų, sutarties sudarymo ir vykdymo metu, taip pat ginčai atsiradę keičiant ar pildant sutartį sprendžiami derybų keliu tarp šios sutarties šalių. Ginčų nepavykus išspręsti derybų būdu, jie nagrinėjami Darbo kodekso nustatyta tvarka pasitelkus tarpininką.
66. Šioje sutartyje neaptartos Muitinės darbuotojų socialinės garantijos suteikiamos ir užtikrinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis. Darbdavys savo įsakymais nustatydamas naujas ar keisdamas galiojančias tarnybos sąlygas ir socialines Muitinės darbuotojų garantijas negali bloginti jų palyginus su šia sutartimi, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
67. Pasirašydamas šią sutartį, darbdavys pripažįsta profesines sąjungas lygiaverčiu partneriu, išreiškiančiu Muitinės darbuotojų teisėtus interesus įgyvendinant šią sutartį.

Muitinės departamento generalinis direktorius
Antanas Šipavičius

Lietuvos Muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo koordinacinės tarybos
pirmininkas Jūrius Bruklys

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com