See other templatesSee other templates

Projektas
Projektas
PROJEKTAS

MUITINĖS POSTŲ PAREIGŪNŲ PAREIGŲ ATLIKIMO VIETOS NUSTATYMO IR KEITIMO TAISYKLĖS

1. Muitinės postų pareigūnų pareigų atlikimo vietos nustatymo ir keitimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato muitinės postų pareigūnų pareigų atlikimo vietos nustatymo ir keitimo sąlygas, terminus ir atsakingus už pareigų atlikimo vietos pakeitimą asmenis.

2. Muitinės postų pareigūnų pareigų atlikimo vieta nustatoma ir keičiama teritorinės muitinės viršininko įsakymu atsižvelgiant į muitinės postų darbo krūvius, reikiamos kvalifikacijos personalo poreikius konkrečiame muitinės poste, pareigūnų tarpusavio santykius ir kitas aplinkybes reikšmingas užtikrinant muitinės postui pavestų funkcijų įvykdymą.

3. Muitinės posto pareigūno pareigų atlikimo vieta gali būti keičiama:
3.1. kai keičiasi muitinės posto statusas, muitinės postui nustatytos funkcijos ar muitinės posto darbo krūvis;
3.2. kai muitinės posto veikla sustabdoma arba muitinės postas likviduojamas;
3.3. kai muitinės posto funkcijų vykdymui reikalingi atitinkamos kvalifikacijos pareigūnai;
3.4. kai įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemones;
3.5. muitinės posto pareigūno prašymu.

4. Muitinės posto pareigūnų tarnybos vieta nustatoma ir keičiama taip, kad tame pačiame muitinės poste nedirbtų sutuoktiniai, artimi giminaičiai ar svainystės ryšiais susiję asmenys.

5. Muitinės postų pareigūnams turi būti keičiama pareigų atlikimo vieta išdirbus viename muitinės poste ne ilgiau kaip 1 metus.

6. Muitinės postų viršininkų, jų pavaduotojų ir pamainų viršininkų pareigų atlikimo vieta turi būti keičiama išdirbus viename poste ne ilgiau kaip 2 metus.

7. Muitinės postų pareigūnai ir pamainų viršininkai turi būti skiriami į kitą pamainą išdirbus vienoje pamainoje ne ilgiau kaip 4 mėnesius.

8. Sudarant pamainas muitinės postuose pamainos sudėtis kiekvieną mėnesį turi pasikeisti ne mažiau kaip 25 proc.

9. Kiekvieno muitinės posto pareigūno darbo vieta muitinio tikrinimo etapuose ar kituose darbo baruose turi būti keičiama kiekvieną pamainą (darbo dieną). Esant galimybei, darbo vieta per pamainą (darbo dieną) turi būti keičiama 3 kartus.

10. Muitinės postų pareigūnų paskirstymas pamainose turi būti tolygus pagal pareigūnų užimamas pareigas ir pareigybių kategorijas.

11. Už Taisyklių 7, 8, 9 ir 10 punktų įgyvendinimą atsako muitinės postų viršininkai.

12. Už muitinės postų pareigūnų pareigų atlikimo vietos keitimą pagal nustatytus kriterijus atsako teritorinės muitinės viršininkas.

* * *

PROJEKTAS

DĖL MUITINĖS POSTŲ PAREIGŪNŲ PAREIGŲ ATLIKIMO VIETOS NUSTATYMO IR KEITIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2010 m. gruodžio XX d. Nr. XX
Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. spalio 5 d įsakymu Nr. 1K-313 (Žin., 2010, Nr. 120-6156), patvirtintą korupcijos prevencijos priemonių, parengtų pagal Finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų veiklos sričių, kuriose yra korupcijos tikimybė, 2009 metų analizės ir vertinimo rezultatus, 16 priemonę:

1. T v i r t i n u pridedamas Muitinės postų pareigūnų pareigų atlikimo vietos nustatymo ir keitimo taisykles.

2. P a v e d u:

2.1. teritorinių muitinių viršininkams iki 2010 m. gruodžio 31 d. pateikti Muitinės mokymo centrui muitinės postų pareigūnų mokymų poreikius reikalingus įgyvendinti šio įsakymo 1 punktu patvirtintų taisyklių nuostatas.

2.2. Muitinės mokymo centrui organizuoti iki 2011 m. kovo 31 d. muitinės postų pareigūnų mokymus atsižvelgiant į teritorinių muitinių pateiktus mokymų poreikius.

Generalinis direktorius

Parengė
Personalo ir mokymo skyriaus vyriausiasis inspektorius-juriskonsultas
Aivaras Danusas
2010-12-XX
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com