See other templatesSee other templates

Nuo 2020-03-19 įsigaliojo Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymas (toliau - Įstatymas). Būtent Įstatymo 111 str. 1 d., kuri iš pradžių buvo siūloma kaip 14 str. 31 d., yra numatytas maksimalus 77,58 proc. laikinojo nedarbingumo apmokėjimas pareigūnams, į kurį pareigūnai įgys teisę koronaviruso (COVID-19) susirgimo atveju, jeigu toks susirgimas įvyko jiems vykdant savo profesines veiklos funkcijas.

Šis apmokėjimas iki mokestinių pakeitimų buvo laikomas 100 proc. apmokėjimu.

Toks naujas teisinis reglamentavimas suteikia papildomas socialines garantijas pareigūnams.

Įstatymo pakeitimas įsigaliojo nuo 2020-03-19 ir galios iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino pabaigos (Įstatymo 111 str. 6 d.).

Svarbu atkreipti dėmesį, kad Įstatymo 111 str. taip pat numatyta, kad „Įsigaliojus (2020-03-19) įstatymui Nr. XIII-2824, asmenims, kurie, vykdydami savo profesinės veiklos funkcijas, iki įstatymo Nr. XIII-2824 įsigaliojimo (2020-03-19) Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės metu susirgo naujuoju koronavirusu (COVID-19), įsigaliojus (2020-03-19) įstatymui Nr. XIII-2824, paskirta ligos išmoka perskaičiuojama ir nuo įstatymo Nr. XIII-2824 įsigaliojimo dienos (2020-03-19) mokama 77,58 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.“, kas reiškia, kad, jeigu pareigūnas iki šio Įstatymo pakeitimo įsigaliojimo susirgo koronavirusu (COVID-19), jam atliekant savo profesinės veiklos funkcijas, tai pareigūnui skirta ligos išmoka turi būti perskaičiuota ir nuo minėto Įstatymo pakeitimo įsigaliojimo, t. y. nuo 2002-03-19, turi būti mokama maksimali 77, 58 proc.

Be to, nemažai yra svarbūs ir pakeitimai, nustatyti Įstatymo 111 str. 2 ir 3 d.

Šie pakeitimai nustato laikinojo nedarbingumo apmokėjimo dydžius ir sąlygas tais atvejais, kai pareigūnui sutiekiamas laikinasis nedarbingumas, jeigu jis serga sunkia lėtine liga, įrašyta į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sunkių lėtinių ligų sąrašą, ir jeigu jis Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino metu vykdydamas savo profesinės veiklos funkcijas turi riziką susirgti užkrečiamąja liga ir dėl to tapti laikinai nedarbingas ir tais atvejais, kai pareigūnui sutiekiamas laikinasis nedarbingumas, jeigu jam atsirado būtinybė prižiūrėti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, taip pat pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantį neįgalų asmenį iki 21 metų.


Pažymėtina, kad Įstatymo 111 str. 2 ir 3 d. nustatytas laikinojo nedarbingumo apmokėjimas yra skiriamas tais atvejais, kai sutampa visos minėtose dalyse nustatytos sąlygos, t. y. jeigu pareigūnui nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba jam darbdavys nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju.

111 straipsnis. Ligos išmokų skyrimo ir mokėjimo ypatumai Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną

1. Ligos išmoka asmeniui, kuris Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino metu vykdydamas savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas (būtinas) kontaktas su pavojinga užkrečiamąja liga sergančiu asmeniu, susirgo liga, dėl kurios Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbė ekstremaliąją situaciją ar karantiną, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, yra lygi 77,58 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Šioje dalyje nurodytų aplinkybių buvimas nustatomas kiekvienu atveju individualiai, darbdaviui pateikus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui dokumentus, pagrindžiančius profesinės veiklos funkcijų vykdymo ir ligos priežastinį ryšį.

2. Ligos išmoka asmeniui, kuris serga sunkia lėtine liga, įrašyta į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sunkių lėtinių ligų sąrašą, ir kuris Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino metu vykdydamas savo profesinės veiklos funkcijas turi riziką susirgti užkrečiamąja liga ir dėl to tapti laikinai nedarbingas, ir jam nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba jam darbdavys nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, yra lygi 62,06 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

3. Atsiradus būtinybei prižiūrėti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, taip pat pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantį neįgalų asmenį iki 21 metų, ligos išmoka vaiko motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), seneliui (senelei), jeigu abiem tėvams (įtėviams) arba turimam vienam iš jų nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba jiems (jam) darbdavys nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju, taip pat budinčiam globotojui ar globėjui iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų pradedama mokėti nuo pirmosios vaiko priežiūros dienos ir mokama ne ilgiau kaip iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino pabaigos. Šioje dalyje nustatytos ligos išmokos dydis yra lygus 65,94 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

TAR pastaba. Įsigaliojus (2020-03-19) įstatymui Nr. XIII-2824, asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 111 straipsnio 3 dalyje, laikinojo nedarbingumo pažymėjimai gali būti išduoti ir ligos išmoka išmokėta už laikotarpį nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ įsigaliojimo.

4. Kai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino sustabdoma nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro) veikla, asmeniui su negalia, kuriam toje įstaigoje buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa, jo motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), globėjui (rūpintojui), atitinkančiam šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas ir prižiūrinčiam šioje dalyje nurodytą asmenį su negalia, mokama 65,94 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos išmoka.

TAR pastaba. Įsigaliojus (2020-03-19) įstatymui Nr. XIII-2824, asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 111 straipsnio 4 dalyje, laikinojo nedarbingumo pažymėjimai gali būti išduoti ir ligos išmoka išmokėta už laikotarpį nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ įsigaliojimo.

5. Kai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino sustabdoma nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro) veikla, pensinį amžių sukakusiam asmeniui, kuriam toje įstaigoje buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa, jo sutuoktiniui, dukrai (sūnui), įdukrai (įsūniui), globėjui (rūpintojui), atitinkančiam šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas ir prižiūrinčiam šioje dalyje nurodytą pensinį amžių sukakusį asmenį, mokama 65,94 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos išmoka.

TAR pastaba. Įsigaliojus (2020-03-19) įstatymui Nr. XIII-2824, asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 111 straipsnio 5 dalyje, laikinojo nedarbingumo pažymėjimai gali būti išduoti ir ligos išmoka išmokėta už laikotarpį nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ įsigaliojimo.

6. Ligos išmokos šiame straipsnyje nustatytas sąlygas atitinkantiems asmenims skiriamos ne anksčiau kaip nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino paskelbimo dienos ir mokamos ne ilgau kaip iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino pabaigos.

TAR pastaba. Įsigaliojus (2020-03-19) įstatymui Nr. XIII-2824, asmenims, kurie, vykdydami savo profesinės veiklos funkcijas, iki įstatymo Nr. XIII-2824 įsigaliojimo (2020-03-19) Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės metu susirgo naujuoju koronavirusu (COVID-19), įsigaliojus (2020-03-19) įstatymui Nr. XIII-2824, paskirta ligos išmoka perskaičiuojama ir nuo įstatymo Nr. XIII-2824 įsigaliojimo dienos (2020-03-19) mokama 77,58 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-2824, 2020-03-17, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05705

MDPS informacija

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com