See other templatesSee other templates

MUITINĖS DARBUOTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA
KOMITETŲ
DARBO REGLAMENTAS
I skirsnis.
BENDROJI DALIS


1. Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos komitetų (toliau tekste – ,,komitetai“) darbo reglamento (toliau tekste – ,,reglamentas“) paskirtis – vadovaujantis Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymu ir profesinės sąjungos įstatais, sunorminti, apibrėžti ir detalizuoti profesinės sąjungos komitetų darbo tvarką ir kompetenciją.
2. Komitetų darbo reglamentą tvirtina Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos valdyba.
3. Komitetai yra Muitinės darbuotojų profesinę sąjungą ir jos narius atstovaujamasis organas, kurio veiklai vadovauja pirmininkas. Komitetai veikia vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, profesinės sąjungos įstatais, profesinės sąjungos konferencijų nutarimais, valdybos sprendimais bei šiuo darbo reglamentu.

II skirsnis.
KOMITETŲ SUDARYMAS

4. Vilniaus teritorinės muitinės įstaigų darbuotojų profesinėje sąjungoje sudaromi šie komitetai:
4.1. jaunimo;
4.2. socialinių reikalų;
4.3. ekonominių reikalų;
4.4. integracijos į Europos sąjungą;
4.5. švietimo;
4.6. moterų;
4.7. darbo saugos;
4.8. tarptautinių ryšių.
5. Atstovai į komitetus renkami ir atšaukiami muitinės įstaigos struktūrinio padalinio profesinės sąjungos narių susirinkime arba profesinės sąjungos valdybos narių posėdyje.
6. Komitetų sudėtį, jų pasikeitimus ir komitetų pirmininkus tvirtina valdyba.

III skirsnis.
KOMITETŲ ĮGALIOJIMAI IR DARBO TVARKA

7. Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos komitetų veiklos kryptis, jų įgaliojimus ir darbo tvarką nustato profesinės sąjungos įstatai, valdybos nutarimai ir šis darbo reglamentas.
8. Komitetų įgaliojimai :
8.1. analizuoti valdybos pateiktus dokumentus;
8.2. aprobuoti valdybai tvirtinti teikiamų dokumentų projektus;
8.3. rengti išvadas ir nagrinėti klausimus, perduotus svarstyti komitetui;
8.4. teikti pasiūlymus valdybai dėl jos priimtų nutarimų, prieštaraujančių Lietuvos Respublikos įstatymams ir profesinės sąjungos įstatams, atšaukimo;
8.5. teikti pasiūlymus dėl ginčų sprendimo tarp valdybos ir profesinės sąjungos nario;
8.6. nagrinėti profesinės sąjungos narių pasiūlymus;
8.7. atstovauti profesinę sąjungą ir jos narius įstaigose ir institucijose savo kompetencijos ribose arba pagal valdybos įgaliojimą;
8.8. spręsti kitus konferencijos ir valdybos pavestus klausimus.
9. Komiteto pirmininko įgaliojimai:
9.1. atstovauti profesinės sąjungos narius savo kompetencijos ribose be atskiro įgaliojimo;
9.2. išduoti įgaliojimus komiteto nariams;
9.3. šaukti komiteto posėdžius;
9.4. parengti posėdžio darbotvarkės projektą;
9.5. duoti komiteto nariams pavedimus;
9.6. kviesti į komiteto posėdžius reikalingus asmenis;
9.7. pirmininkauti komiteto posėdžiams;
9.8. organizuoti komiteto sprendimų įgyvendinimą;
9.9. pasirašyti komiteto sprendimus, išvadas ir posėdžių protokolus, taip pat komiteto rengtų dokumentų projektus ir kitus raštus;
9.10. pranešti komiteto nariams apie gautus valdybos pavedimus komitetui, apie komiteto sprendimų įgyvendinimą, jo rekomendacijų įgyvendinimą, darbą atstovaujant komitetui.
10. Komitetų posėdžiai šaukiami komiteto pirmininko sprendimu arba 1/3 komiteto narių reikalavimu.
11. Komitetų posėdžiai ir priimami sprendimai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų komiteto narių.
12. Komitetų sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių komiteto narių balsų dauguma. Jeigu balsavimo metu balsai pasiskirsto po lygiai, tai priimamas sprendimas, už kurį balsavo komiteto pirmininkas.
13. Kai komiteto narys reikalauja, kad dėl jo pasiūlymo būtų balsuojama, komiteto posėdžio pirmininkas privalo jį teikti balsavimui.
14. Jeigu komiteto narių mažuma, kurią sudaro ne mažiau kaip 3 nariai, komiteto svarstytu klausimu pareiškia atskirąją nuomonę, ji turi būti paskelbta kartu su komiteto sprendimu.
15. Kelių komitetų bendruose posėdžiuose sprendimai priimami, jeigu jiems pritaria kiekvienas komitetas.
16. Komitetų sprendimai ir išvados valdybai pateikiami raštu.

IV skirsnis.
KOMITETŲ VEIKLOS KRYPTYS

17. Jaunimo komiteto veiklos kryptys :
17.1. rengti pasiūlymus, svarstyti ir teikti išvadas dėl muitinės įstaigų darbuotojų jaunimo darbo sąlygų gerinimo;
17.2. rengti pasiūlymus, svarstyti ir teikti ir išvadas dėl muitinės įstaigų darbuotojų jaunimo socialinių sąlygų gerinimo;
17.3. rengti pasiūlymus, svarstyti ir teikti išvadas dėl muitinės įstaigų darbuotojų darbų saugos užtikrinimo;
17.4. rengti pasiūlymus ir išvadas dėl sąlygų sudarymo muitinės įstaigų jaunimo švietimui ir mokymuisi;
17.5. koordinuoti profesinės sąjungos narių veiklą muitinės įstaigų jaunimo reikalų klausimais;
17.6. teikti pasiūlymus profesinės sąjungos valdybai, darbdaviui ir kitoms įstaigoms dėl muitinės įstaigų jaunimo darbo ir socialinių reikalų gerinimo;
17.7. svarstyti komitetui perduotus dokumentų projektus, rengti išvadas tais klausimais;
17.8. dalyvauti įgyvendinant priemones, skirtas muitinės įstaigų jaunimo darbo ir socialinių sąlygų gerinimui.
18. Socialinių reikalų komiteto veiklos kryptys:
18.1. rengti pasiūlymus, svarstyti ir teikti išvadas dėl socialinės politikos formavimo;
18.2. rengti pasiūlymus, svarstyti ir teikti ir išvadas dėl muitinės įstaigų darbuotojų socialinių sąlygų gerinimo;
18.3. rengti pasiūlymus, svarstyti ir teikti ir išvadas dėl muitinės įstaigų darbuotojų darbų saugos užtikrinimo;
18.4. koordinuoti profesinės sąjungos narių veiklą socialinių reikalų klausimais;
18.5. teikti pasiūlymus profesinės sąjungos valdybai, darbdaviui ir kitoms įstaigoms dėl muitinės įstaigų darbuotojų darbo ir socialinių reikalų gerinimo;
18.6. svarstyti komitetui perduotus dokumentų projektus, rengti išvadas tais klausimais;
18.7. dalyvauti įgyvendinant priemones, skirtas muitinės įstaigų darbuotojų socialinių sąlygų gerinimui.
19. Ekonominių reikalų komiteto veiklos kryptys:
19.1. rengti pasiūlymus, svarstyti ir teikti išvadas dėl muitinės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo politikos formavimo;
19.2. rengti pasiūlymus, svarstyti ir teikti ir išvadas dėl lėšų muitinės įstaigų darbuotojų socialinių sąlygų gerinimui naudojimo;
19.3. rengti pasiūlymus, svarstyti ir teikti ir išvadas dėl lėšų muitinės įstaigų darbuotojų darbų saugos užtikrinimui;
19.4. koordinuoti profesinės sąjungos narių veiklą darbo apmokėjimo ir socialinių reikalų klausimais;
19.5. teikti pasiūlymus profesinės sąjungos valdybai, darbdaviui ir kitoms įstaigoms dėl muitinės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo, premijavimo ir kitais klausimais;
19.6. svarstyti komitetui perduotus dokumentų projektus, rengti išvadas tais klausimais.
20. Integracijos į Europos sąjungą komiteto veiklos kryptys:
20.1. rengti pasiūlymus, svarstyti ir teikti išvadas darbdaviui ir kitoms įstaigoms dėl darbo sąlygų muitinės darbuotojams integruojantis į ES;
20.2. svarstyti klausimus, susijusius su muitinės darbuotojais ir naryste ES;
20.3. svarstyti komitetui perduotus dokumentų projektus, rengti išvadas tais klausimais.
21. Švietimo komiteto veiklos kryptys:
21.1. rengti pasiūlymus, svarstyti ir teikti išvadas darbdaviui ir kitoms įstaigoms muitinės įstaigų darbuotojų mokymo, perkvalifikavimo ir švietimo klausimais;
21.2. dalyvauti organizuojant ir rūpintis parama muitinės įstaigų darbuotojų kultūriniams renginiams;
21.3. svarstyti komitetui perduotus dokumentų projektus,rengti išvadas tais klausimais.
22. Moterų komiteto veiklos kryptys :
22.1. rengti pasiūlymus, svarstyti ir teikti išvadas darbdaviui ir kitoms įstaigoms dėl muitinės įstaigų darbuotojų-moterų darbo sąlygų gerinimo;
22.2. rengti pasiūlymus, svarstyti ir teikti išvadas dėl muitinės įstaigų darbuotojų-moterų darbų saugos užtikrinimo;
22.3. rengti pasiūlymus ir išvadas dėl sąlygų sudarymo muitinės įstaigų darbuotojų-moterų švietimui ir mokymuisi;
22.4. koordinuoti profesinės sąjungos narių veiklą muitinės įstaigų darbuotojų-moterų reikalų klausimais;
22.5. teikti pasiūlymus profesinės sąjungos valdybai, darbdaviui ir kitoms įstaigoms dėl muitinės įstaigų darbuotojų-moterų darbo ir socialinių reikalų gerinimo;
22.6. svarstyti komitetui perduotus dokumentų projektus, rengti išvadas tais klausimais;
22.7. dalyvauti įgyvendinant priemones, skirtas muitinės įstaigų darbuotojų-moterų darbo ir socialinių sąlygų gerinimui.
23. Darbo saugos komiteto veiklos kryptys:
23.1. rengti pasiūlymus, svarstyti ir teikti išvadas darbdaviui ir kitoms įstaigoms dėl muitinės įstaigų darbuotojų darbo saugos politikos formavimo;
23.2. rengti pasiūlymus, svarstyti ir teikti ir išvadas darbdaviui ir kitoms įstaigoms dėl priemonių muitinės įstaigų darbuotojų darbo saugai užtikrinti;
23.3. koordinuoti profesinės sąjungos narių veiklą darbo saugos klausimais;
23.4. teikti pasiūlymus profesinės sąjungos valdybai, darbdaviui ir kitoms įstaigoms dėl muitinės įstaigų darbuotojų darbo saugos reikalų gerinimo;
23.5. svarstyti komitetui perduotus dokumentų projektus, rengti išvadas tais klausimais;
23.6. dalyvauti įgyvendinant priemones, užtikrinančias saugias darbo sąlygas.
24. Tarptautinių ryšių komiteto veiklos kryptys:
24.1. rengti pasiūlymus, svarstyti ir teikti išvadas kitoms įstaigoms dėl ryšių tarp muitinės įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų politikos formavimo;
24.2. rengti pasiūlymus, svarstyti ir teikti ir išvadas dėl ryšių užmezgimo su užsienio šalių muitinių darbuotojų profesinėmis sąjungomis;
24.3. koordinuoti profesinės sąjungos narių veiklą ir palaikyti santykius bei atstovauti profesinę sąjungą ir jos narius ryšiuose su kitų šalių muitinės darbuotojų profesinėmis sąjungomis;
24.4. svarstyti komitetui perduotus dokumentų projektus, rengti išvadas tais klausimais.

V skirsnis.
KOMITETŲ NARIŲ PAREIGOS IR TEISĖS

25. Pareigos:
25.1. atstovauti profesinę sąjungą ir jos narius;
25.2. dalyvauti komitetų posėdžiuose;
25.3. dalyvauti profesinės sąjungos organizuojamose priemonėse;
25.4. laiku teikti pasiūlymus ir išvadas, nagrinėjant pavestus klausimus;
25.5. dalyvauti komiteto posėdyje priimant jo kompetencijai priklausančius sprendimus.
26. Teisės:
26.1. teikti pasiūlymus;
26.2. gauti reikiamą informaciją ir medžiagą;
26.3. atsistatydinti iš pareigų, apie tai raštu įspėjus valdybą ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų.

VI skirsnis.
PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

27. Už savalaikį nutarimų ir pranešimų skelbimą atsako komiteto pirmininkas.

Šis Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos komitetų darbo reglamentas patvirtintas valdybos posėdyje, įvykusiame 2006 m. vasario mėn. 1 d.

Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos
valdybos pirmininkas
Jūrius Bruklys
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com