See other templatesSee other templates

Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas (BFK) ža­da ieš­ko­ti ga­li­my­bių, kad nuo ki­tų me­tų bū­tų pa­di­din­tos al­gos mui­ti­nin­kams. Par­ei­gū­nai pa­žy­mi, kad tai bū­tų tiks­lin­gas žings­nis ko­vo­jant su ko­rup­ci­ja - esą in­ves­ta­vu­si li­tą, vals­ty­bė at­siim­tų šim­tą. Kad me­tas kiek kils­te­lė­ti mui­ti­nin­kams at­ly­gi­ni­mus, pra­bi­lo Sei­mo BFK pir­mi­nin­kas Bro­nius Bra­daus­kas. Jo nuo­mo­ne, tai pa­di­din­tų par­ei­gū­nų mo­ty­va­ci­ją ge­riau at­lik­ti sa­vo par­ei­gas. Pa­tys mui­ti­nin­kai at­krei­pia dė­me­sį, kad jų al­gos jau se­niai yra ne­adek­va­čios su­dė­tin­goms dar­bo są­ly­goms ir at­sa­ko­my­bei.

No­ri par­ody­ti rūpestį

B. Bra­daus­ko tei­gi­mu, da­lis mui­ti­nin­kų ne­tu­ri mo­ty­va­ci­jos ge­rai dirb­ti. Jų al­gos ma­žos, kom­pen­suo­ja­ma tik da­lis iš­lai­dų de­ga­lams, nau­do­ja­miems va­žiuo­jant į dar­bą. Įve­dus „švy­tuok­li­nį“ bu­dė­ji­mą, mui­ti­nin­kai iš vie­no pos­to tu­ri vyk­ti bu­dė­ti į ki­tą. Taip, pa­sak po­li­ti­ko, par­ei­gū­nai kas mė­ne­sį nuo­sa­vais au­to­mo­bi­liais pra­va­ži­nė­ja po ke­lis šim­tus li­tų. Ta­čiau vals­ty­bės lė­šo­mis ap­mo­ka­mos to­li gra­žu ne vi­sos sąs­kai­tos už de­ga­lus.

Esą to­dėl bū­ti­na kuo sku­biau spręs­ti mui­ti­nin­kų mo­ty­va­ci­jos prob­le­mą. „Kad ne­bū­tų to­kių at­ve­jų, kai mui­ti­nin­kai pra­de­da rink­ti po 10 li­tų. Ko­dėl ren­ka? Iš blo­go gy­ve­ni­mo. Ži­no­ma, ne­tei­si­nu jų, bet yra vi­so­kių „kab­liu­kų“, - aiš­ki­no B. Bra­daus­kas.

Jis ti­ki­si, kad Sei­me svars­tant ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­tą pa­vyks nu­ma­ty­ti bent ke­lis pa­pil­do­mus mi­li­jo­nus li­tų mui­ti­nin­kų at­ly­gi­ni­mams kel­ti ir kom­pen­sa­ci­joms už de­ga­lus pa­di­din­ti. „Jei­gu rei­ka­lau­ja­me iš jų, tu­ri­me šiek tiek ir duo­ti. Par­ody­ki­me mui­ti­nin­kams, kad jais rū­pi­na­mės“, - sa­kė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.

Ap­kar­pė ir neatkūrė

Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius An­ta­nas Ši­pa­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad al­gų di­di­ni­mo klau­si­mą svars­ty­ti bū­ti­na. Jis pri­mi­nė, kad per kri­zę 2009 me­tais par­ei­gū­nų ba­zi­nis at­ly­gi­ni­mo dy­dis bu­vo su­ma­žin­tas nuo 490 li­tų iki 475 li­tų, o tų pa­čių me­tų lie­pą - iki 450 li­tų, ir iki šiol nė­ra at­kur­tas. „Dėl griež­tų rei­ka­la­vi­mų pri­imant į dar­bą, ky­lan­čio mi­ni­ma­laus pra­gy­ve­ni­mo ly­gio že­mes­nių ka­te­go­ri­jų mui­ti­nės par­ei­gū­nų par­ei­gos dar­bo rin­ko­je tam­pa vis ma­žiau pa­trauk­lios. Taip pat ma­nau, kad nuo at­ly­gi­ni­mo dy­džio pri­klau­so ir po­žiū­ris į dar­bą, jis tu­ri įta­kos at­si­sa­kant ne­skaid­rių ry­šių“, - pa­žy­mė­jo A. Ši­pa­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, ne­pa­kan­ka­mai pi­ni­gų ski­ria­ma ir par­ei­gū­nų va­žia­vi­mo į tar­ny­bą iš­lai­doms kom­pen­suo­ti. Šiuo me­tu di­džiau­sias mė­ne­sio kom­pen­suo­ja­mų iš­lai­dų dy­dis - 360 li­tų. „To ne­už­ten­ka mui­ti­nės pos­tų par­ei­gū­nams, vyks­tan­tiems į tar­ny­bą pos­tuo­se. Jie yra nu­to­lę nuo par­ei­gū­nų gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių, be to, tar­ny­bos vie­ta iš vie­no mui­ti­nės pos­to ga­li bū­ti pa­keis­ta į ki­tą, esan­tį te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės veik­los zo­no­je, to­dėl par­ei­gū­nai pa­ti­ria kur kas dau­giau va­žia­vi­mo į tar­ny­bą iš­lai­dų nei ki­tų tar­ny­bų par­ei­gū­nai. Mū­sų nuo­mo­ne, mė­ne­sio kom­pen­suo­ja­mų iš­lai­dų dy­dį rei­kė­tų pa­di­din­ti iki par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nio dy­džio - 450 li­tų. Mū­sų skai­čia­vi­mu, siū­lo­mam pa­kei­ti­mui įgy­ven­din­ti per me­tus pa­pil­do­mai rei­kė­tų skir­ti 562,9 tūkst. li­tų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų“, - sa­kė A. Ši­pa­vi­čius.

Ge­riau­sia prevencija

Mui­ti­nės dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos val­dy­bos pir­mi­nin­kas Jū­rius Bruk­lys aiš­ki­no, kad pos­tuo­se dir­ban­čių par­ei­gū­nų vi­du­ti­ne al­ga sie­kia 1,5-2 tūkst. li­tų po­pie­riu­je. Aukš­tes­nę ka­te­go­ri­ją tu­rin­tys mui­ti­nin­kai už­dir­ba kiek dau­giau - 2-2,5 tūkst. li­tų ne­ats­kai­čius mo­kes­čių. Par­ei­gū­nų dar­bo už­mo­kes­tis esą jau se­niai ne­bu­vo di­din­tas.

J. Bruk­lys pa­sa­ko­jo, kad par­ei­gū­nų al­gos ne­ati­tin­ka su­dė­tin­gų dar­bo są­ly­gų. Dir­ban­tiems mui­ti­nės pos­tuo­se ten­ka kęs­ti su­dė­tin­gas oro są­ly­gas: karš­tį, šal­tį, dul­kes, lie­tų, rei­kia lan­džio­ti po au­to­mo­bi­liais ir pan. Be to, jis pa­žy­mė­jo, kad mui­ti­nin­kų at­sa­ko­my­bė yra itin di­de­lė. „Mui­ti­nin­ko par­ašas le­mia la­bai daug. Vi­są lai­ką rei­kia bū­ti la­bai su­si­tel­kus, ge­rai iš­ma­ny­ti vi­sas pro­ce­dū­ras, tei­sės ak­tus“, - pa­brė­žė prof­są­jun­gos ly­de­ris.

Mū­sų ša­ly­je la­bai daug kal­ba­ma apie ko­rup­ci­ją, nuo­lat ieš­ko­ma bū­dų jai pa­ža­bo­ti. Anot J. Bruk­lio, al­gų mui­ti­nin­kams pa­di­di­ni­mas bū­tų pir­mas tiks­lin­gas žings­nis ko­vo­jant su ko­rup­ci­ja. „Jei­gu žmo­gus gau­na ge­rą už­dar­bį, tu­ri so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas, jis bran­gi­na sa­vo dar­bo vie­tą. Tai yra ge­riau­sia ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­ja. Tai ro­do ki­tų ša­lių pa­tir­tis. Vals­ty­bė in­ves­tuos li­tą, o at­siims šim­tą“, - ti­ki­no jis.

Kri­ti­ka dėl neveiklumo

B. Bra­daus­kas tu­ri prie­kaiš­tų Mui­ti­nės de­par­ta­men­tui. Jis nė­ra pa­ten­kin­tas ko­va su dy­ze­li­no kon­tra­ban­da. „Kol Sei­mo BFK ne­siė­mė šio klau­si­mo, Mui­ti­nės de­par­ta­men­tas tar­si ne­ma­tė prob­le­mos. Ta­čiau šie­met jau su­rink­ta per 100 mln. li­tų dau­giau ak­ci­zų už dy­ze­li­ną. Ar ne­bu­vo ga­li­ma to anks­čiau pa­da­ry­ti, be mū­sų įsi­trau­ki­mo? Tai juk tie­sio­gi­nis Mui­ti­nės de­par­ta­men­to dar­bas. Ma­nau, jis tu­rė­tų pa­si­temp­ti“, - kal­bė­jo po­li­ti­kas.

Jis gy­rė Vil­niaus te­ri­to­ri­nę mui­ti­nę, ku­ri ėmė­si svar­bių veiks­mų kon­tra­ban­dai su­lai­ky­ti. „Ta­čiau ki­tos, pa­vyz­džiui, Kau­no ar dar ke­lios, bu­vo užs­nū­du­sios, ir ne­pa­vy­ko pa­siek­ti to, ką ga­lė­jo­me“, - įsi­ti­ki­nęs Sei­mo na­rys.

Su­griež­ti­no prievoles

At­sa­ky­da­mas į B. Bra­daus­ko prie­kaiš­tus A. Ši­pa­vi­čius pa­brė­žė, kad tei­sės ak­tai lei­džia va­žiuo­jan­tie­siems iš tre­čių­jų ša­lių įsi­vež­ti de­ga­lų sta­cio­na­ria­me ba­ke. Ir tai nė­ra kon­tra­ban­da. „Pa­žei­di­mas at­si­ran­da ta­da, kai įve­žus de­ga­lus be mo­kes­čių jau ša­lies vi­du­je iš au­to­mo­bi­lio jie iš­pi­la­mi ir par­duo­da­mi“, - kal­bė­jo jis.

Anot A. Ši­pa­vi­čiaus, mui­ti­nė sie­kia už­kar­dy­ti pa­žei­di­mus, su­si­ju­sius su leng­va­ta įvež­ti de­ga­lus iš tre­čių­jų ša­lių ne­su­mo­kė­jus už juos mo­kes­čių. „Nuo šių me­tų va­sa­rio Lie­tu­vos mui­ti­nė įve­dė prie­vo­lę raš­tu dek­la­ruo­ti įve­ža­mų de­ga­lų kie­kį. Taip pat su­stip­ri­no de­ga­lų ti­kri­ni­mą ša­lies vi­du­je ir trans­por­to prie­mo­nėms iš­vyks­tant iš Eu­ro­pos Są­jun­gos mui­tų te­ri­to­ri­jos. Šiuos duo­me­nis ly­gin­da­mi su au­to­mo­bi­lių ri­da, mui­ti­nin­kai sie­kia iš­aiš­kin­ti de­ga­lų pa­nau­do­ji­mo tei­sė­tu­mą", - aiš­ki­no jis.

A. Ši­pa­vi­čiaus tei­gi­mu, tai­ky­da­ma šią prie­mo­nę mui­ti­nė pa­sie­kė ge­rų re­zul­ta­tų: per 2014 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį par­ei­gū­nai nu­sta­tė 4469 de­ga­lų ga­be­ni­mo pa­žei­di­mus ir, aps­kai­čia­vę mo­kė­ti­nus mo­kes­čius, su­rin­ko 1 mln. 133 tūkst. li­tų, t. y. 55 proc. dau­giau, pa­ly­gin­ti su 2013 me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu.

Roberta TRACEVIČIŪTĖ, "Lietuvos žinios"

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com