See other templatesSee other templates

Tendencija
Tendencija
Nuo šių metų Muitinės departamentas perėmė daugelį personalo valdymo funkcijų. Kartu su kitomis departamento žinion perėjo ir kasmetinių atostogų grafikų tvirtinimo teisė. Kasmetinių atostogų rūšis, trukmę, suteikimo tvarką muitinės pareigūnams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, reglamentuoja Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje, toliau tekste - Statutas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, toliau tekste - DK ir juos lydintys teisės aktai.

Atsižvelgiant į tai, kad Valstybės tarnybos įstatymas ir kiti darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei teisės aktai muitinės pareigūnams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja Statutas (5 str.), o muitinės pareigūnų darbo ir poilsio laiką bei darbo ir poilsio režimo ypatumus (taikant suminę darbo laiko apskaitą, nustatant nepertraukiamo poilsio trukmę ir kt.) nustato Muitinės departamento generalinis direktorius, vadovaudamasis Darbo kodeksu (DK), įstatymais ir kitais teisės aktais (Statuto 50 ir 51 str.), kasmetinių atostogų suteikimo tvarką šiuo atveju reglamentuoja DK nuostatos.
Kasmetinės atostogos, išimtis - už pirmuosius darbo metus, suteikiamos bet kuriuo darbo metų laikotarpiu pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę (atostogų grafiką). Eilės sudarymo tvarka paprastai reglamentuojama kolektyvinėje sutartyje, o jeigu tokios sutartys nesudaromos, kasmetinių atostogų laikas nustatomas darbdavio ir darbuotojo susitarimu (DK 169 str. 2 d.).

Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga, atstovaujanti ženklų muitinės pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių muitinės įstaigose, yra pasirašiusi Kolektyvines sutartis (VTM – 2005 06 30, MISC – 2007 11 21, ŠTM (po reorganizacijos prijungtai KlTM) -2008 04 15, PTM (po reorganizacijos prijungtai KTM) – 2008 06 20), kuriose yra susitarta tarp šalių dėl kasmetinių atostogų grafikų sudarymo tvarkos.

Kalendorinių metų pradžioje sudaromas grafiką, pagal kurį darbuotojams yra suteikiamos kasmetinės atostogos. Pagal Kolektyvinėse sutartyse aptartą ir nusistovėjusią tvarką, kasmetinių atostogų suteikimo grafikas skyriuose ir padaliniuose sudaromas tokiu būdu, kad pareigūnams ir darbuotojams prieš tai suteikiama galimybė pareikšti savo pageidavimus ir taip suderinti kasmetinių atostogų laiką atsižvelgiant į darbuotojų teises ir teisėtus interesus.

Tokios pozicijos laikomąsi ir teismų praktikoje. Darbo teisės reguliavimo metodas yra ne tik administracinis, bet ir civilinis, kuris remiasi šalių savarankiškumu bei santykių dispozityviškumu. Todėl logiška, kad realizuoti teisę į kasmetines atostogas ar ne darbuotojas pasirenka savarankiškai ir priverstinis tokių atostogų suteikimas nėra galimas (LAT 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-352/2001).

Įstatymu nustatyta, kad darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Kasmetinių atostogų dalių skaičius nėra nustatytas, bet tuo atveju kiekvienais darbo metais viena atostogų dalis (nebūtinai pirma) turi būti ne trumpesnė kaip 14 k. d. (DK 172 str.).

Nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojo Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje atskirų straipsnių pakeitimai, įteisinę atskirų funkcijų centralizavimą. Taip, nuo šio laiko Muitinės departamentas perėmė vykdyti centralizuotas muitinės personalo valdymo funkcijas.

Sudarius kasmetinių atostogų grafikus 2012 metams, profesinė sąjunga nuolat gauna pareigūnų ir darbuotojų nusiskundimus dėl Muitinės departamento personalo administravimo skyriaus atsakingų pareigūnų savavaliavimo, nurodant į kiek dalių galima skaidyti kasmetines atostogas, kokios trukmės gali būti skaidomų atostogų dalys ir kt.

Nusiskundimai dėl tokių teisei prieštaraujančių veiksmų yra pagrįsti, nes Muitinės departamento generalinis direktorius savo įsakymais tvirtina kasmetinių atostogų grafikus, kuriuose į darbuotojų pageidavimus atsižvelgta tik iš dalies, o atskirais atvejais vienašališkai pakeistos atostogų dalių kiekis ir trukmė.

Pažymėtina, kad Valstybinė darbo inspekcija interneto svetainėje išaiškino, kad kasmetinių atostogų eilės sudarymo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nesudaroma, – šalių susitarimu (DK 169 str. 1 d.). Todėl darbdavys privalo suteikti tokios trukmės kasmetines atostogas, dėl kokių sulygta ir kokių prašo darbuotojas. Darbdavys neturi teisės vienašališkai suteikti kitokios trukmės kasmetines atostogas nei sulygta ar reikalauti, kad darbuotojas rašytų prašymą suteikti ne penkių (nuo pirmadienio iki penktadienio), o septynių (nuo pirmadienio iki sekmadienio) dienų kasmetines atostogas.

Profesinė sąjungą departamentui ne kartą siūlė atsakingiau interpretuoti kolektyvinių sutarčių vykdymo klausimus. Kolektyvinėse sutartyse dvišaliu susitarimu garantuotos socialinės darbuotojų teisės yra pamatinė tarnybos muitinėje vertybė. Deja, akivaizdu, kad Muitinės departamentas iki šiol nesugeba įveikti visų personalo valdymo centralizacijos rizikų. Perimti kolektyviniai įsipareigojimai išlieka galvosūkiu, kurio departamento vadovai išspręsti nesugeba.

MDPS inform.
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com