See other templatesSee other templates

Optimizavimas
Optimizavimas
   Sausio 17 dieną iš muitinės departamento gautas muitinės struktūros optimizavimo darbo grupės 2010-12-29 paruoštas dokumentas. Darbo grupės vadovas A. Šipavičius, darbo grupės vadovo pavaduotojas J. Miškinis, darbo grupės sekretorius K. Dureiko. Pateikiame šio dokumento tekstą:

    "Lietuvos Respublikos muitinės struktūros optimizavimo siūlymai (toliau - Siūlymai) parengti vykdant Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - MD) generalinio direktoriaus 2010 m. spalio 1 d. įsakymąNr. 594 „Dėl darbo grupės sudarymo". Siūlymai parengti atsižvelgiant į darbo grupės posėdžių, vykusių 2010 m. spalio 18 d., lapkričio 10 d., gruodžio 8 d. ir 22 d. metu svarstytus klausimus bei MD vadovybės, struktūrinių padalinių ir muitinės įstaigų pateiktą medžiagą. Siūlymuose siekiama įvertinti reorganizacijos būtinumą, pagrįstumą, galimus terminus ir galimus struktūros optimizavimo etapus.

TURINYS
I. STRUKTŪROS OPTIMIZAVIMO PAGRINDIMAS
II. DARBO GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS
III. STRUKTŪROS OPTIMIZAVIMO TIKSLAI
IV. SIŪLOMI OPTIMIZAVIMO ETAPAI IR TERMINAI
V. PIRMASIS ETAPAS
VI. ANTRASIS ETAPAS
VII. SIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMAS
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    I. STRUKTŪROS OPTIMIZAVIMO PAGRINDIMAS

   Lietuvos Respublikos muitinės struktūros optimizavimą numato Lietuvos Respublikos muitinės veiklos strategija 2011-2015 metams, patvirtinta MD direktoriaus 2010 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1B-334, ir Lietuvos Respublikos muitinės teikiamų paslaugų, vykdomų funkcijų ir kontrolės paskirstymo tarp muitinės įstaigų centralizavimo ir decentralizavimo koncepcija, patvirtinta MD generalinio direktoriaus 2008 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-839.

   Lietuvos Respublikos muitinės veiklos ir funkcijų optimizavimą skatina Kokybės vadybos sistemos Lietuvos Respublikos muitinėje diegimas.

   Funkcijų optimizavimo gaires nubrėžia MD generalinio direktoriaus 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1B-716 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės veiklos procesų nustatymo" nustatyti Lietuvos Respublikos muitinės veiklos procesai.

   Naujų darbo metodų diegimo pareikalaus Modernizuoto Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimas. Siuo metu vyksta veiklos procesų pagal Modernizuotą Bendrijos muitinės kodeksą modeliavimas. Sie veiklos procesai gali turėti įtakos ir muitinės struktūrai.

   II. DARBO GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

   Lietuvos Respublikos muitinės struktūros optimizavimo darbo grupė savo veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos muitinės struktūros optimizavimo darbo grupės nuostatais.

   Pagrindinė darbo grupės veiklos forma yra posėdžiai. Juose svarstomi Lietuvos Respublikos muitinės struktūros optimizavimo, veiklos centralizavimo ir decentralizavimo, funkcijų paskirstymo ir jų vykdymo klausimai, aptariamos muitinės veiklos kryptys, generalinio direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektai, išklausomi MD struktūrinių padalinių, teritorinių muitinių, specialiųjų muitinės įstaigų vadovų arba jų įgaliotų asmenų pranešimai, svarstomi kiti klausimai.

   III. STRUKTŪROS OPTIMIZAVIMO TIKSLAI

   Siekiant didinti Lietuvos Respublikos muitinės veiklos efektyvumą nustatomi šie Lietuvos Respublikos muitinės struktūros optimizavimo tikslai:

   1. Modernizuoti Lietuvos Respublikos muitinės valdymą, sukuriant į rezultatus orientuotą valdymo modelį, taikant tarptautiniais standartais ir gerosios praktikos pavyzdžiais pagrįstus kokybės vadybos metodus, tobulinant vidaus kontrolės sistemą, organizacijos rizikos valdymą, integruojant veiklos ir informacinius procesus.

   2. Optimizuoti Lietuvos Respublikos muitinės struktūrą ir funkcijų atlikimą, mažinant valdymo išlaidas.

   3. Didinti Lietuvos Respublikos muitinės veiklos efektyvumą, tobulinant vidaus administravimą ir valdymą.

   4. Didinti krovinių postų veiklos efektyvumą, centralizuojant dokumentinio tikrinimo procesąbei optimizuojant prekių muitinės priežiūros ir fizinio tikrinimo procesus.

   5. Efektyviai naudoti žmogiškuosius ir finansinius išteklius, reikalingus prioritetiniams muitinės uždaviniams įgyvendinti, ypatingą dėmesį skiriant turimų ribotų išteklių naudojimui rizikos valdymo srityje, rinkos ir visuomenės saugos ir saugumo užtikrinimui bei kontrolės prie išorinių Europos Sąjungos sienų apsaugai.

   6. Užtikrinti Modernizuotame Bendrijos muitinės kodekse nustatytų uždavinių, funkcijų bei įgaliojimų įgyvendinimą, pertvarkant muitinės ir verslo aplinkąį nepopierinę.

   7. Sukurti prielaidas centralizuoto muitinio įforminimo įdiegimui Lietuvos muitinėje.

   8. Tobulinti strateginio planavimo sistemą, kuriant vieningą veiklos rezultatų stebėsenos ir atskaitomybės už rezultatus, projektų valdymo sistemą, diegti informacinių technologijų priemones veiklos procesams planuoti, valdyti ir stebėti.

   9. Gerinti ekonominių operacijų vykdytojų ir kitų asmenų aptarnavimo kokybę, mažinti jų administracinę naštą.

   10. Stiprinti kovą su muitų teisės aktų pažeidimais, kontrabandos, organizuoto nusikalstamumo, korupcijos, terorizmo, kitos nusikalstamos veikos grėsmėmis skiriant ypatingą dėmesį Pasaulio muitinių organizacijos rekomendacijų dėl rizikos valdymo, teisėtos prekybos saugos ir saugumo, muitinės automatizacijos plėtros partnerystės su verslininkais, kovos su korupcija, „vieno langelio" principo diegimo, keitimosi informacija ir žvalgybos duomenimis tarp muitinės tarnybų įgyvendinimui.

   11. Tobulinti darbo organizavimą prie išorinių Europos Sąjungos sienų, sudaryti geresnes sąlygas teisėtam verslui, tarptautinei prekybai bei sparčiam keleivių ir prekių judėjimui, pertvarkyti prie išorinės ES sienos esančių muitinės postų infrastruktūrą, atsižvelgiant į EB Komisijos reglamento Nr. 1875/2006 nuostatas, aprūpinti muitinės postus modernia muitinio tikrinimo įranga, užtikrinti muitinio tikrinimo proceso metu efektyvų šių priemonių panaudojimą.

   IV. SIŪLOMI OPTIMIZAVIMO ETAPAI IR TERMINAI

   Lietuvos Respublikos muitinės struktūros optimizavimą siūloma vykdyti etapais.

   Pirmasis etapas - iki 2011 m. liepos 1 d. - numato personalo išteklių perskirstymą ir organizacijos pagrindinės, pagalbinės ir valdymo veiklos funkcijų peržiūrą, įvertinimą ir perskirstymą.

   Antrasis etapas - iki 2012 m. sausio 1 d. - numato Lietuvos Respublikos muitinės struktūros optimizavimą.

   V. PIRMASIS ETAPAS

   Pirmasis etapas apima šiuos veiksmus:

   1. Bendrą funkcijų optimizavimą (nustatyti muitinei deleguotas ir nebūdingas funkcijas, įvertinti jų efektyvumą bei optimizuoti muitinės dalyvavimą šių funkcijų vykdyme).

   2. Funkcijų centralizavimą:

   - investicinių projektų rengimą ir viešųjų pirkimų procesą;

   - personalo apskaitos valdymą (kiek tai leidžia Biudžetinių įstaigų įstatymas, nekeičiant muitinės įstaigų statuso);

   - finansų apskaitą ir turto valdymą (kiek tai leidžia Biudžetinių įstaigų įstatymas, nekeičiant muitinės įstaigų juridinio statuso ir atsižvelgiant į IT technologines galimybes);

   - ūkio subjektų rizikos valdymo ir ūkio subjektų atrankos ūkinės komercinės veiklos patikrinimų procesą;

   - statistikos analizės procesą.

   3. Funkcijų optimizavimą atsižvelgiant į įgyvendintą veiklos automatizavimą:

   - dokumentinio tikrinimo procesą (krovinių postų skaičiaus ir jų struktūrų optimizavimas).

   4. Funkcijų perskirstymą ir subalansavimątarp atskirų struktūrinių padalinių:

   - perduoti muitinės įstaigoms visas gamybines funkcijas, suteikiant joms atitinkamus įgaliojimus.

   5. Funkcijų vykdymo suderinimą su procesinio valdymo principais:

   - visose muitinės įstaigose nustatyti kuravimo sritis atsižvelgiant į identifikuotus ir patvirtintus veiklos procesus.

   6. Optimalaus pareigūnų skaičiaus nustatymą, atsižvelgiant į vykdomas funkcijas ir skirtus biudžetinius asignavimus ir nustatytus veiklos prioritetus:

   - pasienio muitinės postų prie išorinės Europos Sąjungos sienos stiprinimą;

   - rizikos valdymo ir kovos su neapskaityta ekonomika funkcijų stiprinimą;

   - pasirengimą įgyvendinti Modernizuotą Bendrijos muitinės kodeksą ES numatytais terminais.

   7. Organizacijos struktūros ir valdymo optimizavimą peržiūrint struktūrinių padalinių (poskyrių) darbo efektyvumąir vadovaujančių pareigūnų skaičių.

   8. Valdymo išlaidų mažinimą:

   - struktūriniais ir organizaciniais pokyčiais padidinti organizacijos efektyvumą;

   - sumažinti Lietuvos Respublikos muitinėje faktiškai dirbančių darbuotojų skaičių 7-10 procentų.

   VI. ANTRASIS ETAPAS

   Antrasis etapas apima:

   1. Lietuvos Respublikos muitinės veiklos efektyvumo didinimą:

   - išnagrinėti galimybę Lietuvos Respublikos muitinę pertvarkyti į vieno juridinio asmens statusą turinčią organizacij ą;

   - organizacijos valdymo efektyvumo didinimą peržiūrint statutinių ir nestatutinių pareigūnų santykį, atsižvelgiant į struktūrinių padalinių vykdomas funkcijas;

   - statutinių pareigūnų teisių ir jiems keliamų reikalavimų organizacijoje bei lyginant su kitų organizacijų statutiniais pareigūnais suvienodinimą;

   - pareigybinių kategorijų (pagal nustatytą metodiką) sisteminį įvertinimą ir personalo politikos peržiūrėjimą (siekiant patobulinti tiek „vertikalios", tiek „horizontalios" karjeros galimybes);

   - platesnį projektinio valdymo bei į rezultatus nukreiptų valdymo metodų naudojimą.

   2. Analizės „Organizacinės struktūros tobulinimo ir valdymo efektyvumas" atlikimą:

   - esamos Lietuvos Respublikos muitinės struktūros, valdymo ir jo rezultatyvumo, pareigų ir atsakomybių sąsajų, atsakomybių pasiskirstymo efektyvumo, vidinės ir išorinės komunikacijos sąryšių įvertinimą;

   - organizacijos struktūros tobulinimo, procesinio valdymo įdiegimo, suinteresuotų šalių poreikių ir lūkesčių, komunikacijos sinergijos efektyvumo galimybių, siekiant tenkinti suinteresuotų šalių poreikius, klientų aptarnavimo kokybės ir darbuotojų motyvacijos ir atsakomybės didinimo, komunikacijos gerinimo identifikavimą.

   3. Lietuvos Respublikos muitinės optimalios struktūros, atsižvelgiant į Modernizuotame Bendrijos muitinės kodekse nustatytus veiklos procesus, įdiegimą.

   4. Ekonominių operacijų vykdytojų ir kitų asmenų aptarnavimo kokybės gerinimą bei administravimo naštos mažinimą

   5. Vidaus administravimo ir valdymo tobulinimą.

   VII. SIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMAS

   Lietuvos Respublikos muitinės struktūros optimizavimo siūlymams įgyvendinti Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu bus sudaryta darbo grupė, kuri parengs šiuos reorganizavimo dokumentus:

   1. Organizacinės struktūros tobulinimo bei valdymo efektyvumo didinimo priemonių planą;

   2. Naujas organizacinių struktūrų schemas ir rekomendacijas joms įgyvendinti;

   3. Lietuvos Respublikos muitinės reorganizavimo projektą;

   4. Kitus reikalingus dokumentus.

   VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   Lietuvos Respublikos muitinės struktūros optimizavimo darbo grupė siūlo:

   1. Pritarti Lietuvos Respublikos muitinės struktūros optimizavimui;

   2. Nustatyti Lietuvos Respublikos muitinės struktūros optimizavimo terminus:

   2.1. pirmasis etapas - iki 2011 m. liepos 1 dienos;

   2.2. antrasis etapas - iki 2012 m. sausio 1 dienos.

   3. Sudaryti darbo grupę Lietuvos Respublikos muitinės struktūros optimizavimo siūlymams įgyvendinti;

   4. Pavesti šio skyriaus 3 punkte nurodytai darbo grupei parengti Lietuvos Respublikos muitinės reorganizavimo projektą."

MDPS inform.
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com