See other templatesSee other templates

Posėdis įvyko 2014 m. sausio 30 d. 14.10 val.

Posėdžio pirmininkas Irmantas Lideikis
Posėdžio sekretorė Julija Kuncevičienė
Dalyvavo: J. Ragelis, A. Lukša, A. Danusas, S. Urbonienė, H. Černiauskienė, P. Jakavonis, A. Bartaška, R. Kavarskas, V. J. Rubikaitė, L. Daujotaitė, J. Bruklys, I. Petraitienė, D. Nagelis.

DARBOTVARKĖ:

1. Šakos kolektyvinės sutarties I-III skyriaus nuostatų papildomas aptarimas.
2. Šalių pasiūlymų dėl kolektyvinės sutarties IV skyriaus nuostatų aptarimas.
3. Kito posėdžio datos ir per jį svarstytinų klausimų aptarimas.

1. SVARSTYTA. Šakos kolektyvinės sutarties I-III skyriaus nuostatų papildomas aptarimas.

I. Lideikis informavo, kad per praėjusį posėdį kilus klausimui dėl asmenų, turinčių teisę susipažinti su įslaptinta ar viešai neskelbtina ir neteiktina informacija, Personalo administravimo skyrius pagal kompetenciją kreipėsi į Dokumentų valdymo skyriaus pareigūnus, atsakingus už nurodytos informacijos apsaugą, su prašymu pateikti atsakymus į klausimus:

1) ar profesinių sąjungų atstovai – muitinės pareigūnai, turintys būtiną pareigybės aprašymuose nustatytoms funkcijoms vykdyti leidimą dirbti ar susipažinti su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija, gali susipažinti su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija, jeigu tai reikalinga profesinės sąjungos veiklai vykdyti;
2) ar profesinių sąjungų atstovai (muitinės pareigūnai arba kiti asmenys) turi teisę susipažinti su viešai neskelbtina ir neteiktina informacija, jeigu tai reikalinga profesinės sąjungos veiklai vykdyti.
Dokumentų valdymo skyrius tarnybiniu pranešimu informavo, kad abiem atvejais su informacija gali susipažinti tik asmenys, kuriems ši informacija būtina vykdyti pareigybių aprašymuose nustatytas pareigas.
I. Lideikis informavo, kad paklausimo ir atsakymo kopijos bus įteiktos šalių atstovams.
L. Daujotaitė nurodė, kad Muitinės departamento Dokumentų valdymo skyrius nėra įgaliotas aiškinti įstatymų nuostatų, todėl būtina kreiptis išaiškinimo į kompetentingus subjektus – Valstybės saugumo departamentą. Kreiptis reikia užduodant tokius pačius klausimus, kurie buvo suformuluoti Personalo administravimo skyriaus tarnybiniame pranešime Dokumentų valdymo skyriui.
Svarstytas kolektyvinės sutarties 21 punktas, nustatantis profesinės sąjungos pareigą informuoti darbdavį apie organizuojamas protesto akcijas. Kadangi ne visais atvejais būtina gauti leidimą protesto akcijai organizuoti, o jeigu būtina, tai toks leidimas kartais gaunamas išvakarėse, svarstyta, kad profesinė sąjunga gali informuoti darbdavį apie savo sprendimą organizuoti arba dalyvauti kitų asmenų organizuojamose akcijose.
Svarstytas kolektyvinės sutarties 22 punktas, numatantis šalių dalyvavimą kitos šalies organizuojamuose renginiuose. Svarstyti klausimai, dėl kurių organizuojami seminarai ar konferencijos būtų aktualūs kitai šaliai bei punkto formuluotė.
Svarstytas kolektyvinės sutarties 13 punktas („Įsigaliojus šiai sutarčiai, profesinė sąjunga ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikia darbdaviui galiojančius profesinės sąjungos renkamųjų organų narių sąrašus. Įvykus pasikeitimams profesinės sąjungos renkamųjų organų narių sąrašuose, profesinė sąjunga apie tai raštu informuoja darbdavį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas“).
I. Petraitienė informavo, kad informaciją apie valdymo organų narius galima gauti Registrų centre, pagal Profesinių sąjungų įstatymą tokios informacijos teikti neprivaloma. I. Lideikis paaiškino, kad informacija reikalinga tik darbdavio pareigai įvykdyti, kai būtina žinoti renkamojo organo narius, jeigu norima kreiptis dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą arba įteikiant pranešimus apie pareigybės panaikinimą prieš 4 mėn.
L. Daujotaitė pasiūlė aprašyti punktuose, kurie susiję su tokios informacijos būtinumu, kaip ji bus pateikiama. Taip pat paaiškino, kad yra tokių profesinės sąjungos narių, kurie nepageidauja būti viešinami ir nario mokestį profesinei sąjungai moka savarankiškai, o ne per darbdavį. D. Nagelis pasiūlė teikti reikalingą informaciją konsultavimosi su profesinėmis sąjungomis metu ar gavus informaciją apie pradėtą tarnybinį patikrinimą. I. Lideikis pasiūlė numatyti išimtį, kad informaciją apie renkamojo organo narį neteikiama, jeigu asmuo to nepageidauja, išskyrus, kai įstatymas nenumato kitaip.
Vyko kolektyvinės sutarties 18 punkto nuostatos aptarimas („Prieš priimdamas sprendimą dėl grupės darbuotojų atleidimo, darbdavys ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius informuoja profesines sąjungas ir konsultuojasi su jų paskirtais atstovais. Profesinėms sąjungoms turi būti pateikiama informacija apie atleidimų priežastis, numatomų atleisti darbuotojų skaičių, numatomų atleidimų datas ir procedūras. Konsultacijomis, nepažeidžiant darbdavio strateginių tikslų įgyvendinimo, turi būti siekiama sumažinti atleidžiamų darbuotojų skaičių ir sušvelninti atleidimų padarinius. Konsultacijos baigiamos ne vėliau kaip prieš mėnesį iki sprendimo dėl atleidimo dienos (įspėjimų apie atleidimą įteikimo“). L. Daujotaitė paaiškino, kad svarbu nustatyti terminą, kada prasideda konsultacijos, kadangi Darbo kodeksas to nenumato, o 6 mėn. terminas siūlomas dėl to, kad įspėjimus dėl pareigybės panaikinimo kai kuriais atvejais reikia įteikinėti prieš 4 mėn.
J. Kuncevičienė pasiūlė nustatyti konsultacijų su profesine sąjunga pradžią. D. Nagelis pasiūlė numatyti, kad darbdavys informuoja profesinę sąjungą, priėmęs sprendimą dėl grupės darbuotojų atleidimo.
I. Lideikis pasiūlė nustatyti, kaip vyks šalių komunikavimas, apibrėžiant sąvoką „raštu“.
D. Nagelis pasiūlė tai nustatyti baigiamuosiuose nuostatuose. L. Daujotaitė pasiūlė Muitinės departamentui pateikti šio punkto formuluotę.
I. Lideikis pasiūlė aptarti kaip bus suprantami žodžiai „profesinės sąjungos atstovas“ – ar kaip vienas atstovas nuo visų profesinių sąjungų, ar kaip po vieną atstovą nuo kiekvienos profesinės sąjungos. Profesinių sąjungų atstovų nuomone, tai turi būti suprantama kaip po vieną atstovą nuo kiekvienos profesinės sąjungos, kuri įeina į atstovybę. D. Nagelis paaiškino, kad tai neturėtų ženkliai padidinti darbo grupių ar komisijų narių skaičiaus, kai profesinės sąjunga yra įtraukiama į narių sudėtį, kadangi tai bus tik 2 atstovai, nes muitinėje nėra daug veikiančių profsąjungų, o sutartis pasirašoma su dviem profsąjungomis – MDPS ir LVTPS, nes dalis profesinių sąjungų įeina į LVTPS.

NUTARTA:

1. Pateikti profesinei sąjungai Personalo administravimo skyriaus tarnybinio pranešimo Dokumentų valdymo skyriui dėl teisės susipažinti su įslaptinta ar viešai neskelbtina ir neteiktina informacija išaiškinimo bei atsakymo į jį kopijas. Profesinė sąjunga kreipsis dėl tapačių klausimų išaiškinimo į Valstybės saugumo departamentą ir gautą atsakymą pateiks derybinės grupės nariams.
2. Išdėstyti kolektyvinės sutarties 21 punktą taip: „Profesinė sąjunga, priėmusi sprendimą organizuoti ar dalyvauti kitų asmenų organizuojamoje protesto akcijoje, ne vėliau kaip kitą dieną informuoja apie tai darbdavį.“
3. Išdėstyti kolektyvinės sutarties 22 punktą taip: „Šalys įsipareigoja iš anksto informuoti viena kitą apie šalių organizuojamus seminarus, konferencijas, kuriose bus aptariami esminiai pakeitimai, susiję su darbuotojų darbo, ekonominėms, socialinėms teisėmis ir interesais, ir kviesti dalyvauti juose kitos šalies atstovus.“
4. Sprendimą dėl kolektyvinės sutarties 13 punkto reikalingumo ir jo formuluotės priimti vėliau. 5. Išdėstyti kolektyvinės sutarties 18 punktą taip: „Priėmęs sprendimą dėl grupės darbuotojų atleidimo, darbdavys informuoja profesinę sąjungą ir konsultuojasi su jos paskirtais atstovais. Profesinei sąjungai turi būti pateikiama informacija apie atleidimų priežastis, numatomų atleisti darbuotojų skaičių, numatomų atleidimų datas ir procedūras. Konsultacijomis, nepažeidžiant darbdavio strateginių tikslų įgyvendinimo, turi būti siekiama sumažinti atleidžiamų darbuotojų skaičių ir sušvelninti atleidimų padarinius. Konsultacijos baigiamos ne vėliau kaip prieš mėnesį iki sprendimo dėl atleidimo dienos (įspėjimų apie atleidimą įteikimo).“
6. Pavesti Muitinės departamentui apibrėžti sąvoką „raštu“ ir pateikti derybinės grupės nariams aptarimui.

2. SVARSTYTA. Šalių pasiūlymų dėl kolektyvinės sutarties IV skyriaus nuostatų aptarimas.

I. Lideikis akcentavo, kad skyriaus pavadinimas yra susijęs su tarnybos ypatumais, todėl šiame skyriuje siūloma aptarti klausimus, susijusius su tarnyba atskirose muitinės įstaigose, kadangi vadovaujantis galiojančia Statuto redakcija, personalo valdymą atlieka tik Muitinės departamento generalinis direktorius ir muitinės įstaigų vadovai negalės pasirašyti atskirų kolektyvinių sutarčių.
J. Bruklys išreiškė abejonę, ar projekto sąlygos leis nesudaryti atskirų kolektyvinių sutarčių kitose muitinės įstaigose, ir pasiūlė, kad teritorinių muitinių vadovai kartu su profesinėmis sąjungomis peržiūrėtų įstaigose galiojančias sutartis ir nustatytų, ar ten yra aktualių nuostatų, kurios galėtų būti įtrauktos į šakos kolektyvinę sutartį. L. Daujotaitė pasiūlė Muitinės departamentui kartu su profesinėmis sąjungomis kreiptis į projekto administratorių, paaiškinti jam pasikeitusį teisinį reglamentavimą ir prašyti kreiptis dėl projekto sąlygų pakeitimo. I. Lideikis pasiūlė dėl to susitikti su projekto administratoriumi atskirai kitą savaitę ir aptarti šį klausimą.
Vyko kolektyvinės sutarties IV skyriaus 1 punkto paskutinio sakinio aptarimas („Kai skiriasi šios sutarties ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymų nuostatos, taikomos šios sutarties nuostatos“). A. Danusas paaiškino, kad generalinis direktorius, priimdamas sprendimus, įgyvendina teisės aktų reikalavimus. Jeigu pasikeis įstatymai ar kiti teisės aktai, generalinis direktorius vis tiek privalės vadovautis galiojančiais įstatymais, nepriklausomai nuo to, kaip buvo susitarta kolektyvinėje sutartyje. L. Daujotaitės nuomone, gali susidaryti ir kita situacija, kai įstatymas leis susitarti dėl vieno ar kito klausimo ir kolektyvinėje sutartyje tai bus padaryta, o generalinis direktorius vis tiek vadovausis įstatymu. Būtent tokia situacija buvo turėta omenyje.
I. Lideikis akcentavo, kad susitarus dėl kolektyvinės sutarties nuostatų ir pasirašius sutartį, generalinis direktorius, pasirašęs sutartį, nepriiminės priešingo sprendimo. I. Petraitienė akcentavo, kad šakos kolektyvinės sutarties IV skyriaus 1 punkte nustatyta, kad darbuotojų darbo sąlygas nustato ne tik įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymai, Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymai, bet ir ši sutartis, todėl jos nuostatos bet kokiu atveju bus taikomos.
Vyko kolektyvinės sutarties IV skyriaus 3 punkto aptarimas. Šalys sutarė, kai kolektyvinėje sutartyje nekartos nuostatų, kurias numato įstatymas. Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas numato, kad profesinės sąjungos stebėtojų teisėmis dalyvauja priimant į tarnybą muitinės pareigūnus, todėl šis kolektyvinės sutarties punktas tampa neaktualus.
Vyko kolektyvinės sutarties IV skyriaus 4 punkto aptarimas. H. Černiauskienė pasiūlė, kad profesinių sąjungų atstovai dalyvautų rengiant darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir gautų informaciją apie poreikių įgyvendinimo planavimą, o ne dalyvautų rengiant pačias mokymo programas. Profesinių sąjungų atstovai pritarė siūlomai nuostatai.

NUTARTA:

1. 2014 m. vasario 3 d. 13 val. susitikti su projekto administratoriumi ir aptarti Statuto pakeitimus, susijusius su personalo valdymu, bei galimybę kreiptis dėl projekto sąlygų pakeitimo. Šakos kolektyvinės sutarties IV skyriaus 2 punkto svarstymą atidėti vėlesniam laikui, iki bus išspręstas klausimas dėl tolesnio projekto vykdymo.
2. Išbraukti iš kolektyvinės sutarties IV skyriaus 1 punkto paskutinį sakinį: „Kai skiriasi šios sutarties ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymų nuostatos, taikomos šios sutarties nuostatos“.
3. Išbraukti kolektyvinės sutarties IV skyriaus 3 punktą.
4. Kolektyvinės sutarties IV skyriaus 4 punktą išdėstyti taip: „Profesinių sąjungų atstovai gali dalyvauti rengiant darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo poreikius, gauti informaciją apie poreikių įgyvendinimo planavimą.“

3. SVARSTYTA. Kito posėdžio datos ir per jį svarstytinų klausimų aptarimas.

I. Lideikis informavo, kad kitą savaitę vyks kasmetinis tarnybinės veiklos vertinimas Klaipėdos teritorinėje muitinėje, todėl nebus galimybės organizuoti posėdį dėl kolektyvinės sutarties nuostatų Muitinės departamente. Atsižvelgiant į tai, siūloma kitą posėdį organizuoti po savaitės, o dėl konkrečios datos susitarti el. paštu.

NUTARTA:

1. Dėl kito šalių atstovų susitikimo susitarti el. paštu.
2. Kito susitikimo metu aptarti kolektyvinės sutarties IV skyriaus punktus, kurie nebuvo aptarti šio posėdžio metu.

Posėdžio pirmininkas Irmantas Lideikis
Profesinių sąjungų įgaliotas atstovas Jūrius Bruklys
Posėdžio sekretorė Julija Kuncevičienė

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com