See other templatesSee other templates

Projektai
Projektai
Priėmus Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 5, 6, 15, 16, 25, 46, 54, 55 ir 56 straipsnių pakeitimo įstatymą Muitinės departamentas paruošė naujus norminių aktų projektus, atitinkančius naująją statuto redakciją. Finansų ministrui teikiami šie projektai: Kvalifikacinių kategorijų suteikimo Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams taisyklės, Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklės ir Statutinių komisijų darbo taisyklės.


PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2008 m. d.
įsakymu Nr.

KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS PAREIGŪNAMS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kvalifikacinių kategorijų suteikimo Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato kvalifikacinių kategorijų suteikimo Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams (toliau – muitinės pareigūnai) tvarką.
2. Muitinės pareigūno kvalifikacinė kategorija pažymi muitinės pareigūno teorinių žinių, būtinų sėkmingai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas pareigas, ir praktinio darbo įgūdžių lygį.
3. Muitinės pareigūnų kvalifikacinės kategorijos yra trys. Aukščiausia yra pirma kvalifikacinė kategorija, žemiausia – trečia kvalifikacinė kategorija.

II. KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ SUTEIKIMAS

4. Kvalifikacinės kategorijos gali būti suteikiamos:
4.1. muitinės pareigūnui, kurio tarnybinę veiklą statutinė komisija įvertina labai gerai ir muitinės pareigūno tarnybinės veiklos vertinimo išvadoje pateikia siūlymą suteikti muitinės pareigūnui trečią arba aukštesnę kvalifikacinę kategoriją;
4.2. muitinės pareigūnui, kurio tarnybinę veiklą statutinė komisija įvertina patenkinamai ir muitinės pareigūno tarnybinės veiklos vertinimo išvadoje pateikia siūlymą suteikti muitinės pareigūnui nuosekliai žemesnę kvalifikacinę kategoriją;
4.3. muitinės pareigūnui, kurio tarnybinę veiklą įvertinusi statutinė komisija pateikia siūlymą pritarti tiesioginio vadovo rašytiniam motyvuotam siūlymui suteikti kvalifikacinę kategoriją;
4.4. asmeniui, laimėjusiam konkursą Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus, jo pavaduotojo, muitinės įstaigos vadovo ar jo pavaduotojo pareigoms eiti. Konkurso komisijos, įvertinusios šio asmens gebėjimus eiti pareigybės aprašyme nustatytas pareigas, siūlymu jam gali būti suteikta trečia kvalifikacinė kategorija;
4.5. asmeniui, laimėjusiam konkursą ar priimtam muitinės pareigūno pareigoms eiti atrankos būdu, pasibaigus stažuotei. Stažuotės vadovo, įvertinusio šio asmens gebėjimus eiti pareigybės aprašyme nustatytas pareigas, siūlymu jam gali būti suteikta trečia kvalifikacinė kategorija;
4.6. asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka atkūrusiam muitinės pareigūno statusą. Muitinės pareigūną į pareigas priimančio asmens, įvertinusio atkuriančio muitinės pareigūno statusą asmens gebėjimus eiti pareigybės aprašyme nustatytas pareigas, sprendimu gali būti suteikta trečia kvalifikacinė kategorija.
5. Taisyklių 4.1, 4.2, 4.3 ir 4.4 punktuose nurodytais atvejais statutinė arba konkurso komisija siūlo suteikti muitinės pareigūnui atitinkamą kvalifikacinę kategoriją, jeigu dėl tokio pasiūlymo balsuoja dauguma komisijos narių. Komisijų narių balsams pasiskirsčius po lygiai, balsavimo rezultatus lemia komisijos pirmininko balsas.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6. Sprendimą dėl kvalifikacinės kategorijos suteikimo priima muitinės pareigūną į pareigas priėmęs asmuo.
7. Muitinės pareigūnui, perkeltam į kitas tos pačios arba žemesnės kategorijos pareigas, paliekama iki perkėlimo suteikta kvalifikacinė kategorija.
8. Muitinės pareigūnui, perkeltam į aukštesnės kategorijos pareigas, iki perkėlimo suteikta kvalifikacinė kategorija išnyksta, išskyrus Taisyklių 9 punkte nustatytą atvejį.
9. Muitinės pareigūnui, laikinai perkeltam į kitas tos pačios, žemesnės arba aukštesnės kategorijos pareigas, paliekama iki perkėlimo suteikta kvalifikacinė kategorija.
10. Jeigu vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) 26 straipsnio 2 dalimi papildžius muitinės pareigūno pareigybės aprašymą pagal Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 (Žin., 2002, Nr. 51-1953; 2008, Nr. 49-1809), nustatoma aukštesnė šios pareigybės kategorija ir muitinės pareigūno sutikimu jis toliau eina šias pareigas, iki pareigybės kategorijos pakeitimo muitinės pareigūno turėta kvalifikacinė kategorija išlieka.
11. Jeigu dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358 (Žin., 2008, Nr. 49-1812), ar valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijų, nustatytų Valstybės tarnybos įstatymo 3 priede, pakeitimo nustatoma kita muitinės pareigūno pareigybės kategorija, iki pareigybės kategorijos pakeitimo muitinės pareigūno turėta kvalifikacinė kategorija išlieka.
12. Muitinės pareigūnui laikinojo perkėlimo į kitas pareigas metu suteikta kvalifikacinė kategorija išlieka, jeigu jis grąžinamas į tos pačios arba žemesnės kategorijos pareigas, eitas iki perkėlimo.
_________________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2003 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 1K-213
(2008 m. d. įsakymo Nr. redakcija)


LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS PAREIGŪNŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų (toliau – muitinės pareigūnai) tarnybinės veiklos vertinimo tvarką.
2. Muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimas atliekamas vadovaujantis Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutu (Žin., 2000, Nr. 94-2917; 2003, Nr. 64-2881) (toliau – Statutas) ir Taisyklėmis.

II. MUITINĖS PAREIGŪNŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMAS

3. Muitinės departamento generalinio direktoriaus, muitinės įstaigos vadovo, muitinės pareigūno (nustatyta tvarka atlikusio stažuotę) ir pakaitinio muitinės pareigūno tarnybinė veikla vertinama kasmet, jeigu šie pareigūnai ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus eina vertinimo metu užimamas pareigas Muitinės departamente arba muitinės įstaigoje, kurioje yra vertinama jų tarnybinė veikla.
4. Muitinės departamento generalinio direktoriaus ir muitinės įstaigos vadovo tarnybinę veiklą vertina juos į pareigas priimantis asmuo. Muitinės pareigūno tarnybinę veiklą ir pakaitinio muitinės pareigūno tarnybinę veiklą vertina jų tiesioginis vadovas.
5. Muitinės pareigūno, laikinai perkelto į kitas muitinės pareigūno pareigas, tarnybinė veikla vertinama jam einant pareigas, į kurias jis laikinai perkeltas ne trumpiau kaip 6 mėnesius.
6. Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje (ne vėliau kaip iki gruodžio 1 d.) Muitinės departamento ir muitinės įstaigų už personalo tvarkymą atsakingi pareigūnai informuoja savo įstaigos vadovybę apie artėjantį tų kalendorinių metų tarnybinės veiklos vertinimą ir aprūpina juos tarnybinės veiklos vertinimo išvadų (toliau – išvada) blankais (1 priedas).
7. Muitinės departamento generalinį direktorių ir muitinės įstaigos vadovą į pareigas priimantis asmuo, tiesioginis muitinės pareigūno ar pakaitinio muitinės pareigūno vadovas (toliau – tiesioginis vadovas) muitinės pareigūno tarnybinę veiklą įvertina:
7.1. labai gerai; arba
7.2. gerai; arba
7.3. patenkinamai; arba
7.4. nepatenkinamai.
8. Muitinės pareigūno tarnybinės veiklos vertinimo procedūra susideda iš muitinės pareigūno ir jo tiesioginio vadovo pokalbio, skirto aptarti muitinės pareigūno tarnybinės veiklos rezultatus, kvalifikacijos tobulinimo poreikius, ir motyvuotos išvados surašymo.
9. Pokalbio metu muitinės pareigūnas gali pateikti tiesioginiam vadovui rašytinę ataskaitą apie tarnybinės veiklos rezultatus.
Pokalbis su muitinės pareigūnu, išėjusiu vaiko priežiūros atostogų, iki vaikui sueis treji metai, neprivalomas.
10. Tiesioginis vadovas išvadoje, kurią surašo po pokalbio su muitinės pareigūnu, muitinės pareigūno veiklą apibūdina pagal kiekvieną iš šių vertinimo kriterijų:
10.1. muitinės pareigūno profesinė kompetencija (tarnybinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas, gebėjimas taikyti turimas žinias ir įgūdžius einant pareigybės aprašyme nustatytas pareigas);
10.2. muitinės pareigūno veiklos krūvis ir sudėtingumas (detalizuoti);
10.3. muitinės pareigūno veiklos kokybė ir rezultatai;
10.4. muitinės pareigūno asmeninės savybės (savarankiškumas, iniciatyvumas, atsakomybė);
10.5. muitinės pareigūno bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai (darbas komandoje, komunikabilumas, rašymo įgūdžiai, kultūringumas);
10.6. muitinės pareigūno gebėjimas vadovauti pavaldžiam padaliniui, vadovavimo efektyvumas (taikoma tik vadovaujančias pareigas einančiam muitinės pareigūnui);
10.7. muitinės pareigūno veiklos planavimo ir organizavimo įgūdžiai;
10.8. muitinės pareigūno kvalifikacijos tobulinimas;
10.9. muitinės pareigūno tarnybinė drausmė (nuobaudos, skatinimai, etikos normų laikymasis);
10.10. kiti, tiesioginio vadovo nuomone, būtini duomenys ar informacija apie muitinės pareigūno tarnybinę veiklą.
11. Išvadoje įrašomas muitinės pareigūno tarnybinės veiklos įvertinimas ir vienas iš Statuto 25 straipsnio 15, 16, 17, 19, 20, 21 ar 22 dalyse nurodytų siūlymų.
12. Su išvada vertinamas muitinės pareigūnas supažindinamas pasirašytinai. Jei muitinės pareigūnas atsisako pasirašyti, kad su išvada susipažino, surašomas aktas, kurį pasirašo tiesioginis muitinės pareigūno vadovas ir du muitinės pareigūnai. Jei Muitinės departamento generalinis direktorius atsisako pasirašyti, kad su išvada susipažino, surašomas aktas, kurį pasirašo finansų ministras ir du Finansų ministerijos valstybės tarnautojai.
13. Tiesioginis vadovas, įvertinęs muitinės pareigūno tarnybinę veiklą gerai, išvadą pateikia Muitinės departamento arba muitinės įstaigos už personalo tvarkymą atsakingam padaliniui arba pareigūnui ne anksčiau kaip einamųjų metų gruodžio 1 dieną ir ne vėliau kaip einamųjų metų gruodžio 15 dieną. Šiuo atveju muitinės pareigūno tarnybinės veiklos vertinimas baigiasi ir jo teisinė padėtis nesikeičia, išskyrus Taisyklių 16 punkte numatytą atvejį.
14. Tiesioginis vadovas, įvertinęs:
14.1. muitinės įstaigos pareigūno tarnybinę veiklą labai gerai, patenkinamai arba nepatenkinamai, išvadą pateikia tos muitinės įstaigos statutinei komisijai;
14.2. Muitinės departamento pareigūno, muitinės įstaigos vadovo, jo pavaduotojo ir muitinės įstaigos statutinės komisijos nario tarnybinę veiklą labai gerai, patenkinamai arba nepatenkinamai, išvadą pateikia Muitinės departamento statutinei komisijai;
14.3. Muitinės departamento generalinio direktoriaus, jo pavaduotojo ir Muitinės departamento statutinės komisijos nario tarnybinę veiklą labai gerai, patenkinamai arba nepatenkinamai, išvadą pateikia Finansų ministerijos statutinei komisijai.
15. Jeigu tiesioginis vadovas įvertina muitinės pareigūno tarnybinę veiklą labai gerai, patenkinamai arba nepatenkinamai, išvada statutinei komisijai pateikiama ne anksčiau kaip einamųjų metų gruodžio 1 dieną ir ne vėliau kaip einamųjų metų gruodžio 15 dieną.
16. Muitinės pareigūno, kurio tarnybinę veiklą tiesioginis vadovas įvertino gerai, taip pat nėščios ar krūtimi maitinančios moters muitinės pareigūnės, muitinės pareigūno, išėjusio vaiko priežiūros atostogų, iki vaikui sueis treji metai, tarnybinė veikla gali būti vertinama statutinėje komisijoje tik jo rašytiniu prašymu. Šį prašymą muitinės pareigūnas statutinei komisijai gali pateikti per 5 darbo dienas nuo muitinės pareigūno supažindinimo su išvada dienos.
17. Statutinė komisija, gavusi išvadą, o Taisyklių 16 punkte numatytais atvejais – ir prašymą, muitinės pareigūną į pareigas priėmusiam asmeniui nurodo siūlomą muitinės pareigūno tarnybinės veiklos vertinimo datą ir laiką. Sprendimą dėl muitinės pareigūno tarnybinės veiklos vertinimo datos ir laiko priima muitinės pareigūną į pareigas priėmęs asmuo.
18. Muitinės pareigūną į pareigas priėmęs asmuo apie būsimą muitinės pareigūno tarnybinės veiklos vertinimą statutinėje komisijoje ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki vertinimo pradžios raštu praneša muitinės pareigūnui, Finansų ministerijai, Muitinės departamentui ir muitinės įstaigoje veikiančiai profesinei sąjungai arba ir muitinės profesinių sąjungų susivienijimui.
19. Statutinė komisija įvertina muitinės pareigūno tarnybinę veiklą ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po metų, kurių muitinės pareigūno tarnybinė veikla yra vertinama, vasario 1 dienos.
20. Jeigu dėl muitinės pareigūno ligos, atostogų, komandiruotės ar kitų svarbių priežasčių nėra galimybės įvertinti jo tarnybinę veiklą statutinėje komisijoje, muitinės pareigūno tarnybinės veiklos vertinimas statutinėje komisijoje rengiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to, kai pareigūnas grįžo į tarnybą po ligos, atostogų, komandiruotės ar kitų svarbių priežasčių. Pareigūno grįžusio į tarnybą po sunkios ligos (traumos, nervinės) ir kitų svarbių priežasčių tarnybinė veikla statutinėje komisijoje vertinama po 6 mėnesių.
21. Jeigu muitinės pareigūnas, kuriam buvo pranešta apie statutinės komisijos posėdžio datą ir laiką, neatvyksta į statutinės komisijos posėdį be svarbios priežasties arba raštu prašo statutinės komisijos įvertinti jo tarnybinę veiklą jam nedalyvaujant, statutinė komisija gali įvertinti muitinės pareigūno veiklą jam nedalyvaujant. Muitinės pareigūnas turi teisę pateikti prašymą statutinei komisijai įvertinti jo tarnybinę veiklą jam nedalyvaujant tik esant svarbioms priežastims.

III. MUITINĖS PAREIGŪNŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO PROCEDŪRA
STATUTINĖJE KOMISIJOJE

22. Muitinės pareigūno tarnybinės veiklos vertinimo procedūra susideda iš statutinei komisijai pateiktos išvados ir, esant, prašymo nagrinėjimo ir pokalbio tarp muitinės pareigūno ir statutinės komisijos narių, skirto įvertinti muitinės pareigūno gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas pareigas ir kvalifikaciją, o Muitinės departamento generalinio direktoriaus ir muitinės įstaigos vadovo – ir gebėjimus įgyvendinti jo vadovaujamos muitinės įstaigos strateginius tikslus.
23. Vertindama išvadą, statutinė komisija turi nustatyti, ar tiesioginis vadovas teisingai įvertino muitinės pareigūno tarnybinę veiklą pagal vertinimo kriterijus, išvardytus Taisyklių 10 punkte.
24. Jeigu statutinės komisijos darbe dalyvauja tiesioginis vadovas, statutinės komisijos nariai prireikus gali pasiūlyti tiesioginiam vadovui išsamiau apibūdinti tam tikrus muitinės pareigūno gebėjimus, būtinus eiti muitinės pareigūno pareigybės aprašyme nustatytas pareigas, taip pat pateikti jam kitų klausimų, susijusių su muitinės pareigūno, kurio tarnybinė veikla yra vertinama, kvalifikacija ir tarnybinės veiklos rezultatais.
25. Informaciją apie muitinės pareigūno veiklą statutinei komisijai gali teikti Muitinės departamento Tarnybinių tyrimų tarnyba ir Muitinės kriminalinė tarnyba, jeigu tokia informacija negalėjo būti pateikta muitinės pareigūno tiesioginiam vadovui iki tarnybinės veiklos vertinimo pradžios.
26. Pasibaigus pokalbiui, statutinės komisijos nariai, nedalyvaujant vertinamam muitinės pareigūnui, aptaria būsimą jo tarnybinės veiklos įvertinimą. Aptarimo metu kiekvienas statutinės komisijos narys pasisako dėl muitinės pareigūno tarnybinės veiklos vertinimo.
27. Pasibaigus muitinės pareigūno tarnybinės veiklos vertinimo aptarimui, statutinės komisijos pirmininkas siūlo muitinės pareigūno tarnybinės veiklos įvertinimą ir siūlo statutinės komisijos nariams dėl jo balsuoti. Statutinės komisijos pirmininkas, siūlydamas balsuoti dėl muitinės pareigūno tarnybinės veiklos įvertinimo, turi atsižvelgti į statutinės komisijos narių daugumos nuomonę. Statutinės komisijos pirmininko pasiūlymas priimamas, jeigu už jį balsavo posėdyje dalyvavusių statutinės komisijos narių dauguma. Statutinės komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, balsavimo rezultatus lemia statutinės komisijos pirmininko balsas.
28. Statutinės komisijos nariai, vadovaudamiesi Taisyklių 27 punkto nustatyta tvarka, apsisprendžia ir dėl Statuto 25 straipsnio 15, 16, 17, 19, 20, 21 ir 22 dalyse nurodytų siūlymų.
29. Statutinė komisija, siūlydama muitinės pareigūną į pareigas priėmusiam asmeniui suteikti muitinės pareigūnui kvalifikacinę kategoriją, turi nurodyti, kuri kvalifikacinė kategorija turi būti jam suteikta.
30. Statutinė komisija, įvertinusi muitinės pareigūno tarnybinę veiklą, surašo Statutinės komisijos tarnybinės veiklos vertinimo išvadą (toliau – statutinės komisijos išvada) (2 priedas) – atskirą kiekvienam vertinamam muitinės pareigūnui. Su statutinės komisijos išvada vertinamas muitinės pareigūnas supažindinamas pasirašytinai. Muitinės pareigūnui atsisakius pasirašyti statutinės komisijos išvadoje, kad su šia išvada susipažino, surašomas aktas, kurį pasirašo statutinės komisijos pirmininkas ir du statutinės komisijos nariai.
31. Statutinės komisijos tarnybinės veiklos vertinimo išvadoje gali būti pateikta statutinės komisijos nario, nesutinkančio su statutinės komisijos siūlymu dėl muitinės pareigūno tarnybinės veiklos įvertinimo, atskiroji motyvuota nuomonė.

IV. NEEILINIS MUITINĖS PAREIGŪNŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMAS

32. Neeilinis muitinės pareigūno tarnybinės veiklos vertinimas atliekamas, jeigu yra Statuto 25 straipsnio 24, 25 ir 26 dalyse numatyti pagrindai ir nuo muitinės pareigūno kasmečio tarnybinės veiklos vertinimo praėjo ne mažiau kaip 6 mėnesiai arba jeigu muitinės pareigūnas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus ėjo vertinimo metu užimamas pareigas Muitinės departamente arba muitinės įstaigoje, kurioje yra vertinama jo tarnybinė veikla.
33. Atliekant neeilinį muitinės pareigūno tarnybinės veiklos vertinimą, muitinės pareigūno tiesioginis vadovas pokalbio su muitinės pareigūnu metu aptaria muitinės pareigūno tarnybinės veiklos rezultatus.
34. Po pokalbio muitinės pareigūno tiesioginis vadovas pagal Taisyklių 10 punkte išvardytus vertinimo kriterijus surašo neeilinio tarnybinės veiklos vertinimo išvadą (3 priedas), kurioje įrašo atitinkamai motyvuotą siūlymą: suteikti ar panaikinti muitinės pareigūnui kvalifikacinę kategoriją, tobulinti muitinės pareigūno kvalifikaciją, atleisti pakaitinį muitinės pareigūną iš pareigų, perkelti muitinės pareigūną į žemesnės kategorijos pareigas ar perkelti jį į konkrečias aukštesnės kategorijos pareigas, į kurias jis prašo būti perkeltas, perkelti muitinės pareigūną į konkrečias aukštesnės kategorijos pareigas, į kurias jis prašo būti perkeltas, ir suteikti jam atitinkamą kvalifikacinę kategoriją.
35. Su neeilinio tarnybinės veiklos vertinimo išvada tiesioginis muitinės pareigūno vadovas vertinamą muitinės pareigūną supažindina pasirašytinai. Jei muitinės pareigūnas atsisako pasirašyti neeilinio tarnybinės veiklos vertinimo išvadoje, kad su šia išvada susipažino, surašomas aktas Taisyklių 12 punkto nustatyta tvarka.
36. Neeilinio tarnybinės veiklos vertinimo išvada, o jeigu muitinės pareigūnas prašo perkelti jį į aukštesnės kategorijos pareigas, – ir toks prašymas pateikiami muitinės pareigūną į pareigas priėmusiam asmeniui, kuris priima sprendimą dėl neeilinio muitinės pareigūno tarnybinės veiklos vertinimo statutinėje komisijoje. Muitinės pareigūną į pareigas priėmęs asmuo, priėmęs sprendimą atlikti neeilinį muitinės pareigūno tarnybinės veiklos vertinimą, nustato neeilinio tarnybinės veiklos vertinimo datą ir laiką.
37. Muitinės pareigūną į pareigas priėmęs asmuo apie būsimą muitinės pareigūno neeilinį tarnybinės veiklos vertinimą statutinėje komisijoje ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki vertinimo pradžios raštu praneša muitinės pareigūnui, Finansų ministerijai, Muitinės departamentui ir muitinės įstaigoje veikiančiai profesinei sąjungai arba ir muitinės profesinių sąjungų susivienijimui.
38. Muitinės pareigūno neeilinio tarnybinės veiklos vertinimo procedūra susideda iš neeilinio tarnybinės veiklos vertinimo išvados nagrinėjimo ir pokalbio tarp muitinės pareigūno ir statutinės komisijos narių, skirto įvertinti muitinės pareigūno gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas pareigas ir kvalifikaciją, o Muitinės departamento generalinio direktoriaus ir muitinės įstaigos vadovo – ir gebėjimus įgyvendinti jo vadovaujamos muitinės įstaigos strateginius tikslus. Jeigu vertinamas muitinės pareigūnas, siekiantis būti perkeltu į aukštesnės kategorijos pareigas, pokalbio metu vertinama, ar muitinės pareigūnas atitinka specialiuosius reikalavimus, nustatytus pareigybės, į kurią jis prašo būti perkeltas, aprašyme, taip pat vertinami muitinės pareigūno gebėjimai eiti muitinės pareigūno pareigybės, į kurią jis prašo būti perkeltas, aprašyme nustatytas pareigas ir kvalifikacija.
39. Muitinės pareigūno neeilinis tarnybinės veiklos vertinimas statutinėje komisijoje atliekamas Taisyklių 23–27 ir 29, 31 punktų nustatyta tvarka.
40. Statutinė komisija, įvertinusi muitinės pareigūno tarnybinę veiklą neeilinio tarnybinės veiklos vertinimo metu, surašo Statutinės komisijos neeilinio tarnybinės veiklos vertinimo išvadą (4 priedas), kurioje įrašomas siūlymas pritarti arba nepritarti muitinės pareigūno tiesioginio vadovo motyvuotam siūlymui.
41. Su statutinės komisijos išvada vertinamas muitinės pareigūnas supažindinamas pasirašytinai. Muitinės pareigūnui atsisakius pasirašyti statutinės komisijos išvadoje, kad su šia išvada susipažino, surašomas aktas Taisyklių 30 punkto nustatyta tvarka.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42. Statutinės komisijos posėdis protokoluojamas. Statutinės komisijos posėdžio protokole pažymimas komisijos narių ir muitinės pareigūno, kurio veikla vertinama statutinėje komisijoje, pasisakymų turinys, taip pat nurodoma, kaip balsavo kiekvienas iš statutinės komisijos narių.
43. Muitinės pareigūną į pareigas priėmęs asmuo, nusprendęs įgyvendinti statutinės komisijos siūlymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo statutinės komisijos posėdžio pabaigos išleidžia įsakymą.
44. Muitinės pareigūną į pareigas priėmęs asmuo, priėmęs motyvuotą sprendimą neįgyvendinti statutinės komisijos siūlymo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo statutinės komisijos posėdžio pabaigos tai nurodo statutinės komisijos išvadoje.
45. Muitinės pareigūną į pareigas priėmusio asmens sprendimai priimti pagal statutinės komisijos siūlymus ir statutinės komisijos sprendimai įvertinti muitinės pareigūno tarnybinę veiklą „gerai“, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.
46. Dokumentai, susiję su muitinės pareigūno tarnybinės veiklos vertinimu, saugomi muitinės pareigūno asmens byloje.
______________


PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2003 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 1K-213
(2008 m. d. įsakymo Nr. redakcija)

STATUTINIŲ KOMISIJŲ DARBO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Statutinių komisijų darbo taisyklės reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija), Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas), muitinės įstaigų statutinių komisijų (toliau – statutinė komisija) sudarymą ir darbo tvarką.
2. Finansų ministerijoje, Muitinės departamente ir muitinės įstaigose statutinės komisijos sudaromos vadovaujantis Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto (Žin., 2000, Nr. 94-2917; 2003, Nr. 64-2881) 5 straipsniu 1, 2, 3 ir 4 dalimis.
3. Statutinė komisija svarsto muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo klausimus ir teikia siūlymus dėl muitinės pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo, kvalifikacinių kategorijų suteikimo ar panaikinimo muitinės pareigūnams, muitinės pareigūnų perkėlimo į aukštesnės arba žemesnės kategorijos pareigas bei atleidimo iš pareigų.
4. Pasibaigus eiliniam muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimui, statutinė komisija apibendrina tarnybinės veiklos vertinimo rezultatus ir teikia rekomendacijas vadovams dėl pareigūnų vertinimo.
5. Statutinė komisija sudaroma dvejiems metams finansų ministro, Muitinės departamento generalinio direktoriaus arba muitinės įstaigos vadovo įsakymu. Įsakyme dėl statutinės komisijos sudarymo nurodomas statutinės komisijos pirmininkas, kiti jos nariai, taip pat gali būti paskirtas sekretorius, kuris nėra statutinės komisijos narys paskiriamas komisijos sekretorius, kuris yra Personalo ir mokymo skyriaus pareigūnas. Komisijos sekretorius nėra komisijos narys. Jeigu muitinės įstaigoje veikia profesinė sąjunga, vienas statutinės komisijos narys turi būti profesinės sąjungos įgaliotas atstovas. Jeigu muitinės įstaigoje veikia kelios profesinės sąjungos, jos susitarimu skiria bendrą atstovą į statutinės komisijos narius. Jeigu profesinės sąjungos nesusitaria dėl bendro atstovo paskyrimo, profesinių sąjungų atstovas į statutinės komisijos narius neskiriamas.
6. Statutinė komisija, gavusi Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklėse nurodytą muitinės pareigūno tiesioginio vadovo surašytą tarnybinės veiklos vertinimo išvadą, o kai teisės aktų nustatytais atvejais muitinės pareigūnas prašo įvertinti jo tarnybinę veiklą statutinėje komisijoje – ir prašymą, praneša muitinės pareigūną į pareigas priėmusiam asmeniui apie gautą išvadą ir nurodo siūlomą muitinės pareigūno tarnybinės veiklos vertinimo datą.

II. FINANSŲ MINISTERIJOS STATUTINĖ KOMISIJA

7. Finansų ministerijos statutinė komisija vertina Muitinės departamento generalinio direktoriaus, jo pavaduotojų ir Muitinės departamento statutinės komisijos narių tarnybinę veiklą.
8. Finansų ministerijos statutinės komisijos nariais skiriami Finansų ministerijos valstybės tarnautojai ir Muitinės departamento pareigūnai. Finansų ministerijos statutinė komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių (įskaitant pirmininką), iš kurių ne mažiau kaip 3 turi būti Finansų ministerijos valstybės tarnautojai.

III. MUITINĖS DEPARTAMENTO STATUTINĖ KOMISIJA

9. Muitinės departamento statutinė komisija vertina Muitinės departamento pareigūnų, muitinės įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ir muitinės įstaigų statutinių komisijų narių tarnybinę veiklą.
10. Muitinės departamento statutinė komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių (įskaitant pirmininką). Muitinės departamento statutinės komisijos pirmininku skiriamas vienas iš Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojų, nariais – Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojai ir struktūrinių padalinių viršininkai (vienas iš už personalo tvarkymą atsakingoas skyriaus pareigūnas).

IV. MUITINĖS ĮSTAIGOS STATUTINĖ KOMISIJA

11. Muitinės įstaigos statutinė komisija vertina muitinės įstaigos pareigūnų tarnybinę veiklą.
12. Muitinės įstaigos statutinė komisija sudaromos iš ne mažiau kaip 5 narių (įskaitant pirmininką). Muitinės įstaigos statutinės komisijos pirmininku skiriamas vienas iš tos muitinės įstaigos vadovo pavaduotojų, nariais – tos muitinės įstaigos vadovo pavaduotojai ir struktūrinių padalinių viršininkai (vienas iš už personalo tvarkymą atsakingo skyriaus) ir tos muitinės įstaigos profesinės sąjungos atstovai.

V. STATUTINIŲ KOMISIJŲ DARBO ORGANIZAVIMAS

13. Statutinės komisijos darbui vadovauja komisijos pirmininkas.
14. Statutinės komisijos posėdyje dėl svarbių priežasčių negalint dalyvauti statutinės komisijos pirmininkui, statutinę komisiją sudaręs asmuo įsakymu paveda kitam statutinės komisijos nariui atlikti komisijos pirmininko funkcijas.
15. Statutinės komisijos pirmininkas:
15.1. organizuoja komisijos darbą;
15.2. šaukia komisijos posėdžius, nustato jų datą ir laiką, pirmininkauja komisijos posėdžiams;
15.3. prireikus duoda pavedimus kitiems komisijos nariams.
16. Statutinės komisijos sekretorius:
16.1. rengia komisijos posėdžių medžiagą;
16.2. rašo komisijos posėdžių protokolus, pagal kompetenciją pildo statutinės komisijos tarnybinės veiklos vertinimo išvadas, statutinės komisijos neeilinio tarnybinės veiklos vertinimo išvadas, kitus dokumentus;
16.3. perduoda su muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimu susijusią medžiagą už personalo tvarkymą atsakingam asmeniui;
16.4. vykdo kitus komisijos pirmininko pavedimus.
17. Pagrindinė komisijos darbo forma yra posėdžiai. Komisijos posėdžiai rengiami gavus muitinės pareigūno tiesioginio vadovo surašytą tarnybinės veiklos vertinimo išvadą arba neeilinio tarnybinės veiklos vertinimo išvadą ir prireikus.
18. Apie komisijos posėdžio vietą, datą ir laiką komisijos narius komisijos pirmininko pavedimu informuoja komisijos sekretorius ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki posėdžio.
19. Komisijos posėdžio darbotvarkė tvirtinama posėdžio pradžioje.
20. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai jos narių (įskaitant pirmininką). Komisijos sprendimai priimami dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamą balsą turi komisijos pirmininkas, o jo nesant – kitas komisijos pirmininko funkcijas atliekantis komisijos narys. Jeigu komisijos nario nuomonė nesutampa su komisijos daugumos nuomone, jis turi teisę svarstomu klausimu pareikšti atskirąją nuomonę, kuri įrašoma statutinės komisijos tarnybinės veiklos vertinimo išvadoje arba statutinės komisijos neeilinio tarnybinės veiklos vertinimo išvadoje ir posėdžio protokole.
21. Muitinės departamento statutinės komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis gali dalyvauti Finansų ministerijos ir muitinės profesinių sąjungų susivienijimo atstovai.
22. Muitinės įstaigos statutinės komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis gali dalyvauti Finansų ministerijos, Muitinės departamento, ir muitinės profesinių sąjungų ir muitinės profesinių sąjungų susivienijimo atstovai.

_______________
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com